ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Han Dynasty Emperors

Mar 19, 2016 © Ulrich Theobald
Former or Western Han Dynasty 前漢/西漢 (206 BCE-8CE)
Capital: Chang'an 長安 (modern Xi'an 西安, Shaanxi)
dynastic title
{temple name}
personal name reign-periods
Han Gao Huangdi 漢高皇帝 {Han Gaozu 漢高祖, Taizu 太祖} (r. 206/02-195 BCE) Liu Bang 劉邦
Han Huidi 漢惠帝, Xiaohui Huangdi 孝惠皇帝 (r. 195-188 BCE) Liu Ying 劉盈
Empress Lü (Lü Hou 呂后) or Empress Dowager Lü (Lü Taihou 呂太后) {Gaohou 高后} (reign 187-180 BCE)
Reigning for two minor emperors (Shaodi 少帝 called Gong 恭 and Hong 弘)
Lü Zhi 呂稚 (Lü Exu 呂娥姁)
Han Wendi 漢文帝, Xiaowen Huangdi 孝文皇帝 {Taizong 太宗} (r. 180-157 BCE) Liu Heng 劉恆 Houyuan 後元 (163)
Han Jingdi 漢景帝, Xiaojing Huangdi 孝景皇帝 (r. 157-141 BCE) Liu Qi 劉啟 Zhongyuan 中元 (149)
Houyuan 後元 (143)
Han Wudi 漢武帝, Xiaowu Huangdi 孝武皇帝 {Shizong 世宗} (r. 141-87 BCE) Liu Che 劉徹 Jianyuan 建元 (140-135)
Yuanguang 元光 (134-129)
Yuanshuo 元朔 (128-123)
Yuanshou 元狩 (122-117)
Yuanding 元鼎 (116-111)
Yuanfeng 元封 (110-105)
Taichu 太初 (104-101)
Tianhan 天漢 (100-97)
Taishi 太始 (96-93)
Zhenghe 征和 or Yanhe 延和 (92-89)
Houyuan 後元 (88-87)
Han Zhaodi 漢昭帝, Xiaozhao Huangdi 孝昭皇帝 (r. 87-74 BCE) Liu Fuling 劉弗陵 Shiyuan 始元 (86-81)
Yuanfeng 元鳳 (80-75)
Yuanping 元平 (74)
Han Xuandi 漢宣帝, Xiaoxuan Huangdi 孝宣皇帝 {Zhongzong 中宗} (r. 74-49 BCE) Liu Xun 劉詢 (Liu Bingyi 劉病已)
Han Yuandi 漢元帝, Xiaoyuan Huangdi 孝元皇帝 {Gaozong 高宗} (r. 49-33 BCE) Liu Shi 劉奭 Benshi 本始 (73-70)
Dijie 地節 (69-66)
Yuankang 元康 (65-62)
Shenjue 神爵 (61-58)
Wufeng 五鳳 (57-54)
Ganlu 甘露 (53-50)
Huanglong 黃龍 (49 XXX)
Han Chengdi 漢成帝, Xiaocheng Huangdi 孝成皇帝 {Tongzong 統宗} (r. 33-7 BCE) Liu Ao 劉驁 Jianshi 建始 (32-29)
Heping 河平 (28-25)
Yangshuo 陽朔 (24-21)
Hongjia 鴻嘉 (20-17)
Yongshi 永始 (16-13)
Yuanyan 元延 (12-9)
Suihe 綏和 (8-7)
Han Aidi 漢哀帝, Xiao'ai Huangdi 孝哀皇帝 (r. 7 -1 BCE) Liu Xin 劉欣
Han Pingdi 漢平帝, Xiaoping Huangdi 孝平皇帝 {Yuanzong 元宗} (r. 1 BCE-5 CE) Liu Kan 劉衎 (Liu Jizi 劉箕子) Yuanshi 元始 (1 BCE-5 CE)
Jianping 建平 (6)
Taichu yuanjiang 太初元將 (5)
Jianping 建平 (5-3)
Yuanshou 元壽 (2-1)
Ying the Kid (Ruzi Ying) 漢孺子嬰 (r. 6-8 CE) Liu Ying 劉嬰 Chushi 初始 (8)
Xin Dynasty 新 (8-22 CE)
Usurper 8-22 CE.
