CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Anthologies category > Collectanea > Xinshangbian]

Chinese Literature
Xinshangbian 欣賞編 "A Compilation of Enjoyable Texts"


The Xinshangbian 欣賞編 "A compilation of enjoyable texts" is a collectaneum compiled by an unknown author. According to Xu Zhongxing's 徐中行 preface the compiler was Shen Runqing 沈潤卿, who is identical with the Ming period 明 (1368-1644) scholar Shen Jin 沈津, courtesy name Shen Runqing. He came from Changzhou 長洲 (close to modern Suzhou 蘇州, Jiangsu) and was an employee in the Imperial Academy of Medicine (taiyiyuan 太醫院) during the Zhengde reign 正德 (1506-1521). Shen has written the books Deng Weishan zhi 鄧尉山志 and Liyinlu 吏隱錄. In 1511 he compiled the collectaneum Xinshangbian that includes ten texts with a total length of 14 juan "scrolls". The most important of these are Jigu kaotu 集古考圖, Han-Jin yinzhang tupu 漢晉印章圖譜, Chaju tuzan 茶具圖贊, Yanpu 硯譜, Guju xiangqi tu 古局象棋圖, Pushuang 譜雙 and Damatu 打馬圖. The books are numerated according to the Ten Celestial Stems. The compilers of the imperial collectaneum Siku quanshu 四庫全書 made use of a fragmentary copy presented by the governor of Zhejiang. This shows that in the late 18th century the Xinshangbian was already lost, except 8 booklets. Shen Jin's uncle Shen Jie 沈傑 had written a preface enumerates the texts that were originally been included in the collectaneum. They cover the fields of culture and leisuretime as brought into a textual form between the Tang 唐 (618-907) and the Ming period. Yet other sources list different texts. Quite reliable is the listing of the modern scholar Wang Zhongmin 王重民 as presented in his catalogue Zhongguo shanben shu tiyao 中國善本書提要. The Ming period scholar Mao Yixiang 茅一相 has printed the Xinshangbian during the Wanli reign 萬曆 (1573-1619) and compiled a supplement, the Xinshangbian xu 欣賞編續 that includes ten texts, and a new collectaneum entitled Chongding Xinshangbian 重訂欣賞編 that includes 53 texts, part of which are also included in the two other collectanea.

Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰 (1996). Siku da cidian 四庫大辭典, vol. 2, p. 2068. Changchun: Jilin daxue chubanshe.
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, pp. 52-53. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.


欣賞編 Xinshangbian
(Ming) 沈津 Shen Jin (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
集古考圖 一卷 Jigu kaotu (Yuan) 朱德潤 Zhu Derun
漢晉印章圖譜 一卷 Han-Jin yinzhang tuzan (Song) 王厚之 Wang Houzhi; (Yuan) 吳睿 Wu Jun (supp.)
文房圖贊 一卷 Wenfang tuzan (Song) 林洪 Lin Hong
續文房圖贊 一卷 Xu wenfang tuzan (Song) 羅先登 Luo Xiandeng; (Yuan) 王起善 Wang Qishan (suppl.)
茶具圖贊 一卷 Chaju tuzan (Song) 審安老人 Fan'an laoren
硯譜 一卷 Yanpu (Song) 高孫 Gao Sun; 茅一相 Mao Yixiang (rec.)
燕几圖 一卷 Yanjitu (Song) 黃長睿 Hang Changjun (黃伯思 Huang Bosi)
古局象棋圖 一卷 Guju xiangqi tu (Song) 司馬光 Sima Guang
譜雙 (雙陸) 五卷 Pushuang (Shuanglu) (Song) 洪遵 Hong Zun
打馬圖 一卷 Damatu (Song) 李清照 Li Qingzhao

欣賞編續 Xinshangbian xu
(Ming) 茅一相 Mao Xixiang (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
詩法 一卷 Shifa (Ming) 王逸民 Wang Yimin
奕選 一卷 Yixuan (Ming) 葉逢春 ye Fengchun
繪妙 一卷 Huimiao (Ming) 茅一相 Mao Yixing
詞評 一卷 Ciping (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
曲藻 一卷 Quzao (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
大石山房十友譜 (十友譜) 一卷 Dashi shanfang shiyou pu (Shiyoupu) (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
茶譜 一卷 Chapu (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
色譜 (除紅譜) 一卷 Sepu (Chuhongpu) (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
顧著韓先生牌譜 (牌譜) 一卷 Guzhu Han xiansheng paipu (Paipu) (Ming) 顧應祥 Gu Yingxiang
修真 (保生心鑑) 一卷 Xiuzhen (Baosheng xinjian) (Ming) 鐵峰居士 Tiefeng jushi

