ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Han-Wei congshu 漢魏叢書

Jan 27, 2013 © Ulrich Theobald

Han-Wei congshu 漢魏叢書

Han-Wei congshu 漢魏叢書 "A series of collectanea of Han- and Wei-period writings" is a series of collectanea (congshu 叢書) including 38 books with a total length of 250 juan. It was compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Cheng Rong 程榮, who lived during the Wanli reign-period 萬曆 (1573-1619) and hailed from Xin'an 新安 (modern Chun'an 淳安, Zhejiang). According to some sources, there was a series with the same title compiled by the Ming-period scholar He Tang 何鏜 (1507-1585), but nothing is known about the remains of such a collection.

Far the largest amount of books included in the Han-Wei congshu originated in the Han period 漢 (206 BCE-220 CE), and only a small number from the Wei period 曹魏 (220-265). According to the preface to the series which was written by Tu Long 屠隆 (1543-1605), Han-period writings were deeply influenced by that of the times before, namely the Qin period 秦 (221-206 BC) (Tu Long is probably speaking of the pre-Qin period), while writings from the short Wei period can in the respect of style and thought be attributed to the Six Dynasties 六朝 (222~589) writings.

The Han-Wei congshu includes some rare books from the Han period, like Master Gan's 甘公 Gan-Shi xingjing 甘石星經.

The oldest printed edition of Cheng Rong's collection survives as a facsimile from 1925, published by the Shanghai Shanghu Yinshu Press 上海商務印書館 and a facsimile edition from 1992 by the Jilin University Press 吉林大學出版社.

Guang Han-Wei congshu 廣漢魏叢書 and Zengding Han-Wei congshu 增訂漢魏叢書

There is a supplement called Guang Han-Wei congshu 廣漢魏叢書, compiled by the Ming-period collector He Yunzhong 何允中 (jinshi degree 1622) including 80 books, and a further supplement called Zengding Han-Wei congshu 增訂漢魏叢書 compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) collector Wang Mo 王謨 (c. 1731-1817), the Zengding Han-Wei congshu including 96 books.

Because both supplements not only include additional texts (in the tables below marked with x), but also the 38 books of Cheng Rong's original version, they are sometimes also called Han-Wei congshu, which leads to the confusing situation that there are three different versions of the collection.

The first version of the Guang Han-Wei congshu included 76 books, but was in a second edition enlarged by four titles. The problem of this series is that it included a lot of titles that can not with certainty attributed to Han or Wei period authors. It was first printed in 1592 and then again during the Jiaqing reign-period 嘉慶 (1796-1820) of the Qing.

Wang Mo's version was compiled as an edition emending the errors included in He Yunzhong's supplement. It includes several books originally part of the series Tang-Song congshu 唐宋叢書 that are only commentaries to Han- or Wei-period books. It is enriched by postfaces to each particular book, explaining its history as told in the encyclopaedia Wenxian tongkao 文獻通考. Yet the problem is that the basic editions (banben 版本) Wang Mo used for his series were not of superior quality. It was first printed in 1791 and a year later in a second edition. In 1876 it was reprinted by the Hongxing Shanfang Studio 紅杏山房 (facsimile edition in 1915) and 1880 by the Sanyu Studio 三余堂 (facsimile print 1911).

Table 1. The series Han-Wei congshu 漢魏叢書
(Ming) 程榮 Cheng Rong (comp.)
Edition from the Wanli reign-period of Master Cheng 程氏 from Xin'an 新安; facsimile from 1925 by Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館
書名, length in juan Title Author(s)
經籍 Jingji Collection of Confucian Classics
易傳 (京氏易傳) 三卷 Yizhuan (Jingshi yizhuan) (Han) 京房 Jing Fang; (Wu) 陸績 Lu Ji (comm.)
周易略例 一卷 Zhoushi lüeli (Wei) 王弼 Wang Bi; (Tang) 邢璹 Xing Shou (comm.)
