ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書 "Collectanea of the Studio of Conscious Insatiability" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Bao Tingbo 鮑廷博 (1728-1814). It includes 207 books in 30 collections (ji 集) with a total length of 823 juan.

Bao Tingbo, courtesy name Yiwen 以文, style Luyin 渌飲, hailed from Shexian 歙縣 (modern Shexian, Anhui) and moved later to Wulin 武林 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang), where he was very famous for his extremely large private library in Wuzhen 鄔鎮. When the imperial series Siku quanshu 四庫全書 was projected, Bao Tingbo submitted more than 600 precious volumes to the throne. During the Jiaqing reign-period 嘉慶 (1796-1820), he was therefore awarded the title of provincial graduate (juren 舉人). The name of his studio is derived from a sentence in the Confucian Classic Da Dai Liji 大戴禮記, in which someone speaks of the "insatiability for learning".

The series includes both prints and manuscripts of ancient date. The concept of the book is that only such texts were included that corresponded to the high standards of Confucian Classics and could be seen as supplementary "wings" and a help for the understanding of the important classics. Among the books on poetry, only such were included that had an equal poetry level as the Shijing 詩經 "Book of Songs".

The Zhibuzuzhai congshu was not printed as a whole, but the sections were published as they were finished. When Bao Tingbo died, 27 collections were published, and his son Bao Shigong 鮑士恭 later published three further collections as literary remains. The series has also a high printing quality. In 1921, the Gushu Liutong Chu Press 古書流通處 published a facsimile of the original editions

It later served as a model for Gao Chengxun's 高承勳 Xu zhibuzuzhai congshu 續知不足齋叢書, the anonymous Fang zhibuzuzhai congshu 仿知不足齋叢書, and Bao Tingjue's 鮑廷爵 Hou zhibuzuzhai congshu 後知不足齋叢書.

