ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > Literature > Index of titles]


Chinese Literature
Alphabetical Index of Book Titles


The Four Categories of Literature
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z
Transcription: Pinyin, syllables separated for alphabetical purposes
Note that authors are not listed as a keyword. You can search for authors by pressing keys [Strg][F].

A[top]
Ai ri zhai cong chao 愛日齋叢鈔, biji book by Master Ye 葉 (Song)
All men are brothers, see Shuihuzhuan
An Nam chí lược, see Annan zhilüe 安南志略
An nan zhi lüe 安南志略, history of Vietnam by Lê Tắc 黎崱 (Trần/Yuan)
An nan ji lüe 安南紀略, history of the war against Annam (Qing)
Analects = Lunyu
Ao bo tu 熬波圖, book on salt production by Chen Chun 陳椿 (Yuan)
Art of War, see Sunzi bingfa
Ashima 阿詩瑪, story of the Yi Minority

B[top]
Ba le bu ji lüe 巴勒布紀略, history of the first Gurkha war (Qing)
Ba mian feng 八面鋒, encyclopedia by Chen Fuliang 陳傅良 (Song)
Ba qi Man zhou shi zu tong pu 八旗滿洲氏族通譜, collection of biographies (Qing)
Ba qi tong zhi 八旗通志, history and statutes of the Eight Banners (Qing)
Ba zhen he bian tu shuo 八陣合變圖說, military treatise by by Long Zheng 龍正 or Lan Zhang 藍章 (Ming)
Bai cheng 稗乘, collectanea by an anonymous scholar (Ming)
Bai chuan xue hai 百川學海, collectanea by Zuo Gui 左圭 (Song)
Bai hai 稗海, collectanea by Shang Jun 商浚 (Ming)
Bai hao zi bing lei 白毫子兵壘, military treatise by Yin Binshang 尹賓商 (Ming)
Bai hu tong 白虎通, political treatise (Later Han) by Ban Gu 班固
Bai jia xing 百家姓, a classic of elementary education (Song)
Bai jia xing er bian 百家姓二編, text for elementary education (Qing)
Bai jia xing san bian 百家姓三編, text for elementary education (Qing)
Bai jia xing xin jian 百家姓新箋, text for elementary education by Huang Zhouxing 黄周星 (Ming)
Bai jiang zhuan 百將傳, military treatise by Zhang Yu 張預 (Song)
Bai jing lou cong shu 拜經樓叢書, collectanea by Wu Jian 吳騫 (Qing)
Bai jing tang cong shu 拜經堂叢書, collectanea by Zang Yong 臧庸 (Qing)
Bai mao nü 白毛女 "The White-Haired Girl", revolutionary theatre play
Bai she zhuan 白蛇傳 "The White Snake", theatre play (Yuan)
Bai ti qian zi wen 百體千字文, special edition of the Qianziwen 千字文 by Sun Jixiu 孫枝秀 (Qing)
Bamboo annals, see Zhushu jinian
Bai shi liu tie 白氏六帖, encyclopedia by Bai Juyi 白居易 (Tang)
Bai zhan qi fa 百戰奇法, military treatise (Song)
Bai zi quan shu 百子全書, see Zi shu bai jia 子書百家
Bao ke cong bian 寶刻叢編, catalogue of stone slab inscriptions by Chen Si 陳思 (Song)
Bao jia shu 保甲書輯要, administration handbook by Xu Dong 徐棟 (Qing)
Bao jia shu ji yao 保甲書輯要, administration handbook by Ding Richang 丁日昌 (Qing)
Bao jing tang cong shu 抱經堂叢書, collectanea by Lu Wenchao 盧文弨 (Qing)
Bao pu zi 抱朴子, Daoist treatise by Ge Hong 葛洪 (Jin)
Bao yan tang mi ji 寶顏堂秘笈, collectanea by Chen Jiru 陳繼儒 (Ming)
Bei hu lu 北戶錄, account of foreign countries by Duan Gonglu 段公路 (Tang)
Bei li zhi 北里志, collection of short stories of the Tang capital Chang'an, by Sun Qi 孫棨 (Tang)
Bei meng suo yan 北夢瑣言, collection of short stories from the Tang and Five Dynasties period by Sun Guangxian 孫光憲 (Song)
Bei Qi shu 北齊書, official history of the Northern Qi, by Li Baiyao 李百藥 (Tang)
Bei shan jiu jing 北山酒經, book on wine by Zhu Yizhong 朱翼中 (Zhu Hong 朱肱, Song)
Bei shi 北史, official history of the Northern Dynasties, by Li Yanshou 李延壽 (Tang)
Bei shou jian wen lu 北狩見聞錄, history of a northern expedition of the Song, by Cao Xun 曹勛 (Song)
Bei tang shu chao 北堂書鈔, encyclopedia by Yu Shinan 虞世南 (Tang)
Bei Xi xiang xian su pu 北西廂弦索譜, book on music by Shen Yuan 沈遠 (Qing)
Bei xi zi yi 北溪字義, philosophical treatise by Chen Chun 陳淳 (Song)
Bei xuan bi ji 北軒筆記, biji book by Chen Shilong 陳世隆 (Song)
Bei yuan bie lu 北苑別錄, book on tea by Xiong Fan熊蕃 (Song)
Bei zheng lu 北征錄, history of Emperor Ming Chengzu's military campaigns by Jin Youzi 金幼孜 (Ming)
Bei zhuan ji 碑傳記, biographies of Qing period persons, by Qian Yiji 錢儀吉 (Qing)
Bei zhuan ji bu 碑傳記補, biographies of Qing period persons, supplement to the Beizhuanji 碑傳記, by Min Erchang 閔爾昌 (Rep)
Bei zhuan ji san bian 碑傳集三編, biographies of Qing period persons, supplement to the Beizhuanji 碑傳記, by Wang Zhaoyong 汪兆鏞 (Rep)
Ben cao gang mu 本草綱目, pharmacological encyclopedia by Li Shizhen 李時珍 (Ming)
Ben cao jing ji zhu 本草經集注, pharmacopoeia by Tao Hongjing 陶弘景 (Liang)
Ben cao jing 本草經, see Shen Nong bencaojing 神農本草經, pharmacopoeia (Zhou to Han)
Ben cao yan yi 本草衍義, pharmacopoeia by Kou Zongshi 寇宗奭 (Song)
Ben shi shi 本事詩, collection of stories in verses by Meng Qi 孟棨 (Tang)
Bi ji 筆記, 1) biji book, by Song Qi 宋祁 (Song), see Song Jingwen gong bi ji 宋景文公筆記, 2) by Chen Jiru 陳繼儒 (Ming)
Bi ji xiao shuo da guan 筆記小説大觀, collectanea by Shanghai jinbu shuju 上海進步書局 (Rep)
Bi shu lu hua 避暑錄話, biji book by Ye Mengde 葉夢得 (Song)
Bi qiu ni zhuan 比丘尼傳, biographies of Buddhist nuns by Baochang 寳唱 (Liang)
Bi ya 比雅, dictionary of parallel sentences by Hong Liangji 洪亮吉 (Qing)
Bi yun xia 碧雲騢, collection of stories by Mei Yaochen 梅堯臣 (Song)
Bian huo bian 辨惑編, philosophical treatise by Xie Yingfang 謝應芳 (Yuan)
Bian jing yi ji zhi 汴京遺跡志, local gazetteer of Kaifeng by Li Lian 李濂 (Ming)
Bian yi shi liu ce 便宜十六策, military treatise attributed to Zhuge Liang 諸葛亮 (Sanguo-Shu)
Bian zhu 編珠, encyclopedia by Du Gongzhan 杜公瞻 (Sui)
Bie ben cha jing 別本茶經, book on tea by Tang Xianzu 湯顯祖 (Ming)
Bie ya 別雅, dictionary on synonyms by Wu Yujin 吳玉搢 (Qing)
Bin tui lu 賓退錄, biji book by Zhao Yushi 趙與時 (Song)
Bing jing lei bian 兵鏡類編, military treatise by Li Rui 李蕊 (Qing)
Bo wu zhi 博物志, encyclopedia in short story style by Zhang Hua 張華 (Jin)
Bo wu zhi bu 博物志補, miscellaneous collection by You Qian 游潛 (Ming)
Bo ya 博雅, same as Guangya 廣雅
Book of Changes, see Yijing
Book of Documents, see Shangshu
Book of Songs or Poetry, see Shijing
Book of Rites, see Liji
Bo wu jing yi yi 駁五經異義, commentary to the Classics by Zheng Xuan 鄭玄 (Han)
Bo wu jing yi yi shu zheng 駁五經異義疏證, commentary to the Classics by Pi Xirui皮錫瑞(Qing)
Bo wu zhi 博物志, short encyclopedia about strange items by Zhang Hua 張華 (Jin)
Bo yi zhi 博異志, collection of stories by Zheng Huangu 鄭還古 alias Gushenzi 谷神子 (Tang)
Bu huang kao 捕蝗考, book on disaster relief by Chen Fangsheng 陳芳生 (Qing)
Bu huang yao jue 捕蝗要訣, anonymous text on locust plagues (Qing)
Bu nong shu 補農書, book on agriculture by Zhang Lüxiang 張履祥 (Qing)
Buddhist literature and sutras see also Buddhism

C[top]
Cai gen tan 菜根譚, moral instructions by Hong Yingming 洪應明 (Ming)
Cai Kui shu 蔡葵書, agricultural treatise by Cai Kui 蔡葵 (Han)
Can luan lu 驂鸞錄, travel report by Fan Chengda 范成大 (Song)
Can shu 蠶書, book on sericulture by Qin Guan 秦觀 (Song)
Cang jie pian 倉頡篇, gloss book for elementary education by Li Si 李斯 (Qin)
Cang yi hua yu 藏一話腴, biji book by Chen Yu 陳郁 (Song)
Cao lu jing lüe 草廬經略, anonymous military treatise (Ming)
Cao Pi zhi guai 曹毗志怪, story collection by Cao Pi 曹毗 (Han)
Cao zhou mu dan pu 曹州牡丹譜, book on chrysanthemums, by Yu Pengnian 余鵬年 (Qing)
Ce fu yuan gui 冊府元龜, political encyclopedia by Wang Qinruo 王欽若 et al. (Song)
Cha dong 茶董, book on tea by Xia Shufang 夏樹芳 (Ming)
Cha guan 茶館 "The Tea House", theatre play by Lao She 老舍 (Republic/PRC)
Cha jing 茶經, book on tea by Lu Yu 陸羽 (Tang)
Cha liao ji 茶寮記, book on tea by Lu Shusheng 陸樹聲 (Ming)
Cha lu 茶錄, book on tea by Cai Xiang 蔡襄 (Song)
Cha shi 茶史, book on tea by Liu Yuanchang 劉源長 (Qing)
Cha shu 茶疏, book on tea by Xu Cishu 許次紓 (Ming)
Cha yue 茶約, book on tea by He Binran 何彬然 (Ming)
Chan shu 讒書, essay by Luo Yin 羅隱 (Tang)
Chan zi 纏子, philosophical treatise by Master Chan (Zhou)
Chang an tu ji 長安圖記, see Chang'an zhitu 長安志圖
Chang an zhi 長安志, description of the Tang capital of Chang'an, by Song Minqiu 宋敏求 (Song)
Chang an zhi tu 長安志圖, illustrated gazetteer of Chang'an by Li Haowen 李好文 (Yuan)
Chang chun zhen ren xi you ji 長春真人西遊記, report of Qiu Chuji's 丘處機 travels by Li Zhichang 李志常 (Jin)
Chang duan jing 長短經, political treatise by Zhao Rui 趙蕤 (Tang)
Chang hen ge 長恨歌, "Lament everlasting", poem by Bai Juyi (Tang)
Chang sheng dian 長生殿 "The Hall of Everlasting Life", theatre play by Hong Sheng 洪昇 (Qing)
Chang wu zhi 長物志, book on antiques by Wen Zhenheng 文震亨 (Ming)
Chang yan 昌言, philosophical treatise by Zhong Zhangtong 仲長統 (Han)
Chao bi lun 鈔幣論, treatise on paper money by Xu Mei 許楣 (Qing)
Chao shi xin shu 晁氏新書, political treatise by Chao Cuo 晁錯 (Han)
Chao xian shi lüe 朝鮮史略, history of Korea (Ming)
Chao ye qian zai 朝野僉載, collection of stories by Zhang Zhuo 張鷟 (Tang)
Chao zi 巢子, see Suichaozi 随巢子
Che ying kou da he bian 車營扣答合編, military treatise by Sun Chengzong 孫承宗 (Ming)
Chen Fu Nong shu 陳旉農書, agronomical treatise by Chen Fu 陳旉 (Song)
Chen gui 臣軌, political book by Wu Zetian 武則天 (Tang)
Chen shu 陳書, official history of the Chen dynasty, by Yao Silian 姚思廉 (Tang)
Cheng du fu zhi 成都府志, local gazetteer of Chengdu by Tong Shiyong 佟世雍 (Qing)
Cheng du ming hua lu成都名畫記, see Yizhou minghua lu 益州名畫錄
Cheng shi jia shu du shu fen nian ri cheng 程氏家塾讀書分年日程, see Dushu fennian richeng 讀書分年日程
Cheng yi ji 乘異記, collection of stories by Zhang Junfang 張君房 (Song)
Cheng zhai hui chen lu 誠齋揮麈錄, collection of stories by Yang Wanli 楊萬里 (Song)
Chong bian bai jia xing 重編百家姓, see Baijiaxing xin jian 百家姓新箋
Chong ding san zi jing 重訂三字經, text for elementary educatoin by Zhang Binglin 章炳麟 (Rep)
Chong xu qian wen 重續千文, see Sanxu qianwen 三續千文
Chong ding Xin shang bian 重訂欣賞編, collectanea by Mao Yixiang 茅一相 (Ming)
Chong wen zong mu 崇文總目, bibliography by Wang Yaochen 王堯臣 (Song)
Chong you lun 崇有論, philosophical treatise by Pei Wei 裴頠 (Jin)
Chong zhen chang bian 崇禎長編, history of the last Ming emperor, by Wang Ji 王楫 (Ming/Qing)
Chou ban yi wu shi mo 籌辦夷務始末, history of the foreign affairs of the late Qing period
Chou hai tu bian 籌海圖編, military treatise by Zheng Ruoceng 鄭若曾 (Ming)
Chu ci 楚辭, "Poetry of the South", poems by Qu Yuan 屈原 (Warring States)
Chu de lu 畜德錄, philosophical treatise by 1) Chen Yi 陳沂 (Ming), 2) Xu Qitu 席啟圖 (Qing)
Chu Han chun qiu 楚漢春秋, chronicle by Lu Jia 陸賈 (Han)
Chu shi tao wu 楚史檮杌, history of ancient southern China (Song?)
Chu xue bei wang 初學備忘, book on learning by Zhang Lüxiang 張履祥 (Qing)
Chu xue ji 初學記, encyclopedia by Zhang Yue 張說 (Tang)
Chu yan 芻言, moral treatise by Cui Dunli 崔敦禮 (Song)
Chuan qi 傳奇, collection of short stories by Pei Xing 裴鉶 (Tang)
Chuan shan yi shu 船山遺書, collected writings of Wang Fuzhi 王夫之 (Ming/Qing)
Chui jian lu 吹劍錄, biji book by Yu Wenbao 俞文豹 (Song)
Chun hua fa tie 淳化法帖, colletion of calligraphies by Wang Zhu 王著 (Song)
Chun hua ge fa tie 淳化閣法帖, see Chunhua fatie 淳化法帖
Chun hua ge tie淳化閣帖, see Chunhua fatie 淳化法帖
Chun hua ge tie shi wen 淳化閣帖釋文, book on calligraphy (Qing)
Chun hua mi ge fa tie kao zheng 淳化秘閣法帖考正, book on calligraphy by Wang Shu 王澍 (Qing)
Chun ming tui chao lu 春明退朝錄, biji book by Song Minqiu 宋敏求 (Song)
(Song) Chun qiu 春秋 "Spring and Autumn", chronicle of Lu, one of the Five Confucian Classics (Spring and Autumn)
Chun qiu bie dian 春秋别典, alternative history to the Spring and Autumn period by Xue Yuji 薛虞畿 (Ming)
Chun qiu fan lu 春秋繁露, metaphysical book by Dong Zhongshu (Former Han)
Chun qiu Zuo shi zhuan shi lei shi mo 春秋左氏傳事類始末, history of the Spring and Autumn period in the style of events in their entirety, by Zhang Chong 章沖 (Song)
Chun xi San shan zhi 淳熙三山志, local history of Fujian by Chen Fuliang 陳傅良 (Song)
Chun zheng meng qiu 純正蒙求, encyclopedia for elementary education by Hu Bingwen 胡炳文 (Yuan)
Chun zhu ji wen 春渚紀聞, biji book by He Wei (He Yuan) 何薳 (Song)
Chuo geng lu 輟耕錄, history of the late Yuan period by Tao Zongyi 陶宗儀 (Yuan)
Ci Liu shi jiu wen 次柳氏舊聞, collection of stories Li Deyu 李德裕 (Tang)
Confucian Classics, collection of 5+4 to 13 canonical writings of Confucianism
Confucius, see Kongzi page
Creation of the Gods, see Fengshen yanyi
Cui guan pian 催官篇, book on geomancy by Lai Wenjun 賴文俊 (Song)
Cui shi zheng lun 崔氏政論, political treatise by Cui Shi 崔寔 (Han)
Cun ren bian 存人編, see Sicunbian 四存編
Cun xing bian 存性編, see Sicunbian 四存編
Cun xue bian 存學編, see Sicunbian 四存編
Cun zhi bian 存治編, see Sicunbian 四存編
D[top]
Da Dai Li ji 大戴禮記, parallel to the Liji (Former Han)
Da gao 大誥 "The Great Announcement", 1) a chapter of the Shangshu, 2) political instructions by emperor Ming Taizu 明太祖
Da gong bao 大公報, political newspaper of the Republican period
Da Jin de yun tu shuo 大金德運圖說, ritual canon of the Jurchen-Jin dynasty
Da Jin diao fa lu 大金吊伐錄, history of the Jurchen conquest of northern China (Jin)
Da Jin guo zhi 大金國志, History of the Jurchen Jin dynasty, by Yuwen Maozhao 宇文懋昭 (?; Yuan)
Da Jin ji li 大金集禮, ritual compendium of the Jin dynasty, by Zhang Wei 張瑋 (?; Jin)
Da Ming hui dian 大明會典, collected statutes of the Ming dynasty
Da Ming lü 大明律, the Ming law code
Da Ming yi tong zhi 大明一統志, imperial geography of the Ming dynasty
Da Qing hui dian 大清會典, collected statutes of the Qing dynasty
Da Qing lü li 大清律例, laws and precedences of the Qing, the Qing law code
Da Qing tong li 大清通禮, ritual canon of the Qing dynasty
Da Qing yi tong zhi 大清一統志, imperial geography of the Qing empire
Da shi ji 大事記, overview chronicle by Lü Zuqian 呂祖謙 (Song)
Da shi ji xu bian 大事記續編, history by Wang Yi 王禕 (Yuan)
Da Tang chuang ye qi ju zhu 大唐創業起居注, diary of the foundation of the Tang dynasty, by Wen Daya 溫大雅 (Tang)
Da Tang Kai yuan li 大唐開元禮, ritual canon of the Tang dynasty
Da Tang xi yu ji 大唐西域記, description of foreign countries in Central Asia by Xuanzang 玄奘 (Tang)
Da Tang xin yu 大唐新語, collection of stories by Liu Su 劉肅 (Tang)
Da xue 大學, "The Great Learning", Confucian Classic, one of the Four Books (Warring States to Han)
Da xue yan yi 大學衍義, philosophical treatise by Zhen Dexiu 真德秀 (Song)
Da xue yan yi bu 大學衍義補, Confucian treatise on statecraft by Qiu Jun 丘濬 (Ming)
Da Yuan da yi tong zhi 大元大一統志, imperial geography of the Yuan empire
Da Yuan ma zheng ji 大元馬政記, see Mazhengji 馬政紀
Da Yue shi lüe 大越史略, see Yueshilüe 越史略
Dai nan ge cong shu 岱南閣叢書, collectanea by Sun Xingyan 孫星衍 (Qing)
Dai shi shu pu 戴氏鼠璞, see Shupu 鼠璞
Đại Việt sử lược, see Yueshilüe 越史略
Dao de jing 道德經, the Daoist Classic, said to be written by Laozi (Warring States)
Dao de jing lun bing yao yi 道德經論兵要義, military treatise by Wang Zhen 王真 (Tang)
Dao yi zhi lüe 島夷志略, description of foreign countries in the southern seas by Wang Dayuan 汪大淵 (Yuan)
Deng tan bi jiu 登壇必究, military treatise by Wang Minghe 王鳴鶴 (Ming)
Di fan 帝範, political treatise by Emperor Taizong 唐太宗 (Tang)
Di jing jing wu lüe 帝京景物略, description of Beijing by Liu Tong 劉侗, Yu Yizheng 于奕正 (Ming)
Di li da quan 地理大全, collectanea on geomantic books compiled by Li Guomu 李國木 (Ming)
Di wang jing shi tu pu 帝王經世圖譜, illustrated encyclopedia on statecraft by Tang Zhongyou 唐仲友 (Song)
Di wang shi ji 帝王世紀, chronicle by Huangfu Mi 皇甫謐 (Jin)
Di xue 帝學, political treatise by Fan Zuyu 范祖禹 (Song)
Di zi gui 弟子規, text for elementary education by Li Yuxiu 李毓秀 (Qing)
Di zi zhi 弟子職, book on education, chapter of Guanzi 管子 (Zhou)
Dian ge ci lin ji 殿閣詞林記, collection of biograhpies by Liao Daonan 廖道南 (Ming)
Dian kao 滇考, history of Yunnan by Feng Su 馮甦 (Qing)
Dian lüe 滇略, local gazetteer of Yunnan by Xie Zhaozhi 謝肇淛 (Ming)
Dian lun 典論, literature critique by Cao Pi 曹丕/Wei Wendi 魏文帝 (Three Kingdoms-Wei)
Dian shi zhai hua bao 點石齋畫報, illustrated newspaper from the late Qing
Diao ji li tan 釣磯立談, collection of stories by Shi Xubai 史虛白 (Southern Tang)
Die ya 疊雅, dictionary on depublicative words by Shi Menglan 史夢蘭 (Qing)
Ding lu 鼎錄, notes on tripods by Yu Li 虞荔 (Chen)
Dong du shi lüe 東都事略, history of the Northern Song, by Wang Cheng 王稱 (Song)
Dong guan han ji 東觀漢記, history of the Eastern Han dynasty, by various authors (Later Han)
Dong guan zou ji 東觀奏記, collection of histories by Pei Tingyu 裴庭裕 (Tang)
Dong guo shi lüe 東國史略, see Chaoxian shilüe 朝鮮史略
Dong jia za ji 東家雜記, book about Confucius by Kong Chuan 孔傳 (Song)
Dong Han hui yao 東漢會要, institutional history of the Eastern Han dynasty, by Xu Tianlin 徐天麟 (Song)
Dong hua lu 東華錄, history of early Qing, by Jiang Liangqi 蔣良騏 (Qing)
Dong jing meng hua lu 東京夢華錄, description of Kaifeng, by Meng Yuanlao 孟元老 (Song)
Dong lin lie zhuan 東林列傳, biographies of members of the Donglin Faction by Chen Ding 陳鼎 (Qing)
Dong ling zhen jing 洞靈真經, see Kangcangzi 亢倉子
Dong ming ji 洞冥記, phantastic biographiy of emperor Han Wudi by Guo Xian 郭憲 (Han)
Dong nan ji shi 東南記事 by Shao Tingcai 邵廷釆 (Qing)
Dong nan ji wen 東南紀聞, collection of stories (Yuan)
Dong nan shui li lüe 東南水利略, book on water conservancy by Ling Jiexi 凌介禧 (Qing)
Dong po zhi lin 東坡志林, biji book by Su Shi 蘇軾 (Song)
Dong tian qing lu 洞天清錄, book on antiques by Zhao Xihu 趙希鵠 (Song)
Dong xi shi cha lu 東溪試茶錄, book on tea by Song Zi'an 宋子安 (Song)
Dong xi yang kao 東西洋考, description of foreign countries by Zhang Xie 張燮 (Ming)
Dong xian zhuan 洞仙傳, collection of biographies of immortals (Song)
Dong xuan bi lu 東軒筆錄, collection of stories by Wei Tai 魏泰 (Song)
Dong zhai ji shi 東齋記事, collection of stories by Fan Zhen 范鎮 (Song)
Dong zheng ji 東征集, history of the conquest of Taiwan 1723 by Lan Dingyuan 藍鼎元 (Qing)
Dong zi 董子, philosophical treatise by Dong Wuxin 董無心 (Zhou)
Dream of the Red Chamber, see Hongloumeng
Du bao pu zi 讀抱樸子, commentary to the Baopuzi 抱樸子, by Yu Yue 俞樾 (Qing)
Du cheng ji sheng 都城紀勝, local description of Hangzhou, by Nai Deweng 耐得翁 (Song)
Du duan 獨斷, political tractate by Cai Yong 蔡邕 (Han)
Du Gong bu nian pu 杜工部年譜, biography of Du Fu by Zhao Zili 趙子櫟 (Song)
Du ji 妒記, collection of stories about court women by Yu Tongzhi 虞通之 (Liu-Song)
Du lun 篤論, political treatise by Du Shu 杜恕 (Cao-Wei)
Du shi du lun 杜氏篤論, see Dulun 篤論
Du shi fang yu ji yao 讀史方輿紀要, notes on history and geography by Gu Zuyu 顧祖禹 (Qing)
Du Shi jiu miu 讀史糾謬, historical critique by Niu Yunzhen 牛運震 (Qing)
Du shi you qiu xin shu 杜氏幽求新書, see You qiu zi
Du shu fen nian ri cheng 讀書分年日程, book on education by Cheng Duanli程端禮 (Song)
Du shu gong cheng 讀書工程, see Dushu fennian richeng 讀書分年日程
Du shu lu 讀書錄, philosophical treatise by Xue Xuan 薛瑄 (Ming)
Du shu sui bi 讀書隨筆, see Qunjing buyi 群經補義
Du Tong jian lun 讀通鑒論, historical critique by Wang Fuzhi 王夫之 (Ming)
Du xing za zhi 獨醒雜志, collection of stories by Zeng Minxing 曾敏行 (Song)
Du yang za bian 杜陽雜編, collection of stories by Su E 蘇鄂 (Tang)
Du yi zhi 獨異志, story collection by Li Yin 李冘 (Tang)
Dun jia yan yi 遁甲演義, book on divination by Cheng Daosheng 程道生 (Ming)