古三墳 一卷 Gusanfen (Jin) 阮咸 Ruan Xian (comm.)
詩說 一卷 Shishuo (Han) 申培 Shen Pei
韓詩外傳 十卷 Hanshi waizhuan (Han) 韓嬰 Han Ying
大戴禮記 十三卷 Da Dai Liji (Han) 戴德 Dai De; (Northern Zhou) 盧辯 Lu Bian (comm.)
春秋繁露 十七卷 Chunqiu fanlu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
白虎通德論 二卷 Baihutong delun (Han) 班固 Ban Gu
獨斷 二卷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong
忠經 一卷 Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong; 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
輶軒使者絕代語釋别國方言 (方言) 十三卷 Youxuan shizhe juedai yushi bieguo fangyan (Fangyan) (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
史籍 Shiji Collection of History Books
元經薛氏傳 十卷 Yuanjing Xueshi zhuan (Yuanjing) (Sui) 王通 Wang Tong; (Tang) 薛收 Xue Shou (trad. comm.); (Song) 阮逸 Ruan Yi (comm.)
逸周書 十卷 Yizhoushu (Jin) 孔晁 Kong Chao (comm.)
穆天子傳 六卷 Mu Tianzi zhuan (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin; (Jin) 葛洪 Ge Hong
子籍 Ziji Collection of Masters and Philosophers
素書 一卷 Sushu (Han) 黄石公 Huangshi Gong; (Song) 張商英 Zhang Shangying (comm.)
新語 (陸子) 二卷 Xinyu (Luzi) (Han) 陸賈 Lu Jia
孔叢 三卷 Kongcongzi (Han) 孔鮒 Kong Fu
新序 十卷 Xinxu (Han) 劉向 Liu Xiang
說苑 二十卷 Shuoyuan (Han) 劉向 Liu Xiang
新書 十卷
附錄一卷
Xinshu
Fulu
(Han) 賈誼 Jia Yi
法言 十卷 Fayan (Han) 揚雄 Yang Xiong
潜夫論 十卷 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu
申鑒 (小荀子) 五卷 Shenjian (Xiao Xunzi) (Han) 荀悦 Xun Yue; (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng (comm.)
中論 二卷 Zhonglun (Han) 徐幹 Xu Gan
顏氏家訓 二卷 Yanshi jiaxun (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
商子 (商君書) 五卷 Shangzi (Shangjunshu) (Qin) 公孫鞅 Gongsun Yang
人物志 三卷 Renwuzhi (Wei) 劉邵 Liu Shao; (Northern Wei) 劉昞 Liu Bing (comm.)
風俗通義 十卷 Fengsu tongyi (Han) 應邵 Ying Shao
劉子新論 十卷 Liuzi xinlun (Liang) 劉勰 Liu Xie; (Tang) 袁孝政 Liu Xiaozheng (comm.)
神異經 一卷 Shenyijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo; (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
别國洞冥記 (洞冥記) 四卷 Bieguo dongmingji (Dongmingji) (Han) 郭憲 Guo Xian
述異記 二卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
王子年拾遺記 (拾遺記) 十卷 Wang Zinian Shiyiji (Shiyiji) (Former Qin) 王嘉 Liu Jia; (Liang) 蕭綺 Xiao Qi
通占大象曆星經 (甘石星經) 二卷 Tongzhan daxiangli xingjing (Gan-Shi xingjing) (Han) 甘公 Gan Gong; (Han) 石申 Shi Shen
趙飛燕外傳 一卷 Zhao Feiyan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
古今刀劍錄 一卷 Gujin daojian lu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
論衡 三十卷 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
Table 2. The series Guang Han-Wei congshu 廣漢魏叢書
(Ming) 何允中 He Yunzhong (comp.)
