ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Southern Dynasties > Liang]


Chinese History - Liang Dynasty 梁 (502-557)

Periods of Chinese History
The Liang dynasty 梁 (502-557) was the third of the Southern Dynasties 南朝 (420~589). It was founded by Xiao Yan 蕭衍, known as Emperor Wu 梁武帝 (r. 502-549), who is known in history as a famous poet and patron of Buddhism.

Liang Dynasty 梁 (502-557)
Liang Wudi 梁武帝 {Gaozu 梁高祖} (r. 502-549)
-----Tianjian 天監 502-519
-----Putong 普通 520-526
-----Datong 大通 527-528
-----Zhongdatong 中大通 529-534
-----Datong 大同 535-545
-----Zhongdatong 中大同 546
-----Taiqing 太清 547-549

Counter-Emperors
Lü Gou'er 呂苟兒 (506)
-----Jianming 建明 506
Chen Zhan 陳瞻 (506)
-----Shengming 聖明 506
Liu Lisheng 劉蠡升 (525-535)
-----Shenjia 神嘉 525-535
Xiao Baoyin 蕭寶寅 (527-528)
-----Longxu 隆緒 527-528
Xing Gao 邢杲 (528)
-----Tiantong 天統 528
Yuan Hao 元顥 (529-530)
-----Xiaoji 孝基 529
-----Jianwu 建武 530
Liu Jinggong 劉敬躬 (542)
-----Yonghan 永漢 542
Xiao Zhengde 蕭正德 (548-549)
-----Zhengping 正平 548-549
Xiao Yan 蕭衍
Liang Jianwendi 梁簡文帝 {Taizong 太宗} (r. 549-550)
-----Dabao 大寶 550
Xiao Wang 蕭網
The Prince of Yuzhang 豫章王 (r. 551)
-----Tianzheng 天正 (I) 551

Usurper Hou Jing 侯景 551-552
-----Taishi 太始 551-552
Xiao Dong 蕭棟
The Prince of Wuling 武陵王 (r. 552)
-----Tianzheng 天正 (II) 551
Xiao Ji 蕭紀
Liang Yuandi 梁元帝 {Shizu 世祖} (r. 552-554)
-----Chengsheng 承聖 552-553
-----Tianzheng 天正 (resumed) 553
-----Chengsheng 承聖 554
Xiao Yi 蕭繹
The Marquis of Zhenyang 貞陽侯 (r. 555)
-----Tiancheng 天成 555
Xiao Yuanming 蕭淵明
Liang Jingdi 梁敬帝 (r. 555-557)
-----Shaotai 紹泰 555
-----Taiping 太平 556-557
Xiao Fangzhi 蕭方智
The Prince of Yongjia 永嘉王 (r. 557) Xiao Zhuang 蕭莊
Later Liang (Houliang) 後梁 555-587
Liang Xuandi 梁宣帝 (r. 555-561)
-----Dading 大定 555-561
Xiao Cha 蕭詧
Liang Mingdi 梁明帝 (r. 562-585)
-----Tianbao 天保 562-585
Xiao Kui 蕭巋
The Last Ruler (Houzhu) of Liang 梁後主 (r. 585-587)
-----Guangyun 廣運 586-587
Xiao Cong 蕭琮

Sources: Yang Debing 楊德炳 (1992), "Liang 梁", in: Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, pp. 574-576. ● Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會 (ed. 2000), Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe), Vol.2, pp. 3322, 3324, 3326, 3328.

October 31, 2011 © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Emperors and Rulers

(Jin)
Government and Administration

(Jin)
Literature and Philosophy


Religion

(Jin)
Technology and Inventions


Economy

(Jin)
Arts