E[top]
Er Cheng cui yan 二程粹言, treatise on the philosophy of the brothers Cheng Hao 程顥 and Cheng Yi 程頤, by Yang Shi 楊時 (Song)
Er Cheng quan shu 二程全書, complete writings of and on the brothers Cheng Hao 程顥 and Cheng Yi 程頤 (Song), compiled by Zhu Xi 朱熹 (Song)
Er Cheng yi shu 二程遺書, collected discourses of the brothers Cheng Hao 程顥 and Cheng Yi 程頤 (Song)
Er Cheng wai shu 二程外書, supplementary collected discourses of the brothers Cheng Hao 程顥 and Cheng Yi 程頤 (Song)
Er nü ying xiong zhuan 兒女英雄傳, novel from the late 19th century
Er shi er zi 二十二子, collectanea by Zhejiang Printing House 浙江書局 (Qing)
Er shi wu shi 二十五史, the 25 (or 24, 26) official dynastic histories. Ershisi shi 二十四史 without Qingshigao, Ershiliu shi 二十六史 includes Xin Yuanshi
Er ya 爾雅, gloss book dictionary for synonymes, a Confucian Classic (Former Han)
Er ya yi 爾雅翼, gloss book dictionary by Luo Yuan 羅願 (Song)

F[top]
Fa jing 法經, penal law code by Li Kui 李悝 (Zhou)
Fa shu yao lu 法書要錄, treatise on calligraphy by Zhang Yanyuan 張彥遠 (Tang)
Fa tie kan wu 法帖刊誤, book on calligraphy by Huang Bosi 黃伯思 (Song)
Fa tie pu xi 法帖譜系, book on calligraphy by Cao Shimian 曹士冕 (Song)
Fa tie shi wen 法帖釋文, book on calligraphy by Liu Cizhuang 劉次莊 (Song)
Fa wei lun 發微論, book on geomancy by Cai Yuanding 蔡元定 (Song)
Fa xun 法訓, see Qiao Zhou Faxun 譙周法訓
Fa yan 法言, political treatise by Yang Xiong 揚雄 (Han)
Fan Han he shi zhang zhong zhu 番漢合時掌中珠, Tangut-Chinese dictionary by "Gulemaocai" 骨勒茂才 (Xia)
Fan cun ju pu 范村菊譜, book on chrysanthemums by Fan Chengda 范成大 (Song)
Fan cun mei pu 范村梅譜, see Meipu 梅譜
Fan Sheng Zhi shu 氾勝之書, agronomical treatise by Fan Shengzhi 氾勝之 (Han)
Fan shu ou ji 販書偶記, bibliography by Sun Dianqi 孫殿起 (Rep)
Fan Tang qian zi wen 梵唐千字文, elementary Sanskrit gloss book by Yijing 義淨 (Tang)
Fan yu qian zi wen 梵語千字文, see Fan-Tang qianzi wen 梵唐千字文
Fan zi Ji ran 范子計然, anonymous agricultural treatise (Zhou?)
Fang weng jia xun 放翁家訓, Confucian treatise by Lu You 陸游 (Song)
Fang yan 方言, dialect dictionary by Yang Xiong 揚雄 (Han)
Fang yu sheng lan 方輿勝覽, geography by Zhu Mu 祝穆 (Song)
Fen jiao lu 焚椒錄, history of an empress of the Liao by Wang Ding 王鼎 (Liao)
Fen lei zi jin 分類字錦, encyclopedia (Qing)
Fen shu 焚書, philosophical treatise by Li Zhi 李贄 (Ming)
Feng chuang xiao du 楓窗小牘, collection of stories by Yuan Jiong 袁絅 and Yuan Yi 袁頤 (Song)
Feng shen bang 封神榜, see Fengshen yanyi
Feng shen yan yi 封神演義 "The Investiture of the Gods", 16th century novel
Feng shi wen jian ji 封氏聞見記, collection of stories by Feng Yan 封演 (Tang)
Feng su tong yi 風俗通義, encyclopedia of customs and habits by Ying Shao 應劭 (Han)
Feng tian bian wu ji yao 奉天邊務輯要 by Li Tingyu 李廷玉(Qing)
Five Classics, see Wujing, the Five Confucian Classics Yijing, Shangshu, Shijing, Chunqiu-Zuozhuan, and Liji
Fo guo ji 佛國記, report of Faxian's 法顯 (Jin) travel to India
Four Books, see Sishu, the Four Confucian Books Mengzi, Lunyu, Daxue, Zhongyong
Fu gu bian 復古編, book on the Chinese script by Zhang You 張有 (Song)
Fu hou gu jin zhu 伏侯古今注, small encyclopedia by Fu Wuji 伏無忌 (Han)
Fu nü shuang ming ji 婦女雙名記, glossary of female names by Li Zhaoheng 李肇亨 (Ming)
Fu yi quan shu 賦役全書, complete tax registers (Ming/Qing)
Fu zi 傅子, political treatise by Fu Xuan 傅玄 (Jin)
Fu zi 苻子, Daoist treatise by Fu Lang 苻朗 (Jin)

G[top]
Gan lu zi shu 干祿字書, glossary of Chinese characters by Yan Yuansun 顔元孫 (Qing)
Gan Shi xing jing 甘石星經, astronomical and astrological treatise by Gan De 甘德 and Shi Kun 石申 (Zhou)
Gan shu lu 甘薯錄, book on sweet potatoes by Lu Yao 陸耀 (Qing)
Gan ze yao 甘澤謠, collection of stories by Yuan Jiao 袁郊 (Tang)
Gan zhu ji 紺珠集, collection of stories (Tang)
Gan zi 干子, Confucian treatise by Gan Bao 干寶 (Jin)
Gang jian yi zhi lu 綱鑒易知録, history textbook by Wu Chengquan 吳乘權 (Qing)
Gao seng zhuan 高僧傳, biographies of Buddhist monks by Huijiao 慧皎 (Liang)
Gao shi zhuan 高士傳, biographies of eminent persons by Huangfu Mi 皇甫謐 (Jin)
Ge gu yao lun 格古要論, study of antiques by Cao Zhao 曹昭 (Ming)
Ge zhi cong shu 格致叢書, collectanea by Hu Wenhuan 胡文煥 (Ming)
Ge zhi jing yuan 格致鏡原, encyclopedia by Chen Yuanlong 陳元龍 (Qing)
Geng sang zi 庚桑子, see Kang cang zi 亢倉子
Geng shen wai shi 庚申外史, history of the late Yuan period, by Quan Heng 權衡 (Yuan/Ming)
Geng zhi tu 耕織圖, illustrated book on agriculture by Lou Shou 樓璹 (Song)
Gong sun long zi 公孫龍子, philosophical treatise by Gongsun Long 公孫龍 (Warring States)
Gong sun Ni zi 公孫尼子, Confucian treatise by Gongsun Ni 公孫尼 (Zhou)
Gong gui xiao ming lu 宮閨小名錄, glossary of female names by You Tong 尤侗 (Qing)
Gong yang zhuan 公羊傳, commentary to the Chunqiu by Gongyang Gao, a Confucian Classic (Warring States)
Gong zi Mou zi 公子牟子, Daoist treatise by Prince Mou 牟 (Zhou)
Gu bu gu lu 觚不觚錄, collection of stories by Wang Shizhen 王世貞 (Ming)
Gu Hang za ji 古杭雜記, stories from Hangzhou by Li You 李有 (Yuan)
Gu hua pin lu 古畫品錄, critique on painting by Xie He 謝赫 (Southern Qi)
Gu jin dao jian lu 古今刀劍錄, handbook on ancient swords, by Tao Hongjing 陶弘景 (Liang)
Gu jin lie nü zhuan 古今列女傳, biographies of eminent women by Jie Jin 解縉 (Ming)
Gu jin shuo hai 古今說海, collection of short stories by Lu Ji 陸楫 (Ming)
Gu jin tong xing ming lu 古今同姓名錄, handbook on persons with the same name, by Xiao Yi 蕭繹 (Liang)
Gu jin tu shu ji cheng 古今圖書集成, large encyclopedia from the Kangxi period (Qing)
Gu jin xing shi shu bian zheng 古今姓氏書辯證, encyclopedia on family names by Deng Mingshi 鄧名世 (Song)
Gu jin yi shi 古今逸史, collectanea by Wu Wan 吳琯 (Ming)
Gu jin yin shi 古今印史, book on seals by Xu Guan 徐官 (Ming)
Gu jin zhu 古今注, small encyclopedia by Cui Bao 崔豹 (Jin)
Gu jing jie gou chen 古經解鉤沉, commentary collection to the classics by Yu Xiaoke 余蕭客 (Qing)
Gu jing jie hui han 古經解彙函, collectanea by Zhong Qianjun 鐘謙鈞 (Qing)
Gu liang zhuan 穀梁傳, commentary to the Chunqiu by Guliang Shu, a Confucian Classic (Warring States)
Gu lie nü zhuan 古列女傳, see Lienüzhuan 列女傳
Gu san fen 古三墳, divination text from the Han period
Gu shi 古史, alternative history to the Shiji by Su Che 蘇轍 (Song)
Gu shi bian 古史辨, series of historical critique, by Gu Jiegang 顧頡剛 et al. (Rep.)
Gu shi ji 古詩紀, anthology by Feng Weine 馮惟訥 (Ming)
Gu shi shi jiu shou 古詩十九首, collection of 19 old style poems from the Han period
Gu shi xuan 古詩選, literary anthology by Wang Shizhen 王士禛 (Qing)
Gu shi yuan 古詩源, literay anthology by Shen Deqian 沈德潛 (Qing)
Gu su zhi 姑蘇志, local gazetteer on Suzhou by Lin Shiyuan 林世遠 and Wang Ao 王鏊 (Ming)
Gu wen guan zhi 古文觀止, literary anthology by Wu Chucai 吳楚材 and Wu Diaohou 吳調侯 (Qing)
Gu wen yuan 古文苑, literary anthology from the Tang, commented by Zhang Qiao 章樵 (Song)
Gu xiao shuo gou chen 古小說鉤沉, collection of early novellas compiled by Lu Xun 魯迅 (Rep)
Gu yao yan 古謠諺, anthology by Du Wenlan 杜文瀾 (Qing)
Gu yi zhuan 古異傳, story collection by Yuan Wangshou 袁王壽 (Liu-Song)
Gu yue jing zhuan 古樂經傳, book on music by 1) Zhan Ruoshuo 湛若水 (Ming), 2) Li Guangdi 李光地 (Qing)
Gu yue shu 古樂書, book on music by Ying Huiqian 應撝謙 (Qing)
Gu wei shu 古微書, collectanea on apocryphal texts by 孫瑴 Sun Jue (Ming)
Guan miao zhai jin shi wen kao lüe 觀妙齋金石文考略, see Jinshiwen kaolüe 金石文考略
Guan yin zi 闕尹子, Daoist treatise by Yin Xi 尹喜 (Zhou)
Guan zhen 官箴, admonishions to state officials by Lü Benzhong 呂本中 (Song)
Guan zhen shu ji cheng 官箴書集成, collectanea on local administration
Guan zi 管子, politico-oeconomical tractate by Guan Zhong 管仲 (Spring and Autumn to Warring States)
Guang bai chuan xue hai 廣百川學海, collectanea by Feng Kebin 馮可賓 (Ming)
Guang bai jiang zhuan tong 廣百將傳統, military treatise by Chen Yuansu 陳元素 (Ming)
Guang bo wu zhi 廣博物志, miscellaneous encyclopedia by Dong Sizhang 董斯張 (Ming)
Guang cang 廣倉, gloss book for elementary education by Fan Gong 樊恭 (Liang)
Guang guang shi lei fu 廣廣事類賦, encyclopedia by Wu Shizhan 吳世旃 (Qing)
Guang Han Wei cong shu 廣漢魏叢書, collectanea by He Yunzhong 何允中 (Ming)
Guang jin si lu 廣近思錄, philosophical treatise by Zhang Boxing 張伯行 (Qing)
Guang kuai shu 廣快書, collectanea by He Weiran 何偉然 and Wu Congxian 吳從先 (Ming)
Guang meng qiu 廣蒙求, historiographic encyclopedia for elementary education by Yao Guanglu 姚光祿 (Ming)
Guang qun fang pu 廣群芳譜, see Peiwenzhai guang qunfangpu 佩文齋廣群芳譜
Guang san zi jing 廣三字經, text for elementary education by Master Jiaoxuan 蕉軒氏 (Qing)
Guang shi lei fu 廣事類賦, encyclopedia by Hua Ximin 華希閔 (Qing)
Guang shi ming 廣釋名, gloss dictionary by Zhang Jinwu 張金吾 (Qing)
Guang ya 廣雅, gloss dictionary by Zhang Yi 張揖 (Han)
Guang yi ji 廣異記, collection of stories by 戴孚 Dai Fu (Tang)
Guang yi jian zhi 廣夷堅志, collection of stories by Yang Shen 楊慎 (Ming)
Guang yi qian wen 廣易千文, text for elementary education by Zhou Lüjing 周履靖 (Ming)
Guang yu tu 廣輿圖, provincial atlas of China by Luo Hongxian 羅洪先 (Ming)
Guang yun 廣韻, dictionary arranged in rhyme groups by Chen Pengnian 陳彭年 (Song)
Guang zhuo yi ji 廣卓異記, loose collection of biographies from the Han to the Tang period by Yue Shi 樂史 (Song)
Gui cang 歸藏, fragmentarily preserved divination book (Shang)
Gui er ji 貴耳集, biji book by Zhang Duanyi 張端義 (Song)
Gui fan 閨範, treatise on women by Lü Kun 呂坤 (Ming)
Gui ji san fu 會稽三賦, poetic description of Shaoxing by Wang Shipeng 王十朋 (Song)
Gui hai yu heng zhi 桂海虞衡志, local history and description of south-western China by Fan Chengda 范成大 (Song)
Gui ji zhi 會稽志, local gazetteer of Shaoxing by Shen Zuobin 沈作賓 and Shi Su 施宿 (Song)
Gui lin feng tu ji 桂林風土記, local gazetteer of Guizhou by Mo Xiufu 莫休符 (Tang)
Gui qian zhi 歸潛志, history of the late Jurchen Jin period by Liu Qi 劉祁 (Jin/Yuan)
Gui si cun gao 癸巳存稿, biji book by Yu Zhengxie 俞正燮 (Qing)
Gui si lei gao 癸巳類稿, biji book by Yu Zhengxie 俞正燮 (Qing)
Gui tian lu 歸田錄, historiographical essay by Ouyang Xiu 歐陽修 (Song)
Gui xin za shi 癸辛雜識, historiographical essay by Zhou Mi 周密 (Song)
Gui yuan cong tan 桂苑叢談, biji book by Fengyizi 馮翊子 (Five Dynasties)
Guo chao gong shi 國朝宮史, see Qing gongshi 清宮史
Guo chao qi xian lei zheng 國朝耆獻類徵, collection of biographies of eminent persons from the Qing by Li Huan 李桓 (Qing)
Guo chao xian zheng lu 國朝獻徵錄, collection of biographies of eminent persons from the Ming period by Jiao Hong 焦竑 (Ming)
Guo chao xian zheng shi lüe 國朝先正事略, collection of biographies of eminent persons from the Qing by Li Yuandu 李元度 (Qing)
Guo lao tan yuan 國老談苑, collection of stories by 王銍 Wang Zhi (Song)
Guo ting lu 過庭錄, collection of stories by Fan Gongcheng 范公偁 (Song)
Guo que 國榷, alternative history of the Ming dynasty, by Tan Qian 談變 (Qing)
Guo yu 國語, historical anecdotes (Spring and Autumn)
Guo zi 郭子, collection of stories by Guo Chengzhi 郭澄之 (Liu-Song)
Guo zi jian zhi 國子監志, book on the institution of the Directorate of Education by Lu Zongkai 陸宗楷 (Qing)

H[top]
Hai guo tu zhi 海國圖志, world geography by Wei Yuan 魏源 (Qing)
Hai lu sui shi 海錄碎事, collection of phantastic stories by Ye Tinggui 葉廷珪 (Song)
Hai nei shi zhou ji 海內十洲記, phantastic biographiy of emperor Han Wudi attributed to Dongfang Shuo 東方朔 (Han)
Hai Rui ba guan 海瑞罷官 "The Dismission of Hai Rui", theatre play by Wu Han 吳晗 (PRC)
Hai shan xian guan cong shu 海山仙館叢書, collectanea by Pan Shicheng 潘仕誠 (Qing)
Hai tang lu 海塘錄, book on water conservancy by Zhai Junlian 翟均廉 (Qing)
Hai tang pu 海棠譜, book on crab-apples by Chen Si 陳思 (Song)
Han Fei zi 韓非子, legalist philosophical tractate by Han Fei 韓非 (Warring States)
Han gong qiu 漢宮秋 "Autumn in the Han Palace", theatre play by Ma Zhiyuan 馬致遠 (Yuan)
Han guan jiu yi 漢官舊儀, administrative text by Wei Hong 衛宏 (Han)
Han guan liu zhong 漢官六種, see Hanguan jiuyi 漢官舊儀
Han hai 函海, collectanea by Li Diaoyuan 李調元 (Qing)
Han ji 漢紀 (Qianhanji 前漢紀), alternative history of the Former Han by Xun Yue 荀悅 (Later Han)
Han jian 汗簡, glossary of old-style characters by Guo Zhongshu 郭忠恕 (Song)
Han Jin chun qiu 漢晉春秋, chronicle by Xi Zaochi 習鑿齒 (Jin)
Han jiu yi 漢舊儀, see Hanguan jiuyi 漢官舊儀
Han lin zhi 翰林志, book on the institution of the Hanlin Academy by Li Zhao 李肇 (Tang)
Han long jing 撼龍經, book on geomancy by Yang Yunsong 楊筠松 (Tang)
Han mo ying xiong zhuan 漢末英雄傳, biographies of late Han persons by Wang Can 王粲 (Sanguo-Wei)
Han mo zhi 翰墨志, book on calligraphy by Zhao Gou 趙構 (Emperor Song Gaozong 宋高宗)
Han shi shuo 漢世說, collection of discourses in the style of Liu Yiqing's 劉義慶 Shishuo xinyu 世說新語, by Zhang Fugong 章撫功 (Qing)
Han shi wai zhuan 韓詩外傳, commentary and complement to the Shi jing by Han Ying 韓嬰 (Han)
Han shu 漢書, official history of the Former Han dynasty by Ban Gu 班固 (Later Han)
Han shu yi wen zhi 漢書藝文志, bibliography from the Hanshu 漢書
Han Wei cong shu 漢魏叢書, collectanea by Cheng Rong 程榮 (Ming)
Han Wu di nei zhuan 漢武帝内傳, phantastic biography of emperor Han Wudi attibuted to Ban Gu 班固 (Han)
Han Wu gu shi 漢武故事, phantastic biography of emperor Han Wudi attibuted to Ban Gu 班固 (Han)
Han yuan ji 翰苑集, collection of political essays by Lu Zhi 陸贄 (Tang)
Han yuan xin shu 翰苑新書, encyclopedia from the Song period
Han zhi kao 漢制考, book on the administrative system of the Han dynasty by Wang Yinglin 王應麟 (Song)
Hao shi xu hou han shu 郝氏續後漢書, alternative history to the Sanguozhi 三國志 by Hao Jing 郝經 (Yuan)
He bi shi lei bei yao 合璧事類備要, encyclopedia by Xie Weixin 謝維新 (Song)
He bo shi bei lun 何博士備論, military treatise by He Qufei 何去非 (Song)
He fang ji 河防記, book on water conservancy by Ouyang Xuan 歐陽玄 (Yuan)
He fang shu lüe 河防疏略, book on water conservancy by Zhu Zhixi 朱之錫 (Qing)
He fang yi lan 河防一覽, book on water conservancy by Pan Jixun 潘季馴 (Ming)
He fang zhi 河防志, book on water conservancy by Zhang Xiliang 張希良 (Qing)
He ke san zhi 合刻三志, collectanea by Wang Tao 王韜 (Qing)
He lin yu lu 鶴林玉露, biji book by Luo Dajing 羅大經 (Song)
He shi yu lin 何氏語林, collection of stories by He Liangjun 何良俊 (Ming)
He yuan ji lüe 河源紀略, book on the Yellow River (Qing)
Hei da shi lüe 黑韃事略, Short notes on the Black Tartars (Mongols), by Peng Daya 彭大雅 and Xu Ting 徐霆 (Song)
He fang tong yi 河防通議, book on water conservancy by Shen Li 沈立 (Song), revised by Šakši 沙克什 (Yuan)
He nan Shao shi wen jian hou lu 河南邵氏聞見後錄, see Wenjian houlu 聞見後錄
Heng huang xin lun 珩璜新論, biji book by Kong Pingzhong 孔平仲 (Song)
Hong jing lüe zou dui bi ji 洪經略奏對筆記 by Hong Chengchou 洪承疇 (Qing)
Hong lou meng 紅樓夢 "Dream of the Red Chamber", novel by Cao Xueqin 曹雪芹 (Qing)
Hong wu zheng yun 洪武正韻, dictionary from the early Ming period
Hou de lu 厚德錄, collection of stories by Li Yuangang 李元 (Song)
Hou Han ji 後漢紀, Annals of the Later Han dynasty", by Yuan Hong 袁宏 (Jin)
Hou Han shu 後漢書, official history of the Later Han dynasty by Fan Ye 范曄 (Liu-Song)
Hou hu zhi 後湖志, history of the Ming period by Zhao Guan 趙官 (Ming)
Hou qing lu 侯鯖錄, collection of stories by Zhao Lingzhi 趙令畤 (Song)
Hou zhi bu zu zhai cong shu 後知不足齋叢書, collectanea by Bao Tingjue 鮑廷爵 (Qing)
Hu bu ze li 戶部則例, administrative regulations of the Ministry of Revenue (Qing)
Hu fei zi 胡非子, philosophical treatise by Master Hu Fei (Zhou)
Hu nan Miao fang tun zheng kao 湖南苗防屯政考 by Dan Xiangliang 但湘良 (Qing)
Hu qian jing 虎鈐經, military treatise by Xu Dong 許洞 (Song)
Hua shi 畫史, history of painting by Mi Fu 米芾 (Song)
Hua shu 化書, Daoist treatise by Tan Xiao 譚峭 (Five Dynasties)
Hua yang guo zhi 華陽國志, regional history of Sichuan, by Chang Qu 常璩 (Jin)
Hua yi yi yu 華夷譯語, multi-language dictionaries from the Ming, one by Huo Yuanjie 火原潔 (Ming)
Huai jun ping Nian ji 淮軍平捻記, history of the war against the Nian in Jiangsu by Zhou Shicheng 周世澄 (Qing)
Huai ling liu kou shi zhong lu 懷陵流寇始終錄, history of the late Ming perod, by Dai Li 戴笠 (early Qing)
Huai nan shui li kao 淮南水利考, book on water conservancy by Hu Ying'en 胡應恩 (Ming)
Huai nan zi 淮南子, metaphysical collection by Prince Liu An 劉安 (Han)
Huan yu tong zhi 寰宇通志, imperial geography of the Ming dynasty
Huan yuan zhi 還冤志, collection of stories by Yan Zhitui 顏之推 (Northern Qi)
Huang chao 皇朝, see under the respective dynasties, mainly Ming (chao) 明朝 or Qing (chao) 清朝
Huang chao li qi tu shi 皇朝禮器圖式, illustrated book on ritual objects of the Qing dynasty
Huang chao fan bu yao lüe 皇朝藩部要略, biographies of Mongolian and Muslim princes and nobles by Qi Yuanshi 祁韻士 (Qing)
Huangchao yiqun lu 皇朝啟運錄, chronicle by Chen Jian 陳建 (Ming)
Huang chao wu gong ji sheng 皇朝武功紀盛, history of four great wars of the Qing dynasty by Zhao Yi 趙翼 (Qing)
Huang di nei jing 黃帝內經, "The Yellow Emperor's classic of medicine" (Han)
Huang di si jing 黃帝四經, non-canonical Daoist collection (Han)
Huang di wen Xuan Nü bing fa 黃帝問玄女兵法, military treatise (Tang)
Huang di yin fu jing 黃帝陰符經, Daoist treatise (Tang)
Huang jin shi 黃金史, the "Golden Histories" of the Mongols from the Qing period
Huang lan 皇覽, enycyclopedia by Liu Shao 劉劭 et al. (Cao-Wei)
Huang liang meng 黃粱夢 "The Dream of Yellow Millet", theatre play by Ma Zhiyuan 馬致遠 (?; Yuan)
Huang Ming ..., see also Ming ...
Huang Ming bao xun 皇明寶訓, Legal instructions by Ming Taizu
Huang Ming cong xin lu 皇明從信錄, chronicle by Chen Jian 陳建 and revised by Shen Guoyuan 沈國元 (Ming)
Huang Ming fa zhuan lu 皇明法傳錄, chronicle by by Chen Jian 陳建 and revised by Gao Rushi 高汝栻 (Ming)
Huang Ming li chao zi zhi tong ji 皇明歷朝資治通紀, see Huang-Ming tongji 皇明通紀
Huang Ming qi yun lu 皇明啟運錄, see Huangchao yiqun lu 皇朝啟運錄
Huang Ming qian jia xing 皇明千家姓, text for elementary education by Wu Shen 吳沉 and Liu Zhongzhi 劉仲 (Ming)
Huang Ming shi liu chao gong tong ji 皇明十六朝廣彙記, see Huang-Ming tongji 皇明通紀
Huang Ming tong ji 皇明通紀, chronicle by Chen Jian 陳建 (Ming)
Huang Ming zhi shu 皇明制書, Statecraft encyclopedia of the Ming dynatsy
Huang Ming zi zhi tong ji 皇明資治通紀, see Huang-Ming tongji 皇明通紀
Huang Ming zu xun 皇明祖訓, Family instructions by Ming Taizu
Huang Qing ..., see also Qing ...
Huang Qing jing jie 皇清經解, collectanea by Ruan Yuan 阮元 (Qing)
Huang Qing zhi gong tu 皇清職貢圖, description of native tribes in the orbit of the Qing empire
Huang Qing kai guo fang lüe 皇清開國方略, military annals of the foundation of the Qing dynasty
Huang Qing zhi gong tu 皇清職貢圖, description of tributary states of the Qing period
Huang Qing zou yi 皇清奏議, collection of memorials submitted to the Qing emperors
Huang shi gong san lüe 黃石公三略, military treatise (Zhou to Han)
Huang shi gong su shu 黃石公素書, military treatise (Zhou)
Huang Song shi chao gang yao 皇宋十朝綱要, chronicle by Li Zhi 李{直/土} (Song)
Huang Song tong jian chang bian ji shi ben mo 皇宋通鍳長編紀事本末, a theme-centered history of the Northern Song period by Yang Zhongliang 楊仲良 (Song)
Huang wang da ji 皇王大紀, chronicle by Hu Hong 胡宏 (Song)
Huang yan ding sheng lu 皇言定聲錄, book on music by Mao Qiling 毛奇齡 (Qing)
Huang you xin yue tu ji 皇祐新樂圖記, book on music by Ruan Yi 阮逸 and Hu Yuan 胡瑗 (Song)
Huang yu quan tu 皇輿全圖, the "Ricci Atlas" of the early Qing dynasty
Huang zheng cong shu 荒政叢書, collection of books on disaster relief by Yu Sen 俞森 (Qing)
Hui an ji 晦庵集, collected writings of Zhu Xi 朱熹 (Song)
Hui chen lu 揮麈錄, collection of stories by Wang Mingqing 王明清 (Song)
Hui chen qian lu 揮麈前錄, see Huichenlu 揮麈錄
Hui hua ji 灰畫集, military treatise by Li Pei 李培 (Qing)
Hui zi 惠子, philosophical treatise by Hui Shi 惠施 (Zhou)
Hulan debther (Hong ce 紅冊 "The Red Book"), History of Tibet by Kun-dgah rDo-rje (Tibet [late Song])
Hun li xin bian 婚禮新編, encyclopedia on matrimony by Ding Shengzhi 丁升之 (Song)
Huo gong qie yao 火攻挈要, military treatise by Jiao Xu 焦勖 (Ming)
Huo long shen qi zhen fa 火龍神器陣法, military treatise by Jiao Yu 焦玉 (Ming)

