ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

congshu 叢書, series of collectanea

Sep 18, 2010 © Ulrich Theobald

A congshu 叢書 (lit. "thicket book") is a series of collectanea, often in reprinted form. The writings of the collection mostly belong to a certain category or have a common theme but can also be of special interest for the compiler of the series. The origin of congshu are the early encyclopaedias from the Tang period 唐 (618-907).

The following table adopts the arrangement of the reference work Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (1982).

Table 1. Important Series
1. 彙編 Huibian General Series
1.1. 雜篡類 Zazuan lei Collections of Heterogeneous Writings
儒學警悟 Ruxue jingwu (Song) 俞鼎孫 Yu Dingsun, 俞鼎經 Yu Dingjing (comp.)
百川學海Baichuan xuehai (Song) 左圭 Zuo Gui (comp.)
繼百川學海Xu baichuan xuehai (Ming) 吳永 Wu Yong (comp.)
廣百川學海Guang baichuan xuehai (Ming) 馮可賓 Feng Kebin (comp.)
類說 * Leishuo (Song) 曾慥 Zeng Zao (comp.)
說郛 Shuofu (Ming) 陶宗儀 Tao Zongyi (comp.)
繼說郛 (說郛續) Xi shuofu (Shuofu xu) (Ming) 陶珽 Tao Ting (comp.)
廣說郛 Guang shuofu (Ming) 司馬泰 Sima Tai (comp.)
小四書 Xiao sishu (Ming) 朱升將 Zhu Shengjiang (comp.)
今獻彙言 Jinxian huiyan (Ming) 高鳴鳳 Gao Mingfeng (comp.)
古今逸史 Gujin yishi (Ming) 吳琯 Wu Guan (comp.)
夷門廣牘 Yimen guangdu (Ming) 周履靖 Zhou Lüjing (comp.)
紀錄彙編 Jilu huibian (Ming) 沈節甫 Shen Jiefu (comp.)
漢魏叢書Han-Wei congshu (Ming) 程榮 Cheng Rong (comp.)
廣漢魏叢書 Guang Han-Wei congshu (Ming) 何允中 He Yunzhong (comp.)
增訂漢魏叢書 Zengding Han-Wei congshu (Qing) 王謨 Wang Mo (comp.)
秘冊彙函 Mice huihan (Ming) 沈士龍 Shen Shilong, 胡震亨 Hu Zhenheng (comp.)
秘冊叢說 Mice congshuo (Ming) NN (comp.)
寶顏堂秘笈 Baoyantang miji (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru (comp.)
格致叢書 Gezhi congshu (Ming) 胡文煥 Hu Wenhuan (comp.)
快書 Kuaishu (Ming) 閔景賢 Min Jingxian, 何偉然 He Weiran (comp.)
廣快書 Guang kuaishu (Ming) 何偉然 He Weiran, 吳從先 Wu Congxian (comp.)
欣賞編 Xinshangbian (Ming) 沈津 Shen Jin (comp.)
欣賞編續 Xinshangbian xu (Ming) 茅一相 Mao Yixiang (comp.)
(重訂)欣賞編 (Chongding) Xinshangbian (Ming) 茅一相 Mao Yixiang (comp.)
津逮秘書 (汲古閣叢書) Jindai mishu (Jiguge congshu) (Ming) 毛晉 Mao Jin (comp.)
唐宋叢書 Tang-Song congshu (Ming) 鍾人傑 Zhong Renjie (comp.)
綠窗女史 Lüchuang nüshi (Ming) 秦淮寓客 Qin-Huai yuke (紀振倫 Ji Zhenlun?) (comp.)
學海類編 Xuehai leibian (Qing) 曹溶 Cao Rong (comp.)
祕書二十一種 Bishu ershiyi zhong (Qing) 汪士漢 Wang Shihan (comp.)
昭代叢書 Zhaodai congshu (Qing) 趙潮 Zhao Chao (comp.)
說鈴 Shuoling (Qing) 吳震方 Wu Zhenfang (comp.)