1592 edition; edition from the Jiaqing reign-period
new 書名, length in juan Title Author(s)
經翼 Jingyi The Wings of Confucian Classics
易傳 (京氏易傳) 三卷 Yizhuan (Jingshi yizhuan) (Han) 京房 Jing Fang; (Wu) 陸績 Lu Ji (comm.)
x 焦氏易林 四卷 Jiaoshi yilin (Han) 焦贛 Jiao Gan
周易略例 一卷 Zhoushi lüeli (Wei) 王弼 Wang Bi; (Tang) 邢璹 Xing Shou (comm.)
古三墳 一卷 Gusanfen (Jin) 阮咸 Ruan Xian (comm.)
x 詩傳孔氏傳 (魯詩傳) 一卷 Shizhuan Kongshi zhuan (Lushizhuan) (Zhou) 端木賜 Duanmi Ci
詩說 一卷 Shishuo (Han) 申培 Shen Pei
韓詩外傳 十卷 Hanshi waizhuan (Han) 韓嬰 Han Ying
大戴禮記 十三卷 Da Dai Liji (Han) 戴德 Dai De; (Northern Zhou) 盧辯 Lu Bian (comm.)
春秋繁露 十七卷 Chunqiu fanlu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
白虎通德論 二卷 Baihutong delun (Han) 班固 Ban Gu
獨斷 二卷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong
忠經 一卷 Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong; 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
x 孝傳 一卷 Xiaozhuan (Jin) 陶潛 Tao Qian
輶軒使者絕代語釋别國方言 (方言) 十三卷 Youxuan shizhe juedai yushi bieguo fangyan (Fangyan) (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
x 釋名 四卷 Shiming (Han) 劉熙 Liu Xi
x 廣雅 (博雅) 十卷 Guangya (Boya) (Sanguo) 張揖 Zhang Yi
x 小爾雅 一卷 Xiao erya (Han) 孔鮒 Kong Fu
別史 Bieshi Alternative Histories
x 吳越春秋 六卷 Wu-Yue chunqiu (Han) 趙曄 Zhao Ye
x 越絕書 十五卷 Yuejueshu (Han) 袁康 Yuan Kang
x 十六國春秋 十六卷 Shiliuguo chunqiu (Northern Wei) 崔鴻 Cui Hong
x 鄴中記 一卷 Yezhongji (Jin) 陸翽 Lu Hui
元經薛氏傳 十卷 Yuanjing Xueshi zhuan (Yuanjing) (Sui) 王通 Wang Tong; (Tang) 薛收 Xue Shou (trad. comm.); (Song) 阮逸 Ruan Yi (comm.)
逸周書 (汲冢周書) 十卷 Yizhoushu (Jizhong Zhoushu) (Jin) 孔晁 Kong Chao (comm.)
x 竹書紀年 二卷 Zhushu jinian (Liang) 沈約 Shen Yue (comm.)
穆天子傳 六卷 Mu Tianzi zhuan (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
x 漢武帝內傳 三卷 Han Wudi neizhuan (Han) 班固 Ban Gu
趙飛燕外傳 一卷 Zhao Feiyan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
x 雜事秘辛 一卷 Zashi mixin (Han) NN
x 群輔錄 一卷 Qunfulu (Jin) 陶潛 Tao Qian
x 神僊傳 (神仙傳) 十卷 Shenxianzhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
x 高士傳 三卷 Gaoshizhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
x 英雄記鈔 一卷 (漢末英雄傳) Yingxiong jichao (Hanmo yingxiong zhuan) (Wei) 王粲 Wang Can
子餘 Ziyu Remnant Masters and Philosophers
x 參同契 二卷 Cantongqi (Han) 魏伯陽 Wei Boyang
x 陰符經 一卷 Yinfujing (Han) 張良等 Zhang Liang etc. (comm.)