I[top]
Investiture of the Gods, see Fengshen yanyi

J[top]
Ji fu cong shu 畿輔叢書, collectanea by Wang Hao 王灝 (Qing)
Ji fu jing 畿服經, imperial geography by Zhi Yu 摯虞 (Jin)
Ji gu ge cong shu 汲古閣叢書, see Jin dai mi shu 津逮秘書
Ji gu lu 集古錄, catalogue of bronze and stone inscriptions by Ouyang Xiu 歐陽修 (Song)
Ji gu lu 稽古錄, handbook to Chinese history by Sima Guang 司馬光 (Song)
Ji gu pian 稽古篇, alternative history to age of Chinese antiquity by Guo Zhiqi 郭之奇 (Ming)
Ji jiu pian 急就篇, character textbook by Shi You 史游 (Han)
Ji gu qian wen 稽古千文, text for elementary education by Xu Heng 許衡撰 (Yuan)
Ji le 雞肋, encyclopedia by Zhao Chongxun 趙崇絢 (Song)
Ji le bian 雞肋編, biji book by Zhuang Chuo 莊綽 (Song)
Ji ling ji 集靈記, story collection by Yan Zhitui 顏之推 (Northern Qi)
Ji lu hui bian 紀錄彙編, collectanea by Shen Jiefu 沈節甫 (Ming)
Ji shi ben mo hui ke 紀事本末彙刻, collectanea by Guangya Publishing House廣雅書局 (Qing)
Ji ni zi 計倪子, anonymous political treatise (Zhou)
Ji ran wan wu lu 計然萬物錄, anonymous agricultural treatise (Zhou)
Ji ran zi 計然子, see Jinizi 計倪子
Ji xian zhuan 集仙傳, collection of biographies of immortals (Song)
Ji xiao xin shu 紀效新書, military treatise by Qi Jiguang 戚繼光 (Ming)
Ji yi ji 集異記, collection of strange stories, one by Xue Yongruo 薛用弱 (Tang), one by Guo Jichan 郭季產 (Liu-Song)
Ji yun 集韻, dictionary arranged in rhyme groups from the Song period
Ji zhong shu 汲冢書, the "Bamboo Annals"
Ji zuan yuan hai 記纂淵海, encyclopedia by Pan Zimu 潘自牧 (Song)
Jia fan 家範, family rules by Sima Guang 司馬光 (Song)
Jia jie yao yan 家誡要言, Confucian treatise by Wu Linzheng 吳麟徵 (Ming)
Jia jing dong nan ping wo lu 嘉靖東南平倭錄, history of the war against piracy during the Ming period by Xu Xueju 徐學聚 (Ming)
Jia jing yi lai shou fu zhuan 嘉靖以來首輔傳, biographies of mid-Ming period counsellors, by Wang Shizhen 王世貞 (Ming)
Jia li 家禮, see Zhuzi jiali 朱子家禮 Zhu Xi 朱熹 (Song)
Jia shen za ji 甲申雜記, biji book by Wang Gong 王鞏 (Song)
Jia zheng fa 家政法, anonymous fragmentary text on agriculture (Han?)
Jian cha shui ji 煎茶水記, book on tea by Zhang Youxin 張又新 (Tang)
Jian jie lu 鑑誡錄, collection of stories by He Guangyuan 何光遠 (Song)
Jian kang shi lu 建康實錄, history of the Southern Dynasties by Xu Song 許嵩 (Tang)
Jian lüe tuo zhu 鋻略妥注, book for primary education by Li Tingji 李廷機 (Ming)
Jian yan yi lai chao ya za ji 建炎以來朝野雜記, collection of documents on statecraft from the early Southern Song by Li Xinchuan 李心傳
Jian yan yi lai xi nian yao lu 建炎以來繫年要錄, history of the foundation of the Southern Song by Li Xinchuan 李心傳
Jiang biao zhi 江表志, historiographical tables of the Southern Tang by Zheng Wenbao 鄭文寶 (Song)
Jiang nan bie lu 江南别錄, history of the Southern Tang by Chen Pengian 陳彭年 (Song)
Jiang nan ye shi 江南野史, history of the Southern Tang by Long Gun 龍衮 (Song)
Jiang nan yu zai 江南餘載, history of the Southern Tang from the Song period
Jiang shi jia xun 蔣氏家訓, Confucian treatise by Jiang Yi 蔣伊 (Qing)
Jiang yuan 將苑, military treatise by Zhuge Liang 諸葛亮 (Three Kingdoms-Shu)
Jiang zi wan ji lun 蔣子萬機論, political treatise by Jiang Ji 蔣濟 (Sanguo/Jin)
Jiao bu Lin qing ni fei ji lüe 剿捕臨清逆匪紀略, history of the war against Wang Lun (Qing)
Jiao fang ji 教坊記, collection of essays on court music by Cui Lingqin 崔令欽 (Tang)
Jiao li ji 角力記, book on martial arts by Diaoluzi 調露子 (Song)
Jiao nü yi gui 教女遺規, see Wenshi muxun 溫氏母訓
Jiao ping Nian fei fang lüe 剿平捻匪方略, history of the suppression of the Nian rebellion 1853-1868
Jiao ping san sheng xie fei fang lüe 剿平三省邪匪方略, history of the war against the White Lotus rebellion (Qing)
Jiao ping Yue fei fang lüe 剿平粤匪方略, history of the suppression of the Taiping rebellion 1851-1864
Jiao shi yi lin 焦氏易林, divination book by Jiao Gan 焦贛 (Han)
Jiao tong zi fa 教童子法, book on education by Wang Yun 王筠 (Qing)
Jie an jing shuo介庵經說, see Jiujing jijie 九經集解
Jie fang ri bao 解放日報, political newspaper of the CCP during the 1940s
Jie gu lu 羯鼓錄, treatise on music by Nan Zhuo 南卓 (Tang)
Jie yue shan fang hui chao 借月山房彙鈔, collectanea by Zhang Haipeng 張海鵬 (Qing)
Jie yun guan xiao chang 借雲館小唱, book on music by Hua Wenbin 華文彬 (Qing)
Jie zi tong lu 戒子通錄, Confucian treatise by Liu Qingzhi 劉清之 (Song)
Jie zi yuan hua pu 芥子園畫譜, book on painting by Wang Gai 王概 et al. (Qing)
Jin dai mi shu 津逮秘書, collectanea by Mao Jin 毛晉 (Ming)
Jin dai Zhong guo shi liao cong kan 近代中國史料叢刊, collectanea by Shen Yunlong 沈雲龍 (Rep)
Jin hua zi 金華子, collection of historical stories by Liu Chongyuan 劉崇遠 (Southern Tang)
Jin hua zi za bian 金華子雜編, see Jinhuazi 金華子
Jin ji 晉記, restructured version of the Jinshu 晉書, by Guo Lun 郭倫 (Qing)
Jin lou zi 金樓子, philosophical treatise by Xiao Yi 蕭繹, i.e. Liang Yuandi 梁元帝 (Liang)
Jin Ping Mei 金瓶梅 "Plums in a golden vase", 17th century novel
Jin chun qiu 晉春秋, chronicle by Du Yanye 杜延業 (Tang)
Jin shi 金史, official history of the Jurchen Jin dynasty by Toqto 脫脫 (Yuan)
Jin shi cheng 晉史乘, history of ancient northern China, see Chushi taowu 楚史檮杌
Jin shi ji shi ben mo 金史紀事本末, history of the Jin dynasty, by Li Youtang 李有棠 (Qing)
Jin wen chun qiu 晉文春秋, see Chushi taowu 楚史檮杌
Jin shi lu 金石錄, catalogue of bronze and stone inscriptions by Zhao Mingcheng 趙明誠 (Song)
Jin shi lu bu 金石錄補, catalogue of bronze and stone inscriptions by Ye Yibao 葉奕苞 (Qing), supplement to the Jinshilu 金石錄
Jin shi shuo 今世說, collection of discourses in the style of Liu Yiqing's 劉義慶 Shishuo xinyu 世說新語, by Wang Zhuo 王晫 (Qing)
Jin shi wen kao lüe 金石文考略, book on inscriptions by Li Guangying 李光暎 (Qing)
Jin shu 晉書, official history of the Sima Jin dynasty by Fang Xuanling 房玄齡
Jin si lu 近思錄, philosophical treatise by Zhu Xi 朱熹 and Lü Zuqian 呂祖謙 (Song)
Jin tuo zui bian 金佗稡編, book on Yue Fei by Yue Ke岳珂 (Song)
Jin wen ya 金文雅, collection of Jin period writings by Zhuang Zhongfang 莊仲方 (Qing)
Jin wen zui 金文最, collection of Jin period writings by Zhang Jinwu 張金吾 (Qing)
Jin xian hui yan 今獻彙言, collectanea by Gao Mingfeng 高鳴鳳 (Ming)
Jin xiu wan hua gu 錦繡萬花谷, encyclopedia from the Song
Jin xue gui cheng 進學規程, see Dushu fennian richeng 讀書分年日程
Jin yang qiu 晉陽秋, chronicle by Sun Sheng 孫盛 (Jin)
Jin zhang lan pu 金漳蘭譜, book on orchids by Zhao Shigeng 趙時庚 (Song)
Jing Chu sui shi ji 荊楚歲時記, regional history of southern China, by Zong Lin 宗懍 (Liang)
Jing dian shi wen 經典釋文, commentary to the Confucian Classics by Lu Deming 陸德明 (Tang)
Jing ding Jian kang zhi 景定建康志, local gazetteer of Nanjing by Zhou Yinghe 周應合 (Song)
Jing hua yuan 鏡花緣 "Flowers in a mirror", early 19th century novel by Li Ruzhen 李汝珍 (Qing)
Jing kang yao lu 靖康要錄, history of the end of the Northern Song by Wang Zao 汪藻 (Song)
Jing shan yue lu 竟山樂錄, book on music by Mao Qiling 毛奇齡 (Qing)
Jing shi da dian 經世大典, statutes of statecraft of the Yuan dynasty
Jing shi wen bian, see Ming jingshi wenbian 明經世文編 and Qing jingshi wenbian 清經世文編
Jin shi yi zhuan 京氏易傳, divination book by Jing Fang 京房 (Han)
Jing shi zheng lei bei ji ben cao 經史證類備急本草, see Zheng lei ben cao 證類本草
Jing xiang lu 敬鄉錄, collectino of biographies by Wu Shidao 吳師道 (Yuan)
Jing xue wu shu 經學五書, commentary of texts on the Classics by Wan Sida 萬斯大 (Qing)
Jing xun tang cong shu 經訓堂叢書, collectanea by Bi Yuan 畢沅 (Qing)
Jing yi ji 旌異記, collection of stories by Hou Bai 侯白 (Sui)
Jing yuan 經苑, collectanea by Qian Yiji 錢儀吉 (Qing)
Jing zi 景子, Confucian treatise by Master Jing (Zhou)
Jiu gai 酒概, book on wine by Shen Shen 沈沈 (Ming)
Jiu guan da cheng nan bei ci guan pu 九宮大成南北詞官譜, book on music (Qing)
Jiu guo zhi 九國志, history of nine of the Ten States by Lu Zhen 路振 (Song)
Jiu huang ben cao 救荒本草, medical encyclopedia by Zhu Su 朱橚 (Ming)
Jiu huang huo min shu 救荒活民書, book on disaster relief by Dong Wei 董煟 (Song)
Jiu jing 酒經, 1) Bei shan jiu jing 北山酒經, book on wine by Zhu Yizhong 朱翼中 (Zhu Hong 朱肱, Song), 2) book on wine by Su Shi 蘇軾 (Su Dongpo 囌東坡, Song)
Jiu jing gu yi 九經古義, collected commentaries to the Classics by Hui Dong 惠棟 (Qing)
Jiu jing ji jie 九經集解, collection of commentaries to the Classics by Lei Xueqi 雷學淇 (Qing)
Jiu jing jie 九經解, see Tongzhitang jingjie 通志堂經解
Jiu jing shuo 九經說, collection of commentaries to the Classics by Yao Nai 姚鼐 (Qing)
Jiu pu 酒譜, book on wine by Dou Pin 竇蘋 (Song)
Jiu shi 酒史, book on wine by Feng Shihua 馮時化 (Ming)
Jiu Tang shu 舊唐書, first official history of the Tang dynasty, by Liu Xu 劉昫
Jiu Wu Dai shi 舊五代史, first official history of the Five Dynasties, by Xue Juzheng 薛居正
Jiu xing xue fa 九星穴法, book on geomancy by Liao Yu 廖瑀 (Song)
Jo seon sa ryak 朝鮮史略, see Chaoxian shilüe 朝鮮史略
Journey to the West, see Xiyouji
Ju lu 橘錄, book on tangerines and oranges by Han Yanzhi 韓彥直 (Song)
Ju pu 菊譜, see 1) Liushi jupu 劉氏菊譜, 2) Shishi jupu 史氏菊譜, 3) Fancun jupu 范村菊譜
Ju tan lu 劇談錄, collection of stories by Kang Pian 康駢 (Tang)
Ju ye lu 居業錄, Confucian treatise by Hu Juren 胡居仁 (Ming)
Jun zhai du shu zhi 郡齋讀書志, library catalogue by Chao Gongwu 晁公武 (Song)

K[top]
Kai yuan zhan jing 開元占經, see Tang Kai yuan zhan jing 唐開元占經
Kan jing jiao fei shu bian 勘靖教匪述編, history of the White Lotus rebellion by Shixiangcun jushi 石香村居士 (Qing)
Kan yu wu zhong 堪輿五種, collectanea on geomancy by Cheng Wenke 程文格 (Ming)
Kan yu shi yi zhong shu 堪輿十一種書, collectanea on geomancy by Li Sizong 李思總 (Ming)
Kang cang zi 亢倉子, Daoist writing by Wang Shiyuan 王士源 (Tang)
Kang ji lu 康濟錄, treatise on disaster relief by Lu Zengyu 陸曾禹 and Ni Guolian 倪國璉 (Qing)
Kang xi zi dian 康熙字典, dictionary of the Kangxi era (Qing)
Kao gu bian 考古編, collection of essays by Cheng Dachang 程大昌 (Song)
Kao gu zhi yi 考古質疑, biji book by Ye Daqing 葉大慶 (Song)
Kao pan yu shi 考槃餘事, book on tools of the study by Tu Long 屠隆 (Ming)
Kong cong zi 孔叢子, collection of Confucian teachings by Kong Fu (Han)
Kong shi liu tie 孔氏六帖, encyclopedia by Kong Chuan 孔傳 (Song), supplement to Bai Juyi's 白居易 Baishi liutie 白氏六帖
Kong shi tan yuan 孔氏談苑, collection of stories by Kong Pingzhong 孔平仲 (Song)
Kong shi za shuo 孔氏雜說, see Henghuang xinlun 珩璜新論
Kong shi zhi guai 孔氏志怪, collection of stories (Jin)
Kong zi 孔子 (Kong fu zi 孔夫子), Confucius, late Spring and Autumn philosopher and purported author and compilator of some of the Confucian Classics
Kong zi bian nian 孔子編年, biographic chronicle of Confucius by Hu Shunbu 胡舜陟 (Song)
Kong zi jia yu 孔子家語, complement to the Lunyu (Han)
Kong zi ji yu 孔子集語, collection of scattered citations of Confucius, compiled by a) Xue Ju 薛據 (Song) and b) Sun Xingyan 孫星衍 (Qing)
Kong zi shi lu 孔子實錄, book on Confucius (Yuan)
Kuai shu 快書, collectanea by Min Jingxian 閔景賢 and He Weiran 何偉然 (Ming)
Kuai zi 蒯子, philosophical treatise by Kuai Tong 蒯通 (Han)
Kuang miu zheng su 匡謬正俗, handbook on writing errors in classical books by Yan Shigu 顏師古 (Tang)
Kui che zhi 睽車志, collection of stories by Guo Tuan 郭彖 (Song)
Kui tan lu 愧郯錄, biji book by Yue Ke 岳珂 (Song)
Kun wai chun qiu 閫外春秋, military treatise by Li Quan 李筌 (Tang)
Kun xue ji wen 困學紀聞, collection of essays by Wang Yingling 王應麟 (Song)
Kun xue zhai za lu 困學齋雜錄, biji book by Xianyu Shu 鮮于樞 (Yuan)
Kun yu tu shuo 坤輿圖說, world geography by Ferdinand Verbiest (Qing)
Kuo di zhi 括地志, imperial geography by Li Tai 李泰 and Xiao Deyan 蕭德言 (Tang)
Kuo er ka ji lüe 廓爾喀紀略, history of the second Gurkha war (Qing)
Kuo yi zhi 括異志, collection of stories by Zhang Shizheng 張師正 (Song), see also Xianchuang kuoyi zhi 閒窗括異志

L[top]
Lan pei lu 攬轡錄, travel report by Fan Chengda 范成大 (Song)
Lan pu 蘭譜, see Jin zhang lan pu
Lan ting kao 蘭亭考, study to Wang Zhizhi's 王羲之 Lantingxu 蘭亭序 by Sang Shichang 桑世昌 (Song)
Lan zhen zi 懶真子, biji book Ma Yongqing 馬永卿 (Song)
Lan zhou ji lüe 蘭州紀略, history of the war against the Muslim rebels of Lanzhou (Qing)
Lao Can you ji 老殘遊記 "The Travels of Lao Can", late 19th century novel by Liu E 劉鶚 (Qing)
Lao xue an bi ji 老學庵筆記, biji book by Lu You 陸遊 (Song)
Lao zi 老子 (Zhou), see Daodejing
Le shi 泐史, collection of histories from the region of Sipsongbanna (Xishuang banna), Yunnan
Lei pian 類篇, dictionary by Sima Guang 司馬光 (Song)
Lei si jing 耒耜經, book on agriculture by Lu Guimeng 陸龜蒙 (Tang)
Lei shu zuan yao 類書纂要, encyclopedia by Zhou Lu 周魯 (Qing)
Lei shuo 類說, collection of short stories Zeng Zao 曾慥 (Song)
Lei yu 雷雨 "The Thunderstorm", theatre play by Cao Yu 曹禺 (PRC)
Leng zhai ye hua 冷齋夜話, biji book by Huihong 惠洪 (Song)
Li bian 隸辨, book on the Chinese script by Gu Aiji 顧藹吉 (Qing)
Li bu quan xuan ze li 吏部銓選則例, rules of the Ministry of Personnel (Qing)
Li bu yun lüe 禮部韻略, dictionary by Ding Du 丁度 (Song)
Li bu zhi gao 禮部志稿, statutes of the Ministry of Rites by Lin Yaoyu 林堯俞 and Yu Ruji 俞汝楫 (Ming)
Li dai bing zhi 歷代兵制, military treatise by Chen Fuliang 陳傅良 (Song)
Li dai di wang zhai jing ji 歷代帝王宅京記, description of capitals by Gu Yanwu 顧炎武 (Qing)
Li dai ji shi ben mo 歷朝紀事本末, collectanea by Chen Rusheng 陳如升, Zhu Jirong 朱記榮 (Qing)
Li dai jing zhai ji 歷代宅京記, see Lidai diwang zhaijing ji 歷代帝王宅京記
Li dai ming chen zou yi 歷代名臣奏議, collection of memorials through all ages by Huang Huai 黄淮 and Yang Shiqi 楊士奇 (Ming)
Li dai ming hua ji 歷代名畫記, critique on painting by Zhang Yanyuan 張彥遠 (Tang)
Li dai tong jian ji lan 歷代通鍳輯覽, comprehensive history (Qing)
Li dai quan xuan zhi 歷代銓選志, history of the official-appointment system by Yuan Dingyuan 袁定遠 (Qing)
Li dai xiao shi 歷代小史, collectanea by Li Shi 李栻 (Ming)
Li dai Yu gong wen xian ji cheng 歷代禹貢文獻集成, collectanea by Wenqingge 文清閣 (PRC)
Li dai zai fu hui kao 歷代宰輔彙考, history of the Chief Counsellors by Wan Sitong 萬斯同 (Qing)
Li dai zhi du xiang shuo 歷代制度詳說, political encyclopedia by Lü Zuqian 呂祖謙 (Song)
Li dai zhi guan biao 歷代職官表, list of state officals through history (Qing)
Li ji 禮記, a Confucian Classic, one of the Five Classics (Warring States to Han)
Li shi 隸釋, catalogue of calligraphy by Hong Shi 洪適 (Song)
Li shi xue yue lu 李氏學樂錄, book on music by Li Gong 李塨 (Qing)
Li shi zhen xian ti dao tong jian 歷世真仙體道通鋻, collection of Daoist biographies by Zhao Daoyi 趙道一 (Yuan)
Li shu 禮書, Confucian treatise by Chen Xiangdao 陳祥道 (Song)
Li shu gang mu 禮書綱目, Confucian treatise by Jiang Yong 江永 (Qing)
Li Wei gong wen dui 李衛公問對, military tractate by Li Jing 李靖 (Tang)
Li weng dui yun 笠翁對韻, text for primary education by Li Yu 李漁 (Qing)
Li xiang kao cheng 曆象考成, astronomical treatise, part of Lüli yuanyuan 律曆淵源 (Qing)
Li xu 隸續, catalogue of calligraphy by Hong Shi 洪適 (Song)
Li Xu zhong ming shu 李虛中命書, book on divination by Guiguzi 鬼谷子 (Zhou) or Li Xuzhong 李虛中 (Tang)
Li xue zong zhuan 理學宗傳, history of Confucianism by Sun Qifeng 孫奇逢 (Qing)
Li zhi pu 荔枝譜, handbook on lychees, by Cai Xiang 蔡襄 (Song)
Lian bing shi ji 練兵實紀, military treatise by Qi Jiuguang 戚繼光 (Ming)
Lian shan 連山, book on divination from the early Zhou
Lian shi 奩史, encyclopedia on women by Ding Shengzhi 丁升之 (Song)
Liang han bi ji 兩漢筆記, historical critique by Qian Shi 錢時 (Song)
Liang Han bo wen 兩漢博聞, historical excerpt of the Hanshu 漢書 and Houhanshu 後漢書 by Yang Kan 楊侃 (Song)
Liang Han zhao ling 兩漢詔令, collection of edicts by Lin Lü 林慮 and Lou Fang 樓昉 (Song)
Liang shu 梁書, official history of the Liang dynasty, by Yao Silian 姚思廉 (Tang)
Liang tong shu 兩同書, philosophical treatise by Luo Yin 羅隱 (Tang)
Liao fan si xun 了凡四訓, book on self-cultivation by Yuan Liaofan 袁了凡 (Ming)
Liao shi 遼史, official history of the Liao dynasty, by Toqto 脫脫 (Yuan)
Liao shi ji shi ben mo 遼史紀事本末, history of the Liao dynasty, by Li Youtang 李有棠 (Qing)
Lie nü zhuan 列女傳, collection of biographies of eminent women by Liu Xiang 劉向 (Han)
Lie xian zhuan 列仙傳, stories of immortals by Liu Xiang 劉向 (Former Han)
Lie yi zhuan 列異傳, collection of stories by Cao Pi 曹丕 (?, Wei)
Lie zi 列子, Daoist anthology by Lie Yukou 列御寇 (Warring States)
Lin shu 麟書, biji book by Wang Ruohai 汪若海 (Song)
Ling gui zhi 靈鬼志, collection of stories by Master Xun 荀 (Jin)
Ling nan li zhi pu 嶺南荔支譜, book on lychee by Wu Yingkui 吳應逵(Qing)
Ling qi jing 靈棋經, book on divination by Dongfang Shuo 東方朔 (Han)
Ling shu 靈樞, part of the Huangdi neijing 黃帝內經
Ling wai dai da 嶺外代答, geography of southern China by Zhou Qufei (Song)
Liu chao shi ji bian lei 六朝事跡編類, history of Nanjing by Zhang Dunyi 張敦頤 (Song)
Liu chao tong jian bo yi 六朝通鑒博議, historical critique by Li Tao 李燾 (Song)
Liu jing zheng wu 六經正誤, commentary to the Classics by Mao Zhengju 毛居正 (Song)
Liu ren da quan 六壬大全, book on divination, anonymous (Tang)
Liu shi ju pu 劉氏菊譜, book on chrysanthemums by Liu Meng 劉蒙 (Song)
Liu shu lüe 六書略, treatise on the Chinese script by Zheng Qiao 鄭樵 (Song), part of the alternative history Tongzhi 通志
Liu shu gu 六書故, treatise on the Chinese script by Dai Tong 戴侗 (Yuan)
Liu shu tong 六書統, book on the Chinese script by Yang Huan 楊桓 (Yuan)
Liu tao 六韜, military classic (Warring States)
Liu yi gang mu 六藝綱目, book on education by Shu Tianmin 舒天民 (Yuan)
Liu zi 劉子, philosophical treatise by Liu Zhou 劉晝 (Northern Qi)
Long fei ji lüe 龍飛紀略, chronicle by Wu Pu 吳樸 (Ming)
Long jin feng sui pan 龍筋鳳髓判, poetic encyclopedia by Zhang Zu 張鷟 (Tang)
Long kan shou jian 龍龕手鍳, dictionary by Xingjun 行均 (Liao)
Long ping ji 隆平集, history of the Northern Song by Zeng Gong 曾鞏 (Song)
Long wei mi shu 龍威秘書, collectanea by Ma Junliang 馬俊良 (Qing)
Lu Ban jing 魯班經, handbook on architecture attributed to Lu Ban 魯班 (Zhou)
Lu shan ji 廬山記, description of Mt. Lushan by Chen Shunyu 陳舜俞 (Song)
Lu shi 路史, miscellaneous history by Xu Wei 徐渭 (Ming)
Lu shi jia gui 陸氏家規, Confucian treatise by Lu Jiushao 陸九韶 (Song)
Lu shi Nan Tang shu 陸氏南唐書, see Nantangshu 南唐書
Lu yi ji 錄異記, collection of stories by Du Guangting 杜光庭 (Tang)
Lu yi zhuan 錄異傳, story collection from the Eastern Jin period
Lu zi 陸子, Daoist treatise by Lu Yun 陸雲 (Jin)
Lü chuang nü shi 綠窗女史, collectanea by Qin-Huai yuke 秦淮寓客, i.e. Ji Zhenlun 紀振倫 (Ming)
Lü Jin xi xian sheng xiao er yu 呂近溪先生小兒語, see Xiao'eryu 小兒語
Lü li yuan yuan 律曆淵源, collection of astronomical, mathematical and musicological texts (Qing)
Lü li zhi 律曆志, type of treatise on musical pitchpipes and the seasons
Lü lü chan wei 律呂闡微, book on music by Jiang Yong 江永 (Qing)
Lü lü cheng shu 律呂成書, book on music by Liu Jin 劉瑾 (Yuan)
Lü lü xin lun 律呂新論, book on music by Jiang Yong 江永 (Qing)
Lü lü xin shu 律呂新書, book on music by Cai Yuanding 蔡元定 (Song)
Lü lü zheng yi 律呂正義, musicological treatise, part of Lüli yuanyuan 律曆淵源 (Qing)
Lü lü zheng yi hou bian 律呂正義後編, musicological treatises (Qing)
Lü shi chun qiu 呂氏春秋, cosmological tractate by Lü Buwei 呂不韋 (Qin, Han)
Lü shi xiang yue 呂氏鄉約, book on community compounds, by Lü Dazhong 呂大忠 and/or Lü Dajun 呂大鈞 (Song)
Lü xing 呂刑, law code of the Western Zhou
Lun heng 論衡, rationalist writing by Wang Chong 王充 (Later Han)
Lun qi 論氣, book on physics and metaphysics by Song Yingxing 宋應星 (Ming)
Lun yu 論語 "The Analects", the sayings of Confucius, Confucian Classic, one of the Four Books (Warring States)
Luo yang jin shen jiu wen ji 洛陽搢紳舊聞記, biji book by Zhang Qixian 張齊賢 (Song)
Luo yang ming yuan ji 洛陽名園記, descriptions of gardens in Luoyang by Li Jian Li Jian 李廌 (Song)
Luo yang mu dan ji 洛陽牡丹記, handbook on peonies, by Ouyang Xiu 歐陽修 (Song)
Luo yang qie lan ji 洛陽伽藍記, descriptions of monasteries in Luoyang by Yang Xuanzhi 楊衒之 (Northern Wei)
Lute, The, see Pipaji