Table 1. The series Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書
(Qing) 鮑廷博 Bao Tingbo (comp.)
1772-1823 edition by Master Bao from Changtang 長塘鮑氏; facsimile from 1921 by Shanghai Gushu Liutong Chu 上海古書流通處
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
御覽闕史 二卷 Yulan queshi (Tang) 高彥休 Gao Yanxiu
古文孝經 一卷 Guwen xiaojing (Han) 孔安國 Kong Anguo; (Japan) 太宰純 Dazai Jun (太宰春臺 Dazai Shundai, phon. comm.)
寓簡 十卷
附錄 一卷
Yujian
Fulu
(Song) 沈作喆 Shen Zuozhe
兩漢刊誤補遺 十卷
附錄 一卷
Liang Han kanwu buyi
Fulu
(Song) 吳仁傑 Wu Renjie
涉史隨筆 一卷
附錄 一卷
Sheshi suibi
Fulu
(Jin) 葛洪 Ge Hong
客杭日記 一卷 Kehang riji (Yuan) 郭畀 Guo Bi
韻石齋筆談 二卷 Yunshizhai bitan (Qing) 姜紹書 Jiang Shaoshu
七頌堂識小錄 一卷 Qisongtang xiaolu (Qing) 劉體仁 Liu Tiren
第二集
公是先生弟子記 一卷 Gongshi xiansheng dizi ji (Song) 劉敞 Liu Chang
經筵玉音問答 一卷 Jingyan yuyin wenda (Song) 胡銓 Hu Chang
{巩/石}溪詩話 十卷 Gongxi shihua (Song) 黃徹 Huang Che
獨醒雜志 十卷
附錄 一卷
Duxing zazhi
Fulu
(Song) 曾敏行 Zeng Minxing
梁谿漫志 十卷
附錄 一卷
Liangxi manzhi
Fulu
(Song) 費衮 Fei Gun
赤雅 三卷 Chiya (Ming) 鄺露 Guang Lu
諸史然疑 一卷 Zhushi ranyi (Qing) 杭世駿 Hang Shijun
榕城詩話 三卷 Rongcheng shihua (Qing) 杭世駿 Hang Shijun
第三集
入蜀記 六卷 Rushuji (Song) 陸游 Lu You
猗覺寮雜記 二卷
附錄 一卷
Yijueliao zaji
Fulu
(Song) 朱翌 Zhu Yi
對牀夜話 五卷 Duichuang yehua (Song) 范晞文 Fan Xiwen
歸田詩話 三卷 Guitian shihua (Ming) 瞿佑 Zhai You
南濠詩話 一卷 Nanhao shihua (Ming) 都穆 Dou Mu
麓堂詩話 一卷 Lutang shihua (Ming) 李東陽 Li Dongyang
石墨鐫華 八卷 Shimo juanhua (Ming) 趙崡 Zhan Han
第四集
孫子算經 三卷 Sunzi suanjing (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.)
五曹算經 五卷 Wucao suanjing (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.)
釣磯立談 一卷
附錄 一卷
Diaoji litan
Fulu
(Song) 史□ Shi N; (Qing) 鮑廷博 Bao Tingbo, 鮑志祖 Bao Zhizu (comp.)
洛陽縉紳舊聞記 五卷 Luoyang jinshen jiuwen ji (Song) 張齊賢 Zhang Qixian
四朝聞見錄 五卷
附錄 一卷
Sichao wenjian lu
Fulu
(Song) 葉紹翁 Ye Shaoweng
金石史 二卷 Jinshishi (Qing) 郭宗昌 Guo Zongchang
閒者軒帖考 一卷 Xianzhexuan tiekao (Qing) 孫承澤 Sun Chengze
第五集
清虛雜著 三卷
補缺 一卷:
Qingxu zazhu
Buque:
(Song) 王鞏 Wang Gong
聞見近錄 一卷 Wenjian jinlu
甲申雜記 一卷 Jiashen zaji
隨手雜錄 一卷 Suishou zalu
補漢兵志 一卷 Bu Han bing zhi (Song) 白石先生 Baishi xiansheng (錢文子 Wen Zisun)
臨漢隱居詩話 一卷 Linhan yinju shihua (Song) 魏泰 Wei Tai
滹南詩話 三卷 Hunan shihua (Jurchen-Jin) 王若虛 Wang Ruoxu
歸潛志 十四卷
附錄 一卷
Guiqianzhi
Fulu
(Yuan) 劉祁 Liu Qi
黃孝子紀程 二卷
附錄 一卷:
Huangxiaozi jicheng
Fulu:
(Qing) 黃向堅 Huang Xiangjian
尋親紀程 一卷 Xunqin jicheng
滇還日記 一卷 Dianhuan riji
虎口餘生記 一卷
附 一卷
Hukou yusheng ji
Fu
(Ming) 邊大綬 Bian Dashou
澹生堂藏書約 一卷
(附)流通古書約 一卷
Danshengtang cangshu yue
app. Liutong gushu yue
(Ming) 祁承鄴 Qi Chengye
(Qing) 曹溶 Cao Rong
苦瓜和尚畫語錄 Kugua Heshang hua yulu (Qing) 釋道濟 Monk Daoji
第六集