素書 一卷 Sushu (Han) 黄石公 Huangshi Gong; (Song) 張商英 Zhang Shangying (comm.)
x 心書 (新書) 一卷 Xinshu (Shu) 諸葛亮 Zhuge Liang
x 孫子兵法 (孫子) 一卷 Sunzi bingfa (Sunzi) (Zhou) 孫武 Sun Wu; (Wei) 曹操 Cao Cao (comm.)
新語 (陸子) 二卷 Xinyu (Luzi) (Han) 陸賈 Lu Jia
新書 十卷
附錄 一卷
Xinshu
Fulu
(Han) 賈誼 Jia Yi
新序 十卷 Xinxu (Han) 劉向 Liu Xiang
劉子新論 (新論) 十卷 Liuzi xinlun (Xinlun) (Liang) 劉勰 Liu Xie; (Tang) 袁孝政 Liu Xiaozheng (comm.)
x 淮南鴻烈解 (淮南子) 二十一卷 Huainan honglie jie (Huainanzi) (Han) 劉安 Liu An (comp.)
孔叢子 三卷 Kongcongzi (Han) 孔鮒 Kong Fu
法言 十卷 Fayan (Han) 揚雄 Yang Xiong
x 抱朴子内篇 四卷
外篇 四卷
Baopuzi neipian
waipian
(Jin) 葛洪 Ge Hong
申鑒 (小荀子) 五卷 Shenjian (Xiao Xunzi) (Han) 荀悦 Xun Yue; (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng (comm.)
中論 二卷 Zhonglun (Han) 徐幹 Xu Gan
x 中說 二卷 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong
x 枕中書 一卷 Zhenzhongshu (Jin) 葛洪 Ge Hong
潜夫論 十卷 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu
x 天祿閣外史 八卷 Tianluge waishi (Han) 黃憲 Huang Xian
說苑 二十卷 Shuoyuan (Han) 劉向 Liu Xiang
論衡 三十卷 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
載籍 Zaiji Collection of Stories and Treatises
x 搜神記 二卷 Soushenji (Jin) 干寶 Gao Bao
神異經 一卷 Shenyijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo; (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
x 海內十洲記 一卷 Hainei shizhou ji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
述異記 二卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
x 續齊諧記 一卷 Xu qixieji (Liang) 吳均 Wu Jun
别國洞冥記 (洞冥記) 四卷 Bieguo dongmingji (Dongmingji) (Han) 郭憲 Guo Xian
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin; (Jin) 葛洪 Ge Hong
王子年拾遺記 (拾遺記) 十 Wang Zinian Shiyiji (Shiyiji) (Former Qin) 王嘉 Liu Jia; (Liang) 蕭綺 Xiao Qi
x 博物志 十卷 Bowuzhi (Jin) 張華 Zhang Hua
x 古今注 三卷 Gujinzhu (Jin) 崔豹 Cui Bao
風俗通義 十卷 Fengsu tongyi (Han) 應邵 Ying Shao
人物志 三卷 Renwuzhi (Wei) 劉邵 Liu Shao; (Later Wei) 劉昞 Liu Bing (comm.)
x 文心雕龍 十卷 Wenxin diaolong (Liang) 劉勰 Liu Xie
x 詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
x 書品 一卷 Shupin (Liang) 庾肩吾 Yu Jianwu
顏氏家訓 二卷 Yanshi jiaxun (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
x 鹽鐵論注 十二卷 Yuantielun zhu (Han) 桓寬 Huan Kuan; (Ming) 張之象 Zhang Zhixiang (comm.)
