ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > Religions > Daoism > Daoist Masters and Teachers]


Religions in China - Daoist Masters and Teachers

Daoism

The following list includes the most important Daoist masters and philosophers through history. It is arranged chronologically. Persons can also be searched by pressing keys [Strg][F].

老子 Laozi (Li Dan 李聃, Li Er 李耳)
關尹子 Guanyinzi (Yin Xi 尹喜)
莊子 Zhuangzi (Zhuang Zhou 莊周)
列子 Liezi (Lie Yukou 列御寇)
文子 Wenzi (辛銒 Xin Jian)
淮南子 Huainanzi (劉安 Liu An)
張陵 Zhang Ling
張角 Zhang Jiao
張魯 Zhang Lu
魏伯陽 Wei Boyang
葛玄 Ge Xuan
許遜 Xu Xun
魏華存 Wei Huacun
狐丘 Hu Qiu
葛洪 Ge Hong
孫恩 Sun En
寇謙之 Kou Qianzhi
陸修靜 Lu Xiujing
顧歡 Gu Huan
陶弘景 Tao Hongjing
孟景翼 Meng Jingyi
孟智周 Meng Zhizhou
王遠知 Wang Yuanzhi
孫思邈 Sun Simiao
成玄英 Cheng Xuanying
李榮 Li Rong
王玄覽 Wang Xuanlan
潘師正 Pan Shizheng
葉法善 Ye Fashan
司馬承禎 Sima Chengzhen
張萬福 Zhang Wanfu
李含光 Li Hanguang
吳筠 Wu Yun
薛幽犧 Xue Youxi
李筌 Li Quan
趙歸真 Zhan Guizhen
杜光庭 Gu Guangting
彭曉 Peng Xiao
譚峭 Tan Qiao
閭丘方遠 Lüqiu Wanyuan
聶師道 Nie Shidao
呂岩 Lü Yan
陳摶 Chen Tuan
施肩吾 Shi Jianwu
張伯端 Zhang Boduan
張無夢 Zhang Wumeng
陳景元 Chen Jingyuan
劉混康 Liu Hunkang
賈善翔 Jia Shanxiang
張繼先 Zhang Jixian
林靈素 Lin Lingsu
王文卿 Wang Wenqing
曾慥 Zeng Zao
寧全真 Ning Quanzhen
王嚞 Wang Zhe
劉德仁 Liu Deren
蕭抱珍 Xiao Baozhen
謝守灝 Xie Shouhao
邱處機 Qiu Chuji
尹志平 Yin Zhiping
李志常 Li Zhichang
白玉蟾 Bai Yuchan
雷時中 Lei Shizhong
黄舜申 Huang Shunshen
莫月鼎 Mo Yueding
俞琰 Yu Yan
雷思齊 Lei Siqi
杜道堅 Du Daojian
李道純 Li Daochun
林靈真 Lin Lingzheng
張留孫 Zhang Liusun
劉玉 Liu Yu
吳全節 Wu Quanjie
黄元吉 Huang Yuanji
金志揚 Jin Zhiyang
張雨 Zhang Yu
陳致虛 Chen Zhixu
趙宜真 Zhao Yizhen
張三豐 Zhang Sanfeng
冷謙 Leng Qian
劉淵然 Liu Yuanran
張宇初 Zhang Yuchu
邵以正 Shao Yizheng
邵元節 Shao Yuanjie
陶仲文 Tao Zhongwen
陸西星 Lu Xixing
卓晚春 Zhuo Wanchun
伍守陽 Wu Shouyang
王常月 Wang Changyue
張清夜 Zhang Qingye
婁近垣 Lou Jinyuan
劉一明 Liu Yiming
閔一得 Min Yide
李西月 Li Xiyue
陳攖寧 Chen Yingning
易心瑩 Yi Xinying


Source: Qing Xitai 卿希泰 (ed. 1994), Zhongguo daojiao 中國道教 (Shanghai: Zhishi chubanshe), Vol. NNN, pp. NNN.

August 13, 2010 © Ulrich Theobald · Mail