玉壺清話 (玉壺野史) 十卷 Yuhu qinghua (Yuhu yeshi) (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
愧郯錄 十五卷 Kuitanlu (Song) 岳珂 Yue Ke
碧雞漫志 五卷 Biji manzhi (Song) 王灼 Wang Zhuo
樂府補題 一卷 Yuefu buti (Song) 陳恕可 Chen Shuke (comp.)
蛻巖詞 二卷 Tuiyanci (Yuan) 張翥
第七集
論語集解義疏 十卷 Lunyu jijie yishu (Wei) 何晏 He Yan; (Liang) 皇侃 Huang Kan
離騷草木疏 四卷 Lisao caomu shu (Song) 吳仁傑 Wu Renjie
游宦紀聞 十卷 Youhuan jiwen (Song) 張世南 Zhang Shinan
第八集
張丘建算經 三卷 Zhang Qiujian suanjing (Northern Wei) 張丘建 Zhang Qiujian; (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (comm.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng, 劉孝孫 Liu Xiaosun (comm.)
緝古算經 一卷 Jigu suanjing (Tang) 王孝通 Wang Xiaotong (comm.)
默記 一卷 Moji (Song) 王銍 Wang Zhi
南湖集 十卷
附錄 三卷
Nanhuji
Fulu
(Song) 張鎡 Zhang Zi
蘋州漁笛譜 二卷
附錄 一卷
Pinzhou yudi pu
Fulu
(Song) 周密 Zhou Mi
第九集
金樓子 六卷 Jinlouzi (Liang) 蕭繹 Xiao Yi (梁元帝 Liang Yuandi)
鐵圍山叢談 六卷 Tieweishan congtan (Song) 蔡絛 Cai Tao
農書 三卷 Nongshu (Song) 陳旉 Chen Fu
蠶書 一卷 Canshu (Song) 秦觀 Qin Guan
於潛令樓公進耕織二圖詩 (耕織圖) 一卷
附錄 一卷
Yuqian linglou gongjin gengzhi ertu shi (Gengzhitu)
Fulu
(Song) 樓璹 Lou Shu
湛淵靜語 二卷 Zhanyuan jingyu (Yuan) 白珽 Bai Ting; 周暕 Zhou Jian (comp.)
責備餘談 二卷
附錄 一卷
Qingbei yulu
Fulu
(Ming) 方鵬 Fang Peng
第十集
續孟子 二卷 Xu Mengzi (Tang) 林慎思 Lin Shensi
伸蒙子 三卷
家傳 一卷
Shenmengzi
Jiazhuan
(Tang) 林慎思 Lin Shensi
麟角集 一卷
附錄 一卷
Linjiaoji
Fulu
(Tang) 王棨 Wang Qi
蘭亭考 十二卷
群公帖跋 一卷
Lantingkao
Qungong tieba
(Song) 桑世昌 Sang Shichang
蘭亭續考 二卷 Lanting xukao (Song) 俞松 Yu Song
石刻鋪敘 二卷
附錄 一卷
Shike puxu
Fulu
(Song) 曾宏父 Zeng Hongfu
江西詩社宗派圖錄 一卷
(附)江西詩派小序 一卷
Jiangxi shishe zongpai tulu
Jiangxi shipai xiaoxu
(Qing) 張泰來 Zhang Tailai
(Song) 劉克莊 Liu Kezhuang
萬柳溪邊舊話 一卷 Wanliu xibian jiuhua (Yuan) 尤玘 You Qi
第十一集
詩傳注疏 三卷 Shizhuan zhushu (Song) 謝枋得 Xie Fangde
顏氏家訓 七卷
考證 一卷
Yanshi jiaxun
Kaozheng
(Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
江南餘載 二卷 Jiangnan yuzai (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
五國故事 二卷 Wuguo gushi (Song) NN; (Qing) 鮑廷博 Bao Tingbo, 鮑志祖 Bo Zhizu (comp.)
故宮遺錄 一卷 Gugong yilu (Ming) 蕭洵 Xiao Xun
伯牙琴 一卷
續補 一卷
Boyaqin
Xubu
(Song) 鄧牧 Deng Mu
洞霄詩集 十四卷 Dongxiao shiji (Yuan) 孟宗寶 Meng Zongbao (comp.)
石湖詞 一卷
補遺 一卷
(附)和石湖詞 一卷
Shihuci
Buyi
app. Heshihu ci
(Song) 范成大 Fan Chengda
(Song) 陳三聘 Chen Sanpin
花外集 (碧山樂府) 一卷 Huawaiji (Bishan yuefu) (Song) 王沂孫 Wang Yisun
第十二集
昌武段氏詩義指南 一卷 Changwu Duanshi shiyi zhinan (Song) 段昌武 Duan Changwu
離騷集傳 一卷 Lisao jizhuan (Song) 錢杲之 Qian Haozhi
江淮異人錄 一卷 Jiang-Huai yiren lu (Song) 吳淑 Wu Shu
慶元黨禁 一卷 Qingyuan dangjin (Song) 樵川樵叟 Qiaochuan qiaosou
酒經 三卷 Jiujing (Song) 大隱翁 Dayinweng (朱肱 Zhu Hong)
山居新話 一卷 Shanju xinhua (Yuan) 楊瑀 Yang Yu
鬼董 五卷 Guidong (Song) 沈□ Shen N; (Qing) 鮑廷博 Bao Tingbo, 鮑志祖 Bao Zhizu (comp.)