四庫全書 Siku quanshu (Qing) imp. ord. (comp.)
續修四庫全書 Xuxiu siku quanshu (ROC) var. (comp.)
摛藻堂四庫全書薈要 Qinzaotang Siku quanshu huiyao (Qing) imp. ord. (comp.)
武英殿聚珍版(叢)書 Wuyingdian juzhenban shu (Qing) imp. ord. (comp.)
雅雨堂藏書 Yayutang cangshu (Qing) 盧見曾 Lu Jianceng (comp.)
知不足齋叢書 Zhibuzuzhai congshu (Qing) 鮑廷博 Bao Tingbo (comp.)
續知不足齋叢書 Xu zhibuzuzhai congshu (Qing) 高承勲 Gao Chengxun (comp.)
後知不足齋叢書 Hou zhibuzuzhai congshu (Qing) 鮑廷爵 Bao Tingjue (comp.)
仿知不足齋叢書 Fang zhibuzuzhai congshu (Qing) NN (comp.)
拜經樓叢書 Baijinglou congshu (Qing) 吳騫 Wu Jian (comp.)
函海 Hanhai (Qing) 李調元 Li Diaoyuan (comp.)
經訓堂叢書 Jingxuntang congshu (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comp.)
抱經堂叢書 Baojingtang congshu (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comp.)
龍威秘書 Longwei mishu (Qing) 馬俊良 Ma Junliang (comp.)
岱南閣叢書 Dainange congshu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
平津館叢書 Pingjinguan congshu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
問經堂叢書 Wenjingtang congshu (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
士禮居叢書 (士禮居黃氏叢書) Shiliju congshu (Qing) 黄丕烈 Huang Pilie (comp.)
宛委別藏 Wanwei biecang (Qing) 阮元 Ruan Yuan (comp.)
學津討原 Xuejin taoyuan (Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
借月山房彙鈔 Jieyue shanfang huichao (Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
墨海金壺 Mohai jinhu (Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
藝海珠塵 Yihai zhuchen (Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan (comp.)
惜陰軒叢書 Xiyinxuan congshu (Qing) 李錫齡 Li Xiling (comp.)
知足齋叢書 Zhizuzhai congshu (Qing) 黃奭 Huang Shi (comp.)
守山閣叢書 Shoushange congshu (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
指海 Zhihai (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
海山仙館叢書 Haishan xianguan congshu (Qing) 潘仕誠 Pan Shicheng (comp.)
粵雅堂叢書 Yueyatang congshu (Qing) 伍崇曜 Wu Chongyao (comp.)
小萬卷樓叢書 Xiaowanjuanlou congshu (Qing) 錢培名 Qian Peiming (comp.)
十萬卷樓叢書 Shiwanjuanlou congshu (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan (comp.)
仰視千七百二十九鶴齋叢書 Yangshi-qianqibaiershijiu-he-zhai congshu (Qing) 趙之謙 Zhao Zhiqian (comp.)
佚存叢書 Yicun congshu (Japan) 天瀑山人 Tianbao shanren (林衡 Hayashi Taira) (comp.)
古逸叢書 Guyi congshu (Qing) 黎庶昌 Li Shuchang (comp.)
續古逸叢書 Xu guyi congshu (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comp.)
古逸叢書三編 Guyi congshu sanbian (PRC) 北京中華書局 Beijing Zhonghua Shuju (comp.)
翠琅玕館叢書 Cuilangganguan congshu (Qing) 馮兆年 Feng Zhaonian (comp.)
申報館叢書 Shenbaoguan congshu (Qing) 尊聞閣 Zunwen Hall (comp.)
廣雅書局叢書 Guangya shuju congshu (Qing) 廣東書局 Guangya Publishing House (comp.)
小方壺齋叢書 Xiaofanghuzhai congshu (Qing) 王錫祺 Wang Xiqi (comp.)
四部叢刊 Sibu congkan (Rep.) 張元濟 Zhang Yuanji et al. (comp.)
