ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shiwanjuanlou congshu 十萬卷樓叢書

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Shiwanjuanlou congshu 十萬卷樓叢書 "Collectanea of the Studio of a Hundred Thousand Volumes" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Lu Xinyuan 陸心源 (1834-1894). It includes 50 books in 3 series, with a total length of 385 juan.

Lu Xinyuan, courtesy name Gangfu 剛甫 or Qianyuan 潛園, style Cunzhai 存齋, hailed from Gui'an 歸安 (modern Huzhou 湖州, Zhejiang) and was salt distribution commissioner (yanyunshi 鹽運使) in Fujian. He owned a very large library and has compiled the catalogue Bisonglou cangshu zhi 皕宋樓藏書志 and the collected works Yigutang ji 儀顧堂集.

His series includes books of all ages. Each series is divided according to the four traditional literary categories. Most texts are based on critical editions of Song- 宋 (960-1279) and Yuan- 元 (1279-1368) period prints. Some of them are otherwise rarely to find, like Jin Lüxiang's 金履祥 (1232-1303) Shangshu zhu 尚書注 that is neither included in the imperial series Siku quanshu 四庫全書 nor Ruan Yuan's 阮元 (1764-1849) Yanjingshi waiji 揅經室外集, or an alternative edition of Zhang Jinwu's 張金吾 (1787-1829) catalogue Cangshuzhi 藏書志, or the complete collection Yijianzhi 夷堅志 by the Song-period writer Hong Mai 洪邁 (1123-1202). Chen Yuanjing's 陳元靚 book on native customs, Suishi guangji 歲時廣記, is also rarely to found elsewhere.