墨史 三卷
附錄 一卷
Moshi
Fulu
(Yuan) 陸友 Lu You
龔安節先生畫訣 (畫訣) 一卷 Gong Anjie xiansheng huajue (Huajue) (Qing) 龔賢 Gong Xian
畫荃 一卷 Huaquan (Qing) 笪重光 Da Chongguang; 王翬 Wang Hui, 惲格 Yun Ge (comm.)
今水經 一卷
表 一卷
Jinshuijing
Biao
(Qing) 黃宗曦 Huang Zongxi
佐治藥言 一卷
續 一卷
Zuozhi yaoyan
Xu
(Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
第十三集
相臺書塾刊正九經三傳沿革例 (相臺五經) 一卷 Xiangtai shushu kanzheng jiujing sanyhuan yange li (Xiangtai wujing) (Song) 岳珂 Yue Ke
元真子 (玄真子) 三卷 Yuanzhenzi (Xuanzhenzi) (Tang) 張志和 Zhang Zhihe
翰苑群書 二卷: Hanyuan qunshu: (Song) 洪遵 Hong Zun (comp.)
翰林志 一卷 Hanlinzhi (Tang) 李肇 Li Zhao
承旨學士院記 一卷 Chengzhi xueshi yuanji (Tang) 元稹 Yuan Zhen
翰林學士記 一卷 Hanlin xueshi ji (Tang) 韋處厚 Wei Chuhou
翰林院故事 一卷 Hanlinyuan gushi (Tang) 韋執誼 Wei Zhiyi
翰林學士院舊規 一卷 Hanlin xueshi yuan jiugui (Tang) 楊鉅 Yang Ju
重修承旨學士壁記 一卷 Chongxiu chengzhi xueshi biji (Tang) 丁居晦 Ding Juhui
禁林讌會集 一卷 Jinlin yanhui ji (Song) 李昉 Li Fang et al.
續翰林志 二卷 Xu hanlinzhi (Song) 蘇易簡 Su Yijian
次續翰林志 一卷 Cixu hanlinzhi (Song) 蘇耆 Su Qi
學士年表 一卷 Xuezhi nianbiao (Song) NN; (Qing) 鮑廷博 Bao Tingbo, 鮑志祖 Bao Zhizu (comp.)
翰苑題名 一卷 Hanyuan timing (Song) NN; (Qing) 鮑廷博 Bao Tingbo, 鮑志祖 Bao Zhizu (comp.)
翰苑遺事 一卷 Hanyuan yishi (Song) 洪遵 Hong Zun
朝野類要 五卷 Chaoye leiyao (Song) 趙升 Zhao Sheng
碧血錄 二卷
(附)周端孝先生血疏貼黃冊 一卷
Bixuelu
app. Zhou Duanxiao xiansheng xueshu tiehuang ce
(Ming) 黃煜 Hong Yu
(Ming) 周茂蘭 Zhou Maolan
逍遙集 一卷 Xiaoyaoji (Song) 潘閬 Pan Lang
百正集 三卷 Baizhengji (Song) 連文鳳 Lian Wenfeng
張子野詞 二卷
補遺 二卷
Zhangzi yeci
Buyi
(Song) 張先 Zhang Xian
貞居詞 一卷
補遺 一卷
Zhenjuci
Buyi
(Yuan) 張天雨 Zhang Tianyu
第十四集
籟紀 一卷 Laiji (Chen) 陳叔齊 Chen Shuqi
潛虛 一卷
(附)潛虛發微論 一卷
Qianxu
app. Xianxu fawei lun
(Song) 司馬光 Sima Guang
(Song) 張敦實 Zhang Dunshi
袁氏世範 三卷
(附)集事詩鑒 一卷
Yuanshi shifan
app. Jishi shijian
(Song) 袁采 Yuan Cai
(Song) 方昕 Fang Xin
天水冰山錄 一卷
附錄 一卷
(附)鈐山堂書畫記 一卷
Tianshui bingshan lu
Fulu
app. Qianshantang shuhua ji
(Ming) NN; (Qing) 鮑廷博 Bao Qingbo, 鮑志祖 Bao Zhizu (comp.)
(Ming) 文嘉 Wen Jia
第十五集
新唐書糾繆 二十卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Xintangshu jiumiu
Buyi
Fulu
(Song) 吳縝 Wu Chen; (Qing) 錢大昕 Qian Daxin (comm.)
修唐書史臣表 一卷 Xiutangshu shichen biao (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
洞霄圖志 六卷 Dongxiao tuzhi (Song) 鄧牧 Deng Mu; (Song) 孟宗寶 Meng Zongbao (comp.)
聱隅子噓欷瑣微論 二卷 Aoyuzi xuxi suowei lun (Song) 黃晞 Huang Xi
世緯 二卷
附錄 一卷
Shiwei
Fulu
(Ming) 袁帙 Yuan Zhi
第十六集
皇宋書錄 三卷 Huang-Song shulu (Song) 董史 Dong Shi
宣和奉使高麗圖經 四十卷
附錄 一卷
Xuanhe fengshi Gaoli tujing
Fulu
(Song) 徐競 Xu He
武林舊事 十卷
附錄 一卷
Wulin jiushi
Fulu
(Song) 四水潛夫 Sishui qianfu (周密 Zhou Mi)
錢塘先賢傳贊 一卷
附錄 一卷
Qiantang xianxian zhuanzan
Fulu