M[top]
Ma jing 馬經, see Xiangmajing 相馬經
Ma shi Nang Tang shu 馬氏南唐書, see Nantangshu 南唐書
Ma shi wen tong 馬氏文通, oldest Chinese grammar, by Ma Jianzhong 馬建忠 (Qing)
Man Qing ye shi 滿淸野史, collectanea by Changfu Publishing House 昌福公司 (Rep)
Ma zheng ji 馬政紀, book on horse administration by Wen Tingshi 文廷式 (Qing)
Man shu 蠻書, regional history of the local tribes in Yunnan by Fan Chuo 樊綽 (Tang)
Man wen lao dang 滿文老檔, the old archive of Manchu documents
Man zhou ji shen ji tian dian li 滿洲祭神祭天典禮, compendium of ritual regulations (Qing)
Man zhou si li ji 滿洲四禮集, compendium of Manchu customs and habits by Suning'an 索寧安 (Qing)
Man zhou shi lu 滿洲實錄, the veritable history of the foundation of the Manchu empire
Man zhou yuan liu kao 滿洲源流考, history of the foundation of the Manchu empire
Man zhou zi zhi tong jian gang mu 滿洲資治通鑒綱目, joint Manchu version of several Zizhi tongjian 資治通鑒 and Tongjian gangmu 通鑒綱目 books (Qing)
Mao shi 毛詩, see Shijing 詩經
Mao shi cao mu niao shou chong yu shu 毛詩草木鳥獸蟲魚疏, commentary to the Shijing 詩經 by Lu Ji 陸璣 (Sanguo-Wu)
Mei pu 梅譜, book on plums by Fan Chengda 范成大 (Song)
Mei qin shi lun 美芹十論, military treatises by Xin Qiji 辛棄疾 (Song)
Men shi xin hua 捫虱新話, biji book by Chen Shan 陳善 (Song)
Meng da bei lu 蒙韃備錄, history of the Mongols' conquest of the Jurchen Jin empire, by Zhao Gong 趙珙 (Jin/Yuan)
Meng gu mi shi (Menggu bishi) 蒙古秘史 "Secret history of the Mongols", in Mongol language (Yuan)
Meng gu yuan liu 蒙古源流, complete history of the Mongols (Qing)
Meng gu zi yun 蒙古字韻, Chinese rhyme dictionary in Mongolian script (Yuan)
Meng liang lu 夢粱錄, description of Hangzhou by Wu Zimu 吳自牧 (Song)
Meng qi bi tan (Meng xi bi tan) 夢溪筆談, collection of technical-scientific essays by Shen Gua 沈括 (Song)
Meng qiu 蒙求, see Mengqiu jizhu 蒙求集註
Meng qiu ji zhu 蒙求集註, encyclopedia by Li Han 李瀚 (Tang)
Meng wen zhi yao 蒙文旨要, Mongolian grammar by Saišangga 賽尚阿 (Qing)
Meng wu er shi ji 蒙兀兒史記, history of the Mongols, by Tu Ji 屠寄 (Qing)
Meng zi 孟子, book of the second Confucian, Meng Ke 孟軻, a Confucian Classic, one of the Four Books (Warring States)
Mi ce hui han 秘冊彙函, collectanea by 沈士龍 Shen Shilong and 胡震亨 Hu Zhenheng (Ming)
Mi zi 宓子, philsophical treatise by Mi Buqi 宓不齊 (Zhou)
Mian hua tu 棉花圖, text on cotton cultivation by Fang Guancheng 方觀承 (Qing)
Min bao 民報, political journal of the Tongmenghui party during the early decades of the 19th cent.
Min hai ji lüe 閩海紀略, history of the war against the Southern Ming princes (Qing)
Ming chao ji shi ben mo bu bian 明朝紀事本末補編, supplement to the Mingshi jishi benmo, by Peng Sunyi 彭孫貽 (Qing)
Ming chen bei zhuan wan yan ji 名臣碑傳琬琰集, biographies of persons from the Song period by Du Dagui 杜大珪 (Song)
Ming da zheng ji 明大政記, chronicle by Lei Li 雷禮 (Ming)
Ming da zheng zuan yao 明大政纂要, chronicle by Tang Xisi 譚希思 (Ming)
Ming dian hui 明典彙, ritual canon of the Ming dynasty
Ming gao seng zhuan 明高僧傳, biographies of Buddhist monks by Ruxing 如惺 (Ming)
Ming gong ju kao lüe 明貢舉考略, history of Ming period examination graduates by Huang Chonglan 黃崇蘭 (Qing)
Ming gong shi 明宮史, history of the Ming palace by Liu Ruoyu 劉若愚 (Ming)
Ming hua ji 名畫記, see Lidai minghua ji 歷代名畫記
Ming huang shi qi shi 明皇十七事, see Ci Liushi jiuwen 次柳氏舊聞
Ming huang za lu 明皇雜錄, romantic biography of emperor Tang Xuanzong by Zheng Chuhui 鄭處誨 (Tang)
Ming ji 明紀, chronicle by Chen He 陳鶴 (Qing)
Ming ji 茗笈, book on tea by Tu Benjun 屠本畯 (Ming)
Ming ji bei lüe 明季北略, history of the wars at the end of the Ming period, by Ji Liuqi 計六奇 (Qing)
Ming ji li 明集禮, ritual canon of the Ming dynasty
Ming ji nan lüe 明季南略, history of the Southern Ming dynasty by Ji Liuqi 計六奇 (Qing)
Ming jing shi wen bian 明經世文編, collection of essays on statecraft from the Ming period
Ming ming chen wan yan lu 明名臣琬琰錄, collection of biographies by Xu Hong 徐紘 (Ming)
Ming ru xue an 明儒學案, history of philosophy of the the Ming period, by Huang Zongxi 黄宗羲 (Qing)
Ming ru yan xing lu 明儒言行錄, biographies of Ming period Confucians, by Shen Jia 沈佳 (Qing)
Ming shan zang 名山藏, private history of the Ming period by He Qiaoyuan 何喬遠 (Ming)
Ming shi 明史, official history of the Ming dynasty, by Zhang Tingyu 張廷玉 (Qing)
Ming shi 茗史, book on tea by Wan Bangning 萬邦寧 (Ming)
Ming shi ji shi ben mo 明史紀事本末, a rearrangement of the official history of the Ming dynasty, by Gu Yingtai 谷應泰 (Qing)
Ming shi lu 明實錄, veritable records of the Ming period
Ming shu 明書, alternative history of the Ming period, by Fu Weilin 傅維麟 (Qing)
Ming tong ji 明通紀, see Huang-Ming tongji 皇明通紀
Ming tong jian 明通鑒, history by Xia Xie 夏燮 (Qing)
Ming xian ji 名賢集, anonymous text for elementary education (Song)
Ming xiang ji 冥祥記, collection of stories by Wang Yan 王琰 (Southern Qi)
Ming yi dai fang lu 明夷待訪錄, philosophical treatise by Huang Zongxi 黃宗羲 (Qing)
Mo fa ji yao 墨法集要, book on ink-making by Shen Jisun 沈繼孫 (Ming)
Mo hai jin hu 墨海金壺, collectanea by Zhang Haipeng 張海鵬 (Qing)
Mo ji 默記, 1) miscellaneous treatise by Zhang Yan 張儼 (Sanguo-Wu), 2) collection of historiographical stories by Wang Zhi 王銍 (Song)
Mo jing 墨經, books of the Mohist canon
Mo jing 墨經, notes on inkstones by Chao Guanzhi 晁貫之 (Song)
Mo ke hui xi 墨客揮犀, collection of stories by Peng Cheng 彭乘 (Song)
Mo shi 墨史, book on ink-makers by Lu You 陸友 (Yuan)
Mo sou 墨藪, book on calligraphy by Wei Xu 韋續 (Tang)
Mo zi 墨子, Mohist philosophical tractate by Mo Di 墨翟 (Warring States)
Mu dan ting 牧丹停 "The Peony Pavillion", theatre play by Tang Xianzu 湯顯祖 (Ming)
Mu fu yan xian lu 幕府燕閒錄 (幙府燕閒錄), biji book by Bi Zhongxun 畢仲詢 (Song)
Mu ling shu 牧令書, administration handbook by Xu Dong 徐棟 (Qing)
Mu ling shu ji yao 牧令書輯要, administration handbook by Ding Richang 丁日昌 (Qing)
Mu mian pu 木棉譜, text on cotton cultivation by Chu Hua 褚華 (Qing)
Mu Tian zi zhuan 穆天子傳, phantastic story of king Zhou Muwang from the Warring States period

N[top]
Na shu yin qu pu 納書楹曲譜, book on music by Ye Tang 葉堂 (Qing)
Nan chu xin wen 南楚新聞, collection of stories by Yuchi Shu 尉遲樞 (Tang)
Nan chuang ji tan 南窗記談, collection of stories (Song)
Nan du lu 南渡錄, history by 辛棄疾 Xin Qiji (Song)
Nan fang cao mu zhuang 南方草木狀, descriptions of southern plants, by Ji Han 嵇含 (Jin)
Nan Han shu 南漢書, history of the Southern Han dynasty, by Liang Tingnan 梁廷楠 (Qing)
Nan jiang yi shi<(a> 南疆繹史 by Wen Lingyi 溫令貽 (Qing)
Nan jin ji wen lu 南燼紀聞錄, see
Nandulu 南渡錄
Nan jing shu yuan jing jie 南菁書院經解, see
Xu Huang-Qing jingjie 續皇清經解
Nan Ming ye shi 南明野史, history of the Southern Ming by Nanshan sanyu shi 南沙三余氏 (Qing)
Nan Qi shu 南齊書, official history of the Southern Qi dynasty, by Xiao Zixian 蕭子顯 (Liang)
Nan qian lu 南遷錄, history by 張師顏 Zhang Shiyan (Song)
Nan shi 南史, official history of the Southern Dynasties, by Li Yanshou 李延壽 (Tang)
Nan shi shi xiao lu 南史識小錄, historical excerpt from the Nanshi 南史 by Shen Mingsun 沈名蓀 and Zhu Kuntian 朱昆田 (Qing)
Nan song shu 南宋書, alternative history to the Southern Song period by Qian Shicheng 錢士升 (Ming)
Nan tai jiu wen 南臺舊聞, history of the Censorate by Huang Sijing 黃思璥 (Qing)
Nan tang jin shi 南唐近事, collection of stories by Zheng Baowen 鄭文寶 (Song)
Nan tang shu 南唐書, history of the Southern Tang 1) by Ma Ling 馬令 (Song), 2) by Lu You 陸游 (Song)
Nan xun sheng dian 南巡盛典, report of imperial inspection tours (Qing)
Nan yue xiao lu 南嶽小錄, description of sacred mountains by Li Chongzhao 李沖昭 (Tang)
Nei xun 內訓, treatise on women by Empress Xu 徐氏 (Ming)
Nen zhen zi 嫩真子, see Lanzhenzi 懶真子
Nen zhen zi lu 嬾貞子錄, see Lanzhenzi 懶真子
Neng gai zhai man lu 能改齋漫錄, biji book by Wu Ceng 吳曾 (Song)
Nie hai hua 孽海花 "Flowers in a sea of sin", early 20th century novel by Zeng Pu 曾樸 (Qing)
Ning zi 甯子, Confucian treatise by Ning Yue 寧越 (Zhou)
Niu jing 牛經, see Xiangniujing 相牛經
Nong pu liu shu 農圃六書, book on agriculture by Zhou Zhiyu 周之璵 (Ming)
Nong pu si shu 農圃四書, book on agriculture by Huang Shengceng 黃省曾 (Ming)
Nong sang ji yao 農桑集要, agronomic treatise from the Yuan period
Nong shu 農書, agronomic encyclopedia by Wang Zhen 王禎 (Yuan); see also Chen Fu Nongshu 陳旉農書 and Shenshi nongshu 沈氏農書
Nong shuo 農說, agricultural treatise by Ma Yilong 馬一龍 (Ming)
Nong zheng quan shu 農政全書, agronomic encyclopedia by Xu Guangqi 徐光啟 (Ming)
Nü er jing 女兒經, treatise on women (Ming)
Nü fan jie lu 女範捷錄, treatise on women by Ms Liu 劉氏 (Ming)
Nü jie 女誡, Confucian treatise on women by Ban Zhao 班昭 (Han)
Nü lun yu 女論語, treatise on women by Song Ruoxin 宋若莘 (Tang)
Nü san zi jing 女三字經, treatise on women by Zhu Hao 朱浩 (Qing)
Nü shi zhen 女師箴, treatise on women by Huangfu Gui 皇甫規 (Han)
Nü shi zhen 女史箴, treatise on women by Zhang Hua 張華, illustrated by Gu Kaizhi 顧愷之 (Jin)
Nü xiao jing 女孝經, social tracate by Ms Zheng 鄭氏 (Tang)
Nü xue 女學, treatise on women by Lan Dingyuan 藍鼎元 (Qing)
Nü xun 女訓, see Neixun 內訓
Nü ze 女則, treatise on women by Empress Zhangsun 長孫皇后 (Tang)

O[top]

P[top]
Pang shi jia xun 龐氏家訓, Confucian treatise by Pang Shangpeng 龐尚鵬 (Ming)
Pian zi lei bian 駢字類編, rhyme dictionary (Qing)
Pei shi xin yan 裴氏新言, micellaneous treatise by by Pei Xuan 裴玄 (Wu)
Pei wen yun fu 佩文韻府, dictionary from the Kangxi period (Qing)
Pei wen zhai guang qun fang pu 佩文齋廣群芳譜, encyclopedia on plants (Qing)
Pei xi 佩觿, book on the Chinese script by Guo Zhongshu 郭忠恕 (Song)
Pei zi yu lin 裴子語林, collection of stories by Pei Qi 裴啓 (Jin)
Peony Pavillion, see Mudanting
Ping Bo quan shu 平播全書 by Li Hualong 李化龍 (Ming)
Ping Bo shi mo 平播始末 Guo Zizhang 郭子章 (Ming)
Ping fan shi mo 平番始末 by Xu Jin 許進 (Ming)
Ping hua pu 瓶花譜, book on flower vases by Zhang Qiande 張謙德 (Ming)
Ping hui ji lüe 平回記略 (Qing)
Ping miao ji 平苗記 Liu Yingzhong 劉應中 (Qing)
Ping pan ji 平叛記 by Mao Bin 毛霦 (Qing)
Ping pi bai jin fang 洴澼百金方, military treatise (Qing)
Ping Qian ji lüe 平黔紀略 Luo Wenbin 羅文彬 and Wang Bing'en 王秉恩 (Qing)
Ping yao shu lüe 平猺述略 or Pingding yaofei jilüe 平定猺匪紀略 Zhou Cunyi 周存義 (also called Zhou Yiting 周宜亭) and Chen Kongzhang 陳孔章 (Qing)
Pi cang 埤倉, gloss book for elementary education by Zhang Ji 張揖 (Cao-Wei)
Pi pa ji 琵琶記 "The Lute", theatre play by Gao Ming 高明 (Yuan)
Pi pa pu 琵琶譜, book on music by Hua Qiuping 華秋蘋 (Qing)
Pi ya 埤雅, gloss book dictionary by Lu Dian 陸佃 (Song)
Pian ya 駢雅, gloos book dictionary by Zhu Mouhan 朱謀韓 (Ming)
Pin cha yao lu 品茶要錄, book on tea by Huang Ru 黃儒 (Song)
Ping ding Cha ha er fang lüe 平定察哈爾方略, history of the war against the Eastern Mongols (Qing)
Ping ding Guan Long ji lüe 平定關隴紀略, history of the suppression of the Muslim rebellions in Shaanxi and Gansu by Yi Kongzhao 易孔昭 and Hu Fujun 胡孚駿 (Qing)
Ping ding Gui zhou Miao fei fang lüe 平定貴州苗匪紀略, history of the suppression of the Miao rebellions in Guizhou 1854-1861
Ping ding hai kou fang lüe 平定海寇方略, history of the war against the Zheng family in Taiwan (Qing)
Ping ding hui jiang jiao qin ni fei fang lüe 平定回疆剿擒逆裔方略, history of the war against Jahāngīr in Xinjiang 1820-1828
Ping ding jiao fei ji lüe 平定教匪紀略, history of the war against the rebellion of the Heavenly Order Sect of Lin Qing (Qing)
Ping ding jiao fei ji shi 平定教匪紀事, history of the war against the White Lotus Sect by Leboo 勒保 (Qing)
Ping ding Jin chuan fang lüe 平定金川方略, history of the conquest of Jinchuan (Qing)
Ping ding Liang Jin chuan fang lüe 平定兩金川方略, history of the conquest of the two Jinchuan (Qing)
Ping ding luo sha fang lüe 平定羅刹方略, history of the border conflict between Qing China and Russia in the late 17th century
Ping ding san ni fang lüe 平定三逆方略, history of the war against the Three Feudatories (Qing)
Ping ding Shaan Gan Xin jiang hui fei fang lüe 平定陝甘新疆回匪方略, history of the suppression of Muslim separatism in the west 1862-1879
Ping ding shuo mo fang lüe 平定朔漠方略, history of the war against Galdan (Qing)
Ping ding Tai wan ji lve 平定臺灣紀略, history of the suppression of Lin Shuangwen's revolt in Taiwan (Qing)
Ping ding Yue fei ji lüe 平定粵匪紀略, history of the Taiping rebellion by Du Wenlan 杜文瀾 (Qing)
Ping ding Yun nan hui fei fang lüe 平定雲南回匪方略, history of the suppression of Muslims insurgencies of Yunnan 1851-1872
Ping ding Zhun ga er fang lüe 平定準噶爾方略, history of the conquest of Dzungharia (Qing)
Ping hai ji lüe 平海紀略, history of a war against pirates of 1809
Ping jiang ji shi 平江記事, local gazetteer of Suzhou by Gao Deji 高德基 (Yuan)
Ping jin guan cong shu 平津館叢書, collectanea by Sun Xingyan 孫星衍 (Qing)
Ping Miao ji lüe 平苗紀略, history of the suppression of a Miao uprising in 1795 (Qing)
Ping Miao ji lüe 平苗紀略, history of the suppression of a Miao uprising in 1726 by Fang Xian 方顯 (Qing)
Ping nian ji lüe 平捻紀略, history of the Nian rebellion by Li Hongnian 李鶴年 (Qing)
Ping Song lu 平宋錄, history of the Mongols' conquest of the Song by Liu Minzhong 劉敏中 (Yuan)
Ping Tai ji lüe 平臺紀略, history of the suppression of Zhu Yigui's rebellion in Taiwan written by Lan Dingyuan 藍鼎元 (Qing)
Ping Tai wan ji shi ben mo 平臺灣紀事本末, history of the war against Lin Shuangwen in Taiwan (Qing)
Ping Zhe ji lüe 平浙紀略, history of the war against the Taiping in Zhejiang by Qin Xiangye 秦湘業 and Chen Zhongying 陳鐘英 (Qing)
Ping zhou ke tan 萍洲可談, biji book by Zhu Yu 朱彧 (Song)

