ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jing-Chu suishi ji 荊楚歲時記

Oct 22, 2010 © Ulrich Theobald

Jing-Chu suishi ji 荊楚歲時記 "Festivals and seasonal customs of the Jing-Chu region" is a description of habits, customs and festivities through the year in the southern region of Jing or Chu (modern Hubei and Hunan). It was written by Zong Lin 宗懍 (502-565), courtesy name Yuanlin 元懔, during the Liang period 梁 (502-557).

In 37, paragraphs Zong Lin describes annual festivals in short, and adds commentaries to the origin as seen from different literary sources. Some festivals can be traced back to historical events or persons, some to agricultural activities, others to the veneration of deities or ancestors; irregular festivities are related to diseases and their curing, marriage and childbirth, dances and bodily acitivities, or the expelling of evil spirits.

The original text, with a length of between 4 and 10 juan, is lost and had to be reconstruced from quotations in other books, like the encyclopaedias Yiwen leiju 藝文類聚 and Taiping yulan 太平御覽.

In 1982 the Jing-Chu suishi ji was republished by the Hubei Renmin Press 湖北人民出版社.

Sources:
Chapman, Ian (2014). "Festival and Ritual Calendar: Selections from Record of the Year and Seasons of Jing-Chu", in Wendy Swartz et al., eds. Early Medieval China: A Sourcebook (New York: Columbia University Press), 468-493.
Chittick, Andrew (2015). "Jing-Chu suishi ji", in Cynthia L. Chennault, et al., eds. Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley), 146-150.
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1584.
He Rong 何榮, Wang Lingjuan 王玲娟 (2017). "Jing-Chu suishi ji yinshi lei yuhui tanxi 《荊楚歲時記》飲食類語彙探析", Chifeng Xueyuan xuebao (Hanwen zhexue shehui kexue ban) 赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版), 2017 (9).
Li Daohe 李道和 (2008). "Jing-Chu suishi ji suishou zhanhou fengsu de wenxian kaobian 《荊楚歲時記》歲首占候風俗的文獻考辨", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2008 (1).
Li Ji 李霽 (2013). "Cong Jing-Chu suishi ji kan gudai Chu di san yue san jie su 从《荆楚岁时记》看古代楚地三月三節俗", Lantai shijie 蘭台世界", 2013 (9).
Li Ji 李霽 (2016). "Jing-Chu suishi ji zhong jisi huohong kaoyan 《荊楚歲時記》中祭祀活動考究", Lantai shijie 蘭台世界, 2016-09).
Li Shuihai 李水海, ed. (1994). Zhongguo xiaoshu da cidian 中國小說大辭典, Vol. Xian-Qin zhi Nanbeichao 先秦至南北朝卷 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 824.
Li Yumin 李裕民 (1987). "Zong Lin ji qi Jing-Chu suishi ji kaoshu 宗懔及其《荊楚歲時記》考述", Suzhou Daxue xuebao 蘇州大學學報, 1987 (6).
Lin Song 林嵩 (2018). "Jieri yu xianren: Cong Jing-Chu suishi ji zhu wen kan jieri de shenshenghua 節日與賢人——從《荊楚歲時記》注文看節日的神聖化", Zhongguo guji yu wenhua 中國典籍與文化, 2018 (4).
Liu Jingmao 劉景毛 (2002). "Jing-Chu suishi ji 荊楚歲時記", in Zhongguo yuanshi zongjiao baike quanshu bianzuan weiyuanhui 《中國原始宗教百科全書》編纂委員會, ed. Zhongguo yuanshi zongjiao baike quanshu 中國原始宗教百科全書 (Chengdu: Sichuan cishu chubanshe), 359.
Qi Chen 齊晨 (2016). "Jing-Chu suishi ji zhi minsu shixiang fenxi 《荊楚歲時記》之民俗事象分析", Yishu keji 藝術科技, 2016 (2).
Wang Nannan 王楠楠 (2010). "Cong Jing-Chu suishi ji kan Wei Jin Nanbeichao de duanwujie su 從《荊楚歲時記》看魏晉南北朝的端午節俗", Xiandai jiaoji 現代交際, 2010 (3).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1172.
Wang Zengwu 王增武, Zhang Tiantian 張甜甜 (2012). "Cong Jing-Chu suishi ji kan Nanchao JIng-Chu diqu jieri yinshi xisu 從《荊楚歲時記》看南朝荊楚地區的節日飲品習俗", Hubei Minzu Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 湖北民族學院學報(哲學社會科學版), 2012 (4).
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 460.
Xiao Fang 蕭放 (2001). "Jing-Chu suisji ji zuozhe, zhuzhe yu banben liuyuan kaoshu 《荊楚歲時記》作者、注者與版本源流考述", Hubei Minzu xuebao (Zhexue shehui kexue ban ) 湖北大學學報(哲學社會科學版), 2001 (3).
Yang Boda 楊伯達 (1992). "Jing-Chui suishi ji 荊楚歲時記", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Qinggong 輕工 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 218.
Zhang Yan 張艷 (2015). "Suishi jieqing tiyu yu Nanbeichao shiqi de minjian xinyang: Jing-Chu suishi ji zhi yanjiu 歲時節慶體育與南北朝時期的民間信仰——《荊楚歲時記》之研究", Nanjing Tiyu Xueyuan xuebao (Ziran kexue ban) 南京體育學院學報(自然科學版), 2015 (11).
Zhao Hankun 趙含坤, ed. (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 11.