(Song) 袁韶 Yuan Shao
第十七集
五代史纂誤 三卷 Wudai shizan wu (Song) 吳縝 Wu Chen
嶺外代答 十卷 Lingwai daida (Song) 周去非 Zhou Qufei
南窗紀談 一卷 Nanchuang jitan (Song) NN; (Qing) 鮑廷博 Bao Qingbo, 鮑志祖 Bao Zhizu (comp.)
蘇沈內翰良方 十卷 Su-Shen neihan liangfang (Song) 蘇軾 Su Shi, 沈括 Shen Kuo
浦陽人物記 二卷 Puyang renwu ji (Ming) 宋濂 Song Lian
第十八集
宜州乙酉家乘 一卷 Yizhou yiyou jiacheng (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
吳船錄 二卷 Wuchuanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
清波雜志 十二卷
別志 二卷
Qingbo zazhi
Biezhi
(Song) 周輝 Zhou Hui
蜀難敘略 一卷 Shunan xulüe (Qing) 沈荀蔚 Shen Xunwei
灊山集 三卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Qianshanji
Buyi
Fulu
(Song) 朱翌 Zhu Yi
頤庵居士集 二卷 Yi'an jushi ji (Song) 劉應時 Liu Yingshi
第十九集
文苑英華辨證 十卷 Wenyuan yinghua bianzheng (Song) 彭叔夏 Peng Shuxia
詩紀匡謬 一卷 Shiji kuangmiu (Qing) 馮舒 Feng Shu
西塘集耆舊續聞 十卷 Xitangji qijiu xuwen (Song) 陳鵠 Chen Gu
山房隨筆 一卷 Shanfang suibi (Yuan) 蔣正子 Jiang Zhengzi
勿庵歷算書目 一卷 Wu'an lisuan shumu (Qing) 梅文鼎 Mei Wending
黃山領要錄 二卷 Huangshan lingyao lu (Qing) 汪洪度 Wang Hongdu
世善堂藏書目錄 二卷 Shishantang cangshu mulu (Ming) 陳第 Chen Di
第二十集
測圓海鏡細草 十二卷 Ceyuan haijing xicao (Yuan) 李冶 Li Ye
蘆浦筆記 十卷 Lupu biji (Song) 劉昌詩 Liu Changshi
五代史記纂誤補 四卷 Wudai shiji zuanwu bu (Qing) 吳蘭庭 Wu Lanting
山靜居畫論 二卷 Shanjingju hualun (Qing) 方薰 Fang Xun
茗香詩論 一卷 Mingxiang shilun (Qing) 宋大樽 Song Dazun
第二十一集
孝經鄭注 一卷
補證 一卷
Xiaojing Zheng zhu
Buzheng
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan (comm.)
孝經 一卷 Xiaojing (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 臧庸 Zang Yong (comm.)
益古演段 三卷 Yugu yanduan (Yuan) 李冶 Li Ye
弧矢算術細草 一卷 Gushi suanshu xicao (Qing) 李銳 Li Rui
五總志 一卷 Wuzongzhi (Song) 吳炯 Wu Jiong
黃氏日抄古今紀要逸編 一卷 Huangshi richao gujin jiyao yibian (Song) 黃震 Huang Zhen
丙寅北行日譜 一卷 Bingyin beixing ripu (Ming) 朱祖文 Zhu Zuwen
粵行紀事 三卷 Yuexing jishi (Qing) 瞿昌文 Zhai Wenchang
滇黔土司婚禮記 一卷 Dian-Qian tusi hunli ji (Qing) 陳鼎 Chen Ding
三山鄭菊山先生清雋集 一卷 Sanshan Zheng Jushan xiansheng qingjuan ji (Song) 鄭起 Zheng Qi; (Yuan) 仇遠 Qiu Yuan
所南翁一百二十圖詩集 一卷
錦錢餘笑 一卷
附錄 一卷
Suonan weng yibaiershi tushi ji
Jinqian yuxiao
Fulu
(Song) 鄭思肖 Zheng Sixiao
鄭所南先生文集 一卷附錄一卷 Zheng Suonan xiansheng wenji (Song) 鄭思肖 Zheng Sixiao
第二十二集
重彫足本鑒誡錄 十卷 Chongdiao zuben Jianjielu (Later Shu) 何光遠 He Guangyuan
侯鯖錄 八卷 Houqinglu (Song) 趙令畤 Song Lingshi
松窗百說 一卷 Songchuang baishuo (Song) 李季可 Li Jike
北軒筆記一卷 Beixuan biji (Yuan) 陳世隆 Chen Shilong
藏海詩話一卷 Canghai shihua (Song) 吳可 Wu Ke
吳禮部詩話一卷 Wu Libu shihua (Yuan) 吳師道 Wu Shidao
畫墁集 八卷
補遺 一卷
Huamanji
Buyi
(Song) 張舜民 Zhang Shunmin
第二十三集
讀易別錄 三卷 Du Yi bielu (Qing) 全祖望 Quan Zuwang
古今偽書考一卷 Gujin weishu kao (Qing) 姚際恒 Yao Jiheng
澠水燕談錄 十卷 Shengshui yantan lu (Song) 王闢之 Wang Pizhi