涵芬樓秘笈 Hanfenlou miji (Qing) 孫毓修 Sun Yuxiu (comp.)
四部備要 Sibu beiyao (Rep.) 中華書局 Zhonghua Publishing House (comp.)
叢書集成初編 Congshu jicheng chubian (Rep.) NN (comp.)
百部叢書集成 (百部叢書) Baibu congshu jicheng (Baibu congshu) (Rep.) NN (comp.)
玄覽堂叢書 Xuanlantang congshu (Qing) 鄭振鐸 Zheng Zhenduo (comp.)
1.2. 輯佚類 Jiyi lei Collections of Fragments
玉函山房輯佚書 Yuhan shanfang jiyi shu (Qing) 馬國翰 Ma Guohan (comp.)
玉函山房輯佚書續編 Yuhan shanfang jiyi shu xubian (Qing) 王仁俊 Wang Renjun (comp.)
漢學堂叢書 Hanxuetang congshu (Qing) 黃奭 Huang Shi (comp.)
1.3. 郡邑類 Junyi lei Texts Written in or about one Geographical Region
畿輔叢書 Jifu congshu (Qing) 王灝 Wang Hao (comp.)
武林掌故叢編 Wulin zhanggu congbian (Qing) 丁丙 Ding Bing (comp.)
嶺南叢書 Lingnan congshu (Qing) 吳蘭修 Wu Lanxiu (comp.)
嶺南遺書 Lingnan yishu (Qing) 伍崇曜 Wu Chongyao (comp.)
關中叢書 Guanzhong congshu (Rep) 宋聯奎 Song Liankui (comp.)
1.4. 氏族類 Shizu lei Texts Written by Members of one Family
二程全書 (河南程氏全書) Er Cheng quanshu (Henan Chengshi quanshu) (Song) 朱熹 Zhu Xi (comp.)
二程文集 Er Cheng wenji (Song) xxx (comp.)
1.5. 獨撰類 Duzhuan lei Texts Written by Individual Persons
船山遺書 Chuanshan yishu (Ming/Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
周子全書 Zhouzi quanshu (Qing) 董榕 Dong Rong (comp.)
張子全書 Zhangzi quanshu (Qing) print from 郿縣故里 Guli in Meixian district, 1806 (comp.)
朱子遺書 Zhuzi yishu 1) (Qing) 李光地 Li Guangdi, 熊賜履 Xiong Cilü (comp.), 2) (PRC) 朱傑人 Zhu Jieren (comp.)
朱子全書 Zhuzi quanshu (Qing) print from 寳誥堂 Baogaotang Studio, Kangxi reign (comp.)
2. 類編 Leibian Thematic Series
2.1. 經類 Jing lei Confucian Classics
正文注疏 Zhengwen zhushu Core Texts and Commentaries
十三經注疏 Shisanjing zhushu (Ming) 國子監 Directorate of Education (comp.); (Ming) 毛晉 Mao Jin (ed.); and other editions
經義 Jingyi Exegesis
相臺五經 (相臺九經) * Xiangtai wujing (Xiangtai jiujing) (Song) 岳珂 Yue Ke
通志堂經解 Tongzhitang jingjie (Qing) 納蘭成德 Nalan Xingde (comp.)
拜經堂叢書 Baijingtang congshu (Qing) 臧琳 Zang Lin, 臧庸 Zang Yong (comp.)
皇清經解 Huang-Qing jingjie (Qing) 阮元 Ruan Yuan (comp.)
皇清經解續編 Huang-Qing jingjie xubian (Qing) 王先謙 Wang Xianqian (comp.)
鄭氏佚書 Zhengshi yishu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comp.)
樂律全書 Yuelü quanshu (Ming) 朱載堉 Zhu Zaiyu (comp.)
經苑 Jingyuan (Qing) 錢儀吉 Qian Yiji (comp.)
四書大全 Sishu daquan (Ming) 胡廣 et al. (comp.)