x 三輔黃圖 六卷 Sanfu huangtu (Han) NN
x 華陽國志 十二卷 Huayang guo zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
x 伽藍記 (洛陽伽藍記) 五卷 Qielanji (Luoyang qielan ji) (Northern Wei) 楊衒之 Yang Xianzhi
x 水經 二卷 Shuijing (Sanguo) 桑欽 Sang Qin
通占大象曆星經 (甘石星經, 星經) 二卷 Tongzhan daxiangli xingjing (Gan-Shi xingjing, Xingjing) (Han) 甘公 Gan Gong; (Han) 石申 Shi Shen
x 荊楚歲時記 一卷 Jing-Chu suishi ji (Liang) 宗懍 Zong Lin
x 南方草木狀 三卷 Nanfang caomu zhuang (Jin) 嵇含 Ji Han
x 竹譜 一卷 Zhupu (Southern Dynasties) 戴凱之 Dai Kaizhi
古今刀劍錄 一卷 Gujin daojian lu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
x 鼎錄 一卷 Dinglu (Chen) 虞茘
- 商子 (商君書) 五卷 Shangzi (Shangjunshu) (Qin) 公孫鞅 Gongsun Yang
x not included in Han-Wei congshu
Table 3. The series Zengding Han-Wei congshu 增訂漢魏叢書
(Qing) 王謨 Wang Mo (comp.)
1791 edition of Master Wang 王氏 from Jinxi 金谿; 1915 edition of Shunan Mahulu Shuran 蜀南馬湖盧樹柟; revised edition of 1876 by the Hongxing Shanfang Studio 紅杏山房; 1880 edition of the Sanyutang Studio 三餘堂, and 1911 lithographic edition of Shanghai Datong Shuju 上海大通書局
new 書名, length in juan Title Author(s)
經翼 Jingyi The Wings of Confucian Classics
焦氏易林 四卷 Jiaoshi yilin (Han) 焦贛 Jiao Gan
京氏易傳 三卷 Jingshi yizhuan (Han) 京房 Jing Fang; (Wu) 陸績 Lu Ji (comm.)
x 關氏易傳 一卷 Guanshi yizhuan (Northern Wei) 關朗 Guan Lang
周易略例 一卷 Zhoushi lüeli (Wei) 王弼 Wang Bi; (Tang) 邢璹 Xing Shou (comm.)
古三墳 一卷 Gusanfen (Jin) 阮咸 Ruan Xian (comm.)
逸周書 (汲冢周書) 十卷 Yizhoushu (Jizhong Zhoushu) (Jin) 孔晁 Kong Chao (comm.)
詩傳孔氏傳 (魯詩傳) 一卷 Shizhuan Kongshi zhuan (Lushizhuan) (Zhou) 端木賜 Duanmi Ci
詩說 一卷 Shishuo (Han) 申培 Shen Pei
韓詩外傳 十卷 Hanshi waizhuan (Han) 韓嬰 Han Ying
x 毛詩草木鳥獸蟲魚疏 二卷 Maoshi caomu niashou chongyu shu (Wei) 陸璣 Lu Ji
大戴禮記 十三卷 Da Dai Liji (Han) 戴德 Dai De; (Northern Zhou) 盧辯 Lu Bian (comm.)
春秋繁露 十七卷 Chunqiu fanlu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
白虎通德論 二卷 Baihutong delun (Han) 班固 Ban Gu
獨斷 二卷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong
忠經 一卷 Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong; 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
孝傳 一卷 Xiaozhuan (Jin) 陶潛 Tao Qian
小爾雅 一卷 Xiao erya (Han) 孔鮒 Kong Fu
輶軒使者絕代語釋别國方言 (方言) 十三卷 Youxuan shizhe juedai yushi bieguo fangyan (Fangyan) (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
廣雅 (博雅) 十卷 Guangya (Boya) (Sanguo) 張揖 Zhang Yi
釋名 四卷 Shiming (Han) 劉熙 Liu Xi
別史 Bieshi Alternative Histories
竹書紀年 二卷 Zhushu jinian (Liang) 沈約 Shen Yue (comm.)