石湖紀行三錄: Shihu jixing sanlu: (Song) 范成大 Fan Chengda
吳船錄 收入第十八卷 Wuchuanlu
攬轡錄 一卷 Lanpeilu
驂鸞錄 一卷 Canluanlu
桂海虞衡志一卷 Guihai yuheng zhi (Song) 范成大 Fan Chengda
北行日錄 二卷 Beixing rilu (Song) 樓鑰 Lou Yao
放翁家訓 一卷 Fangweng jiaxun (Song) 陸游 Lu You
庶齋老學叢談 三卷 Shuzhai laoxue congtan (Yuan) 盛如梓 Sheng Ruzi
湛淵遺稿 三卷
補 一卷
Zhanyuan yigao
Bu
(Yuan) 白珽 Bai Ting
趙待制遺稿 一卷
(附)王國器詞 一卷
Zhao Daizhi yigao
app. Wangguoqi ci
(Yuan) 趙雍 Zhao Yong
灤京雜詠 二卷 Luanjing zayong (Yuan) 楊允孚 Yang Yunfu
陽春集 一卷 Yangchunji (Song) 米友仁 Mi Rouren
草窗詞 二卷
補 二卷
Caochuang ci
Bu
(Song) 周密 Zhou Mi
第二十四集
吹劍錄 外集 一卷 Chuijianlu Waiji (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
宋遺民錄 十五卷 Song yimin lu (Ming) 程敏政 Cheng Minzheng
天地間集 一卷 Tiandi jianji (Song) 謝翱 Xie Ao
宋舊宮人詩詞 一卷 Song jiugong ren shici (Song) 汪元量 Wang Yuanliang (comp.)
竹譜詳錄 七卷 Zhupu xianglu (Yuan) 李衎 Li Kan
書學捷要 二卷 Shuxue jieyao (Qing) 朱履貞 Zhu Lüzhen
第二十五集
履齋示兒編 二十三卷
(附)校補 一卷
覆校 一卷
Lüzhai shi'er bian
app. Jiaobu
Fujiao
(Song) 孫奕 Sun Yi; (Qing) 顧廣圻 Gu Guangqi (comm.)
霽山先生集 五卷
首 一卷
拾遺 一卷
Qishan xiansheng ji
Shou
Shiyi
(Song) 林景熙 Lin Jingxi; (Yuan) 章祖程 Zhang Zucheng (comm.)
第二十六集
五行大義 五卷 Wuxing dayi (Sui) 蕭吉 Xiao Ji
負暄野錄 二卷 Fuxuan yelu (Song) 陳槱 Chen You
古刻叢鈔一卷 Guke congchao (Ming) 陶宗儀 Tao Zongyi
梅花喜神譜 二卷 Meihua xishen pu (Song) 宋伯仁 Song Boren
斜川集 六卷
附錄 二卷
訂誤 一卷
Xiechuan ji
Fulu
Dingwu
(Song) 蘇過 Sun Guo
第二十七集
道命錄 十卷 Daominglu (Song) 李心傳 Li Xinchuan
曲洧舊聞 十卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
字通 一卷 Zitong (Song) 李從周 Li Congzhou
透簾細草 一卷 Toulian xicao () NN
續古摘奇算法 一卷 Xu gu zhaiqi suanfa (Song) 楊輝 Yang Hui
丁巨算法 一卷 Ding Ju suanfa (Yuan) 丁巨 Ding Ju
緝古算經細草 三卷 Jigu suanjing xicao (Tang) 王孝通 Qang Xiaotong; (Qing) 張敦仁 Zhang Dunren (comm.)
第二十八集
雲林石譜 三卷
(附)縐雲石圖記 一卷
Yunlin shipu
app. Zhouyun shitu ji
(Song) 杜綰 Du Wan
(Qing) 馬汶 Ma Wen
夢粱錄 二十卷 Menlianglu (Song) 吳自牧 Wu Zimu
靜春堂詩集 四卷
(附)紅蕙山房集 一卷
Jingchuntang shiji
app. Honghui shanfang ji
(Yuan) 袁易 Yang Yi
(Yuan) 袁廷檮 Yuan Tingchou
第二十九集
梧溪集 七卷
補遺 一卷
Wuxiji
Buyi
(Yuan) 王逢 Wang Feng
困學齋雜錄一卷 Kunxuezhai zalu (Yuan) 鮮于樞 Xianyu Shu
第三十集
克庵先生尊德性齋小集 三卷
補遺 一卷
Ke'an xiansheng Zundexingzhai xiaoji
Buyi
(Song) 程洵 Cheng Xun
麈史 三卷 Zhushi (Song) 王得臣 Wang Dechen
全唐詩逸 三卷 Quantangshi yi (Zentōshi ichi) (Japan) 河世寧 He Shining (市川寬斎 Ichikawa Kansai, comp.)
中吳紀聞 六卷 Zhongwu jiwen (Song) 龔明之 Gong Mingzhi
廣釋名 二卷 Guang shiming (Qing) 張金吾 Zhang Jinwu
餘姚兩孝子萬里尋親記 一卷 Yu Yao liang diaozi wanli xunqin ji (Qing) 翁廣平 Weng Guangping
畫梅題記 一卷 Huamei tiji (Qing) 朱方藹 Zhu Fangye
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2079.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 134-137.