Q[top]
Qi cheng 齊乘, history and geography of Shandong by Yu Qin 于欽 (Yuan)
Qi dan guo zhi 契丹國志, history of the Khitan Liao by Ye Longli 葉隆禮 (Song)
Qi diao zi 漆雕子, Confucian treatise by Master Qidiao (Zhou)
Qi dong ye yu 齊東野語, biji book by Zhou Mi 周密 (Song)
Qi guo kao 七國考, book on the administrative system of the Warring States by Dong Shuo 董說 (Ming)
Qi jia hou han shu 七家後漢書, collectanea of histories to the Later Han period by Wang Wentai 汪文臺 (Qing)
Qi jing 棋經, book on chess by Yan Tianzhang 晏天章 (Song)
Qi jue 棋訣, book on chess by Liu Zhongfu 劉仲甫 (Song)
Qi lu 七錄, lost bibliography by Ruan Xiaoxu 阮孝緒 (Liang)
Qi lüe 七略, lost bibliography by Liu Xiang 劉向 and Liu Xin 劉歆 (Han)
Qi min yao shu 齊民要術, agricultural treatise by Jia Sixie 賈思勰 (Eastern Wei)
Qi qi tu shuo 奇器圖說, illustrated book on Western machines by Johannes Schreck/Deng Yuhan 鄧玉函 and Wang Zheng 王徵 (Ming)
Qi xia wu yi 七俠五義 see Sanxia wuyi
Qixieji 齊諧記, collection of stories by Dongyang Wuyi 東陽無疑 (Liu-Song)
Qi yan lu 啟顏錄, collection of stories by Hou Bai 侯白 (Sui)
Qian bai nian yan 千百年眼, historical critique by Zhang Sui 張燧 (Ming)
Qian ben cao 錢本草, text on money by Zhang Yue 張說 (Tang)
Qian bi chu yan 錢幣芻言, book on paper money by Wang Liu 王鎏 (Qing)
Qian dao Lin an zhi 乾道臨安志, local gazetteer on Hangzhou by Zhou Cong 周淙 (Song)
Qian ding lu 前定錄, collection of stories by Zhong Lu 鐘輅 (Tang)
Qian fu lun 潛夫論, political-metaphysical writing by Wang Fu 王符 (Later Han)
Qian Han ji 前漢紀, alternative history of the Former Han by Xun Yue 荀悅 (Later Han)
Qian jia shi 千家詩, anthology of poems, by Liu Kezhuang 劉克莊 (Song)
Qian jia xing 千家姓, see Huang-Ming qianjia xing 皇明千家姓
Qian jia xing wen 千家姓文, poem of family names by Cui Mian 崔冕 (Qing)
Qian long nei fu yu tu 乾隆內府輿圖, imperial geography of the mid-Qing period
Qian lou zi 黔婁子, Daoist treatise by Master Qian Lou (Zhou)
Qian lu 錢錄, book on coins (Qing)
Qian pu 錢譜, book on money by Jiang Deliang 江得量 (Qing)
Qian qing tang shu mu 千頃堂書目, library catalogue by Huang Yuji 黃虞稷 (Qing)
Qian shen lun 錢神論, text on money by Lu Bao 魯褒 (Jin)
Qian shi 黔史, local gazetteer of Guizhou by You Faxian 猶法賢 (Qing)
Qian shi si zhi 錢氏私志, biji book by Qian Mian 錢愐 or Qian Shizhao 錢世昭 (Song)
Qian shu 潛書, philosophical treatise by Tang Zhen 唐甄 (Qing)
Qian tang xian xian zhuan zan 錢塘先賢傳贊, biographies of persons from Hangzhou by Yuan Shao 袁韶 (Song)
Qian tang yi shi 錢塘遺事, history of the Southern Song by Liu Yiqing 劉一清 (Yuan)
Qian tong 錢通, book on money by Hu Wokun 胡我琨 (Ming)
Qian zi wen 千字文, a classic of elementary education by Zhou Xingsi 周興嗣 (Liang)
Qian zi wen shi yi 千字文釋義, commentary to the Qianziwen 千字文 by Wang Xiaoyin 汪嘯尹 (Qing)
Qiao Zhou Fa xun 譙周法訓, Confucian treatise by Qiao Zhou 譙子 (Jin)
Qie fen lu 竊憤錄, see Nandulu 南渡錄
Qie yun 切韻, dictionary by Lu Fayan 陸法言 (Sui)
Qie yun zhi zhang tu 切韻指掌圖, phonetic charts by Sima Guang 司馬光 (?, Song)
Qin cao 琴操, book on music by Cai Yong 蔡邕 (Han)
Qin ding 欽定 "imperially endorsed", prefix to many book titles issued by the government
Qin jing 禽經, handbook on birds attributed to Shi Kuang 師曠 (Spring and Autumn)
Qin lü shuo 琴律說, book on the zither by Zhu Xi 朱熹 (Song)
Qin shi 琴史, book on the zither by Zhu Zhangwen 朱長文 (Song)
Qin shu da quan 琴書大全, book on music by Jiang Keqian 蔣克謙 (Ming)
Qin zheng ping ding shuo mo fang lüe 親征平定朔漠方略, see Pingding shuomo fanglüe 平定朔漠方略
Qin zhi 琴旨, book on music by Wang Tan 王坦 (Qing)
Qin zi 秦子, philosophical treatise by Qin Qing 秦菁 (Zhou)
Qing bai lei chao 清稗類鈔, collection of historiographical sources by Xu Ke 徐珂 (Republic)
Qing (chao) tong dian 清朝通典, mid-Qing period supplement to Du You's Tongdian
Qing (chao) tong zhi 清朝通志, mid-Qing period supplement to Zheng Qiao's Tongzhi
Qing (chao) wen xian tong kao 清朝文獻通考, mid-Qing period supplement to Ma Duanlin's Wenxian tongkao
Qing (chao) xu wen xian tong kao 清朝續文獻通考, early Republican supplement to Ma Duanlin's Wenxian tongkao, by Liu Jinzao 劉錦藻
Qing gong shi 清宮史, book on palace buildings and administration (Qing)
Qing gong shi xu bian 清宮史續編, see Qing gongshi 清宮史
Qing ji wai jiao shi liao 清季外交史料, collection of documents of 19th cent. foreign affairs
Qing jing shi wen bian 清經世文編, collected essays on statecraft from the Qing period compiled by Wei Yuan 魏源 and He Zhangling 賀長齡 (Qing)
Qing jing shi wen xu bian 清經世文續編, collection of essays on statecraft by Sheng Kang 盛康 and Sheng Xuanhuai 盛宣懷 (Qing), a sequel to the Qing jingshi wenbian
Qing jing shi wen bian xu ji 清經世文編續集, collection of essays on statecraft by Rao Yucheng 饒玉成 (Qing), a sequel to the Qing jingshi wenbian
Qing jing shi wen xin zeng xu bian 清經世文新增續編, collection of essays on statecraft by Ge Shijun 葛士濬 (Qing), a sequel to the Qing jingshi wenbian
Qing jing shi wen san bian 清經世文三編, collection of essays on statecraft by Chen Zhongyi 陳忠倚 (Qing), a sequel to the Qing jingshi wenbian
Qing jing shi wen si bian 清經世文四編, collection of essays on statecraft by He Lianglian 何良楝 (Qing), a sequel to the Qing jingshi wenbian
Qing jing shi wen xin bian 清經世文新編, collection of essays on statecraft by Mai Zhonghua 麥仲華 (Qing), a sequel to the Qing jingshi wenbian
Qing lou ji 青樓集, collection of stories by Xia Tingzhi 夏庭芝 (Yuan)
Qing nang ao yu 青囊奧語, book on geomancy by Yang Yunsong 楊筠松 (Tang)
Qing nang xu 青囊序, book on geomancy by Zeng Wenchan 曾文辿 (Tang)
Qing ru xue an 清儒学案, history of Qing period philosophy by Xu Shichang 徐世昌 (Rep)
Qing shi gao 清史稿, draft to an official history of the Qing dynasty, by Zhao Erxun 趙爾巽 (Republic)
Qing shi lie zhuan 清史列傳, collection of biographies of eminent persons of the Qing period
Qing shi lu 清實錄, the veritable records of the Qing dynasty
Qing shi zi 青史子, collection of stories from the Jin period
Qing wen jian or Wu ti qing wen jian 五體清文鑒, multi-language dictionary of the Qing
Qing yi lu 清異錄, biji book by Tao Gu 陶穀 (Song)
Qing yuan dang jin 慶元黨禁, collection of biographies by Qiaosou from Cangzhou 滄州樵叟 (Song)
Qing yuan tiao fa shi lei 慶元條法事類, law code of the Southern Song dynasty
Qiu chi bi ji 仇池筆記, biji book by Su Shi 蘇軾 (Song)
Qu wei jiu wen 曲洧舊聞, biji book by Zhu Bian朱弁 (Song)
Qu yi shuo 祛疑說, biji book by Chu Yong 儲泳 (Song)
Quan fang bei zu ji 全芳備祖集, botanical encyclopedia by Chen Jingyi 陳景沂 (Song)
Quan jin shi 全金詩, the complete collection of Jin period shi poetry by Guo Yuanyu 郭元釪 (Qing)
Quan Jin Yuan ci 全金元詞, the complete collection of Jin and Yuan period ci poetry by Tang Guizhang 唐圭璋 (PRC)
Quan liao wen 全遼文, the complete collection of Liao period writings by Chen Shu 陳述 (PRC)
Quan nan zhi pu chong bian 泉南指譜重編, book on music by Lin Hong 林鴻 (Qing)
Quan Tang shi 全唐詩, the complete collection of shi poems from the Tang period
Quan Tang wen 全唐文, the complete collection of prose literature from the Tang period
Quan Yuan qu 全元曲, the complete collection of Yuan period qu arias, by Xu Zheng 徐征 etc. (PRC)
Quan zhi 泉志, book on money by Hong Zun 洪遵 (Song)
Que li zhi 闕里志, local gazetteer of Qufu by Chen Hao 陳鎬 (Ming)
Que sao bian 卻掃編, biji book by Xu Du 徐度 (Song)
Que zi 闕子, philosophical treatise by Master Que (Zhou)
Qun fang pu 群芳譜, botanic encylopedia by Wang Xiangjin 王象晉 (Ming)
Qun jing bu yi 群經補義, commentary to the Classic by Jiang Yong 江永 (Qing)
Qun shu kao suo 群書考索, political encyclopedia by Zhang Ruyu 章如愚 (Song)
Qun shu zhi yao 群書治要, political encyclopedia by Wei Zheng 魏徵 (Tang)

R[top]
Re he zhi 熱河志, local gazetteer on Jehol (Qing)
Ren wu zhi 人物志, treatise on human character by Liu Shao 劉邵 (Three Kingdoms-Wei)
Ren zi 任子, Confucian treatise by Ren Yi 任奕 (Han)
Ren zi dao lun 任子道論, Daoist treatise by Ren Gu 任嘏 (Sanguo-Wei)
Ri wen lu 日聞錄, biji book by Li Chong 李翀 (Yuan)
Ri xia jiu wen 日下舊聞, gazetteer on Beijing by Zhu Yizun 朱彝尊 (Qing)
Ri xia jiu wen kao 日下舊聞考, enlarged gazetteer on Beijing (Qing)
Ri zhi lu 日知錄, collection of essays by Gu Yanwu 顧炎武 (Qing)
Rong zhai sui bi 容齋隨筆, collection of essays by Hong Mai 洪邁 (Song)
Ru lin wai shi 儒林外史 "The scholars", 18th century novel by Wu Jingzi 吳敬梓 (Qing)
Ru nan yi shi 汝南遺事, history of the Mongol conquest of the Jin by Wang E 王鶚 (Yuan)
Ru shu ji 入蜀記, travel report by Lu You 陸游 (Song)
Ru xue jing wu 儒學警悟, collectanea by Yu Dingsun 俞鼎孫 and Yu Dingjing 俞鼎經 (Song)

S[top]
San Bai Qian 三百千, collective name for Sanzijing 三字經, Baijiaxing 百家姓, and Qianziwen 千字文 or Qianjiashi 千家詩
San cai tu hui 三才圖會, illustrated encyclopedia by Wang Qi 王圻 (Ming)
San chao bei meng hui bian 三朝北盟會編, history of the Song period between 1100 and 1160, by Xu Mengxin 徐夢莘 (Song)
San chao yao dian 三朝要典, jurisdictional collection (Ming)
San chu xin lu 三楚新錄, history of Chu (Ten States) by Zhou Yuzhong 周羽{氵+肿} (Song)
San dong qun xian lu 三洞群仙錄, collection of Daoist biographies by Chen Baoguang 陳葆光 (Song)
San fan ji shi ben mo 三藩紀事本末, history of the war against the Southern Ming by Yang Lurong 楊陸榮 (Qing)
San fu huang tu 三輔黃圖, geography of the capital region (Southern and Northern dynasties)
San guo za shi 三國雜事, historical critique by Tang Geng 唐庚 (Song)
San guo zhi 三國志, official history of the Three Kingdoms, by Chen Shou 陳壽 (Jin)
San guo yan yi 三國演義 (Sanguozhi yanyi 三國志演義) "The Three Kingdoms", a 15th century novel by Luo Guanzhong 羅貫中 (Ming)
San jiang shui li ji lüe 三江水利紀略, book on water conservancy by Su Erde 蘇爾德 (Qing)
San jiao sou shen da quan 三教搜神大全, collection of portraits of deities and persons of religious relevance (Ming)
San li tu 三禮圖, book on Confucian rituals by Zheng Xuan 鄭玄 (Han)
San li tu ji zhu 三禮圖集注, Confucian treatise by Nie Chongyi 聶崇義 (Wudai)
San shi guo chun qiu 三十國春秋, collection of histories by Xiao Fangfeng 蕭方等 (Jin)
San shi liu ji 三十六計 "The 36 stratagems", a popular but unscholarly military tractate (Southern Dynasties ?)
San xia wu yi 三俠五義 "Three heroes and five gallants", 19th century novel
San xu qian wen 三續千文, text for elemenary education by Ge Gangzheng 葛剛正 (Song)
San zi jian 三字鑒, text for elementary education by Yu Maoxun 余懋勛 (Qing)
San zi jing 三字經, a classic of elementary education attributed to Wang Yingling 王應麟 (Song)
San zi jing zhu tu 三字經注圖, illustrated edition of the Sanzijing 三字經 by Shang Zhaozhi 尚兆志 (Qing)
San zi jing xun gu 三字經訓詁, commentary to the Sanzijing 三字經 by Wang Xiang 王相 (Qing)
Scholars, The, see Rulin waishi
Se pu 瑟譜, book on the zither by Xiong Penglai 熊朋來 (Yuan)
Shan dong jun xing ji lüe 山東軍興紀略 (Qing)
Shan dong yun he bei lan 山東運河備覽, book on water conservancy by Lu Yao 陸耀 (Qing)
Shan hai jing 山海經, geographical report containing a lot of myths and anecdotes (Han)
Shan tang kao suo 山堂肆考, encyclopedia by Zhang Ruyu 章如愚 (Song)
Shang jun shu 商君書 "The book of Lord Shang Yang", legalist tractate by Shang Yang 商鞅 (Warring States)
Shang shu 尚書 or Shujing 書經 "Book of Documents", one of the Five Confucian Classics (Western Zhou)
Shang shu da zhuan 尚書大傳, a tradition to the Shangshu by Fu Sheng 伏勝 (Han)
Shang shu gu shi 尚書故實, collection of stories by Li Chuo 李綽 (Tang)
Shang Yun xiao shou 商芸小說, see Yin Yun xiao shuo 殷芸小說
Shang zheng 觴政, book on wine by Yuan Hongdao 袁宏道 (Ming)
Shao shi shan fang bi cong 少室山房筆叢, essays on history and historiography by Hu Yinglin 胡應麟 (Ming)
Shao shi wen jian lu 邵氏聞見錄, see Wenjianlu 聞見錄
Shao wu jiu cheng yue bu 韶舞九成樂補, book on dancing by Yu Zai余載 (Yuan)
Shao yao pu 芍藥譜, see Yangzhou shaoyao pu 揚州芍藥譜
Shao zi 少子, Daoist treatise by Zhang Rong 張融 (Southern Qi)
She jing 射經, treatise on archery by 1) Wang Ju 王璩 (Tang), 2) Li Chengfen 李呈芬 (Ming)
She shu 射書, book on archery by Gu Yu 顧煜 (Ming)
She zhou yan pu 歙州硯譜, book on inkstones by Tang Ji 唐積 (Song)
Shen bao 申報, newspaper published between 1872 and 1949
Shen bao guan cong shu 申報館叢書, collectanea by Zunwenge 尊聞閣 Zunwen Hall (Qing)
Shen guai lu 神怪錄, story collection from the Southern Dynasties period
Shen jian 申鑒, political tractate by Xun Yue 荀悅 (Later Han)
Shen meng zi 伸蒙子, political treatise by Lin Shensi 林慎思 (Tang)
Shen mie lun 神滅論, treatise on the soul by Fan Zhen 范縝 (Liang)
Shen Nong ben cao jing 神農本草經, pharmacopoeia (Zhou to Han)
Shen Nong shu 神農書, anonymous agricultural treatise (Zhou)
Shen qi mi pu 神奇秘譜, book on music by Zhu Quan 朱權 (Ming)
Shen seng zhuan 神僧傳, 1) biography of Fotu Cheng by Faxian 法顯 (Jin); 2) biographic collection by Zhu Di 朱棣 (Ming)
Shen shi nong shu 沈氏農書, book on agriculture by Master Shen 沈氏 (Ming)
Shen yi jing 神異經, collection of phantastic stories attributed to Dongfang Shuo 東方朔 (Han)
Shen xian zhuan 神仙傳, biographies of immortals by Ge Hong 葛洪 (Liang)
Shen yi ji 神異記, collection of stories by Wang Fu 王浮 (Jin)
Shen zi 慎子, legalist tractate partially lost, by Shen Dao 慎到 (Warring States)
Shen zi 申子, legalist tractate partially lost, by Shen Buhai 申不害 (Warring States)
Sheng chao xun jie zhu chen lu 勝朝殉節諸臣錄, collection of Ming biographies (Qing)
Sheng lü qi meng 聲律啟蒙, textbook for primary education by Che Wanyu 車萬育 (Qing)
Sheng shui yan tan lu 澠水燕談錄, biji book by Wang Bizhi王辟之 (Song)
Sheng wu ji 聖武記, military history of the Qing dynasty by Wei Yuan 魏源 (Qing)
Sheng wu qin zheng lu 聖武親征錄, a history of Činggis Qaɣan, by Wang Hong 王鴻 (Yuan)
Sheng yu guang xun 聖諭廣訓, Confucian treatise by the Kangxi Emperor (Qing)
Shi ben 世本, histories of the regional rulers of ancient China, in several versions
Shi bin lu 實賓錄, encyclopedia on personal names by Ma Yongyi 馬永易 (Song)
Shi cheng kao wu 史乘考誤, historical critique by Wang Shizhen 王世貞 (Ming)
Shi fa 謚法, rules for posthumous honorific titles by Su Xun 蘇洵 (Song)
Shi feng bao ji lüe 石峰堡紀略, history of the war against the Muslim rebels in Gansu (Qing)
Shi gang ping yao 史綱評要, historical critique by Li Zhi 李贄 (Ming)
Shi Gao li lu 使高麗錄, see Xuanhe fengshi Gaoli tujing 宣和奉使高麗圖經
Shi gu wen 石鼓文, see Shigushi 石鼓詩
Shigushi 石鼓詩, collection of poems (Zhou)
Shi guo chun qiu 十國春秋, history of the Ten States by Wu Renchen 吳任臣 (Qing)
Shi huo zhi 食貨志, type of treatise on food and commerce
Shi ji 史記 "Records of the Great Historian", universal history by Sima Qian 司馬遷 (Former Han)
Shi jing 詩經 "Book of Songs/Poetry", collected by Mao, one of the Five Confucian Classics (Western Zhou)
Shi jing bu kao 石經補考, book on the Stone Classics by Feng Dengfu 馮登府 (Qing)
Shi jing kao 石經考, book on the Stone Classics by 1) Gu Yanwu 顧炎武, 2) Wan Sitong 萬斯同 (Qing)
Shi jing kao yi 石經考異, book on the Stone Classics by 1) Hang Shijun 杭世駿 (Qing), 2) Feng Dengfu 馮登府 (Qing), see Shijing bukao 石經補考
Shi jing kao yi bu 石經考異補, book on the Stone Classics by Chen Qingyong 陳慶鏞 (Qing)
Shi jing yue pu quan shu 詩經樂譜全書, musical scores to the Shijing 詩經 songs (Qing)
Shi jing yue pu yuelü zhengsu 詩經樂譜樂律正俗, see Shijing yuepu quanshu 詩經樂譜全書
Shi jiu 史糾, historical critique by Zhu Minghao 朱明鎬 (Ming)
Shi lei fu bu yi 事類賦補遺, encyclopedia by Zhang Jun 張均 (Qing)
Shi lei fu tong bian 事類賦統編, a series of encyclopedias published by Huang Baozhen 黃葆真 (Qing)
Shi lei fu zhu 事類賦註, encyclopedia by Wu Shu 吳淑 (Song)
Shi li ju cong shu 士禮居叢書, collectanea by Huang Pilie 黃丕烈 (Qing)
Shi lin guang ji 事林廣記, popular encyclopedia written by Chen Yuanjing 陳元靚 (Song)
Shi lin yan yu 石林燕語, biji book by Ye Mengde葉夢得 (Song)
Shi liu guo chun qiu 十六國春秋, history of the Sixteen Kingdoms of the Five Barbarian Tribes, by Cui Hong 崔鴻 (Northern Wei)
Shi ming 釋名, gloss book dictionary by Kong Xi 孔熙 (Han)
Shi pin 詩品, literature critique by Zhong Rong 鍾嶸 (Liang)
Shi qi shi meng qiu 十七史蒙求, primer on historiography by Wang Ling 王令 (Song)
Shi san jing 十三經, the Thirteen Confucian Classics
Shi san jing zhu shu 十三經注疏, collection of commentaries to the Classics, comp. by Ruan Yuan 阮元 (Qing)
Shi san zhou ji 十三州記, geography by Kan Yan 闞駰 (Northern Wei)
Shi san zhou zhi 十三州志, see Shisanzhou ji 十三州記
Shi shi lei yuan 事實類苑, encyclopedia of short stories by Jiang Shaoyu 江少虞 (Song)
Shi shi ju pu 史氏菊譜, book on chrysanthemums by Shi Zhengzhi 史正志 (Song)
Shi shi liu tie 釋氏六帖, Buddhist encyclopedia by Yichu 義楚 (Five Dynasties)
Shi shi xing jing 石氏星經, see Gan-Shi xingjing 甘石星經
Shi shuo 師說, book on education by Han Yu 韓愈 (Tang)
Shi shuo 世說, see Shishuo xinyu 世說新語
Shi shuo xin yu 世說新語, collection of anecdotes and tales of the Jin and Southern Dynasties period, by Liu Yiqing 劉義慶 (Liu-Song)
Shi shuo xin yu bu 世說新語補 collection of stories by Wang Shizhen 王世貞 (? Ming)
Shi tong 史通, critique on historiography, by Liu Zhiji 劉知幾 (Tang)
Shi tong 十通, a collection of ten encyclopedias on statecraft: Tongdian, Xu tongdian, Qingchao tongdian, Tongzhi, Xu tongzhi, Qingchao tongzhi, Wenxian tongkao, Xu wenxian tongkao, Qingchao wenxian tongkao, Qingchao xu wenxian tongkao
Shi tong hui yao 史通會要, historical critique by Lu Shen 陸深 (Ming)
Shi tong ping shi 史通評釋, historical critique by Li Weizhen 李維楨 (Ming)
Shi tong tong shi 史通通釋, historical critique by Pu Qilong 浦起龍 (Qing)
Shi tong xiao fan 史通削繁, historical critique by Ji Yun 紀昀 (Qing)
Shi tong xun gu 史通訓故, historical critique by Wang Weijian 王維儉 (Ming)
Shi wan juan lou cong shu 十萬卷樓叢書, collectanea by Lu Xinyuan 陸心源 (Qing)
Shi wei 士緯, political treatise by Yao Xin 姚信 (Sanguo-Wu)
Shi wen lei ju 事文類聚, encyclopedia in several parts, by Zhu Mu 祝穆 (Song), Fu Dayong 富大用 and Zhu Yuan 祝淵 (Yuan)
Shi wu ji yuan 事物紀原, encyclopedia by Gao Cheng 高承 (Song)
Shi xue cong shu 史學叢書, collectanea by Guangya Publishing House 廣雅書局 (Qing)
Shi yao lun 世要論, political treatise by Huan Fan 桓範 (Cao-Wei)
Shi yi ji 拾遺記, collection of phantastic stories by Wang Jia 王嘉 (Jin)
Shi you tan ji 師友談記, biji book by Li Jian 李廌 (Song)
Shi zhou pian 史籀篇, gloss book of elementary education attributed to a certain Shi Zhou 史籀 (Zhou)
Shi zi 尸子, philosophical treatise by Shi Jiao 尸佼 (Warring States)
Shi zi 世子, Confucian treatise by Shi Shuo 世碩 (Zhou)
Shou cheng lu 守城錄, military treatise by Chen Gui 陳規 and Tang Shou 湯璹 (Song)
Shou shan ge congs shu 守山閣叢書, collectanea by Qian Xizuo錢熙祚 (Qing)
Shou shi tong kao 授時通考, official compendium on agriculture (Qing)
Shu ben ji 蜀本紀, see Shuwang benji 蜀王本紀
Shu duan 書斷, treatise on calligraphy by Zhang Huaiguan 張懷瓘 (Tang)
Shu Han ben mo 蜀漢本末, history of the Three Kingdoms by Zhao Juxin 趙居信 (Yuan)
Shu ji 蜀記, see Shuwang benji 蜀王本紀
Shu jian 蜀鋻, history of Sichuan probably by Li Wenzi 李文子 (Song)
Shu jing, see Shangshu
Shu li jing yun 數理精蘊, mathematical treatise, part of Lüli yuanyuan 律曆淵源 (Qing)
Shu lu jie ti 書錄解題, see Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題
Shu pin 書品, book on calligraphy by Yu Jianwu 庾肩吾 (Liang)
Shu pu 書譜, treatise on calligraphy by Sun Guoting 孫過庭 (Tang)
Shu pu 鼠璞, biji bok by Dai Zhi 戴埴 (Song)
Shu shi 書史, history of calligraphy by Mi Fu 米芾 (Song)
Shu shi hui yao 書史會要, book on calligraphy by Tao Zongyi 陶宗儀 (Ming)
Shu shi pu 疏食譜, book on food by Chen Dasou 陳達叟 (Song)
Shu shu 蜀書, see Sanguozhi 三國志
Shu tao wu 蜀檮杌, history of the Former and Later Shu (Ten States) by Zhang Tangying 張唐英 (Song)
Shu wang ben ji 蜀王本紀, history of Sichuan by Yang Xiong 揚雄 (Han)
Shu xu zhi nan 書敘指南, encyclopedia by Ren Guang 任廣 (Song)
Shu yi ji 述異記, collection of stories 1) by Ren Fang 任昉 (Liang), 2) by Zu Chongzhi 祖沖之 (Southern Qi)
Shu yu zhou zi lu 殊域周咨錄, geography of foreign countries by Yan Congjian 嚴從簡 (Ming)
Shu yuan ji lüe 樞垣記略, history of the State Council, by Liang Zhangju 梁章鉅 (Qing)
Shu yuan jing hua 書苑菁華, book on calligraphy by Chen Si 陳思 (Song)
Shu zhai ye hua 書齋夜話, biji book by Yu Wan 俞琬 (Song)
Shu zhi 蜀志, see Sanguozhi 三國志
Shu zhong guang ji 蜀中廣記, local gazetteer of Sichuan by Cao Xuequan 曹學佺 (Ming)
Shui dao ti gang 水道提綱, riverine geography by Qi Zhaonan 齊召南 (Qing)
Shui dong ri ji 水東日記, historiographical essay by Ye Sheng 葉盛 (Ming)
Shui hu zhuan 水滸傳 "The Water Margin", 15th century novel by Shi Naian 施耐庵 (Ming)
Shui jing zhu 水經注, hydrologic geography of China by Li Daoyuan 酈道元 (Northern Wei)
Shui pin 水品, book on tea water by Xu Xianzhong 徐獻忠 (Ming)
Shui shi 水飾, story collection by Du Bao 杜寶 (Sui)
Shuo fu 說郛, collectanea of short stories by Tang Zongyi 陶宗儀 (Yuan/Ming)
Shuo ling 說鈴, collectanea by Wu Zhenfang 吳震方 (Qing)
Shuo lüe 說略, encyclopedic anthology of strange phenomena by Gu Qiyuan 顧起元(Ming)
Shuo wen 說文, see Shuo wen jie zi 說文解字
Shuo wen jie zi 說文解字, dictionary by Xu Shen 許慎 (Later Han)
Shuo yuan 說苑, collection of anecdotes by Liu Xiang 劉向 (Former Han)
Si bu bei yao 四部備要, collectanea by Zhonghua Publishing House 中華書局 (Rep)
Si bu cong kan 四部叢刊, collectanea by Zhang Yuanji 張元濟 et al. (Rep)
Si chao wen jian lu 四朝聞見錄, biji book by Ye Shaoweng 葉紹翁 (Song)
Si chuan tong zhi 四川通志, local gazetteer of Sichuan
Si cun bian 四存編, collection of philosophical treatises by Yan Yuan 顔元 (Qing)
Si ku quan shu 四庫全書, vast collection of "all" writings from the Qianlong period (Qing)
Si ku quan shu zong mu ti yao 四庫全書總目提要, descriptive catalogie to the collectanea Siku quanshu 四庫全書 by Ji Yun 紀昀 (Qing)
Si ling han mo zhi 思陵翰墨志, see Hanmozhi 翰墨志
Si ma fa 司馬法, military tractate by Sima Rangju (Warring States)
Si min yue ling 四民月令, agricultural treatise by Cui Shi 崔寔 (Han)
Si shi zuan yao 四時纂要, agricultural treatise by Han E 韓鄂 (Tang)
Si shu 四書, the Four Confucian Books Mengzi, Lunyu, Daxue, Zhongyong
Si shu da quan 四書大全, collection of commentaries to the Classics by Hu Guang 胡廣 (Ming)
Si shu wen 四書文, anthology of examination essays ba Fang Baoyu 方苞于 (Qing)
Si you zhai cong shuo 四友齋叢說, essays in literary critique by He Liangjun 何良俊 (Ming)
Si zi jing 四字經, texts for elementary education, by 1) Dechang 德行 (Tang), 2) Xiao Liangyou 肖良友 (Ming), 3) Giulio Aleni
Song bai lei chao 宋稗類鈔, anthology of comments to poetry by Pan Yongyin 潘永因 (Qing)
Song chao ming hua ping 宋朝名畫評, critique on painters by Liu Daochun 劉道醇 (Song)
Song chao shi shi 宋朝事實, political encyclopedia by Li You 李攸 (Song)
Song chuang za lu 松窗雜錄, collection of stories (Tang)
Song ci san bai shou 宋詞三百首, 300 Song ci poems, Qing anthology
Song da zhao ling ji 宋大詔令集, collection of imperial edicts of the Song period, compiled by Song Shou 宋綬
Song gao seng zhuan 宋高僧傳, biographies of Buddhist monks by Zanning 贊寧 (Song)
Song hui yao ji gao 宋會要輯稿, draft to an institutional history of the Song dynasty
Song jing wen (gong) bi ji 宋景文(公)筆記, biji book by Song Qi 宋祁 (Song)
Song ming chen yan xing lu 宋名臣言行錄, five collections of biographies of persons from the Song period by Zhu Xi 朱熹 and Li Youwu 李幼武 (Song)
Song ming chen zou yi 宋名臣奏議, collection of memorials of Song period ministers by Zhao Ruyu 趙汝愚 (Song)
Song mo ji wen 松漠紀聞, history of the early Jurchens, by Hong Hao 洪皓 (Song)
Song shi 宋史, official history of the great Song dynasty, by Toqto 脫脫 (Yuan)
Song shi chao 宋詩鈔, collection of Song period shi poetry by Wu Zhizhen 吳之振 (Qing)
Song shi ji shi ben mo 宋史紀事本末, history of the Song dynasty, by Chen Bangzhan 陳邦瞻 (Ming)
Song shi quan wen 宋史全文, history of the Song dynasty by an anonymous author (Yuan)
Song shi xin bian 宋史新編, history of the Song dynasty by Ke Weiqi 柯維騏 (Ming)
Song shi yi 宋史翼, complement to the Songshi by Lu Xinyuan 陸心源 (Qing)
Song si da shu 宋四大書, the four great encyclopedias of the Song period, Taiping yulan, Cefu yuangui, Taiping guangji and Wenyuan yinghua
Song shu 宋書, official history of the Liu-Song dynasty, by Shen Yue 沈約 (Liang)
Song wen jian 宋文鑒, anthology of Song period writings, by Lü Zuqian 呂祖謙 (Song)
Song wen xuan 宋文選, anonymous anthology of Northern Song writings (Song)
Song Yuan xue an 宋元學案, history of Song and Yuan period philosophy by Huang Zongxi 黄宗羲 (Qing)
Song Yuan zi zhi tong jian 宋元資治通鑒, continuation to the Zizhi tongjian, by 1) Wang Zongmu 王宗沐, 2) Xue Yingqi 薛應旂 (Ming)
Song zai fu bian nian lu 宋宰輔編年錄, chronicle of Song period chief ministers by Xu Ziming 徐自明 (Song)
Song zhong xing ji shi benmo 宋中興紀事本末, chronicle by Xiong Ke 熊克 (Song)
Song zi 宋子, philosophical treatise by Song Xing 宋鉼 (Zhou)
Sou shen hou ji 搜神後記, collection of phantastic stories by Tao Qian 陶潛 (Jin)
Sou shen ji 搜神記, collection of phantastic stories by Gan Bao 干寶 (Jin)
Spring and Autumn, see Chunqiu
Spring and Autumn of Lü Buwei, see Lüshi chunqiu
Spring and Autumn of Master Yan, see Yanzi chunqiu
Su lü zi 素履子, philosophical treatise by Zhang Hu 張弧 (Tang)
Su nü jing 素女經, book on the art of the bedchamber (Han-Tang)
Su shi jia yu 蘇氏家語, Confucian treatise by Su Shiqian 蘇士潜 (Ming)
Su shi yan yi 蘇氏演義, collection of stories by Su E 蘇鶚 (Tang)
Su shuo 俗說, collection of stories by Shen Yue 沈約 (Liang)
Su wen 素問, part of the Huangdi neijing 黃帝內經
Su zi 蘇子, political treatise by Su Qin 蘇秦 (Zhou)
Su zi 蘇子, Daoist treatise by Su Yan 蘇彦 (Jin)
Sui bian ji lüe 綏邊紀略, description of border defense by Shi Zhikang 史致康 (Qing)
Sui chao zi 随巢子, philosophical treatise by Sui Chao (Zhou)
Sui chu tang shu mu 遂初堂書目, library catalogue by You Mao 尤袤 (Song)
Sui kou ji lüe 綏寇紀略, history of the uprisings at the end of the Ming period, by Wu Weiye 吳偉業 (Qing)
Sui Mian ji shi 綏緬紀事, history of the campaigns against Burma in the late 1760s (Qing)
Sui shi guang ji 歲時廣記, imperial edicts according to seasons by Chen Yuanjing 陳元靚 (Song)
Sui shu 隋書, official history of the Sui dynasty, by Wei Zheng 魏徵 (Tang)
Sui shu jing ji zhi 隋書經籍志, bibliography from the Suishu 隋書
Sui Tang jia hua 隋唐嘉話, collection of stories by Liu Su 劉餗 (Tang)
Sui yin man lu 隨隱漫錄, collection of stories by Chen Shichong 陳世崇 (Song)
Sun Bin bing fa 孫臏兵法, military treatise thought lost, by Sun Bin 孫臏 (Warring States)
Sun chuo zi 孫綽子, Daoist treatise by Sun Chuo 孫綽 (Jin)
Sun pu 筍譜, handbook on bamboo, by Zanning 贊寧 (Song)
Sun zi 孫子, 1) see Sunzi bingfa 孫子兵法; 2) see Sunchuozi 孫綽子
Sun zi bing fa 孫子兵法, "The Art of War", military tracate by Sun Wu 孫武 (Warring States)

