ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Persons of the Republican Period (1912-1949)

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
A [top]
B [top]
C [top]
Cai Yuanpei 蔡元培 scholar and thinker, politician (KMT)
Cao Kun 曹錕 politician
Cao Rulin 曹汝霖 politician
Cao Yu 曹禺 writer
Chen Duxiu 陳獨秀 journalist, politician (CP)
Chen Guofu 陳果夫 politician (KMT)
Chen Lifu 陳立夫 writer, politician (KMT)
Cheng Jiongming 陳炯明 politician, warlord
Chiang Kai-shek 蔣介石 politician (KMT)
D [top]
Dai Jitao 戴季陶 philosopher and politician (KMT)
Dai Li 戴笠 politician (KMT)
Duan Qirui 段祺瑞 politician, warlord
E [top]
F [top]
Feng Guozhang 馮國璋 politician
Feng Yuxiang 馮玉祥 politician, warlord
G [top]
Gu Jiegang 顧頡剛 historian
H [top]
Hu Hanmin 胡漢民 politician (KMT)
Hu Shi 胡適 thinker
J [top]
Jiang Jieshi see Chiang Kai-shek
K [top]
L [top]
Li Dazhao 李大釗 politician (CP)
Li Shizeng 李石曾 politician (KMT)
Li Yuanhong 黎元洪 politician
Li Zongren 李宗仁 general
Liang Qichao 梁啟超 journalist, thinker
Liang Shuming 梁漱溟 writer
Liao Zhongkai 廖仲愷 politician (KMT)
Lu Xun 魯迅 writer
M [top]
N [top]
O [top]
P [top]
Q [top]
R [top]
S [top]
Song Jiaoren 宋教仁 politician (KMT)
Song Qingling 宋慶齡 f, politician
Song Ziwen 宋子文 (T. V. Soong) politician (KMT)
Soong, T. V. see Song Ziwen 宋子文
Sun Chuanfang 孫傳芳 politician, warlord
T [top]
Tang Jiyao 唐繼堯 politician
W [top]
Wang Guowei 王國維 historian, philosopher
Wang Jingwei 汪精衛 politician (KMT)
Wu Peifu 吳佩孚 politician, warlord
Wu Zhihui 吳稚暉 politician (KMT)
X [top]
Xu Chongzhi 許崇智 general
Xu Shichang 徐世昌 politician
Y [top]
Yan Xishan 閻錫山 politician, warlord
Yuan Shikai 袁世凱 marshal, politician
Z [top]
Zhang Guotao 張國燾 politician (CP)
Zhang Renjie 張人傑 politician (KMT)
Zhang Xueliang 張學良 politician, warlord
Zhang Xun 張勛 politician
Zhang Zuolin 張作霖 politician, warlord
Zhou Zuoren 周作人 writer