Xu zhibuzuzhai congshu 續知不足齋叢書

Xu zhibuzuzhai congshu 續知不足齋叢書 is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Gao Chengxun 高承勲. It includes 17 books in two collections with a total length of 44 juan.

Gao Chengxun, courtesy name Songsan 松三, hailed from Cangzhou 滄州 (modern Cangzhou, Hebei). His series imitates the structure of Bao Tingbo's 鮑廷博 (1728-1814) Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書 and was thought as a supplement to the latter, with two collections (ji 集). It is often seen as the thirty-first and thirty-second collections of this famous series. Most texts included in Gao's supplement are relatively short and have the character of essays.

Table 2. The series Xu zhibuzuzhai congshu 續知不足齋叢書
(Qing) 高承勲 Gao Chengxun (comp.)
Edition by Master Gao from Bohai 渤海高氏
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
增廣太平惠民和劑局方 十卷
用藥總論 三卷
Zengguang Taiping huimin heji jufang
Yongyao zonglun
(Song) 陳師文 Chen Shiwen et al.
芥隱筆記 一卷 Jieyin biji (Song) 龔頤正 Gong Yizheng
佩觿 三卷 Peixi (Later Zhou) 郭忠恕 Guo Zhongshu
資暇集 (資暇錄) 三卷 Zixiaji (Zixialu) (Tang) 李匡乂 Li Kuangyi
陰符七篇 一卷 Yinfu qipain () NN
計倪子 一卷 Jinizi (Zhou) 計然 Ji Ran
第二集
古今事物考 八卷 Gujin shiwu kao (Ming) 王三聘 Wang Sanpin
戴氏鼠璞 二卷 Daishi Shupu (Song) 戴埴 Dai Zhi
聽雨紀談 一卷 Tingyu jitan (Ming) 都穆 Du Mu
三餘贅筆 一卷 Sanyu zhuibi (Ming) 都卬 Du Ang
物原 一卷 Wuyuan (Ming) 羅頎 Luo Qi
山水忠肝集摘要 一卷 Shanshui zhonggan ji zhaiyao (Ming) 蕭克 Xiao Ke
大六壬苗公射覆鬼攝腳 三卷 Da liuren miao gong she fu gui she jiao () NN
宜齋野乘 一卷 Yizhai yecheng (Song) 吳枋 Wu Fang
痛餘雜錄 一卷 Tongyu zalu (Ming) 史惇 Shi Dun
豪譜 一卷 Haopu (Qing) 高承勲 Gao Chengxun
遊戲錄 二卷 Youxilu (Qing) 程景沂 Cheng Jingyi
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2088.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 185-186.