穆天子傳 六卷 Mu Tianzi zhuan (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
越絕書 十五卷 Yuejueshu (Han) 袁康 Yuan Kang
吳越春秋 六卷 Wu-Yue chunqiu (Han) 趙曄 Zhao Ye
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin; (Jin) 葛洪 Ge Hong
漢武帝內傳 三卷 Han Wudi neizhuan (Han) 班固 Ban Gu
趙飛燕外傳 一卷 Zhao Feiyan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
雜事秘辛 一卷 Zashi mixin (Han) NN
華陽國志 十二卷 Huayang guo zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
十六國春秋 十六卷 Shiliuguo chunqiu (Northern Wei) 崔鴻 Cui Hong
x 三國志辨誤 一卷 Sanguozhi bianwu (Song) NN
元經薛氏傳 十卷 Yuanjing Xueshi zhuan (Yuanjing) (Sui) 王通 Wang Tong; (Tang) 薛收 Xue Shou (trad. comm.); (Song) 阮逸 Ruan Yi (comm.)
群輔錄 一卷 Qunfulu (Jin) 陶潛 Tao Qian
英雄記鈔 一卷 (漢末英雄傳) Yingxiong jichao (Hanmo yingxiong zhuan) (Wei) 王粲 Wang Can
高士傳 三卷 Gaoshizhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
x 蓮社高賢傳 (東林蓮社十八高賢傳) 一卷 Lianshe gaoxian zhuan (Donglin lianshe shiba gaoxian zhuan) (Jin) NN
神僊傳 (神仙傳) 十卷 Shenxianzhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
子餘 Ziyu Remnant Masters and Philosophers
孔叢子 三卷
(附)詰墨 一卷
Kongcongzi
Jiemo
(Han) 孔鮒 Kong Fu
新語 (陸子) 二卷 Xinyu (Luzi) (Han) 陸賈 Lu Jia
新書 十卷
附錄 一卷
Xinshu
Fulu
(Han) 賈誼 Jia Yi
新序 十卷 Xinxu (Han) 劉向 Liu Xiang
說苑 二十卷 Shuoyuan (Han) 劉向 Liu Xiang
淮南鴻烈解 (淮南子) 二十一卷 Huainan honglie jie (Huainanzi) (Han) 劉安 Liu An (comp.)
法言 十卷 Fayan (Han) 揚雄 Yang Xiong
申鑒 (小荀子) 五卷 Shenjian (Xiao Xunzi) (Han) 荀悦 Xun Yue; (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng (comm.)
論衡 三十卷 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
潜夫論 十卷 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu
中論 二卷 Zhonglun (Han) 徐幹 Xu Gan
中說 二卷 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong
風俗通義 十卷 Fengsu tongyi (Han) 應邵 Ying Shao
人物志 三卷 Renwuzhi (Wei) 劉邵 Liu Shao; (Later Wei) 劉昞 Liu Bing (comm.)
劉子新論 十卷 Liuzi xinlun (Liang) 劉勰 Liu Xie; (Tang) 袁孝政 Liu Xiaozheng (comm.)
顏氏家訓 二卷 Yanshi jiaxun (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
參同契 二卷 Cantongqi (Han) 魏伯陽 Wei Boyang
陰符經 一卷 Yinfujing (Han) 張良等 Zhang Liang etc. (comm.)
x 風后握奇經 (握奇經解) 一卷 Feng Hou wojijing (Wojijing jie) (Han) 公孫弘 Gongsun Hong (comm.)
素書 一卷 Sushu (Han) 黄石公 Huangshi Gong; (Song) 張商英 Zhang Shangying (comm.)
心書 (新書) 一卷 Xinshu (Shu) 諸葛亮 Zhuge Liang
孫子兵法 (孫子) 一卷 Sunzi bingfa (Sunzi) (Zhou) 孫武 Sun Wu; (Wei) 曹操 Cao Cao (comm.)
x 列子 八卷 Liezi (Zhou) 列禦寇 Lie Yukou; (Jin) 張湛 Zhang Zhan (comm.)
x 傅子 一卷 Fuzi (Jin) 傅玄 Fu Xuan
x 道德經評注 二卷 Daodejing pingzhu (Han) 河上公 Heshang Gong (comm.)