重訂欣賞編 Chongding Xinshangbian
(Ming) 茅一相 Mao Yixiang (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
文房圖贊 一卷 Wenfang tuzan (Song) 林洪 Lin Hong
文房圖贊續 一卷 Wenfang tuzan xu (Yuan) 羅先登 Luo Xiandeng
十友圖贊 一卷 Shiyou tuzan (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
茶具圖贊 一卷 Chaju tuzan (Ming) 茅一相 Mao Yixiang
燕几圖 一卷 Yanjitu (Ming) 黄伯思 Huang Bosi
畫舫記 一卷 Huafangji (Qing) 汪汝謙 Wang Ruqian
嘯旨 一卷 Xiaozhi (Tang) 孫廣 Sun Guang
安雅堂觥律 一卷 Anyatang gonglü (Yuan) 曹紹 Chao Shao
觴政 一卷 Shangzheng (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
酒經 一卷 Jiujing (Song) 蘇軾 Su Shi
茶經 一卷 Chajing (Tang) 陸羽 Lu Yu
茶疏 一卷 Chashu (Ming) 許次紓 Xu Cishu
煮泉小品 一卷 Zhuquan xiaopin (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
岕茶牋 一卷 Jiechajian (Ming) 馮可賓 Feng Kebin
煎茶七類 一卷 Jiancha qilei (Ming) 高叔嗣 Gao Shusi
花曆 一卷 Huali (Ming) 程羽文 Cheng Yuwen
瓶史 一卷 Pingshi (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
瓶花譜 一卷 Pinghuapu (Ming) 張丑 Zhang Chou
墨經 一卷 Mojing (Song) 晁貫之 Chao Guanzhi
硯譜 一卷 Yanpu (Ming) 高濂 Gao Lian
古今印史 一卷 Gujin yinshi (Song) 徐官 Xu Guan
學古編 一卷 Xuegubian (Yuan) 吾丘衍 Wu Qiuyan
古奇器錄 一卷 Gu guqi lu (Ming) 陸深 Lu Shen
詞評 一卷 Ciping (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
曲藻 一卷 Quzao (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
畫禪 一卷 Huachan (Ming) 釋蓮儒 Monk Lianru
畫塵 一卷 Huachen (Ming) 沈顥 Shen Hao
打馬圖 一卷 Damatu (Song) 李清照 Li Qingzhao
譜雙 五卷 Pushuang (Song) 洪遵 Hong Zun
宣和牌譜 一卷 Xuanhe paipu (Ming) 瞿佑 Qu You
除紅譜 一卷 Chuhongpu (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen (or [Song] 朱河 Zhu Ke)
六博譜 一卷 Liubopu (Ming) 潘之恆 Pang Zhiheng
五木經 一卷 Wumujing (Tang) 李翱 Li Ao; 元革 Yuan Ge (comm.)
投壺格 一卷 Touhuge (Song) 司馬光 Sima Guang
葉子譜 一卷 Yezipu (Ming) 潘之恆 Pan Zhiheng
馬吊腳例 一卷 Madiao jiaoli (Ming) 龍子猶 Longziyou (馮夢龍 Feng Menglong)
牌經 一卷 Paijing (Ming) 龍子猶 Longziyou (馮夢龍 Feng Menglong)
胟陣譜 一卷 Muzhenpu (Ming) 袁福徵 Yuan Fuzheng
丸經 一卷 Wanjing (Yuan) NN
羯鼓錄 一卷 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
絃子記 一卷 Xuanziji (Tnga) 柳宗元 Liu Zongyuan
樂府指迷 一卷 Yuefu zhimi (Song) 張炎 Zhang Yan
偏安藝流 一卷 Pian'an yiliu (Song) 泗水潛夫 Sishui qianfu (周密 Zhou Mi)
熙朝樂事 一卷 Xichao yueshi (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
賞心樂事 一卷 Shangxin yueshi (Song) 張鑑 Zhang Jian
吳社編 一卷 Wushebian (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
陽關三疊圖譜 一卷 Yangguan sandie tupu (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
明月編 一卷 Mingyuebian (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
江花品藻 一卷 Jianghua pinzao (Ming) 楊慎 Yang Shen
秦淮士女表 一卷 Qin-Huai shinü biao (Ming) 曹大章 Cao Dazhang
燕都妓品 一卷 Yandu jipin (Ming) 冰華梅史 Binghua meishi (曹大章 Cao Dazhang)
八段錦 一卷 Baduanjin (Ming) 高濂 Gao Lian
陳希夷坐功圖 一卷 Chen Xiyi zuogong tu (Song) 陳摶 Chen Tuan
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, pp. 52-53. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
Chinese literature according to the four-category system

June 20, 2013 © Ulrich Theobald · Mail