T[top]
Tai bai yin jing 太白陰經, military treatise by Li Quan 李筌 (Tang)
Tai gu chuan zong 太古傳宗, book on music by Tang Sizhi 湯斯質 and Gu Dejun 顧德峻 (Qing)
Tai ping guang ji 太平廣記, encyclopedic anthology of strange tales and events (Song)
Tai ping huan yu ji 太平寰宇記, imperial geography of the Song period
Tai ping jing 太平經, Daoist writing (Later Han)
Tai ping yu lan 太平御覽, encyclopedia from the Taiping period (Song)
Tai wan ji shi ben mo 臺灣紀事本末, history of the Zheng family and the conquest of Taiwan by the Manchus by Jiang Risheng 江日升 (Qing)
Tai wan wai ji 臺灣外紀, see Taiwan jishi benmo 臺灣紀事本末
Tai wan ye ji 臺灣野記, see Taiwan jishi benmo 臺灣紀事本末
Tai wan Zheng shi shi mo ji 臺灣鄭氏始末記, history of the Zheng family and the conquest of Taiwan by the Manchus by Shen Yun 沈雲 (Qing)
Tai xuan jing 太玄經, divination book imitating the Yijing 易經, by Yang Xiong 揚雄 (Han)
Tai yi jin jing shi jing 太乙金鏡式經, book on divination by Wang Ximing 王希明 (Tang)
Tai yin da quan ji 太音大全集, book on music by Yuan Junzhe 袁均哲 (Ming)
Tai yuan jing 太元經, see Taixuanjing 太玄經
Tan yuan 談苑, see Kongshi tanyuan 孔氏談苑
Tan yuan ti hu 譚苑醍醐, biji book by Yang Shen 楊慎 (Ming)
Tang cai zi zhuan 唐才子傳, biographies of outstanding persons from the Tang period by Xin Wenfang 辛文房 (Yuan)
Tang chao ming hua lu 唐朝名畫錄, critique on painters by Zhu Jingxuan 朱景玄 (Tang)
Tang da zhao ling ji 唐大詔令集, collection of imperial edicts of the Tang period, by Song Minqiu 宋敏求 (Song)
Tang deng ke ji kao 唐登科記考, history of the examination system of the Tang, by Xu Song 徐松 (Qing) Tang guo shi bu 唐國史補, biographic history of the early Tang period by Li Zhao 李肇 (Tang)
Tang hui yao 唐會要, institutional history of the Tang dynasty, by Wang Pu 王溥 (Song)
Tang ji 唐紀, alternative history to the Tang period by Sun Que 孫慤 (Ming)
Tang jian 唐鑒, historiographical critique by Fan Zuyu 范祖禹 (Song)
Tang Kai yuan zhan jing 唐開元占經, book on astrology by Gautama Sidda / Qutan Xida 瞿曇悉達 (Tang)
Tang liu dian 唐六典, institutional history of the Tang dynasty
Tang lü shu yi 唐律疏義, the Tang law code
Tang pin 湯品, book on tea water from the Qing period (?)
Tang que shi 唐闕史, collection of historic short stories by Gao Yanxiu 高彦休 (Tang)
Tang shi lun duan 唐史論斷, historical critique by Sun Fu 孫甫 (Song)
Tang shi pin hui 唐詩品彙, collection of poetry by Gao Bing 高棅 (Ming)
Tang shi san bai shou 唐詩三百首, 300 Tang shi poems, Qing anthology
Tang shi shuo xin yu 唐世說新語, see Da-Tang xinyu 大唐新語
Tang shu 唐書, see Jiutangshu 舊唐書 and Xintangshu 新唐書
Tang shuang pu 糖霜譜, book on cane sugar by Wang Zhuo 王灼 (Song)
Tang Song cong shu 唐宋叢書, collectanea by Zhong Renjie 鐘人傑 (Ming)
Tang wen cui 唐文粹, anthology of Tang period writings, by Yao Xuan 姚鉉 (Song)
Tang xin yu 唐新語, see Da-Tang xinyu 大唐新語
Tang yu lin 唐語林, collection of stories by Wang Dang 王讜 (Song)
Tang yun 唐韻, dictionary arranged in rhyme groups by Sun Mian 孫愐 (Tang)
Tang zhi yan 唐摭言, collection of biographies of scholars of the Tang period by Wang Dingbao 王定保 (Five Dynasties)
Tang zi 唐子, Daoist treatise by Tang Pang 唐滂 (Sanguo-Wu)
Tao hua shan 桃花扇 "The Peach Blossom Fan", theatre play by Kong Shangren (Qing)
Tao Zhu Gong yang yu fa 陶朱公養魚法, see Yangyujing 養魚經
Tao Zhu Gong zhi fu qi shu 陶朱公致富奇書, book on agriculture from the Ming
Teahouse, The, see Chaguan
Three Kingdoms, The see novel Sanguo yanyi or history Sanguozhi
Thunderstorm, The, see Leiyu
Tian chu ju zhen miao zhuan ji 天廚聚珍妙饌集, anonymous book on food (Ming)
Tian cong chao chen zou yi 天聰朝臣奏議, collection of memorials of the early Manchu empire
Tian gong kai wu 天工開物, book about technique and agriculture by Song Yingxing (Ming)
Tian ji su shu 天機素書, book on geomancy by Qiu Tinghan 邱廷翰 (Tang)
Tian jia wu xing 田家五行, book on divination by by Lou Yuanli 婁元禮 (or Lou Yuanshan 婁元善, Ming) or Lu Yong 陸泳 (Qing)
Tian lu lin lang shu mu 天祿琳瑯書目, library catalogue from the Imperial Palace (Qing)
Tian qiu zi 田俅子, philosophical treatise by Tian Qiu (Zhou)
Tian sheng nian gai ding xin lü 天盛年改定新律, law code of the Western Xia empire
Tian yi ge shu mu 天一閣書目, library catalogue by Feng Maozhu 范懋柱 (Qing)
Tian xia jun guo li bing shu 天下郡國利病書, history of local administration by Gu Yanwu 顧炎武 (Ming)
Tian yin zi 天隱子, anonymous Daoist writing (Tang)
Tian yu jing nei zhuan 天玉經內傳, book on geomancy by Yang Yunsong 楊筠松 (Tang)
Tian yu jing wai zhuan 天玉經外傳, book on geomancy by Wu Kecheng 吳克誠 (Song)
Tian zhong ji 天中記, encyclopedia by Chen Yuewen 陳躍文 (Ming)
Tie wei shan cong tan 鐵圍山叢談, collection of stories by Cai Tao 蔡絛 (Song)
Ting shi 桯史, collection of stories by Yue Ke 岳珂 (Song)
Tong dian 通典, statecraft encyclopedia by Du You 杜佑 (Tang)
Tong jian..., see also Zi zhi tong jian...
Tong jian da wen 通鑒答問, historical critique by Wang Yinglin 王應麟 (Song)
Tong jian gang mu 通鑑綱目, "Highlights of the comprehensive mirror", by Zhu Xi 朱熹 (Song)
Tong jian gang mu qian bian 通鑒綱目前編, continuation to the Tongjian gangmu 通鑒綱目, by 1) 南軒 Nan Xuan, 2) Xu Gao 許誥 (Ming)
Tong jian gang mu san bian 通鑒綱目三編, continuation to the Tongjian gangmu 通鑒綱目, by Zhang Tingyu 張廷玉 (Qing)
Tong jian yi lan 通鍳輯覽, see Lidai tongjian jilan 歷代通鍳輯覽
Tong jian ji shi ben mo 通鑒紀事本末, "Historic events in their entirety", by Yuan Shu 袁樞 (Song)
Tong jian zong lei 通鑒總類, rearranged excerpt of the Zi zhi tong jian 資治通鑒, by Shen Shu 沈樞 (Song)
Tong li 通曆, chronicle by Ma Zong 馬總 (Tang)
Tong meng xu zhi 童蒙須知, book on primary educations by Zhu Xi 朱熹 (Song)
Tong xuan zhen jing 通玄真經, see Wenzi 文子
Tong ya 通雅, gloss book dictionary by Fang Yizhi 方以智 (Ming)
Tong xing ming lu 同姓名錄, encyclopedia on personal names by Yu Yin 余寅 (Ming)
Tong zhan da xiang li xing jing 通占大象曆星經, see Gan-Shi xingjing 甘石星經
Tong zhi 通志, statecraft encyclopedia by Zheng Qiao 鄭樵 (Song)
Tong zhi tang jing jie 通志堂經解, collectanea by Nalan Xingde 納蘭性德 (Qing)
Tong zhi tiao ge 通制條格, Yuan dynasty law code
Tong zi li 童子禮, book on education by Tu Xiying 屠羲英 (Ming)
Tou bi fu tan 投筆膚談, military treatise (Ming)
Tou hu yi jie 投壺儀節, book on dart-throwing by Wang Zhi 汪禔 (Ming)
Tou xia lu 投轄錄, collection of stories by Wang Mingqing 王明清 (Song)
Tong guk sa ryak 東國史略, see Chaoxian shilüe 朝鮮史略
Tuan lian shi yi 團練事宜 by Zhu Sunyi 朱孫詒 (Qing)

V[top]
Việt sử lược, see Yueshilüe 越史略

W[top]
Wai fan Meng gu hui bu wang gong biao zhuan 外藩蒙古回部王公表傳, collection of biographies of Mongol and Muslim allies (Qing)
Wan ji lun 萬機論, see Jiangzi wanji lun 蔣子萬機論
Wan jing 丸經, book on ball game (Yuan)
Wan li san da zheng kao 萬曆三大征考, history of the Wanli Emperor's wars by Mao Ruizheng 茅瑞征 (Ming)
Wan li wu gong lu 萬曆武功錄, military history of the mid-Ming period by Qu Jiusi 瞿九思 (Ming)
Wan li ye huo bian 萬曆野獲編, history of the mid-Ming period by Shen Defu 沈德符 (Ming)
Wan wei bie cang 宛委別藏, collectanea by Ruan Yuan 阮元 (Qing)
Wan you wen ku 萬有文庫, collectanea by Wang Yunwu 王雲五 (Rep)
Wang shi hui chen lu 王氏揮麈錄, see Huichenlu 揮麈錄
Wei liao zi 尉繚子, military tractate by Wei Liao 尉繚 (Warring States)
Wei lüe 魏略, history of the Cao-Wei dynasty by 魚豢 Yu Huan (Wei)
Wei qi lu 偽齊錄, history of the usurpatious Qi dynasty by 楊堯弼 Yang Yaobi (Song)
Wei shi yue pu 魏氏樂譜, book on music by Wei Hao 魏浩 (Qing)
Wei shu 魏書, 1) official history of the Northern Wei dynasty, by Wei Shou 魏收 (Northern Qi), 2) see Sanguozhi 三國志
Wei zhi 魏志, see Sanguozhi 三國志
Wen fang si pu 文房四譜, notes on writings utensils by Su Yijian 蘇易簡 (Song)
Wen hai 文海, Chinese dictionary from the Tangut empire of Western Xia
Wen jian hou lu 聞見後錄, collection of stories by Shao Bo 邵博 (Song)
Wen jian jin lu 聞見近錄, collection of stories by Wang Gong 王鞏 (Song)
Wen jian lu 聞見錄, collection of stories by Shao Bowen 邵伯溫 (Song)
Wen jian qian lu 聞見前錄, see Wenjianlu 聞見錄
Wen jing tang cong shu 問經堂叢書, collectanea by Sun Fengyi 孫馮翼 (Qing)
Wen shi mu xun 溫氏母訓, Confucian treatise by Wen Yijie 溫以介 (Ming)
Wen shi tong yi 文史通義, historical critique by Zhang Xuecheng 章學誠 (Qing)
Wen shi zhen jing 文始真經, see Guanyinzi 闕尹子
Wen yuan ge shu mu 文淵閣書目, library catalogue by Yang Shiqin 楊士奇 (Ming)
Wen xian tong kao 文獻通考, statecraft encyclopedia by Ma Duanlin 馬端臨 (Yuan)
Wen xin diao long 文心雕龍, literature critique by Liu Xie 劉勰 (Liang)
Wen xuan 文選, anthology of ancient writings, by prince Xiao Tong (Liang)
Wen yuan ying hua 文苑英華, anthology of Tang period writings, by Li Fang et.al. (Song)
Wen zi 文子, Daoist treatise by Xin Jian 辛銒
Western Chamber, The, see Xixiangji
White Snake, The, see Baishezhuan
Wo ji jing 握奇經, military treatise attributed to Feng Hou 風后, in fact from the Tang period
Wu bian 武編, military treatise by Tang Shunzhi 唐順之 (Ming)
Wu bei zhi 武備志, military treatise by Mao Yuanyi 茅元儀 (Ming)
Wu chao xiao shuo 五朝小說, see Wuchao xiaoshuo daguan 五朝小說大觀
Wu chao xiao shuo da guan 五朝小說大觀, anonymous collectanea (Ming)
Wu chuan lu 吳船錄, travel report by Fan Chengda 范成大 (Song)
Wu dai chun qiu 五代春秋, history of the Five Dynasties by 尹洙 Yin Zhu (Song)
Wu dai hui yao 五代會要, institutional history of the Five Dynasties, by Wang Bu 王溥(Song)
Wu dai ming hua bu yi 五代名畫補遺, critique on painters by Liu Daochun 劉道醇 (Song)
Wu dai shi bu 五代史補, supplementary history of the Five Dynasties by Tao Yue 陶岳 (Song)
Wu di ji 吳地記, local gazetteer of Suzhou by Lu Guangwei 陸廣微 (Song)
Wu fan shi lu 五藩實錄, see Nanming yeshi 南明野史
Wu guo gu shi 五國故事, history of some of the Ten States from the Song period
Wu huang di shi lu 武皇帝實錄, veritable records of Nurhaci, Qing Taizu
Wu ji tan bing 戊笈談兵, military treatise by Wang Fu 汪紱 (Qing)
Wu jing 五經, the Five Confucian Classics Yijing, Shangshu, Shijing, Chunqiu-Zuozhuan, and Liji
Wu jing da quan 五經大全, collection of commentaries to the Classics by Hu Guang 胡廣 (Ming)
Wu jing da yi 五經大義, commentary to the Classics by Dai Kui 戴逵 (Jin)
Wu jing qi shu 武經七書, the Seven Military Classics, Sunzi bingfa, Wuzi, Simafa, Liutao, Weiliaozi, Huangshigong sanlüe, and Li Weigong wendui.
Wu jing yi yi 五經異義, commentary to the Classics by Xu Shen 許慎 (Han)
Wu jing yi yi shu zheng 五經異義疏正, commentary to the Classics by Chen Shouqi 陳壽祺 (Qing)
Wu jing zheng yi 五經正義, commentary to the Classics by Kong Yingda 孔穎達 (Tang)
Wu jing zong yao 武經總要, military encyclopedia by Zeng Gongliang 曾公亮 and Ding Du 丁度 (Song)
Wu jun zhi 吳郡志, local gazetteer of Suzhou by Fan Chengda 范成大 (Song)
Wu li lun 物理論, metaphysical treatise by Yang Quan 楊泉 (Sanguo/Jin)
Wu li tong kao 五禮通考, encyclopaedia on rituals by Qin Huitian 秦蕙田 (Qing)
Wu lin jiu shi 武林舊事, description of Hangzhou by Zhou Mi 周密 (Song/Yuan)
Wu lin zhang gu cong bian 武林掌故叢編, collectanea by Ding Bing 丁丙 (Qing)
Wu mu jing 五木經, book on a board game by Li Ao 李翱 (Tang)
Wu neng zi 無能子, anonymous Daoist treatise (Tang)
Wu shu 吳書, see Sanguozhi 三國志
Wu xing da yi 五行大義, book on divination by Xiao Ji 蕭吉 (Sui)
Wu xing zhi 五行志, type of treatise on divination in the official dynastic histories
Wu xue bian 吾學編, history of the early Ming period, by Zheng Xiao 鄭曉 (Ming)
Wu ying dian ju zhen ban cheng shi 武英殿聚珍版程式, treatise on moveable type printing by Jin Jian 金簡 (Qing)
Wu ying dian ju zhen ban shu 武英殿聚珍版書, collectanea of books published by the imperial printing shop(Qing)
Wu yue bei shi 吳越備史, history of Wu-Yue (Ten States) by Qian Yan 錢儼 (Song)
Wu Yue chun qiu 吳越春秋, history of the kingdoms of Wu and Yue of the Warring States period, by Zhao Ye 趙曄 (Han)
Wu zhi 吳志, see Sanguozhi 三國志
Wu zhi zhai qin pu 五知齋琴譜, book on music by Xu Qi 徐祺, Xu Jun 徐俊 (Qing)
Wu zhong shui li shu 吳中水利書, book on water conservancy in the Taihu region by Shan E 單鍔 (Song)
Wu zhong shui li quan shu 吳中水利全書, book on water conservancy by Zhang Guowei 張國維 (Ming)
Wu zi 吳子, military tractate by Wu Qi 吳起 (Warring States)
Wu zhong jiu shi 吳中舊事, geographic treatise by Lu Youren 陸友仁 (Yuan)
Wu zhong yi gui 五種遺規, collection of treatises on education by Chen Hongmou 陳宏謀 (Qing)
Wu zong zhi 五總志, biji book by Wu Jiong 吳炯 (Song)

