CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Anthologies category > Collectanea > Xiaoxue leibian]

Chinese Literature
Xiaoxue leibian 小學類編 "Categorized Compilation on Minor Learning"


The Xiaoxue leibian 小學類編 "Categorized Compilation on Minor Learning" is a collectaneum specialized on ancient lexicography. It includes 6 texts with a total length of 36 juan "scrolls", and an appendix. The collection was compiled by the late Qing period 清 (1644-1911) scholar Li Zuwang 李祖望 (1814-1881), courtesy name Li Binyu 李賓嵎. He came from Jiangdu 江都 (modern Yangzhou 揚州, Jiangsu) and was a poet and specialist on philological studies (characters and phonetics). He has written the books Guyun pangzheng 古韻旁證, Shuowen chongkao 說文重考 and Shuowen tongxi biao 說文統系表.
The Xiaoxue leibian was compiled under the influence of a new wave of studies to the Han period 漢 (206 BCE-220 CE) character dictionary Shuowen jiezi 說文解字 by Xu Shen 許慎. Hui Dong's 惠棟 Du Shuowen ji 讀說文記 is a detailed critical study of the Shuowen jiezi, and Qian Daxin's 錢大昕 Shuowen dawen 說文答問 is an equally high-quality study. Jiang Sheng 江聲, a disciple of Hui Dong, has written a study on the six writing styles, the Liushushuo 六書說. Jiang Yuan 江沅, a disciple of Duan Yucai 段玉裁 was a specialist for phonetics and the seal script. The Xiaoxue leibian includes his book Shuowen shilie 說文釋例. The text Shuowen jingzi kao 說文經字考 has been authored by Chen Shouqi 陳壽祺, a specialist on phonetics, and adds to Bi Yuan's 畢沅 study Shuowen jiezi jiuyin 說文解字舊音, which unfortunately suffers from the incorporation of many popular character variants (suzi 俗字) that Bi Yuan took for correct forms. The Xiaoxue leibian includes also a list of contents of Ren Dachun's 任大椿 two collectanea Xiaoxue gouchen 小學鉤沉 and Zilin kaoyi 字林考逸. The Xiaoxue leibian is an important contribution to the study of Chinese characters.


Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰 (1996). Siku da cidian 四庫大辭典, vol. 1, p. 862. Changchun: Jilin daxue chubanshe.
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, p. 624. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.


小學類編 Xiaoxue leibian
(Qing) 李祖望 Li Zuwang (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
惠氏讀說文記 (讀說文記) 十五卷 Huishi du Shuowen ji (Du Shuowen ji) (Qing) 惠棟 Hui Dong
說文校議 十五卷 Shuowen jiaoyi (Qing) 姚文田 Yao Wentian, 嚴可均 Yan Kejun; 孫星衍 Sun Xingyan (rev.)
說文答問 一卷 Shuowen dawen (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
說文經字考 一卷 Shuowen jingzi kao (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi
六書說 一卷 Liushu shuo (Qing) 江聲 Jiang Sheng
說文釋例 二卷 Shuowen shili (Qing) 江沅 Jiang Yuan
(附編)小學鉤沉: (Fubian) Xiaoxue gouchen: (Qing) 任大椿 Ren Dachun (comp.); 王念孫 Wang Niansun, 汪廷珍 (comm.)
倉頡篇
(附)倉頡訓詁
倉頡解詁
Cangjiepian
app. Cangjie xungu
Cangjie jiegu
三倉
(附)三倉訓詁
三倉解詁
Sancang
app. Sancang xungu
Sancang jiegu
(Qin) NN
凡將篇 Fanjiangpian (Han) 司馬相如 Sima Xiangru
古文官書
(附)古文奇字
郭訓古文奇字
Gu wenguan shu
Guwen qizi
Guo xun Guwen qizi
(Han) 衛宏 Wei Hong
勸學篇 Quanxuepian (Han) 蔡邕 Cai Yong
聖皇篇 以上合一卷 Shenghuangpian (Han) 蔡邕 Cai Yong
通俗文 Tongsuwen (Han) 服虔 Fu Qian
埤倉 Picang (Wei) 張揖 Zhang Yi
古今字詁 Gujin zigu (Wei) 張揖 Zhang Yi
雜字 以上合一卷 Zazi (Wei) 張揖 Zhang Yi
聲類 Shenglei (Wei) 李登 Li Deng
辨釋名 Bian shiming (Wu) 韋昭 Wei Zhao
韻集 以上合一卷 Yunji (Jin) 呂靜 Lü Jing
難字解詁 Nanzi jiegu (Wei) 周成 Zhou Cheng
周成難字 Zhou Cheng Nanzi (Wei) 周成 Zhou Cheng
小學篇 Xiaoxuepian (Jin) 王義 Wang Yi
字苑 Ziyuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
字指 Zizhi (Jin) 李彤 Li Tong
音譜 以上合一卷 Yinpu (Liu-Song) 李槩 Li Gai
纂文 Zuanwen (Liu-Song) 何承天 He Chengtian
纂要 Zuanyao (Liang) 蕭繹 Xiao Yi (梁元帝 Emperor Liang Yuandi)
文字集略 Wenzi jilüe (Liang) 阮孝緒 Ruan Xiaoxu
字略 Zilüe (Later Wei) 宋世良 Song Shiliang
廣倉 以上合一卷 Guangcang (Later Wei) 樊恭 Fan Gong
字統 Zitong (Later Wei) 楊承慶 Yang Chengqing
韻略 Yunlüe (Northern Qi) 陽休之 Yang Xiuzhi
證俗音 Zhengsuyin (Northern Qi) 顔之推 Yan Zhitui
文字指歸 Wenzi zhigui (Sui) 曹憲 Cao Xian
切韻 以上合一卷 Qieyun (Sui) 陸法言 Lu Fayan
字書 二卷 Zishu () NN
字體 Ziti () NN
異字苑 Yiziyuan () NN
字類 Zilei () NN
字諟 Zishi () NN
古今字音 Gujin ziyin () NN
聲譜 Shengpu () NN
證俗文 Zhengsuwen () NN
異字音 以上合一卷 Yiziyin () NN
三蒼考逸補正 一卷 Sancang kaoyi buzheng (Qing) 任兆麟 Ren Zhaolin
說文舊音 一卷 Shuowen jiuyin (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comp.)
爾雅古注斠 三卷 Erya guzhu jiao (Qing) 葉蕙心 Ye Huixin
蘭如詩鈔 一卷 Lanru shichao (Qing) 葉蕙心 Ye Huixin
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, p. 624. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
Chinese literature according to the four-category system

September 29, 2013 © Ulrich Theobald · Mail