緯書 Weishu Apocryphal Texts
古微書 Guweishu (Ming) 孫瑴 Sun Jue (comp.)
小學 Xiaoxue Lesser Learning and Dictionaries
小學彙函 Xiaoxue huihan (Qing) 鍾謙鈞 Zhong Qianjun (comp.)
小學鉤沉 Xiaoxue gouchen (Qing) 任大椿 Ren Dachun (comp.)
小學鉤沉續編 Xiaoxue gouchen xubian (Qing) 顧震福 Gu Zhenfu (comp.)
小學類編 Xiaoxue leibian (Qing) 李祖望 Li Zuwang (comp.)
許學叢書 Xuxue congshu (Qing) 張炳翔 Zhang Bingxiang (comp.)
Yue Music
律曆淵源 Lüli yuanyuan (Qing) imp.ord.
2.2. 史類 Shilei Historiography
正史 Zhengshi Official Dynastic Histories
二十五史 Ershiwushi (Rep) 開明書店 Kaiming Publishing House, 1935 (comp.)
諸史考訂 Zhushi kaoding Historical Critique
二十五史補編 Ershiwushi bubian (Rep) 開明書店 Kaiming Publishing House (comp.)
史學叢書 Shixue congshu (Rep) 廣雅書局 Guangya Publishing House (comp.)
編年 Biannian Annals and Chronicles
資治通鑒大全 Zizhi tongjian daquan (Ming) 陳仁錫 Chen Renxi (comp.)
資治通鑒彙刻 Zizhi tongjian huike (Qing) 蘇州書局 Suzhou Publishing House (comp.)
資治通鑒全書 Zizhi tongjian quanshu (Qing) 胡元常 Hu Yuanchang (comp.)
通鑒文獻輯刊 Tongjian wenxian jikan (PRC) 翟奎鳳 Zhai Kuifeng (comp.)
紀事本末 Jishi benmo Historical Events in their Entirety
紀事本末彙刻 Jishi benmo huike (Qing) 廣雅書局 Guangya Publishing House (comp.)
歷朝紀事本末 Lichao jishi benmo (Qing) 陳如升 Chen Rusheng, 朱記榮 Zhu Jirong (comp.)
雜史 Zashi Miscellaneous Histories
歷代小史 Lidai xiaoshi (Ming) 李栻 Li Shi (comp.)
皇明史槪 Huang-Ming shigai (Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen (comp.)
七家後漢書 Qijia Houhanshu (Qing) 汪文臺 Wang Wentai (comp.)
九家舊晉書 Jiujia jiu Jinshu (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
滿淸野史 Man-Qing yeshi (Rep.) 成都昌福公司 Changfu Publishing House in Chengdu (comp.)
近代中國史料叢刊 Jindai Zhongguo shiliao congkan (Rep.) 沈雲龍 Shen Yunlong (comp.)
中國史學叢書 Zhongguo shixue congshu (Rep.) 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
中華文史叢書 Zhonghua wenshi congshu (Taiwan) 王有立 Wang Youli (comp.)
中國野史集成 Zhongguo yeshi jicheng (PRC) 《中國野史集成》編輯委員會 Zhongguo yeshi jicheng bianji weiyuanhui, 四川大學圖書館 Sichuan daxue tushuguan (comp.)
傳記 Zhuanji Biographies
世本八種 Shiben ba zhong (PRC) 商務印書館 Commercial Press (comp.)
宋名臣言行錄 Song mingchen yanxing lu (Song) 朱熹 Zhu Xi; 李幼武 Li Youwu (comp.)
輿地 Yudi Geographies
西招五種 五卷 Xizhao wu zhong (Qing) 松筠 Sungyūn
小方壺齋輿地叢鈔 Xiaofanghuzhai yudi congchao (Qing) 王錫祺 Wang Xiqi (comp.)
漢唐地理書鈔 Han-tang dili shuchao (Qing) 王謨 Wang Mo (comp.)
畿輔河道水利叢書 Jifu hedao shuili congshu (Qing) 吳邦慶 Wu Bangqing (comp.)
