ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Chourenzhuan 疇人傳

Aug 6, 2019 © Ulrich Theobald

Chourenzhuan 疇人傳 "Biographies of astronomers" is the oldest Chinese collection of biographies of scientists. The term chouren denotes astronomers, experts in calendric calculation, and mathematicians. It is derived from Chun Ru's 淳如 (3rd cent.) commentary on the treatise on calendar and astronomy in the universal history Shiji 史記 (4 Li shu 曆書), according to which professional knowledge of astronomers was handed down from generation to generation. Wei Zhao 韋昭 (204-273) explains that chou meant "specialization" (lei 類).

The collection was compiled by the famous Qing-period 清 (1644-1911) scholar Ruan Yuan 阮元 (1764-1849). In 46 juan, the book describes the lives, writings, and scholarly merits of more than 300 persons, 37 of which coming from foreign countries (the last 4 juan), mainly Jesuit missionaries like Michel Benoist (Jiang Youren 蔣友仁), other clergymen like Pierre de Fermat (Fuluma 富路瑪) or John Wallis (Hualisi 華里司), but also lay scientists like François Viète (Weiyeda 未葉大), John Napier (Ruode Nebai'er 若德訥白爾) and Isaac Newton (Naiduan 奈端), even ancient Greek astronomers and mathematicians like Ptolemy (Duoluomou 多祿某), Euclid (Oujilide 歐幾里得), Archimedes (Yaqimode 亞奇默德) or Meton (Modong 默冬).

The book begins in the age of the Yellow Emperor 黃帝 and his astronomer Xi He 羲和 and reached down to contemporary persons like Jiang Yong 江永 (1681-1762) and Dai Zhen 戴震 (1723-1777). The most important persons are Shang Gao 商高, Rong Fang 榮方, Sunzi 孫子, Zhang Cang 張蒼, Geng Shouchang 耿壽昌, Liu Hui 劉徽, Zhang Qiujian 張丘建, Zu Chongzhi 祖沖之, Zu Heng 祖暅, Zhen Luan 甄鸞, Wang Xiaotong 王孝通, Li Chunfeng 李淳風, Qin Jiushao 秦九韶, Yang Hui 楊輝, Li Ye 李冶, Zhu Shijie 朱世杰, Cheng Dawei 程大位, Mei Wending 梅文鼎, Ming Antu 明安圖, Li Huang 李潢, Li Rui 李銳, Wang Lai 汪萊, Xiao Xun 焦循, Zhang Dunren 張敦仁, Shen Qinpei 沈欽裴, Xiang Mingda 項名達, Luo Shilin 羅士琳, Xu Youren 徐有壬, Dai Xu 戴煦, Xia Xiangluan 夏翔鸞, Shi Yuechun 時曰醇 and Li Shanlan 李善蘭.

There are some supplements to this book, like Luo Shilin's 羅士琳 (1789-1853) Chourenzhuan xubian 疇人傳續編 (or Xu chourenzhuan 續疇人傳) from 1840 (6 juan, 34 persons), Chu Kebao's 褚可寶 (1845-1903) Chourenzhuan sanbian 疇人傳三編 from 1886 (first published in the series Nanzhuyuan congshu 南著書院叢書, 7 juan, 96 persons) or Huang Zhongjun's 黃鐘駿 Chourenzhuan sibian 疇人傳四編from 1898 (first published in the mathematical collection Liuyouyuzhai suanxue sizhong 留有餘齋算學四種, 12 juan, 436 persons).

All collections together encompass the whole history of astronomy in China, with more than 600 biographies. The texts give insight into calendric calculations and their improvement over time, internal discussions about the calendar, the production and use of astronomical instruments, and the production of maps of the starry sky. Ruan Yuan's book can be called the first Chinese book on natural science. It gives insight into original discussions on astronomical tables, theories on stellar movements, astronomical tools, and calculation methods.

Together with the later supplements, the Chourenzhuan was published in the series Guoxue jiben congshu 國學基本叢書 and Wanyou wenku 萬有文庫.

Sources:
Che Hui 車慧 (2007). "Chourenzhuan zhubian: Shuxuejia Li Rui 《疇人傳》主編——數學家李鋭", Jiangsu difangzhi 江蘇地方志, 2007 (2).
Deng Liang 鄧亮, Zhang Junfeng 張俊峰, Feng Lisheng 馮立昇 (2016). "Chourenzhuan ji qi xubian Xiyang fu chutan 《疇人傳》及其續編“西洋附”初探", Neimenggu Shifan Daxue xuebao (Ziran kexue Hanwen ban) 内蒙古師範大學學報(自然科學漢文版), 2016 (7).
Guo Dawen 郭大文 (1993). "Chourenzhuan 疇人傳", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 910.
Guo Shuchun 郭書春 (1997). "Chourenzhuan 疇人傳", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 292.
Han Wenyu 韓文宁 (2000). "Woguo kexuejia zhuanji de kaishan zhi zuo: Ruan Yuan yu Chourenzhuan 我國科學家傳記的開山之作——阮元與《疇人傳》", Tushu yu qingbao 圖書與情報, 2000 (1).
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1. , 356.
Jin Yan 金燕 (1994). "Chourenzhuan 疇人傳(附續編、三編、四編)", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 379.
Li Yao 李瑶 (1981). "Cong Chourenzhuan de bianji sixiang kann ta de kexue jiazhi he juxian 從《疇人傳》的編輯思想看它的科學價值和局限", Guangxi Minzu Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 廣西民族學院學報(社會科學版), 1981 (12).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 976, 1039.
Li Yaming 李亞明 (1996). "Chourenzhuan 疇人傳, in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 456.
Lu Su 盧蘇 (1992). "Chourenzhuan 疇人傳", in Zhongguo baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 960.
Pan Nai 潘鼐 (1992). Chourenzhuan 疇人傳", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol Tianwenxue 天文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 37.
Peng Lin 彭林 (1998). "Cong Chourenzhuan kann Zhong-Xi wenhua chongtu de Ruan Yuan 從《疇人傳》看中西文化衝突中的阮元", Xueshu yuekan 學術月刊, 1998 (5).
Shen Kangshen 沈康身 (1992). "Chourenzhuan 疇人傳", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Shuxue 數學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 87.
Shen Wei 沈偉 (2013). "Chourenzhuan ji qi xubian xueshu sixiang kaoxi 《疇人傳》及其續編學術思想考析", Lilunjie 理論界, 2013 (9).
Wang Shumin 王樹民 (1988). "Chourenzhuan he xubian 《疇人傳》和續編", Jintu xuekan 晉圖學刊, 1988 (9).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1997). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1221.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 825, 844, 845.
Ye Nong 葉農 (2013). "Cong Li Madou zhuan dao Chourenzhuan: Ming-Qing shiqi Yesuhui shi Li Madou zhuaji tanlüe 從《利瑪竇傳》到《疇人傳》——明清時期耶穌會士利瑪竇傳記探略", Beijing Xingzheng Xueyuan xuebao 北京行政學院學報, 2013 (1).
Zhang Wenjian 張文建 (1989). "Ruan Yuan he Chourenzhuan ji qi xubian 阮元和《疇人傳》及其續編", Lishi jiaoxue wenti 歷史教學問題, 1989 (6).