Hou Zhibuzuzhai congshu 後知不足齋叢書

Hou zhibuzuzhai congshu 後知不足齋叢書 is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Bao Tingjue 鮑廷爵. It includes 76 books, arranged in 8 "book cases" (han 函), with a total length of 171 juan.

Bao Tingjue, courtesy name Shuheng 叔衡, hailed from Changshu 常熟, Jiangsu, and obtained the title of expectant prefect (houbu zhixian 候補知縣) in Zhejiang. His father Bao Zhenfang 鮑振芳 was a great book collector and transmitted this love to books to his son who decided publishing several critical editions of Confucian Classics and historiographical texts in his own series. Some of the books are of great importance because they were prohibited under the Qing, like Xu Lun's 許倫 (b. 1412) Jiubian tulun 九邊圖論 or Hu Zongxian's 胡宗憲 (1512-1565) Haifang tulun 海防圖論. Bao Tingjue has also written postfaces to his father's book Jinshi dingli 金石訂例 and the book Jirui 稽瑞 of the Tang-period 唐 (618-907) writer Liu Geng 劉賡.

The series was published between 1874 and 1884 in separate cases. It is therefore not easy to obtain in one compact edition but is fortunately included as a whole in the "meta-series" Baibu congshu 百部叢書.

Table 3. The series Hou zhibuzuzhai congshu 後知不足齋叢書
(Qing) 鮑廷爵 Bao Tingjue (comp.)
1874-1890 edition by Master Bao from Changshu 常熟鮑氏
書名, length in juan Title Author(s)
第一函
鄭氏遺書 五種: Zhengshi yishu: (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
駁五經異義 一卷
補遺 一卷
Bo wujing yiyi
Buyi
(Qing) 王復 Wu Fu (comp.); 武億 Wu Yi (comm.)
箴膏肓 一卷 Zhengaomang (Qing) 王復 Wu Fu (comp.); 武億 Wu Yi (comm.)
起廢疾 一卷 Qifeiji (Qing) 王復 Wu Fu (comp.); 武億 Wu Yi (comm.)
發墨守 一卷 Famoshou (Qing) 王復 Wu Fu (comp.); 武億 Wu Yi (comm.)
鄭志 三卷 Zhengzhi (Wei) 鄭小同 Zheng Xiaotong (comp.); (Qing) 錢東垣 Qian Dongyuan, 錢侗 Qian Tong (comp.)
沈氏經學 六種 二十卷: Shenshi jingxue: (Qing) 沈淑 Shen Shu
陸氏經典異文輯 六卷 Lushi jingdian yiwen ji
經典異文補 六卷 Jingdian yiwen bu
注疏瑣語 四卷 Zhushu suoyu
春秋左傳分國土地名 二卷 Chunqiu Zuozhuan fenguo tudi ming
左傳列國職官 一卷 Zuozhuan lieguo zhiguan
左傳器物宮室 一卷 Zuozhuan qiwu gongshi
第二函
五經文字 三卷 Wujing wenzi (Tang) 張參 Zhang Sen
新加九經字樣 一卷 Xinjia jiujing ziyang (Tang) 唐玄度 Fang Xuanling
石經殘字考 一卷 Shijing canzi kao (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
干祿字書 一卷 Ganlu zishu (Tang) 顔元孫 Yan Yuansun
班馬字類 二卷 Ban-Ma zeilei (Song) 婁機 Lou Ji
九經補韻 一卷 Jiujing buyun (Song) 楊伯喦 Yang Boyan
第三函
許氏說文解字雙聲疊韻譜 一卷 Xushi Shuowen jiezi shuangsheng dieyun pu (Qing) 鄧廷楨 Deng Tingzhen
積古齋鐘鼎彝器款識 十卷 Jiguzhai zhongding yiqi kuanzhi (Qing) 阮元 Ruan Yuan
兩漢五經博士考 三卷 Lianghan wujing boshi kao (Qing) 張金吾 Zhang Jinwu
漢魏六朝志墓金石例 三卷
唐人志墓諸例 一卷
Han Wei Liuchao zhimu jinshi li
Tangren zhimu zhuli
(Qing) 吳鎬 Wu Gao
金石訂例 四卷 Jinshi dingli (Qing) 鮑振方 Bao Zhenfang
第四函
稽瑞 一卷 Xirui (Tang) 劉賡 Liu Geng
崇文總目 五卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Chongwen zongmu
Buyi
Fulu
(Song) 王堯臣 Wang Yaochen et al. (comp.); 錢東垣 Qian Dongyuan et al.(comm.); 錢侗 Qian Tong (suppl.)
第六絃溪文鈔 四卷 Diliuxianxi wenchao (Qing) 黃廷鑒 Huang Tingjian
第五函
六藝論 一卷 Liuyi lun (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 陳鱣 Chen Shan (comp.)
大誓答問 一卷 Dashi dawen (Qing) 龔自珍 Gong Zizhen
詩問 一卷 Shiwen (Qing) 汪琬 Wang Wan
橝弓訂誤 一卷 Tangong dingwu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
五經今文古文考 一卷 Wujing jinwen guwen kao (Qing) 吳陳琰 Wu Chenyan
夏小正詁 一卷 Xia xiaozheng gu (Qing) 諸錦 Zhu Jin
駢雅訓纂 七卷
首 一卷
Pianya xunzuan
Shou
(Qing) 魏茂林 Wei Maolin
第六函
春秋左氏古經 二十卷
五十凡 一卷
Chunqiu Zuoshi gujing
Wushi fan
(Qing) 段玉裁 Duan Yucai
文字蒙求 四卷 Wenzi mengqiu (Qing) 王筠 Wang Yun
說文楬原 二卷 Shuowen jieyuan (Qing) 張行孚 Zhang Xingfu
說文發疑 六卷 Shuowen fayi (Qing) 張行孚 Zhang Xingfu
論篆 一卷 Lunzhuan (Tang) 李陽冰 Li Yangbing
篆刻十三略 一卷 Zhuanke shisan lüe (Qing) 袁三俊 Yuan Sanjun
京畿金石考 二卷 Jingji jinshi kao (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
第七函
史略 六卷 ShilüeShilüe (Song) 高似孫 Gao Sixun
漢禮器制度 一卷 Han liqi zhidu (Han) 叔孫通 Shusun Tong; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
漢官 一卷 Hanguan (Han) NN; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
漢官解詁 一卷 (Han) 王隆 Wang Long; 胡廣 Hu Xing (comm.); (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
漢舊儀 二卷
補遺 二卷
Han jiuyu
Buyi
(Han) 衛宏 Wei Hong; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
漢官儀 二卷 Hanguanyi (Han) 應劭 Wang Shao; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
漢官典職儀式選用 一卷 Hanguan dianzhi yishi xuanyong (Han) 蔡質 Cai Zhi; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
漢儀 一卷 Hanyi (Wu) 丁孚 Ding Fu; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
後漢書補表 八卷 Houhanshu bubiao (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
楚漢春秋 一卷
(附)疑義 一卷
Chu-Han chunqiu (Han) 陸賈 Lu Jia; (Qing) 茆泮林 Mao Panlin (comp.)
古金待問錄 四卷
錄餘 一卷
補遺 一卷
Gujin daiwen lu
Luyu
Buyi
(Qing) 朱楓 Zhu Feng
第八函
州縣提綱 四卷 Zhouxian tigang (Song) 陳襄 Chen Xiang
輿地形勢論 一卷 Yudi xingshi lun (Qing) 鮑振方 Bao Zhenfang
九邊圖論 一卷 Jiubian tulun (Ming) 許論 Xu Lun
海防圖論 一卷 Haifang tulun (Ming) 胡宗憲 Hu Zongxian
淳化祕閣法帖考正 十二卷 Chuhua mige fatie kaozheng (Qing) 王澍 Wang Shu
蘇米齋蘭亭考 八卷 Sumizhai Lanting kao (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2079.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 205-207.

Fang zhibuzuzhai congshu 仿知不足齋叢書

Fang zhibuzuzhai congshu 仿知不足齋叢書 is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by an anoymous person during the Qing-period 清 (1644-1911). It includes but five books with a total length of 13 juan. The series had quite probably but commercial value by alleging to be a supplement to Bao Tingbo's 鮑廷博 (1728-1814) important series Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書. It was printed by the Renshoutang Hall 仁壽堂.

Table 4. The series Fang zhibuzuzhai congshu 仿知不足齋叢書
(Qing) NN (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
靈棋經 二卷 Lingqijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo; (Jin) 顏幼明 Yan Youming, (Liu-Song) 何承天 He Chengtian (comm.); (Yuan) 陳師凱 Chen Shikai, (Ming) 劉基 Liu Ji (comm.)
考古質疑 六卷 Kaogu zhiyi (Song) 葉大慶 Ye Daqing
類次書肆說鈴 二卷 Leici shusi shuoling (Ming) 葉秉敬 Ye Bingjing
獸經 一卷 Shoujing (Ming)黃省曾 Huang Shengzeng
虎苑 二卷 Huyuan (Ming) 王稚登 Wang Zhideng
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2102.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, xxx.