X[top]
Xi Han hui yao 西漢會要, institutional history of the Former Han period, by Xu Tianlin 徐天麟 (Song)
Xi hu you lan zhi yu 西湖游覽志餘, travel record by Tian Rucheng 田汝成 (Ming)
Xi hu zhi 西湖志, book on the West Lake in Hangzhou (Qing)
Xi jing za ji 西京雜記, historical anecdotes by Liu Xin 劉歆 (Han)
Xi lu tang qin pu 西麓堂琴譜, book on music by Wang Zhi汪芝 (Ming)
Xi nan ji shi 西南記事 by Shao Tingcai 邵廷釆 (Qing)
Xi shan qin kuang 谿山琴況, book on music by Xu Shangying 徐上瀛 (Ming)
Xi shi ji 西使記, travel report by Liu Yu 劉郁 (Yuan)
Xi wei shu 西魏書, history of the Western Wei dynasty by Xie Qikun 謝啓昆 (Qing)
Xi Xia ji 西夏記, history of the Western Xia by Dai Xizhang 戴錫章 (Qing)
Xi Xia ji shi ben mo 西夏紀事本末, historical events of the Western Xia in their entirety by Zhang Jian 張鑒 (Qing)
Xi Xia shu shi 西夏書事, history of the Western Xia by Wu Guangcheng 吳廣成 (Qing)
Xi yang chao gong dian lu 西洋朝貢典錄, book on foreign countries by Huang Shengzeng 黃省曾 (Ming)
Xi xiang ji 西廂記 "The Western Chamber", theatre play by Wang Shifu 王實甫 (Yuan)
Xi yin xuan cong shu 惜陰軒叢書, collectanea by Li Xiling 李錫齡 (Qing)
Xi you ji 西遊記 "The journey to the West", 16th century novel by Wu Cheng'en 吳承恩 (Ming)
Xi you lu 西游錄, travel report by Yelü Chucai 耶律楚材 (Jin-Yuan)
Xi yu tong wen zhi 西域同文志, multi-language dictionary (Qing)
Xi yu tu zhi 西域圖志, geography and history of Eastern Turkestan (Qing)
Xi yu xing cheng ji 西域行程記, description of an embassy to Central Asia by Chen Cheng 陳誠 and Li Jin 李暹 (Ming)
Xi yuan jian wen lu 西園聞見錄, history of the early Ming period, by Zhang Xuan 張萱 (Ming)
Xian bo zhi shi 先撥志始 by Wen Bing 文秉 (Qing)
Xian chuang kuoyi zhi 閒窗括異志, collection of stories by Lu Yinglong 魯應龍 (Song)
Xian chun Lin an zhi 咸淳臨安志, description of Hangzhou Qian Yueyou 潛說友 (Song)
Xian su bei kao 弦索備考, book on music by Rongzhai 榮齋 (Qing)
Xian xuan bian zhu 仙苑編珠, collection of Daoist biographies by Wang Songnian 王松年 (Tang)
Xian zhang lu 憲章錄, chronicle by Xue Yingqi 薛應旂 (Ming)
Xiang bei jing 相貝經, handbook on shells attributed to Zhu Zhong 朱仲 (Han)
Xiang guo 香國, book on perfumes by Mao Jin 毛晉 (Ming)
Xiang jun ji 湘軍記, history of the Hunan Army by Wang Dingan 王定安 (Qing)
Xiang jun zhi 湘軍志, history of the Hunan Army by Wang Kaiyun 王闓運 (Qing)
Xiang ma jing 相馬經, book on divination (Han?)
Xiang niu jing 相牛經, book on divination by 甯戚 Ning Qi (Zhou)
Xiang pu 香譜, notes on fragrances by Hong Chu 洪芻 (Song)
Xiang shan ye lu 湘山野錄, collection of stories by Wenying 文瑩 (Song)
Xiang shi jia shuo 項氏家說, philosophical treatise by Xiang Anshi項安世 (Song)
Xiang tai jiu jing 相臺九經, see Xiangtai wujing 相臺五經
Xiang tai wu jing 相臺五經, collection of commentaries to the Classics by Yue Ke 岳珂 (Song)
Xiang yang bing shi lüe 襄陽兵事略 by Wu Qingtao 吳慶燾 (Qing)
Xiang yi ji 祥異記, story collection from the Liang period
Xiao er ya 小爾雅, gloss book dictionary from the Han period
Xiao er yu 小兒語, text for elementary education by Lü Desheng 呂得勝 (Ming)
Xiao fang hu zhai cong shu 小方壺齋叢書, collectanea by Wang Xiqi 王錫祺 (Qing)
Xiao fang hu zhai yu di cong chao 小方壺齋輿地叢鈔, collectanea of geographical treatises by Wang Xiqi 王錫祺 (Qing)
Xiao jing 孝經 "The classic of filial piety", a Confucian Classic (Warring States to Han)
Xiao lin 笑林, collection of stories by Handan Chun 邯鄲淳 (Wei)
Xiao ming lu 小名錄, handbook on historical child names by Lu Guimeng 陸龜蒙 (Tang)
Xiao shi san jing 小十三經, collectanea by Gu Xuanwei 顧玄緯 (Ming)
Xiao shi xu hou han shu 蕭氏續後漢書, alternative history to the Sanguozhi 三國志 by Xiao Chang 蕭常 (Song)
Xiao shuo 小說, see Yin Yun xiao shuo 殷芸小說
Xiao si shu 小四書, collection of texts for elementary education by Zhu Shengjiang 朱升將 (Ming)
Xiao wan juan lou cong shu 小萬卷樓叢書, collectanea by Qian Peiming 錢培名 (Qing)
Xiao xiang lu 瀟湘錄, collection of stories by Liu Xiang 柳祥 (Tang)
Xiao xue 小學, see Xiaoxue jizhu 小學集注. Xiao xue gan zhu 小學紺珠, encyclopedic textbook by Wang Yinglin 王應麟 (Song)
Xiao xue gou chen 小學鉤沉, collection of early dictionaries by Ren Dachun 任大椿 (Qing)
Xiao xue ji zhu 小學集注, encyclopedic textbook by Zhu Xi 朱熹 (Song) and commented by Chen Xuan 陳選 (Ming)
Xiao xue lei bian 小學類編, collectanea by Li Zuwang 李祖望 (Qing)
Xiao zi lu 小字錄, encyclopedia on personal names by Chen Si 陳思 (Song)
Xiao zi zhuan 孝子傳, title of several biographic collections
Xieji bianfang shu 協紀辨方書, compendium on divination (Qing)
Xie pu 蟹譜, handbook on crabs by Fu Hong 傅肱 (Song)
Xie shi 諧史, collection of stories by Shen Chu 沈俶 (Song)
Xin bian bai jia xing 新編百家姓, text for elementary education by Ding Yan 丁晏 (Qing)
Xin hai ding bian ji lüe 辛亥定變紀略, history of the suppression of Liu Xianjun's rebellion, by Zhang Kaimei 張開枚 (?, Qing/Rep)
Xin Hua ri bao 新華日報, political newspaper of the CCP during the 1940s
Xin jiang shi lüe 新疆識略, geography of Eastern Turkestan by Xu Song 徐松 (Qing)
Xin jiang wai fan ji lüe 新疆外藩紀略, description of Xinjiang and its conquest, by Chunyuan shi 椿園氏 (Qing)
Xin jiang Yi li luan shi ben mo 新疆伊犁亂事本末, historical events of the suppression of Muslim uprisings in Xinjiang in their entirety, by Zhang Kaimei 張開枚 (Qing)
Xin jing 心經, philosophical treatise by Zhen Dexiu 真德秀 (Song)
Xin lun 新論, political tractate by Huan Tan 桓譚 (Han)
Xin min cong bao 新民叢報, political journal of late Qing reformers
Xin qing nian 新青年 "La Jeunesse", political journal by leftist revolutionaries during the early Republican period
Xin shang bian 欣賞編, collectanea by Shen Jin 沈津 (Ming)
Xin shang bian xu 欣賞編續, collectanea by Mao Yixiang 茅一相 (Ming)
Xin shi 心史, essay collection by Jin Sixiao 鄭思肖 (Ming)
Xin shu 新書, political treatise by Jia Yi 賈誼 (Han)
Xin shu 心書, military treatise attributed to Zhuge Liang 諸葛亮 (Shu)
Xin Tang shu 新唐書, second official history of the Tang dynasty, by Ouyang Xiu 歐陽修 and Song Qi 宋祁 (Song)
Xin Wu Dai shi 新五代史, second official history of the Five Dynasties, by Ouyang Xiu 歐陽修 (Song)
Xin xiu ben cao 新修本草, pharmacopoeia by Su Jing 蘇敬 (Tang)
Xin xu 新序, collection of anecdotes by Liu Xiang 劉向 (Han)
Xin yu 新語, political tractate by Lu Jia 陸賈 (Han)
Xin yuan shi 新元史, second official history of the Yuan dynasty, by Ke Shaomin 柯紹忞 (Republic)
Xing cha sheng lan 星槎勝覽, geography of foreign countries by Fei Xin 費信 (Ming)
Xing jing 星經, see Gan-Shi xingjing 甘石星經
Xing shi lu 姓氏錄, chronicle of eminent families of the early Tang period
Xing shui jin jian 行水金鑒, book on water conservancy by Fu Zehong 傅澤洪 (Qing)
Xiu shi lu 髹飾錄, treatise on lacquerware by Huang Cheng 黃成 (Ming)
Xu bai chuan xue hai 續百川學海, collectanea by Wu Yong 吳永 (Ming)
Xu bei zhuan ji 續碑傳集, biographies of Qing period persons, sequel to the Beizhuanji 碑傳記, by Miao Quansun 繆荃孫 (Qing)
Xu bian sui kou ji lüe 續編綏寇紀略, supplement to the a href="Historiography/suikoujilve.html">Suikou jilüe 綏寇紀略, by Ye Mengzhu 葉夢珠 (Qing)
Xu bo wu zhi 續博物志, miscellaneous encyclopedia by Li Shi 李石 (Song)
Xu cha jing 續茶經, book on tea by Lu Tingcan 陸廷燦 (Qing)
Xu fang yan 續方言, topolect gloss book by Hang Shijun 杭世駿 (Qing)
Xu fu guo ce 續富國策, book on economic policy by Chen Chi 陳熾 (Qing)
Xu gao shi zhuan 續高士傳, collection of biographies as supplement to Huangfu Mi's 皇甫謐 Gaoshizhuan 高士傳, by Gao Zhao 高兆 (Qing)
Xu gao seng zhuan 續高僧傳, biographies of Buddhist monks by Daoxuan 道宣 (Tang)
Xu gu qian wen 敘古千文, text for elementary education by Hu Yin 胡寅 (Song)
Xu guang shi lei fu 續廣事類賦, encyclopedia by Wang Fengjie 王鳳喈 (Qing)
Xu hou han shu 續後漢書, see Xiaoshi xu houhanshu 蕭氏續後漢書 and Haoshi xu houhanshu 郝氏續後漢書
Xu hua pin (lu) 續畫品錄, book on painting by Yao Zui 姚最 (Chen)
Xu hua pin lu 續畫品錄, book on painting by Li Sizhen 李嗣真 (Tang)
Xu jin si lu 續近思錄, philosophical treatise by Zheng Guangxi 鄭光羲 (Qing)
Xu jin shi lu bu 續金石錄, catalogue of bronze and stone inscriptions by Ye Wan 葉萬 (Qing), supplement to the Jinshilu 金石錄
Xu Le shu 徐樂書, politital treatise by Xue Le 徐樂 (Han)
Xu lie nü zhuan 續列女傳, see Lienüzhuan 列女傳
Xu Meng zi 續孟子, philosophical treatise by Lin Shensi 林慎思 (Tang)
Xu Ming ji shi ben mo 續明紀事本末, historical events of the Southern Ming in their entirety by Ni Zaitian 倪在田 (Qing)
Xu qi xie ji 續齊諧記, collection of stories by Wu Jun 吳均 (Liang)
Xu qian wen 續千文, text for elementary education by Shi Qiwei 侍其瑋 (Song)
Xu shi shuo 續世說, collection of stories by Li Hou 李垕 or Kong Pingzhong 孔平仲 (Song)
Xu shu pu 續書譜, critique on calligraphy by Jiang Kui 姜夔 (Song)
Xu shuo fu 繼說郛, collection of short-stories by Tao Ting 陶珽 (Ming)
Xu Song bian nian zi zhi tong jian 續宋編年資治通鑒, chronicle of the Northern Song period by Liu Shiju 劉時舉 (Song)
Xu Song zai fu bian nian lu 續宋宰輔編年錄, chronicle of Song period chief ministers by Lü Bangyao 呂邦耀 (Ming), supplement to the Song zaifu biannian lu 宋宰輔編年錄
Xu tong dian 續通典, early Qing period supplement to Du You's Tongdian
Xu tong zhi 續通志, early Qing period supplement to Zheng Qiao's Tongzhi
Xu wen xian tong kao 續文獻通考, 1) administrative history by Wang Qi 王圻 (Ming), 2) early Qing period supplement to Ma Duanlin's Wenxian tongkao
Xu wu jing zong yao 續武經總要, military treatise by Zhao Benxue 趙本學 and Yu Dayou 俞大猷 (Ming)
Xu Xia ke you ji 徐霞客遊記, description of a private journey through China by Xu Hongzu 徐弘祖 (Ming)
Xu xian zhuan 續仙傳, biographies of immortals by Shen Fen 沈汾 (Southern Tang)
Xu xiao er yu 續小兒語, text for elementary education by Lü Kun 呂坤 (Ming)
Xu xue cong shu 許學叢書, collectanea by Zhang Bingxiang 張炳翔 (Qing)
Xu Yan wang zhi 徐偃王志, history of King Yan of Xu (Han)
Xu Yan wang zhi yi 徐偃王志異, see Xu Yanwang zhi 徐偃王志
Xu yi ji 續異記, collection of stories from the Nanbeichao period
Xu yi jian zhi 續夷堅志, collection of stories by Yuan Haowen 元好問 (Jurchen-Jin)
Xu you ming lu 續幽明錄, story collection by Liu Xiaosun 劉孝孫 (Tang)
Xu xuan guai lu 續玄怪錄, collection of stories by Li Fuyan 李復言 (Tang)
Xu zhi bu zu zhai cong shu 續知不足齋叢書, collectanea by Gao Chengxun 高承勲 (Qing)
Xu zi 徐子, Confucian treatise by Master Xu (Zhou)
Xu zi zhi tong jian 續資治通鑒, chronicle by Bi Yuan 畢沅 (Qing)
Xu zi zhi tong jian chang bian 續資治通鑒長編, history of the early Song period, by Li Tao 李燾 (Song)
Xu zi zhi tong jian chang bian ji shi ben mo 續資治通鑒長編記事本末, history by Yang Zhongliang 楊鐘良 (Song), see Xu zi zhi tong jian chang bian 續資治通鑒長編
Xu zi zhi tong jian chang bian shi bu 續資治通鑒長編拾補, supplementary history by Huang Yizhou 黃以周 (Qing), see Xu zi zhi tong jian chang bian 續資治通鑒長編
Xuan guai lu 玄怪錄, collection of stories by Niu Sengru 牛僧孺 (Tang)
Xuan he bei yuan gong cha lu 宣和北苑貢茶錄, book on tea by Xiong Fan 熊蕃 (Song)
Xuan he bo gu tu 宣和博古圖, catalogue of antiques by Wang Fu 王黼 (Song)
Xuan he feng shi Gao li tu jing 宣和奉使高麗圖經, travel report from Korea by Xu Jing 徐兢 (Song)
Xuan he hua pu 宣和畫譜, book on painting from the Song period
Xuan he ji gu yin shi 宣和集古印史, book on seals by Lai Xingxue 來行學 (Ming)
Xuan he shu pu 宣和書譜, book on calligraphy from the Song period
Xuan he yi shi 宣和遺事, historical novel from the Song period
Xuan lan tang cong shu 玄覽堂叢書, collectanea by Zheng Zhenduo 鄭振鐸 (Rep)
Xuan nü jing 玄女經, ancient book on prognostication
Xuan shi zhi 宣室志, collection of stories by Zhang Du 張讀 (Tang)
Xuan tong zheng ji 宣統政記, chronicle by Jin Yufu 金毓黻 (Rep)
Xuan yan ji 宣驗記, collection of stories by Liu Yiqing 劉義慶 (Liu-Song)
Xuan zhen zi 玄真子, Daoist writing by Zhang Zhihe 張志和 (Tang)
Xuan zhong ji 玄中記, collection of stories by Guo Pu 郭璞 (Jin)
Xue gu bian 學古編, treatise on seal carving by Wuqiu Yan 吾丘衍 (Yuan)
Xue gui lei bian 學規類編, book on education by Zhang Boxing 張伯行 (Qing)
Xue hai lei bian 學海類編, collectanea by Cao Rong 曹溶 (Qing)
Xue hai tang jing jie 學海堂經解, see Huang-Qing jingjie 皇清經解
Xue heng 學衡, political journal of Reformers of the Republican era
Xue jin tao yuan 學津討原, collectanea by Zhang Haipeng 張海鵬 (Qing)
Xue shi 學史, historical critique by Shao Bao 邵寶 (Ming)
Xue tang zhang cheng 學堂章程, statutes of public schools (late Qing)
Xun meng pian ju 訓蒙駢句, text for elementary education by Si Shouqian 司守謙 (Ming)
Xun meng qian zi wen 訓蒙千字文, text for elementary education by He Guizhen 何桂珍 (Qing)
Xun nü meng qiu 訓女蒙求, encyclopedia for girls by Xu Boyi 徐伯益 (Song)
Xun pu 菌譜, book on mushrooms by Chen Renyu 陳仁玉 (Song)
Xun zi 荀子, late Confucian philosophical tractate by Xun Qing 荀卿 or Kuang 況 (Warring States)