Table 1. The series Shiwanjuanlou congshu 十萬卷樓叢書
(Qing) 陸心源 Lu Xinyuan (comp.)
1879-1888 edition of Master Lu from Gui'an 歸安陸氏(陸心源)
書名, length in juan Title Author(s)
初編
書經注 十二卷 Shujing zhu (Song) 金履祥 Jin Lüxiang
資治通鑒釋文 三十卷 Zizhi tongjian shiwen (Song) 史炤 Shi Zhao
注陸宣公奏議 十五卷 Zhu Lu Xuangong zouyi (Song) 郎曄 Lang Ye
史載之方 二卷 Shizai zhi fang (Song) 史堪 Shi Kan
海藏老人陰證略例 一卷 Haicang laoren yinzheng lüli (Yuan) 王好古 Wang Haogu
本草衍義 二十卷 Bencao yanyi (Song) 寇宗奭 Kou Zongshi
東萊呂紫微師友雜志 一卷 Donglai Lü Ziwei shiyou zazhi (Song) 呂本中 Lü Benzhong
東萊呂紫微雜說 一卷 Donglai Lü Ziwei zashuo (Song) 呂本中 Lü Benzhong
可書 一卷 Keshu (Song) 張知甫 Zhang Fuzhi
東原錄 一卷 Dongyuanlu (Song) 龔鼎臣 Gong Dingchen
地理葬書集注 九卷
(附)葬書問對 一卷
Dili zangshu jizhu
app. Zangshu wendui
(Yuan) 鄭謐 Zheng Mi; 趙汸 Zhao Pang
醫經正本書 一卷 Yijing zhengben shu (Song) 程迥 Cheng Jiong
人倫大統賦 二卷 Renlun datong fu (Jurchen-Jin) 張行簡 Zhang Xingjian; (Yuan) 薛延年 Xue Yannian (comm.)
乙巳占 十卷 Yisizhan (Tang) 李淳風 Li Chunfeng
太上老子道德經集解 二卷 Taishang Laozi Daodejing jijie (Song) 董思靖 Dong Sijing (comp.)
夷堅志 甲集 二十卷
乙集 二十卷
丙集 二十卷
丁集 二十卷
Yijianzhi Jiaji
Yiji
Bingji
Dingji
(Song) 洪邁 Hong Mai
二編
明本排字九經直音 二卷
補遺 一卷
Mingben paizi Jiujing zhiyin
Buyi
(Song) NN
周秦刻石釋音 一卷 Zhou-Qin keshi shiyin (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
切韻指掌圖 一卷
(附)檢圖例 一卷
Qieyun zhizhang tu
app. Jiantuli
(Song) 司馬光 Sima Guang; (Yuan) 邵光祖 Shao Guangzu (suppl.)
許國公奏議 四卷 Xu Guogong zouyi (Song) 吳潛 Wu Qian
紹陶錄 二卷 Shaotaolu (Song) 王質 Wang Zhi
漢丞相諸葛忠武侯傳 一卷 Han chengxiang Zhuge Liang Wuhou zhuan (Song) 張栻 Zhang Shi
保越錄 一卷 Baoyuelu (Yuan) 徐勉之 Xu Mianzhi
北戶錄 三卷
(附)校勘記 一卷
Beihulu
app. Jiaokanji
(Tang) 段公路 Duan Gonglu; 崔龜圖 Cui Guitu (comm.); (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan (comm.)
歲時廣記 四十卷
首圖説 一卷
末總載 一卷
Suishi guangji
Shou tushuo
Mo zongzai
(Song) 陳元靚 Chen Yuanjing
新編張仲景註發微論 二卷 Xinbian Zhang Zhongjing zhu Faweilun (Song) 許叔微 Xu Shuwei
新編張仲景註解傷寒百證歌 五卷 Xinbian Zhang Zhongjing zhujie Shanghan baizheng ge (Song) 許叔微 Xu Shuwei
廣川畫跋 六卷 Guangchuan huaba (Song) 董逌 Dong You
衍極 五卷 Yanji (Yuan) 鄭杓 Zheng Shao; 劉有定 Liu Youding (comm.)
文房四譜 五卷 Wenfang sipu (Song) 蘇易簡 Su Yijian
漢官儀 三卷 Hanguanyi (Song) 劉攽 Liu Ban
自號錄 一卷 Zihaolu (Song) 徐光溥 Xu Guangpu
友會談叢 三卷 Youhui tancong (Song) 上官融 Shangguan Rong
蔡中郎文集 十卷
(附)外傳 一卷
Cai Zhonglang wenji
app. Waizhuan
(Han) 蔡邕 Cai Yong
詩苑衆芳 一卷 Shiyuan zhongfang (Song) 劉瑄 Liu Xuan
作義要訣 一卷 Zuoyi yaojue (Yuan) 倪士毅 Ni Shiyi
三編
靖康要錄 十六卷 Jingkang yaolu (Song) NN
麟臺故事 四卷
(附)補遺 一卷
Lintai gushi
app. Buyi
(Song) 程俱 Cheng Ju
寶刻叢編 二十卷 Baoke congbian (Song) 陳思 Chen Si
至書 一卷 Zhishu (Song) 蔡沈 Cai Shen
宋徽宗聖濟經 十卷 Song Huizong shengjijing (Song) 趙佶 Zhao Ji (宋徽宗 Emperor Song Huizong); 吳禔 Wu Ti (comm.)
衞生家寶產科備要 八卷 Weisheng jiabao chanke beiyao (Song) 朱端章 Zhu Duanzhang
續談助 五卷: Xutanzhu: (Song) 晁載之 Chao Zaizhi (comp.)
十洲記 (海內十洲記) Shizhouji (Hainei shizhou ji) (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
洞冥記 Dongmingji (Han) 郭憲 Guo Xian
琵琶錄 以上合一卷 Pipualu (Tang) 段安節 Duan Anjie
北道刊誤志 一卷 Beidao kanwu zhi (Song) 王瓘 Wang Guan
乘軺錄 Chendiaolu (Song) 路振 Lu Zhen
文武兩朝獻替記 Wen-Wu liangchao xianti ji (Tang) 李德裕 Li Deyu
牛羊日曆 Niuyang rili (Tang) 劉軻 Liu Ke
聖宋掇遺 Sheng-Song duoyi (Song) NN
沂公筆錄 Yigong bilu (Song) 王曾 Wang Ceng
竹譜 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi
筍譜 Sunpu (Song) 釋贊寧 Monk Zanning
硯錄 Yanlu (Song) 唐詢 Tang Xun
三水小牘 Sanshui xiaodu (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
漢武故事 以上合一卷 Han Wu gushi (Han) 班固 Ban Gu
漢武内傳 (漢武帝内傳) Han Wu neizhuan (Han Wudi neizhuan) (Han) 班固 Ban Gu
殷芸小說 Yin Yun xiaoshuo (Liang) 殷芸 Yin Yun
大業雜記 以上合一卷 Daye zaji (Tang) 杜寶 Du Bao
營造法式 Yingzao fashi (Song) 李誡 Li Jie
緣珠傳 Yuanzhuzhuan (Song) 樂史 Le Shi
膳夫經手錄 以上合一卷 Shanfu jingshou lu (Tang) 楊曄 Yang Ye
續考古圖 五卷
(附)釋文 一卷
Xu kaogutu
app. Shiwen
(Song) 趙九成 Zhao Jiucheng
雲煙過眼錄 二卷 Yunyan guoyan lu (Song) 周密 Zhou Mi
雲煙過眼錄續集 一卷 Yunyan guoyan lu xuji (Yuan) 湯允謨 Tang Yunmo
三歷撮要 一卷 Sanli cuoyao (Song) NN
墨藪 一卷 Mosou (Tang) 韋續 Wei Xu
玉管照神局 三卷 Yuguan zhaoshen ju (Southern Tang) 宋齊邱 Song Qiqiu
新編分門古今類事 二十卷 Xinbian fenmen gujin leishi (Song) NN
詩式 五卷 (Tang) 釋皎然 Monk Jiaoran
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2091.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 204-205.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 8.