Wang Mang 王莽 Shijianguo 始建國 (9-13)
Tianfeng 天鳳 (14-19)
Dihuang 地皇 (20-23)
Later or Eastern Han Dynasty 後漢/東漢 (25-220 CE)
Capital: Luoyi 雒邑 (also called Luoyang 洛陽, Henan)
Han Gengshidi 漢更始帝, Duke Sheng 聖公 (r. 23-25) Liu Xuan 劉玄 Gengshi 更始 (23-25)
Counter-Emperors Wei Ao 隗囂 (r. 23-32)
son Wei Chun 隗純 (r. 33-34)
Fuhan 復漢 (or Hanfu 漢復) (23-34)
Counter-Emperor Gongsun Shu 公孫述 (r. 25-36)
Longxing 龍興 (25-36)
Counter-Emperor Liu Penzi 劉盆子 (r. 25-27)
Jianshi 建世 (25-27)
Han Guangwudi 漢光武帝 {Shizu 世祖} (r. 25-57) Liu Xiu 劉秀 Jianwu 建武 (25-55)
Jianwu zhongyuan 建武中元 (56-57)
Han Mingdi 漢明帝, Xiaoming Huangdi 孝明皇帝 {Xianzong 顯宗} (r. 57-75) Liu Zhuang 劉莊 Yongping 永平 (58-75)
Han Zhangdi 漢章帝, Xiaozhang Huangdi 孝章皇帝 {Suzong 肅宗} (r. 75-88) Liu Da 劉炟 Jianchu 建初 (76-83)
Yuanhe 元和 (84-86)
Zhanghe 章和 (87-88)
Han Hedi 漢和帝, Xiaohe Huangdi 孝和皇帝 {Muzong 穆宗} (r. 88-105) Liu Zhao 劉肇 Yongyuan 永元 (89-104)
Yuanxing 元興 (105)
Han Shangdi 漢殤帝, Xiaoshang Huangdi 孝殤皇帝 (r. 105-106) Liu Long 劉隆 Yanping 延平 (106)
Han Andi 漢安帝, Xiao'an Huangdi 孝安皇帝 {Gongzong 恭宗} (r. 106-125) Liu Hu 劉祜 Yongchu 永初 (107-113)
Yuanchu 元初 (114-119)
Yongning 永寧 (120)
Jianguang 建光 (121)
Yanguang 延光 (122-125)
A Minor Emperor (Shaodi) 少帝 (r. 125) Liu Yi 劉懿
Han Shundi 漢順帝, Xiaoshun Huangdi 孝順皇帝 {Jingzong 敬宗} (r. 125-144) Liu Bao 劉保 Yongjian永建 (126-131)
Yangjia 陽嘉 (132-135)
Yonghe 永和 (136-141)
Han'an 漢安 (142-143)
Jiankang 建康 (144)
Han Chongdi 漢沖帝, Xiaochong Huangdi 孝衝皇帝 (r. 144-145) Liu Bing 劉炳 Yongxi 永熹 or Yongjia 永嘉 (145)
Han Zhidi 漢質帝, Xiaozhi Huangdi 漢孝質皇帝 (r. 145-146) Liu Zuan 劉纘 Benchu 本初 (146)
Han Huandi 漢桓帝, Xiaohuan Huangdi 孝桓皇帝 {Weizong 威宗} (r. 146-167) Liu Zhi 劉志 Jianhe 建和 (147-149)
Heping 和平 (150)
Yuanjia 元嘉 (151-152)
Yongxing 永興 (153-154)
Yongshou 永壽 (155-157)
Yanxi 延熹 (158-166)
Yongkang 永康 (167)
Han Lingdi 漢靈帝, Xiaoling Huangdi 孝靈皇帝 (r. 167-188) Liu Hong 劉宏 Jianning 建寧 (168-171)
Xiping 熹平 (172-177)
Guanghe 光和 (178-183)
Zhongping 中平 (184-188)
A Minor Emperor (Shaodi) 少帝 (r. 189) Liu Bian 劉辯 Guangxi 光熹 (189)
Zhaoning 昭寧 (189)
Han Xiandi 漢獻帝, Xiaoxian Huangdi 孝獻皇帝 (r. 189-220) Liu Xie 劉協 Yonghan 永漢 (189)
Zhongping 中平 (189)
Chuping 初平 (190-193)
Xingping 興平 (194-195)
Jian'an 建安 (196-219)
Yankang 延康 (220)
220 Han dynasty replaced by Cao-Wei dynasty 曹魏 (220-265).
Source:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會, ed. (2000). Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe), Vol. 2, 3311-3315.