Y[top]
Ya yu tang cong shu 雅雨堂藏書, collectanea by Lu Jianceng 盧見曾 (Qing)
Yan An shu 嚴安書, political treatise by Yan An 嚴安 (Han)
Yan dan zi 燕丹子, story of the assassin Jing Ke from the Han period
Yan fan lu 演繁錄 (演繁露), collection of stories by Cheng Dachang 程大昌 (Song)
Yan jiao ji wen 炎徼紀聞, history of southwest China by Tian Rucheng 田汝成 (Ming)
Yan pu 硯譜, notes on inkslabs by an anonymous writer (Song)
Yan shan tang bie ji 弇山堂別集, essays to the institutional history of the Ming dynasty, by Wang Shizhen 王世貞 (Ming)
Yan shi 硯史, history of inkslabs by Mi Fu 米芾 (Song)
Yan shi cong chao 艷史叢鈔, collectanea by Songbei Yushensheng 淞北玉魫生 (Wang Tao 王韜)
Yan shi jia xun 顏氏家訓, Confucian tractate by Yan Zhitui 顏之推 (Northern Wei)
Yan tie lun 鹽鐵論, debate over state monopole by Huan Kuan 桓寬 (Former Han)
Yan xia fang yan 巖下放言, biji book by Ye Mengde 葉夢得 (Song)
Yan yue kao yuan 燕樂考原, book on music by Ling Tingkan 淩廷堪 (Qing)
Yan zhou shan ren si bu gao 弇州山人四部稿, collection of writings of Wang Shizhen 王世貞 (Ming)
Yan zi chun qiu 晏子春秋, historical anecdotes by Yan Ying 晏嬰 (Warring Staites)
Yan zhou shan ren si bu gao 弇州山人四部稿, collection of essay by Wang Shizhen 王世貞 (Ming)
Yang shi qian qi bai er shi jiu he zhai cong shu 仰視千七百二十九鶴齋叢書, collectanea by Zhao Zhiqian 趙之謙 (Qing)
Yang yang fa 養羊法, fragmentary text on sheep breeding by Bu Shi卜式 (Han)
Yang yu jing 養魚經, fragmentary text on fish-farming by Fan Li 范蠡 (Zhou)
Yang zhou shao yao pu 揚州芍藥譜, book on peonies by Wang Guan 王觀 (Song)
Yang zi fa yan 揚子法言, political treatise by Yang Xiong 揚雄 (Han)
Yang zheng lei bian 養正類編, collectanea specialized on primary education by Zhang Boxing 張伯行 (Qing)
Yao lan 要覽, philosophical treatise by Lu Ji 陸機 (Jin)
Ye cai bo lu 野菜博錄, book on wild vegetables by Bao Shan 鮑山 (Ming)
Ye cai pu 野菜譜, book on wild vegetables by Wang Pan 王磐 (Ming)
Ye er qiang shou cheng ji lüe 葉爾羌守城紀略, military annals of the war against Kokand by Bičang 壁昌 (Qing)
Ye ke cong shu 野客叢書, biji book by Wang Mao 王楙 (Song)
Ye lao ji wen 野老紀聞, biji book by Wang Dacheng 王大成 (Song)
Ye lao shu 野老書, fragmentary anonymous book on agriculture (Zhou)
Ye su pin 野蔌品, book on wild vegetables by Gao Lian 高濂 (Ming)
Ye zhong ji 鄴中記, history of Later Zhao by the by Lu Hui 陸翽 (Jin)
Yi bu fang wu lüe ji 益部方物略記, treatise on the biology of southwest China by Song Qi 宋祁 (Song)
Yi cun cong shu 佚存叢書, collectanea by Tianbao shanren 天瀑山人 (Hayashi Taira 林衡)
Yi du wei shu 尹都尉書, fragmentary text on agricultuer by Yin Ze 尹澤 (Han)
Yi hai zhu chen 藝海珠塵, collectanea by Wu Shenglan 吳省蘭 (Qing)
Yi jian zhi 夷堅志, collection of short stories by Hong Mai 洪邁 (Song)
Yi jing 易經 "Book of Changes", one of the Five Confucian Classics (Western Zhou to Han)
Yi li 儀禮 "Etiquette and Rites", a Confucian Classic (Warring States to Han)
Yi lin 意林, collection of biographies by Ma Zong 馬總 (Tang)
Yi lin 異林, collection of stories by 1) Master Lu 陸氏 (Jin), 2) Zhu Mu 朱睦 (Ming)
Yi lin hui kao 藝林彙考, critical encyclopedia by Shen Zinan 沈自南 (Qing)
Yi long jing 疑龍經, book on geomancy by Yang Yunsong 楊筠松 (Tang)
Yi lü 弈律, book on chess by Wang Siren 王思任 (Ming)
Yi Luo yuan yuan lu 伊洛淵源錄, philosophical treatise by Zhu Xi 朱熹 (Song)
Yi men guang du 夷門廣牘, collectanea by Zhou Lüjing 周履靖 (Ming)
Yi qie jing yin yi 一切經音義, phonetic and semantic commentaries to Buddhist and vernacular writings, one by Xuanying 玄應, and one by Huilin 慧琳 (both Tang)
Yi shi 弈史, book on chess by Wang Zhideng 王稚登 (Ming)
Yi shi ji shi 壹是紀始, encyclopedia by Wei Song 魏崧 (Qing)
Yi wen ji 異聞記, story collection by Chen Shi 陳寔 (Han)
Yi wen ji 異聞集, collection of phantastic stories by Chen Han 陳翰 (Tang)
Yi wen lei ju 藝文類聚, encyclopedia by Ouyang Xun 歐陽詢 et al. (Tang)
Yi xia lun 夷夏論, treatise on Buddhism and Daoism by Gu Huan 顧歡 (Nanchao)
Yi xian zhuan 疑仙傳, collection of biographies of immortals by Yu Jian 玉簡 or Wang Jian 王簡 (Song)
Yi yu tu zan 異魚圖贊, treatise on fishes by Yang Shen 楊慎 (Ming)
Yi yu tu zan bu 異魚圖贊補, supplement to Yiyu tuzan 異魚圖贊 by Hu Shi'an 胡世安 (Qing)
Yi yu tu zan jian 異魚圖贊箋, commentary to Yiyu tuzan 異魚圖贊 by Hu Shi'an 胡世安 (Qing)
Yi yuan 異苑, collection of phantastic stories by Liu Jingshu 劉敬叔 (Liang)
Yi zhou ming hua lu 益州名畫錄, painting critique by Huang Xiufu 黃休復 (Song)
Yi Zhou shu 逸周書, historical account of the Western Zhou period (Western Zhou)
Yin dian 印典, book on seals by Zhu Xiangxian 朱象賢 (Qing)
Yin fu jing 陰符經, see Huangdi yinfu jing 黃帝陰符經
Yin hua lu 因話錄, collection of short stories by Zhao Lin 趙璘 (Tang)
Yin ren zhuan 印人傳, biographies of seal carvers, by Zhou Lianggong 周亮工 (Ming/Qing)
Yin shan zheng yao 飲膳正要, book on diet by Hesihui 和斯輝 or Husihui 忽思慧 (Yuan)
Yin shi 印史, book on seals by He Tong 何通 (Ming)
Yin wen zi 尹文子, philosophical treatise attributed to Yin Wen 尹文 (Zhou)
Yin Yun xiao shuo 殷芸小說, collection of stories by Yin Yun 殷芸 (Liang)
Ying xue cong shuo 螢雪叢說, biji book by Yu Cheng 俞成 (Song)
Ying ya sheng lan 瀛涯勝覽, description of foreign countries by Ma Huan 馬歡 (Ming)
Yin yang guan jian 陰陽管見, book on divination by He Tang 何瑭 (Ming)
Yin yang shu 陰陽書, book on divination by Lü Cai 呂才 (Tang)
Ying zao fa shi 營造法式, architectural compendium by Li Jie 李誡 (Song)
Yong cheng ji xian lu 墉城集仙錄, collection of Daoist biographies by Du Guangting 杜光庭 (Song)
Yong le da dian 永樂大典, the largest encyclopedia in Chinese history (Ming)
Yong lu 雍錄, local gazetteer of Chang'an by Cheng Dachang 程大昌 (Song)
Yong you xian ping 甕牖閒評, biji boko by Yuan Wen 袁文 (Song)
Yong zhuang xiao pin 涌幢小品, collection of political essays by Zhu Guozhen 朱國禎 (Ming)
Xuan guai lu 幽怪錄, see Xuanguailu 玄怪錄
You huan ji wen 游宦紀聞, biji book by Zhang Shinan 張世南 (Song)
You ming lu 幽明錄, collection of stories by Liu Yiqing 劉義慶 (Liu-Song)
You qiu xin shu 幽求新書, see Youqiuzi 幽求子
You qiu zi 幽求子, Daoist treatise by Du Yi 杜夷 (Jin)
You xian gu chui 幽閒鼓吹, collection of stories by Zhang Gu 張固 (Tang)
You xue qiong lin 幼學瓊林, textbook for primary education by Chen Dengji 程登吉 (Ming)
You yang za zu 酉陽雑俎, collection of phantastic stories by Duan Chengshi 段成式 (Tang)
You Yu shu 由余書, political treatise by You Yu 由余/Yao Yu 繇余 (Zhou)
Yu chi jing 玉尺經, book on geomancy by Liu Bingzhong 劉秉忠 (Yuan)
Yu Chu zhi 虞初志, collectanea by Lu Cai 陸采 (Ming)
Yu di guang ji 輿地廣記, imperial geography written by Ouyang Min 歐陽忞 (Song)
Yu di ji sheng 輿地紀勝, imperial geography of the Southern Song by Wang Xiangzhi 王象之 (Song)
Yu di tu 輿地圖, map of China by Zhu Siben 朱思本 (Song)
Yu gong 禹貢, early geography of China (Zhou)
Yu gong 禹貢, journal of historical geography (Rep)
Yu gong shuo duan 禹貢說斷, commentary to the chapter Yugong 禹貢, by Fu Yin 傅寅 (Song)
Yu gong tu shuo 禹貢圖說, several books on the chapter Yugong 禹貢 (Yuan to Qing)
Yu gong zhi nan 禹貢指南, commentary to the chapter Yugong 禹貢, by Mao Huang 毛晃 (Song) Yu gong zhui zhi 禹貢錐指, commentary to the chapter Yugong 禹貢, by Hu Wei 胡渭 (Qing)
Yu hai 玉海, encyclopedia by Wang Yinglin 王應麟 (Song, published under Yuan)
Yu han shan fang ji yi shu 玉函山房輯佚書, collectanea by Ma Guohan 馬國翰 (Qing)
Yu hu ye shi 玉壺野史, collection of stories by Wenying 文瑩 (Song)
Yu jing 魚經, 1) see Yangyujing 養魚經, 2) part of the collection Nongpu sishu 農圃四書 by Huang Shengceng 黃省曾 (Ming)
Yu jun ji lüe 豫軍紀略, history of the war against the Taiping in Henan by Yin Gengyun 尹耕雲 (Qing)
Yu li zi 郁離子, philosophical treatise by Liu Ji 劉基 (Yuan/Ming)
Yu liao zi see Weiliaozi
Yu lin 語林, see Heshi yulin 何氏語林, Peizi yulin 裴子語林 or Tangyulin 唐語林
Yu lin 喻林, encyclopedia by Xu Yuantai 徐元太 (Ming)
Yu ling zi 於陵子, philosophical treatise attributed to Chen Zhongzi 陳仲子 (Zhou)
Yu pi Lidai tong jian ji lan 御批歷代通鍳輯覽, see Lidai tongjian jilan 歷代通鍳輯覽
Yu pian 玉篇, character dictionary by Gu Yewang 顧野王 (Liang)
Yu qiao wen dui 漁樵問對, philosophical treatise by Shao Yong 邵雍 (Song)
Yu quan zi 玉泉子, collection of short stories from the Tang period
Yu shi chun qiu 虞氏春秋, political treatise attributed to Yu Qing 虞卿 (Zhou)
Yu tai xin yong 玉臺新詠, anthology of poems from Han to Sui, by Xu Ling 徐陵 (Liang)
Yu tang jia hua 玉堂嘉話, biji boko by Wang Yun 王惲 (Yuan)
Yu zhu bao dian 玉燭寶典, book on festivals, customs and habits by Du Taiqing 杜臺卿 (Sui)
Yu zi 鬻子, philosophical treatise attributed to Yu Xiong 鬻熊 (Zhou)
Yu zuan Zhu zi quan shu 御纂朱子全書, see Zhuzi quanshu 朱子全書
Yu zhao ding zhen jing 玉照定真經, book on divination by Guo Pu 郭璞 (Jin)
Yu zhi bai jia xing 御制百家姓, text for elemenary education by the Kangxi Emperor 康熙 (Qing)
Yu zuan Zhu zi quan shu 御纂朱子全書, see Zhuzi quanshu 朱子全書
Yuan bao jing zhuan 元包經傳, divination book by Wei Yuansong 衛元嵩 (Northern Wei)
Yuan chao ming chen shi lüe 元朝名臣事略, collection of biographies of eminent persons of the Yuan period, by Su Tianjue 蘇天爵 (Yuan)
Yuan chao zheng Mian lu 元朝征緬錄, history of the conquest of Burma (Yuan)
Yuan dian zhang 元典章, statutes on statecraft of the Yuan dynasty
Yuan feng jiu yu zhi 元豐九域志, imperial geography of the Northern Song
Yuan he jun xian zhi 元和郡縣志, imperial geography of the Tang, written by Li Jifu 李吉甫 (Tang)
Yuan he xing zuan 元和姓纂, registers of eminent families of the mid-Tang by Lin Bao 林寶 (Tang)
Yuan jian lei han 淵鑑類函, encyclopedia (Qing)
Yuan jing 元經, history of the Southern Dynasties period by Wang Tong 王通 (Sui)
Yuan liu zhi lun 源流至論, encyclopedia in several parts, by Lin Dong 林駧 and Huang Lüweng 黃履翁 (Song)
Yuan luo zhi yue 苑洛志樂, book on music by Han Bangqi 韓邦奇 (Ming)
Yuan qu san bai shou 元曲三百首, 300 Yuan qu airs, Qing time anthology
Yuan ru kao lüe 元儒考略, biographies of Yuan period Confucian scholars by Feng Congwu 馮從吾 (Ming)
Yuan shi 元史, official history of the Yuan dynasty, by Song Lian 宋濂 (Ming)
Yuan shi ji shi ben mo 元史紀事本末, history of the Yuan dynasty, by Chen Bangzhan 陳邦瞻 (Ming)
Yuan shi shi fan 袁氏世範, philosophical treatise by Yuan Cai 袁采 (Song)
Yuan shi lei bian 元史類編, alternative history of the Yuan dynasty, by Shao Yuanping 邵遠平 (Qing)
Yuan shi xin bian 元史新編, alternative history of the Yuan dynasty, by Wei Yuan 魏源 (Qing)
Yuan shi xu bian 元史續編, history of the Yuan dynasty by Hu Cuizhong 胡粹中 (Ming)
Yuan shu 元書, alternative history of the Yuan dynasty, by Zeng Lian 曾廉 (Qing)
Yuan wen lei 元文類, anthology of early Yuan period writings, by Su Tianjue 蘇天爵 (Yuan)
Yuan zhen zi 元真子, see Xuanzhenzi 玄真子
Yuan zhong ji 元中記, see Xuanzhongji 玄中記
Yue ben jie shuo 樂本解說, book on music by Mao Qiling 毛奇齡 (Qing)
Yue Dian ji lüe 粤滇紀略, history of the war against the Southern Ming princes by Jiufeng jushi 九峰居士 (Qing)
Yue dong jiao fei ji lüe 粵東剿匪紀略, history of the Taiping rebellion by Chen Kun 陳坤 (Qing)
Yue fei ji lüe 粵匪紀略, title of several books on the Taiping rebellion, by Yao Xianzhi 姚憲之; Xiao Shengyuan 蕭盛遠; Zhang Xiaoqiu 張曉秋 (Qing)
Yue fu shi ji 樂府詩集, complete collection of yuefu "Music Bureau" songs by Guo Maoqian 郭茂倩 (Song)
Yue fu za lu 樂府雜錄, treatise on music by Duan Anjie 段安節 (Tang)
Yue ji 樂記, "Record of Music" (Zhou to Han)
Yue jue shu 越絕書, history of the kingdom of Yue of the Spring and Autumn period, by Yuan Kang 袁康 (Han)
Yue lü biao wei 樂律表微, book on music by Hu Yansheng 胡彥升 (Qing)
Yue lü quan shu 樂律全書, treatises on music by Zhu Zaiyu 朱載堉 (Ming)
Yue man tang ri ji 越縵堂日記, diary by Li Ciming 李慈銘 (Qing)
Yue Min xun shi ji lüe 粤閩巡視紀略, travel report by Du Zhen 杜臻 (Qing)
Yue shi lüe 越史略, history of Vietnam by Trần Chu Phổ 陳周普 (Trần/Ming)
Yue shu 樂書, 1) book on music by Xin Dufang 信都芳 (Northern Wei) , 2) musicological encyclopedia by Chen Yang 陳暘 (Song)
Yue shu yao lu 樂書要錄, book on music (Tang)
Yue ya tang cong shu 粤雅堂叢書, collectanea by Wu Chongyao 伍崇曜 (Qing)
Yue yang feng tu ji 岳陽風土記, local history by 范致明 Fan Zhiming (Song)
Yun fu qun yu 韻府群玉, encyclopedia by Yin Jinxuan 陰勁弦 and Yin Fuchun 陰復春 (Yuan)
Yun fu shi yi 韻府拾遺, supplement by Zhang Tingyu 張廷玉 (Qing) to the encyclopedia Peiwen yunfu
Yun gu za ji 雲谷雜記, biji book by Zhang Hao 張淏 (Song)
Yun jing 韻鏡, rhyme register from the 10th cent.
Yun lu man chao 雲麓漫鈔, biji book by Zhao Yanwei 趙彥衛 (Song)
Yun xi you yi 雲谿友議, collection of stories by Fan Shu 范攄 (Tang)

Z[top]
Za shi mi xin 雜事秘辛, historical novella about Empress Liang (Han)
Za yin yang 雜陰陽書, book on divination (Han)
Zang jing 葬經, see Zang shu 葬書
Zang shu 葬書, book on geomancy by Guo Pu 郭璞 (Jin)
Zeng ding Han Wei cong shu 增訂漢魏叢書, collectanea by Wang Mo王謨 (Qing)
Zeng ding qi meng san zi jing 增訂啟蒙三字經, text for elementary education by Xu Yinfang 許印芳 (Qing)
Zeng guan xian wen 增廣賢文, anonymous text for elementary education
Zeng Guo fan quan ji 曾國藩全集, collected writings of Zeng Guofan 曾國藩 (Qing)
Zeng shou qian wen zi 增壽千字文, version of the Qianziwen 千字文 by Feng Sijing 馮嗣京 (Qing)
Zeng zi quan shu 曾子全書, collected writings of Zeng Sen 曾参, reconstructed by Wang Zhuo 汪晫 (Song)
Zhai jing 宅經, book on divination by the Yellow Emperor
Zhan guo ce 戰國策, anecdotical history of the Warring States
Zhang zi quan shu 張子全書, complete writings of the philosopher Zhang Zai 張載 (Song)
Zhao dai cong shu 昭代叢書, collectanea by Zhao Chao 趙潮 (Qing)
Zhao dai dian ze 昭代典則, ritual history of the Ming by Huang Guangsheng 黃光昇 (Ming)
Zhao dai wu gong bian 昭代武功編, military history of the Ming by Fan Jingwen 范景文 (Ming)
Zhao de xin bian 昭德新編, moral treatise by Chao Jiong 晁迥 (Song)
Zhao Fei Yan wai zhuan 趙飛燕外傳, historical novella about Empress Zhao, by Ling Xuan 伶玄 (Han)
Zhen gao 真誥, Daoist treatise by Tao Hongjing 陶弘景 (Liang)
Zhao zhong lu 昭忠錄, collection of biographies (Yuan)
Zhe dong chou fang lu 浙東籌防錄 by Xue Fucheng 薛福成 (Qing)
Zhen guan zheng yao 貞觀政要, compendium on statecraft from the early Tang period, by Wu Jing 吳競 (Tang)
Zhen jiu jia yi jing 針灸甲乙經, book on acupuncture and moxibustion by Huangfu Mi 皇甫謐 (Jin)
Zhen la feng tu ji 真臘風土記, description of Cambodia by Zhou Daguan 周達觀 (Yuan)
Zhen yi zhuan 甄異傳, collection of stories by Dai Zuo 戴祚 (Jin)
Zhen zhong shu 枕中書, Daoist treatise by Ge Hong 葛洪 (Jin)
Zhen ji 陣紀, military treatise by He Liangchen 何良臣 (Ming)
Zheng guan shi zu zhi 貞觀氏族志, chronicle of eminent families of the early Tang
Zheng He hang hai tu 鄭和航海圖, navigation atlas from the Ming, part of the military encyclopedia Wubeizhi
Zheng he wu li xin yi 政和五禮新儀, ritual canon of the Northern Song by Zheng Juzheng 鄭居中 (Song)
Zheng jing 政經, political treatise by Zhen Dexiu 真德秀 (Song)
Zheng lei ben cao 證類本草, pharmacopoeia by Tang Shenwei 唐慎微 (Song)
Zheng Mian ji lüe 征緬紀略, history of the campaigns against Burma by Wang Chang 王昶 (Qing)
Zheng nan lu 征南錄, account of Sun Weimin's 孫威敏 (Sun Mian 孫沔) expedition, by Teng Yuanfa 滕元發 (Song)
Zheng shi gui fan 鄭氏規範, Confucian treatise by Zheng Taihe 鄭太和 (Ming)
Zheng xi ji lüe 征西紀略, history of the war against the Three Feudatories by Lu Mei 陸楣 (Qing)
Zheng yun 正韻, see Hongwu zhengyun 洪武正韻
Zheng Zhang zhe shu 鄭長者書, anonymous Daoist treatise (Warring States)
Zheng zhi 鄭志, philosophical treatise by Zheng Xiaotong 鄭小同 (Cao-Wei)
Zheng zi qian wen 正字千文, text on the Qianziwen 千字文 by Li Deng 李登 (Ming)
Zheng zi tong 正字通, dictionary by Zhang Zilie 張自烈 (Ming)
Zhi bu zu zhai cong shu 知不足齋叢書, collectanea by Bao Tingbo 鮑廷博 (Qing)
Zhi guai 志怪, see 1) Kongshi zhiguai 孔氏志怪, 2) Zu Taizhi zhiguai 祖台之志怪
Zhi guan fen ji 職官分紀, encyclopedia on state offices by Sun Fengji 孫逢吉 (Song)
Zhi hai 指海, collectanea by Qian Xizuo錢熙祚 (Qing)
Zhi he tu lüe 治河圖略, book on water conservancy by Wang Xi 王喜 (Yuan)
Zhi jia ge yan 治家格言, family instructions by Zhu Yongchun 朱用純 (Qing)
Zhi ping sheng suan quan shu 治平勝算全書, military treatise by Nian Gengyao 年羹堯 (Qing)
Zhi tian lu 芝田錄, collection of stories by Ding Yonghui 丁用晦 (Tang)
Zhi shi zhi guai ji 殖氏志怪記, story collection by Master Zhi 殖 (Han)
Zhi yan 知言, philosophical treatise by Hu Hong 胡宏 (Song)
Zhi zhai shu lu jie ti 直齋書錄解題, library catalogue by Chen Zhensun 陳振孫 (Song)
Zhi zu zhai cong shu 知足齋叢書, collectanea by Huang Shi 黃奭 (Qing)
Zhong chao gu shi 中朝故事, collection of stories by Yuchi Wo 尉遲偓 (Southern Tang)
Zhong guo bing shu ji cheng 中國兵書集成, collectanea on military writings by Jiefangjun chubanshe 解放軍出版社 (PRC)
Zhong guo fang lüe cong shu 中國方略叢書, collectanea on military annals by Wencheng chubanshe 成文出版社 (Taiwan)
Zhong guo shui li yao ji cong bian 中國水利要籍叢編, collectanea with books on river conservancy, by Shen Yunlong 沈雲龍 (Taiwan)
Zhong guo ye shi ji cheng 中國野史集成, collectanea on inofficial histories (PRC)
Zhong hua gu jin zhu 中華古今注, Ma Gao's 馬縞 (Tang) supplement and rearrangement of the Gujinzhu 古今注 by Cui Bao 崔豹 (Jin)
Zhong jing 忠經, philosophical attributed to Ma Rong 馬融 (Han)
Zhong lü tong kao 鐘律通考, book on music by Ni Fu 倪複 (Ming)
Zhong lun 中論, political treatise by Xu Gan 徐幹 (Han)
Zhong Ri bing shi ben mo 中日兵事本末, historical events of the Sino-Japanese War 1895 in their entirety by Luo Dunrong 羅惇曧 (Rep)
Zhong shu shu 種樹書, book on tree nursing by Guo Tuotuo 郭橐駝 (Tang)
Zhong shu zheng kao 中樞政考, compendium on the military institutions of the Qing
Zhong shuo 中說, political treatise by Wang Tong 王通 (Sui)
Zhong yong 中庸 "The doctrine of the mean", a Confucian Classic, one of the Four Books (Warring States to Han)
Zhong yu fa 種芋法, book on taro cultivation by Huang Shengceng 黃省曾 (Ming)
Zhong yu jing 種魚經, see Yangyujing 養魚經
Zhong yuan yin yun 中原音韻, rhyme dictionary by Zhou Deqing 周德清 (Yuan)
Zhong zhen lu 忠貞錄, biographies of Zhuo Jing 卓敬 by Li Weiyue 李維樾 and Li Cengzhi 林增志 (Ming)
Zhong zhou ji 中州集, anthology of Jurchen Jin period writings, by Yuan Haowen 元好問 (Yuan)
Zhong zhou quan yun 中州全韻, dictionary by Fan Shanqin 范善溱 (Ming)
Zhong zhou yin yun 中州音韻, dictionary by Wang Wenbi 王文璧 (Ming)
Zhou li 周禮 "Rites of the Zhou", a Confucian Classic (Warring States to Han)
Zhou sheng Lie zi 周生烈子, treatise by Zhousheng Lie 周生烈 (Wei)
Zhou sheng zi yao lun 周生子要論, see Zhousheng Liezi 周生烈子
Zhou shi 籀史, book on the Chinese script by Zhai Xinian 翟耆年 (Song)
Zhou shu 周書, official history of the Northern Zhou dynasty, by Linghu Defen 令狐德芬 (Tang)
Zhou yi 周易, see Yijing
Zhou yi can tong qi 周易參同契, Daoist treatise by Wei Boyang 魏伯陽 (Han)
Zhu fan zhi 諸蕃志, description of foreign countries by Zhao Rukuo 趙汝适 (Song)
Zhu fu Yan shu 主父偃書, political treatise by Zhufu Yan 主父偃 (Han)
Zhu ge zhong wu shu 諸葛忠武書, biographic chronicle and collection of writings of Zhuge Liang 諸葛亮 by Yang Shiwei 楊時偉 (Ming)
Zhu ge zi 諸葛子, philosophical treatise by Zhuge Ke 諸葛恪 (Wu)
Zhu gong jiu shi 渚宮舊事, history of southern China by Yu Zhigu 余知古 (Tang)
Zhu pu 竹譜, several handbooks on bamboo, one by Dai Kaizhi 戴凱之, one by Li Kan 李衎
Zhu quan xiao pin 煮泉小品, book on tea water by Tian Yiheng 田藝蘅 (Ming)
Zhu ru xue an 諸儒學案, collection of Song and Ming period Confucian writings by Liu Yuanqing 劉元卿 (Ming)
Zhu shi 麈史, biji book by Wang Dechen王得臣 (Song)
Zhu shu ji nian 竹書紀年 "Bamboo annals", history of the state of Wei of the Warring States period
Zhu Wen gong ji 朱文公文集, see Hui'an ji 晦庵集
Zhu zi da quan 朱子大全, see Hui'an ji 晦庵集
Zhu zi wen ji da quan 朱子文集大全, see Hui'an ji 晦庵集
Zhu zi quan shu 朱子全書, collected writings of Zhu Xi 朱熹 (Song)
Zhu zi du shu fa 朱子讀書法, book on education by Zhang Hong 張洪 and Qi Xi 齊熙 (Song)
Zhu zi ji cheng 諸子集成, collectanea by Guoxue zhengli she 國學整理社 (Rep)
Zhu zi jia xun 朱子家訓, see Zhi jia ge yan 治家格言
Zhu zi nian pu 朱子年譜, biographic chronicle about Zhu Xi 朱熹 by Wang Maohong 王懋竑 (Qing)
Zhu zi quan shu 朱子全書, collected writing of Zhu Xi 朱熹 (Song)
Zhu zi tong meng xu zhi 朱子童蒙須知, see Tongmeng xuzhi 童蒙須知
Zhu zi yu lei 朱子語類, philosophical discourses of Zhu Xi 朱熹, by Li Jingde 黎靖德 (Song)
Zhu zi zui zhi 祝子罪知, historical critique by Zhu Yunming 祝允明 (Ming)
Zhuan shi 饌史, anonymous book on food (Yuan)
Zhuang si 妝史, treatise on women by Tian Mo 田霡 (Qing)
Zhuang zi 莊子, Daoist writing attributed to Zhuang Zhou 莊周 (Warring States)
Zhuo yi ji 卓異記, loose collection of biographic information from the Tang period
Zi chan xing ding 子產刑鼎, law code of the state of Zheng (Zhou)
Zi chuan jing fei ji 淄川靖匪記, history of the war against the Nian rebellion in Sichuan by Zhang Xilun 張錫綸 (Qing)
Zi hua zi 子華子, philosophical treatise attributed to Cheng Ben 程本 (Zhou)
Zi hui 字彙, character dictionary by Mei Yingzuo 梅膺祚 (Ming)
Zi hui 子彙, collectanea by Zhou Ziyi 周子義 (Ming)
Zi jian 字鑒 (字鑑), glossary of Chinese characters by Li Wenzhong 李文仲 (Song)
Zi lin 字林, lost character dictionary by Lü Chen 呂忱 (Jin)
Zi shi jing hua 子史精華, encyclopedia (Qing)
Zi shu bai jia 子書百家, collectanea by Chongwen Publishing House 崇文書局
Zi si zi quan shu 子思子全書, collected writings of Zi Si 子思 or Kong Ji 孔伋, reconstructed by Wang Zhuo 汪晫 (Song)
Zi tong 字通, book on Chinese characters by Li Congzhou 李從周 (Song)
Zi xia ji 資暇集, see Zixialu 資暇錄
Zi xia lu 資暇錄, biji book by Li Kuangyi 李匡乂 (Tang)
Zi zhi tong jian 資治通鑒, universal history by Sima Guang 司馬光 (Song)
Zi zhi tong jian bu (zheng) 資治通鑒補(正), supplement to the Zizhi tongjian by Yan Yan 嚴衍 (Ming)
Zi zhi tong jian da quan 資治通鑒大全, collectanea by Chen Renxi 陳仁錫 (Ming)
Zi zhi tong jian hou bian 資治通鑒後編, chronicle by Xu Qianxue 徐乾學 (Qing)
Zi zhi tong jian hui ke 資治通鑒彙刻, collectanea by Suzhou Publishing House 蘇州書局 (Qing)
Zi zhi tong jian qian bian 資治通鑒前編, chronicle by Jin Lüxiang 金履祥 (Song)
Zi zhi tong jian quan shu 資治通鑒全書, collectanea by Hu Yuanchang 胡元常 (Qing)
Zi zhi tong jian wai ji 資治通鑒外紀, chronicle by Liu Shu 劉恕 (Song)
Zi zhi tong jian xu bian 資治通鑒續編, chronicle by Chen Jing 陳桱 (Yuan/Ming)
Zong shi wang gong gong ji biao zhuan 宗室王公功績表傳, collection of biographies (Qing)
Zou Yang shu 鄒陽書, political treatise by Zou Yang 鄒陽 (Han)
Zou zi 鄒子, philosophical treatise by Zou Yan 鄒衍 (Zhou)
Zou zi zhong shi 鄒子終始, philosophical treatise by Zou Yan 鄒衍 (Zhou)
Zu Tai zhi zhi guai 祖台之志怪, collection of stories by Zu Taizhi 祖台之 (Jin)
Zui wei lu 罪惟錄, history of the Ming period by Cha Jizuo 查繼佐 (Ming)
Zun sheng ba jian 遵生八牋, medical and pharmeceutical encyclopedia by Gao Lian 高濂 (Ming)
Zuo shi shi mo 左氏始末, history of the Spring and Autumn period in their entirety by Tang Shunzhi 唐順之 (Ming)
Zuo zhuan 左傳, parallel writing to the Chunqiu by Zuo Qiuming 左丘明, a Confucian Classic (Spring and Autumn)
Zuo zhuan ji shi ben mo 左傳紀事本末, history of the Spring and Autumn period in their entirety by Gao Shiqi 高士奇 (Qing)2000ff. © Ulrich Theobald · Mail
Chinese Literature over time