中國水利要籍叢編 Zhongguo shuili yaoji congbian (Taiwan) 沈雲龍 Shen Yunlong (comp.)
歷代禹貢文獻集成 Lidai Yugong wenxian jicheng (PRC) Wenqingge 文清閣 (comp.)
政書 Zhengshu Books on Statecraft and Administration
荒政叢書 Huangzheng congshu (Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
十通 Shitong (Rep.) 上海商務印書館 Shanghai Commercial Press, 1935 (comp.)
宦海指南 Huanhai zhinan (Qing) 許乃普 Xu Naipu (comp.)
牧令全書 Muling quanshu (Qing) 丁日昌 Ding Richang (comp.)
政書集成 Zengshu jicheng (PRC) 陳生璽 Chen Shengxi (comp.)
中國荒政書集成 Zhongguo huangzhengshu jicheng (PRC) 李文海 Li Wenhai, 夏明方 Xia Mingfang and 朱滸 Zhu Hu (comp.)
官箴書集成 Guanzhenshu jicheng (PRC) 劉俊文 Li Junwen et al.
目錄 Mulu Bibliographies
金石 Jinshi Catalogues on bronze and stone inscriptions
史鈔 Shichao Excerpts of history books and historical critique
2.3. 子類 Zilei Masters and Philosophers
諸子 Zhuzi General collections
子彙 Zihui (Ming) 周子義 Zhou Ziyi (comp.)
子書百家 (百子全書) Zishu baijia (Baizi quanshu) (Qing) 崇文書局 Chongwen Publishing House (comp.)
二十二子 Ershier zi (Qing) 浙江書局 Zhejiang Publishing House (comp.)
諸子集成 Zhuzi jicheng (Rep) 國學整理社 Guoxue zhengli she (comp.)
儒家 Rujia Confucian Books
五種遺規 Wu zhong yigui (Qing) 陳宏謀 Chen Hongmou (comp.)
兵家 Military Books
武經七書Wujing qishu (Song) NN (comp.)
中國兵學大系Zhongguo bingxue daxi (Taiwan) 李浴日 Li Yuri (comp.)
中國方略叢書Zhongguo fanglüe congshu (Taiwan) 成文出版社 Wencheng chubanshe (comp.)
中國兵書集成Zhongguo bingshu jicheng (PRC) 解放軍出版社 Jiefangjun chubanshe and 遼沈書社 Liao-Shen shushe (comp.)
法家 Fajia Legalist Treatises
中國律學文獻Zhongguo lüxue wenxian (PRC) 楊一凡 Yang Xifan (comp.)
農家 Nongjia Agriculture and Agronomy
區種十種Quzhong shi zhong (PRC) 王毓瑚 Wang Yuhu (comp.)
醫家 Yijia Medicine and Pharmacology
醫統正脈全書Yitong zhengmai quanshu (Ming) 王肯堂 Wang Kentang (comp.)
珍本醫書集成Zhenben yishu jicheng (Qing) 裘慶元 Qiu Qingyuan (comp.)
(御纂)醫宗金鑑(Yuzuan) Yizong jinjian (Qing) 吳謙 Wu Qian et al. (comp.)
天文 Tianwen Treatises on Astronomy
律曆淵源 Lüli yuanyuan (Qing) 何國宗 He Guozong, 梅谷成 Mei Gucheng (comp.)
數學 Shuxue Mathematics
術數 Shushu Numerology and Divination
地理大全 Dili daquan (Ming) 李國木 Li Guomu (comp.)
堪輿五種 Kanyu wuzhong (Ming) 程文格 Cheng Wenke (comp.)
堪輿十一種書 Kanyu shiyi zhong shu (Ming) 李思總 Li Sizong (comp.)
藝術 Yishu Treatises on Art
王氏書畫苑 * Wangshi shuhua yuan (Ming) 王世貞 Wang Shizhen (comp.)
藝術叢書 Yishu congshu (Rep) 保粹堂 Baocui Studio, 1916 (comp.)
