ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shiliuguo chunqiu 十六國春秋

Jul 12, 2010 © Ulrich Theobald

Shiliuguo chunqiu 十六國春秋 "Spring and autumn of the Sixteen States" is a history of the so-called Sixteen States of the Five Barbarian peoples 五胡十六國 (300~430) which were established in northern China during the long 4th century CE. It was written by Cui Hong 崔鴻 (478-525), courtesy name Yanluan 彦鸞, during the Northern Wei period 北魏 (386-534).

Cui Hong collected all available material on the turbulent history of these states and compiled a history, arranged in biographical style, in 100 juan. His book served as the base for the respective chapters of the Sixteen States in the Weishu 魏書 and the Jinshu 晉書, the official histories of the Northern Wei, resp. the Jin 晉 (265-420) dynasties.

During the Northern Song period 北宋 (960-1126) there were already many chapters of the Shiliuguo chunqiu already lost, and only 20 juan survived. There are three different versions available, namely the 100-chapter version reconstructed by the Ming-period 明 (1368-1644) scholars Tu Jiesun 屠介孫 and Xiang Lin 項琳 (1619-1670) who tried to reconstruct the Shiliuguo chunqiu from the Jinshu, the Zizhi tongjian 資治通鑑 and the encyclopaedias Yiwen leiju 藝文類聚 and Taiping yulan 太平御覽; secondly, the 16-chapter version in the series Han-Wei congshu 漢魏叢書, also compiled during the Ming period and largely identical to the respective Jinshu chapters; and the supplement Shiliuguo chunqiu buji 十六國春秋補輯 compiled by the Qing period 清 (1644-1911) scholar Tang Qiu 湯球 (1804-1881) who compiled this text-critical study of the older editions.

Table 1. Contents of the Shiliuguo chunqiu 十六國春秋
前趙錄 10 juan Former Zhao (304-329)
後趙錄 12 Later Zhao (319-350)
前燕錄 10 Former Yan (337-370)
前秦錄 10 Former Qin (351-395)
後秦錄 10 Later Qin (384-417)
蜀錄 5 Shu, i.e. Cheng-Han 成漢 (304-347)
前涼錄 6 Former Liang (314-376)
西涼錄 3 Western Liang (400-421)
北涼錄 4 Northern Liang (398-439)
後涼錄 4 Later Liang (386-403)
後燕錄 10 Later Yan (384-409)
南涼錄 3 Southern Liang (397-414)
南燕錄 3 Southern Yan (398-410)
西秦錄 6 Western Qin (385-431)
北燕錄 3 Northern Yan (409-436)
夏錄 4 Xia (407-432)
Sources:
Chen Changqi 陳長琦, Zhou Qun 周群 (2005). "Shiliuguo sanyi kaolüe 《十六國春秋》散佚考略", Xueshu yanjiu 學術研究, 2005 (7).
Chen Jihong 陳繼宏 (2016). "Weishu Li Gao zhuan, Jinshu Li Xuancheng zhuan, Shiliuguo chunqiu Xiliang lu duidu zhaji 《魏書·李暠傳》《晉書·李玄盛傳》《十六國春秋·西凉錄》對讀札記, Mingzuo xinshang 名作欣賞, 2016(4).
Chen Weizong 陳衛宗 (2008). "Shiliuguo chunqiu kaolüe 十六國春秋考略", Caizhi 才智, 2008 (5).
Chen Yong 陳勇 (2014). "Dunhuang miji Shiliuguo chunqiu kaoshi 《敦煌秘笈·十六國春秋》考釋", Minzu yanjiu 民族研究, 2014 (3).
Feng Junshi 馮君實 (1992). "Tu ben Shiliuguo chunqiu shiliao tanyuan 屠本《十六國春秋》史料探源", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1992 (3).
Gao Ran 高然 (2013). "Tu ben Shiliuguo chunqiu Si Yan lu shiliao tanyuan 屠本《十六國春秋》“四燕錄”史料探源", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2013 (5).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 11.
Honey, David Brian (2015). "Shiliuguo chunqiu", in Cynthia L. Chennault, et al., eds. Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley), 289-295.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1045.
Li Zhiliang 李之亮, Xu Huawei 許華偉 (1998). "Jinshu, Shiliuguo chunqiz duikan zhaji 《晉書》、《十六國春秋》對勘札記", Zhengzhou Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban>) 鄭州大學學報(哲學社會科學版), 1998 (5).
Liu Guoshi 劉國石 (2008). "Qingdai yi lai Tu ben Shiliuguo chunqiu yanjiu zongshu 清代以來屠本《十六國春秋》研究綜述", Zhongguo shi yanjiu dongtai 中國史研究動態, 2008 (8).
Qiu Jiurong 邱久榮 (1992). "Shiliuguo zhi wangyi ji qi jiben 《十六國春秋》之亡佚及其輯本", Zhongyang Mingzu Xueyuan xuebao 中央民族學院學報, 1992 (12).
Qiu Min 邱敏 (1991). "Shiliuguo chunqiu shiliao laiyuan shukao 《十六國春秋》史料来源述考", Xibei Di Er Minzu Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 西北第二民族學院學報(哲學社會科學版), 1991 (4).
Ren Huaiguo 任懷國 (2002). "Shilun Cui Hong de shixue gongxian: Jian lun Shiliuguo chunqiu de jiazhi 試論崔鴻的史學貢獻——兼論《十六國春秋》的價值", Weifang Xueyuan xuebao 濰坊學院學報, 2002 (10).
Tang Qinfu 湯勤福 (2010). "Guanyu Tu ben Shiliuguo chunqiu zhenwei de ruogan wenti 關於屠本《十六國春秋》真僞的若干問題", Qiushi xuekan 求是學刊, 2010 (1).
Wang Wei 王薇 (2013). "Lanhuihang ben Shiliutuo chunqiu de xingzhi ji qi yingxiang 蘭暉堂本《十六國春秋》的性質及其影響", Nankai xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 南開學報(哲學社會科學版), 2013 (3).
Wang Chaohai 王朝海 (2012). "Shiliuguo chuniu zhi zhengtongguan yanjiu 《十六國春秋》之正統觀研究", Ningxia Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban ) 寧夏大學學報(人文社會科學版), 2012 (5).
Wang Wei 王薇 (1993). "Shiliuguo chunqiu kaolüe 《十六國春秋》考略", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1993 (6).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 6.
Xue Mingyang 薛明揚 (1994). "Shiliuguo chunqiu 十六國春秋", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 224.
Zhang Huanzong 張煥宗 (1997). "Cui Hong he Shiliuguo chunqiu 崔鴻和《十六國春秋》", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 732.
Zhao Lisheng 趙儷生 (1986). "Shiliuguo chunqiu, Jinshu zaiji duidu ji 《十六國春秋》《晉書·載記》對讀記", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1986 (6).
Zhou Weizhou 周偉洲, Ding Jingtai 丁景泰, ed. (2006). Sichou zhi lu da cidian 絲綢之路大辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 761.
Zhou Yiliang 周一良 (1992). "Shiliuguo chunqiu 十六國春秋", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 928.