CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Anthologies category > Collectanea > Yicun congshu]

Chinese Literature
Yicun congshu 佚存叢書 "Collectaneum of Surviving Books"


The Yicun congshu 佚存叢書 "Collectaneum of Surviving Books" (Japanese reading Isson sōsho) is a collectaneum compiled by the Japanese scholar Tianbao shanren 天瀑山人 (Hayashi Taira 林衡, i.e. Hayashi Jūsai 林述斎). It includes 17 books with a total length of 111 juan "scrolls". All books are lost in China and have only been transmitted in private Japanese libraries. Each text is accompanied by a postface describing its textual history. The collectaneum was compiled during the Kansei 寛政 (1789-1800) and Kyōwa 享和 (1801-1803) reigns and was reprinted in 1882 in Shanghai by Huang Cansheng 黃燦生.

Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰 (1996). Siku da cidian 四庫大辭典, vol. 2, p. 2103. Changchun: Jilin daxue chubanshe.
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, p. 224. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.


佚存叢書 Yicun congshu (Isson sōsho)
(Japan) 林衡 Hayashi Taira (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
第一帙
古文孝經 一卷 Guwen xiaojing (Han) 孔安國 Kong Anguo
五行大義 五卷 Wuxing dayi (Sui) 蕭吉 Xiao Ji
臣軌 二卷 Chengui (Tang) 武則天 Empress Wu Zetian
樂書要錄殘 三卷 Yueshu yaolu (Tang) 武則天 Empress Wu Zetian
兩京新記 一卷 Liangjing xinji (Tang) 韋述 Wei Shu
李嶠雜詠百二十首 二卷 Li Jiao zayong baiershi shou (Tang) 李嶠 Li Jiao
第二帙
文館詞林殘 四卷 Wenguan cilin (can) (Tang) 許敬宗 Xu Jingzong et al.
文公朱先生感興詩 一卷 Wengong Zhu xiansheng ganxing shi (Song) 朱熹 Zhu Xi; 蔡模 Cai Mo (comm.)
武夷櫂歌 一卷 Wuyi dige (Song) 朱熹 Zhu Xi; 陳普 Chen Pu (comm.)
泰軒易傳 六卷 Taixuan Yizhuan (Song) 李中正 Li Zhongzheng
左氏蒙求 一卷 Zuoshi mengqiu (Yuan) 吳化龍 Wu Hualong
第三帙
唐才子傳 十卷 Tang caizi zhuan (Yuan) 辛文房 Xin Wenfang
王翰林集注難經 (難經集注) 五卷 Wang Hanlin jizhu Nanjing (Nanjing jizhu) (Ming) 王九思 Wang Jiusi et al.
第四帙
古本蒙求 (蒙求,蒙求集註) 三卷 Guben mengqiu (Mengqiu, Mengqiu jizhu) (Later Jin) 李瀚 Li Han
崔舍人玉堂類稿 (玉堂類稿) 二十卷
(附)西垣類稿 二卷
Cui sheren Yutang leigao (Yutang leigao)
app. Xiyuan leigao
(Song) 崔敦詩 Cui Dunshi
第五帙
周易新講義 十卷 Zhouyi xin jiangyi (Song) 龔原 Gong Yuan
第六帙
宋景文公集 三十二卷 Song Jingwengong ji (Song) 宋祁 Song Qi
Shanghai tushuguan 上海圖書館 (ed. 1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄, vol 1, p. 224. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
Chinese literature according to the four-category system

May 28, 2012 © Ulrich Theobald · Mail