美術叢書 Meishu congshu (Rep) 鄧實 Deng Shi (comp.)
中國古錢幣圖譜考釋叢編 Zhongguo gu qianbi tupu kaoshi congbian (PRC) 書目文獻出版社 Shumu Wenxian Chubanshe (comp.)
篆學瑣著 (篆學叢書) Zhuanxue suozhu (Zhuanxue congshu) (Qing) 顧湘 Gu Xiang
琴曲集成 Qinqu jicheng (PRC) 中國藝術研究院音樂研究所 Zhongguo Yishu Yanjiuyuan Yinyue Yanjiusuo, 北京古琴研究會 Beijing Guqin Yanjiuhui (comp.)
雜家 Zajia Books on Miscellaneous Issues
女四書 Nü sishu (Ming) 王相 Wang Xiang (comp.)
小十三經 Xiao shisanjing (Ming) 顧玄緯 Gu Xuanwei (comp.)
小說 Xiaoshuo Novellas and Stories
古今說海 (說海) Gujin shuohai (Shuohai) (Ming) 陸楫 Li Ji (comp.)
虞初志 Yu Chu zhi (Ming) 湯顯祖 Tang Xianzu (comp.)
稗乘 Baicheng (Ming) 沈士龍 Shen Shilong, 胡震亨 Hu Zhenheng (comp.)
稗海 Baihai (Ming) 商維濬 Shang Weijun (comp.)
合刻三志 Heke sanzhi (Ming) 冰華居士 Binghua jushi (comp.)
快書六種 Kuaishu liu zhong (Ming) 閔景賢 Min Jingxian, 何偉然 He Weiran (comp.)
五朝小說大觀 Wuchao xiaoshuo daguan (Ming) NN (comp.)
說庫 Shuoku (Qing) 王文濡 Wang Wenxu (comp.)
古小說鉤沈 Gu xiaoshuo gouchen (Rep) 魯迅 Lu Xun (comp.)
香艷叢書 Xiangyan congshu (Qing) 虫天子 Chongtianzi (comp.)
筆記小説大觀 Biji xiaoshuo daguan (Rep) 上海進步書局 Shanghai jinbu shuju (comp.)
艷史叢鈔 Yanshi congchao (Qing) 淞北玉魫生 Songbei Yushensheng (comp.)
水滸系列小說集 Shuihu xilie xiaoshuo ji (PRC) 梅慶吉 Mei Qingji (comp.)
道家 Daojia Daoist Writings
道藏 Daozang (Ming) Zhengtong reign (comp.)
道藏輯要 Daozang jiyao (Qing) 彭定求 Peng Dingqiu (comp.); 二仙庵 Erxian'an Studio
道藏精華錄 Daozang jinghua lu (Rep) 丁福保 Ding Fubao (comp.)
道藏精華 Daozang jinghua (Taiwan) 蕭天石 Xiao Tianshi (comp.)
藏外道書 Zangwai daoshu (PRC) 巴蜀書社 Ba-Shu Shushe (comp.)
道書集成 Daoshu jicheng (PRC) 湯一介 Tang Yijie (comp.)
中華道藏 Zhonghua daozang (PRC) 華夏出版社 Huaxia Chubanshe (comp.)
2.4. 集類 Jilei Collected Writings and Anthologies
總集 Zongji Anthologies and collections
統代 Tongdai Diachronic collections
郡邑 Junyi Writings of one region
氏族 Shizu Writings of one family
詩文評 Shiwenping Literary critique
詞集 Ciji Poetry collections
散曲叢刊 Sanqu congkan (Rep) 任中敏 Ren Zhongmin (comp.)
戲曲 Xiqu Theatre Plays
元曲選 Yuanquxuan (Ming) 臧懋循 Zang Maodun (comp.)
六十種曲 Liushi zhong qu (Ming) 毛晉 Mao Jin (comp.)
* Not included in Zhongguo congshu zonglu.
Source:
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe).