ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > Literature > Confucian Classics > Commentaries on the Classics > Gu jingjie huihan < Collectanea < Anthologies category]


Chinese Literature
Gu jingjie huihan 古經解彙函


The Four Categories of Literature
The Gu jingjie huihan 古經解彙函 "Collection of Ancient Commentaries to the Classics" is a collectaneum specialized on early commentaries to the Confucian Classics compiled by the Qing period 清 (1644-1911) scholar Zhong Qianjun 鍾謙鈞, courtesy name Zhong Yunqing 鍾云卿. He came from Baling 巴陵 in Hunan (modern Yueyang 岳陽) and was salt distribution commissioner (yanyunshi 鹽運使) of Liang-Guang 兩廣. In the 126 juan "scrolls" long book he assembles 23 texts that were printed during the Song 宋 (960-1279) and Yuan 元 (1279-1368) periods. Such a work had been begun by the scholar Nalan Xingde 納蘭性德 and Xu Qianxue 徐乾學 who published the large collectaneum Tongzhitang jingjie 通志堂經解 during the Kangxi reign 康熙 (1662-1722). During the Jiaqing 嘉慶 (1796-1820) and Daoguang 道光 (1821-1850) reigns Qian Yiji 錢儀吉, who was teacher in the Daliang Academy 大梁書院, planned to publish a similar collectaneum with 41 texts not included in the Tongzhitang jingjie. This was the Jingyuan 經苑 "Garden of Classics". It includes texts that were written during the Song period or later, while older texts were published by the scholars Ma Guohan 馬國翰 (Yuhanshanfang jiyi shu 玉函山房輯佚書), Huang Shi 黃奭 (Hanxue congshu 漢學叢書), Hong Yixuan 洪頤煊 (Wenjingtang congshu 問經堂叢書) or Ruan Yuan 阮元 (Huang-Qing jingjie 皇清經解). Zhong Qianjun himself published a collection of texts on the Yijing 易經 (Zhouyi 周易), Shangshu 尚書, Shijing 詩經 (Maoshi 毛詩), Chunqiu 春秋 and Lunyu 論語. The collection was published in 1873, but the printing quality of many texts is unfortunately not very high. The first print came out in 1873 by the Yuedong shuju press 粵東書局, and a reprint was published in 1889 by the Xiangnan shuju press 湘南書局.

古經解彙函 Gu jingjie huihan
(Qing) 鍾謙鈞 Zhong Qianjun (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
鄭氏周易注 三卷
補遺 一卷
Zhengshi Zhouyi zhu
Buyi
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comp.); (Qing) 惠棟 Hui Deng (suppl.), 孫堂 Sun Tang (comp.)
陸氏周易述 一卷 Lushi Zhouyi shu (Wu) 陸績 Lu Ji; (Ming) 姚士粦 Yao Shilin (comp.), Sun Tang 孫堂 (suppl.)
周易集解 十七卷 Zhouyi jijie (Tang) 李鼎祚 Li Dingzuo (comp.)
周易口訣義 六卷 Zhouyi koujue yi (Tang) 史徵 Shi Zheng
易緯 八種: Yiwei bazhong (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
易緯乾鑿度 二卷 Yiwei qianzuan du
易緯坤鑿度 二卷 Yiwei kunzuan du
易緯稽覽圖 二卷 Yiwei xilan tu
易緯辨終備 一卷 Yiwei bianzhong bei
易緯通卦驗 二卷 Yiwei tonggua yan
易緯乾元序制記 一卷 Yiwei qianyuan xuzhi ji
易緯是類謀 一卷 Yiwei shilei mou
易緯坤靈圖 一卷 Yiwei kunling tu
尚書大傳 三卷
(附)序錄 一卷
辨譌 一卷
Shangshu dazhuan
(app.) Xulu
Bian'e
(Han) 伏勝 Fu Sheng; 鄭玄 Zheng Xuan (comm.); (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi (comm.)
韓詩外傳 十卷
(附)校注拾遺
Hanshi waizhuan
(app.) Jiaozhu shiyi
(Han) 韓嬰 Han Ying; (Qing) 周廷寀 Zhou Tingcai, 周宗杌 Zhou Zongwu (comm.)
毛詩草木鳥獸蟲魚疏 二卷 Maoshi caomu niaoshou chongyu shu (Wu) 陸璣 Lu Ji; (Qing) 丁晏 Ding Yan (comm.)
春秋繁露 十七卷
附錄 一卷
Chunqiu fanlu
Fulu
(Han) 董仲舒 Dong Zhongshu; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
春秋釋例 十五卷 Chunqiu shili (Jin) 杜預 Du Yu; (Qing) 莊述祖 Zhuang Shuzu, 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
春秋啖趙集傳纂例 十卷, Chunqiu Tan-Zhao jizhuan zuanli (Tang) 陸淳 Lu Chun
春秋微旨 三卷 Chunqiu weizhi (Tang) 陸淳 Lu Chun
春秋啖趙二先生集傳辯疑 十卷 Chunqiu Tan-Zhao er xiansheng jizhuan bianyi (Tang) 陸淳 Lu Chun
論語集解義疏 十卷 Lunyu jijie yishu (Wei) 何晏 He Yan (comm.); (Liang) 皇侃 Huang Kan (comm.)
論語筆解 二卷 Lunyu bijie (Tang) 韓愈 Han Yu, 李翱 Li Ao (comm.)
鄭志 三卷
(附)補遺 一卷
Zhengzhi
(app.) Buyi
(Wei) 鄭小同 Zheng Xiaotong; (Qing) 王復 Wang Fu (comp.), 武億 Wu Yi (comm.)
小學彙函: Xiaoxue huihan:
輶軒大使者絕代語釋別國 (方言) 十三卷
校正補遺 一卷
Youxuan da shizhe juedai yushi bieguo Fangyan (Fangyan)
Xiaozheng buyi
(Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
釋名 八卷 Shiming (Han) 劉熙 Liu Xi; (Qing) 吳志忠 Wu Zhizhong (comm.)
廣雅 十卷 Guangya (Cao-Wei) 張揖 Zhang Ji; (Sui) 曹憲 Cao Xian (phon. comm.)
匡謬正俗 八卷 Kuangmiu zhengsu (Tang) 顏師古 Yan Shigu
急就篇 四卷 Jijiupian (Han) 史游 Shi You; (Tang) 顏師古 Yan Shigu (comm.); (Song) 王應麟 Wang Yinglin (suppl. comm.)
說文解字 十五卷 Shuowen jiezi (Han) 許慎 Xu Shen; (Southern Tang) 徐鉉 Xu Xuan et al. (rev.)
說文解字繫傳 四十卷
(附)校勘記 三卷
Shuowen jiezi xichuan
(app.) Jiaokanji
(Southern Tang) 徐鍇 Xu Kai
說文解字篆韻譜 五卷
附錄 一卷
Shuowen jiezi zhuan yun pu
Fulu
(Southern Tang) 徐鉉 Xu Xuan
大廣益會玉篇 (玉篇) 三十卷 Daguang yihui Yupian (Yupian) (Song) 陳彭年 Chen Pengnian et al. (rev.)
干祿字書 一卷 Ganlu zishu (Tang) 顔元孫 Yan Yuansun
五經文字 三卷 Wujing wenzi (Tang) 張參 Zhang Can
新加九經字樣 一卷 Xinjia Jiujing ziyang (Tang) 唐玄度 Tang Xuandu
大宋重修廣韻 五卷 Da-Song chongxiu Guangyun (Song) 陳彭年 Chen Pengnian et al. (rev.)
廣韻 五卷 Guangyun (Song) 陳彭年 Chen Pengnian et al. (rev.)
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, pp. 610-611. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.

Source: Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰 (ed. 1996), Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, p. 854. ● Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996), "Gu jingjie huihan 古經解彙函",in Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), p. 297.

May 1, 2012 © Ulrich Theobald · Mail
Chinese Literature over time