ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Historical Critique (shiping lei 史評類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Historical Critique (shiping lei 史評類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). It was first introduced by the Song period 宋 (960-1279) bibliography Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志. Two types of books are united in this section, firstly critiques on historiography, like Liu Zhiji's 劉知幾 Shitong 史通 or Zhang Xuecheng's 章學誠 Wenshi tongyi 文史通義, and secondly, books critically commenting historical events, like Wang Fuzhi's 王夫之 Du Tongjian lun 讀通鑒論 and Songlun 宋論. The section on historical critique in the reprint series Siku quanshu 四庫全書 includes 24 books.

Table 1. Books of Historical Critique (shiping 史評)
史通 二十卷 Shitong (Tang) 劉知幾 Liu Zhiji
唐鑒 二十四卷 Tangjian (Song) 范祖禹 Fan Zuyu; 呂祖謙 Lü Zuqian (comm.)
唐史論斷 三卷 Tangshi lunduan (Song) 孫甫 Sun Fu
三國雜事 二卷 Sanguo zashi (Song) 唐庚 Tang Geng
六朝通鑒博議 十卷 Liuchao tongjian boyi (Song) 李燾 Li Tao
兩漢筆記 十二卷 Lianghan biji (Song) 錢時 Qian Shi
通鑒答問 五卷 Tongjian dawen (Song) 王應麟 Wang Yinglin
史通會要 三卷 (存目) Shitong huiyao (Ming) 陸深 Lu Shen
史通評釋 二十卷 (存目) Shitong pingshi (Ming) 李維楨 Li Weizhen
史通訓故 二十卷 (存目) Shitong xungu (Ming) 王維儉 Wang Weijian
史乘考誤 十卷 (存目) Shicheng kaowu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
史糾 六卷 Shijiu (Ming) 朱明鎬 Zhu Minghao
學史 * Xueshi (Ming) 邵寶 Shao Bao
讀通鑒論 * Du Tongjian lun (Ming) 王夫之 Wang Fuzhi
史綱評要 * Shigang pingyao (Ming) 李贄 Li Zhi (?) or 吳從先 Wu Congxian (?)
祝子罪知 * Zhuzi zuizhi (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
御批資治通鑒綱目 五十九卷 (Zhupi) Zizhi tongjian gangmu (Tongjian gangmu) (Song) 朱熹 Zhu Xi (comp.); 清聖祖 Qing Shengzu (comm.)
通鑒綱目前編 * Tongjian gangmu qianbianAnnals and Chronicles (Ming) 1) 南軒 Nan Xuan, 2) Xu Gao 許誥
史通通釋 二十卷 Shitong tongshi (Qing) 浦起龍 Pu Qilong
通鑒綱目三編 Tongjian gangmu sanbianAnnals and Chronicles (Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu
滿洲資治通鑒綱目 * Manzhou zizhi tongjian gangmu (Qing) coll. (imp. ord.)
讀史糾謬 十五卷 (續修) Du Shijiu miu (Qing) 牛運震 Niu Yunzhen
史通削繁 四卷 (續修) Shitong xiaofan (Qing) 紀昀 Ji Yun
文史通義 九卷 (續修) Wenshi tongyi (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
綱鑒易知録 * Gangjian yizhi lu (Qing) 吳乘權 Wu Chengquan
古史辨 * Gushibian (Rep.) 顧頡剛 Gu Jiegang
* not included in the reprint series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.