載籍 Zaiji Collection of Stories and Treatises
古今注 三卷 Gujinzhu (Jin) 崔豹 Cui Bao
x 中華古今注 三卷 Gujinzhu (Later Tang) 馬縞 Ma Gao
博物志 十卷 Bowuzhi (Jin) 張華 Zhang Hua
文心雕龍 十卷 Wenxin diaolong (Liang) 劉勰 Liu Xie
詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
書品 一卷 Shupin (Liang) 庾肩吾 Yu Jianwu
x 尤射 一卷 Youshe (Wei) 繆襲 Miao Xi
王子年拾遺記 (拾遺記) 十 Wang Zinian Shiyiji (Shiyiji) (Former Qin) 王嘉 Liu Jia; (Liang) 蕭綺 Xiao Qi
述異記 二卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
續齊諧記 一卷 Xu qixieji (Liang) 吳均 Wu Jun
搜神記 二卷 Soushenji (Jin) 干寶 Gao Bao
x 搜神後記 二卷 Soushen houji (Jin) 陶潛 Tao Qian
x 還寃記 (還寃志) 一卷 Huanyuanji (Huanyuanzhi) (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
神異經 一卷 Shenyijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo; (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
海內十洲記 一卷 Hainei shizhou ji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
别國洞冥記 (洞冥記) 四卷 Bieguo dongmingji (Dongmingji) (Han) 郭憲 Guo Xian
枕中書 一卷 Zhenzhongshu (Jin) 葛洪 Ge Hong
x 佛國記 (三十國記) 一卷 Foguoji (Sanshiguo ji) (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
伽藍記 (洛陽伽藍記) 五卷 Qielanji (Luoyang qielan ji) (Northern Wei) 楊衒之 Yang Xianzhi
三輔黃圖 六卷 Sanfu huangtu (Han) NN
水經 二卷 Shuijing (Sanguo) 桑欽 Sang Qin
通占大象曆星經 (甘石星經) 二卷 Tongzhan daxiangli xingjing (Gan-Shi xingjing) (Han) 甘公 Gan Gong; (Han) 石申 Shi Shen
荊楚歲時記 一卷 Jing-Chu suishi ji (Liang) 宗懍 Zong Lin
南方草木狀 三卷 Nanfang caomu zhuang (Jin) 嵇含 Ji Han
竹譜 一卷 Zhupu (Southern Dynasties) 戴凱之 Dai Kaizhi
x 禽經 一卷 Qinjing (Zhou) 師曠 Shi Kuang
古今刀劍錄 一卷 Gujin daojian lu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
鼎錄 一卷 Dinglu (Chen) 虞茘
天祿閣外史 八卷 Tianluge waishi (Han) 黃憲 Huang Xian
輶軒絕代語 (方言) 一卷 Youxuan juedai yu (Fangyan) (Han) 揚雄 Yang Xiong
鄴中記 一卷 Yezhongji (Jin) 陸翽 Lu Hui
博異志 一卷 Boyizhi (Tang) 谷神子 Gushenzi (Zheng Huangu 鄭還古)
世本 一卷 Shiben (Song) 宋衷 Song Zhen (comm.); (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
- 商子 (商君書) 五卷 Shangzi (Shangjunshu) (Qin) 公孫鞅 Gongsun Yang
- 鹽鐵論注 十二卷 Yantielun zhu (Han) 桓寬 Huan Kuan; (Ming) 張之象 Zhang Zhixiang (comm.)
x not included in Han-Wei congshu and Guang Han-Wei congshu
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2071, 2072.
Sheng Guangzhi 盛廣智, ed. (1996). "Han-Wei congshu 漢魏叢書", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 296.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 42, 43.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 57, 269, 923.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 191.
Zhang Yonglu 張永祿, ed. (1993). Handai Chang'an cidian 漢代長安詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 563.