ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Baojingtang congshu 抱經堂叢書

Apr 20, 2012 © Ulrich Theobald

Baojingtang congshu 抱經堂叢書 "Collectanea of the Hall of the Embracement of the Classics" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Lu Wenchao 盧文弨 (1717-1795). It includes 21 books with a total length of 263 juan.

As a Confucian philosopher highly interested in philology, Lu Wenchao commented a lot of ancient writings and revised some older commentaries. He also undertook some research on book catalogues and revised the bibliographic treatises of some of the official dynastic histories. The results of his research are assembled in the book Qunshu shibu 群書拾補. The new commentaries that Lu Wenchao wrote are based on high quality editions of ancient books like some of the Confucian Classics (Shangshu 尚書, Yili 儀禮), or histories (Yizhoushu 逸周書) and philosophic treatises (Xunzi 荀子, Chunqiu fanlu 春秋繁露), but also writings of later date. His own writings are to be found in the book Baojingtang wenji 抱經堂文集.

Lu Wenchao's series is an important collection of corrections to commentaries of older date. His research was done with great care and is very reliable.

The Baojingtang congshu was printed by the compiler himself. In 1923 the Zhili Printing House 直隸書局 in Beijing published a facsimile of the first edition.

Table 1. The series Baojingtang congshu 抱經堂叢書
(Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comp.)
1784-1796 edition by Master Lu from Yuyao 餘姚盧氏; facsimile from 1923 by Beijing Zhili Shuju 北京直隸書局
書名, length in juan Title Author(s)
經典釋文 三十卷
(附)考證 三十卷
Jingdian shiwen
app. Kaozheng
(Tang) 陸德明 Lu Deming; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
儀禮注疏詳校 十七卷 Yili zhushu xiangjiao (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
逸周書 十卷
(附)校正補遺 一卷
Yizhoushu
app. Jiaozheng buyi
(Jin) 孔晁 Kong Chao (comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
白虎通 四卷
闕文 一卷
(附)校勘補遺一卷
(附)考一卷
Baihutong
app. Quewen
Jiaokan buyi
Kao
(Han) 班固 Ban Gu; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.), 莊述祖 Zhuang Shuzu (rev.)
輶軒使者絕代語釋別國方言 (方言) 十三卷
(附)校正補遺 一卷
Youxuan shizhe juedai yushi bieguo fangyan (Fangyan)
app. Jiaozheng buyi
(Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
荀子 二十卷
(附)校勘補遺 一卷
Xunzi
app. Jiaokan buyi
(Zhou) Xun Kuang 荀況; (Tang) 楊倞 Yang Jing (comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao, 謝墉 Xie Yong (comm.)
新書 十卷 Xinshu (Han) 賈誼 Jia Yi; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
春秋繁露 十七卷
附錄 一卷
Chunqiu fanlu
Fulu
(Han) 董仲舒 Dong Zhongshu; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
顏氏家訓 七卷
(附)注補並重校 一卷
(附)注補正 一卷
(附)壬子年重校 一卷
Yanshi jiaxun
app. Zhubu bing chongjiao
Zhubuzheng
Renzi nian chongjiao
(Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui; (Qing) 趙曦明 Zhao Ximing (comm.), (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao, 錢大昕 Qian Daxin (rev.)
群書拾補初編 三十九卷: Qunshu shibu chubian: (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
五經正義表 一卷 Wujing zhengyi biao
周易注疏校正 一卷 Zhouyi zhushu jiaozheng
周易略例校正 一卷 Zhouyi lülie jiaozheng
尚書注疏校正 一卷 Shangshu zhushu jiaozheng
春秋左傳注疏校正 一卷 Chunqiu-Zuozhuan zhushu jiaozheng
禮記注疏校正 一卷 Liji zhushu jiaozheng
儀禮注疏校正 一卷 Yili zhushu jiaozheng
呂氏讀詩記補闕 一卷 Lüshu dushi shiji buque
史記惠景間侯者年表校補 一卷 Shiji Hui-Jing jian houzhe nianbiao jiaobu
續漢書志注補校正 一卷 Xu Hanshu zhi zhubu jiaozheng
晉書校正 一卷 Jinshu jiaozheng
魏書校正 一卷 Weishu jiaozheng
宋史孝宗紀補脫 一卷 Songshi Xiaozong ji butuo
金史補脫 一卷 Jinshi butuo
資治通鋻序補逸 一卷 Zizhi tongjian xu buyi
文獻通考經籍校補 一卷 Wenxian tongkao jingji jiaobu
史通校正 一卷 Shitong jiaozheng
新唐書糾繆校補 一卷 Xintangshu jiumiu jiaobu
山海經圖讚補逸 一卷 Shanhaijing tuzan buyi
水經序補逸 一卷 Shuijing xu buyi
鹽鐵論校補 一卷 Yantielun jiaobu
新序校補 一卷 Xinxu jiaobu
說苑校補 一卷 Shuoyuan jiaobu
申鋻校正 一卷 Shenjian jiaozheng
列子張湛注校正 一卷 Liezi Zhang Zhan zhu jiaozheng
韓非子校正 一卷 Hanfeizi jiaozheng
晏子春秋校正 一卷 Yanzi chunqiu jiaozheng
風俗通義校正逸文 一卷 Fengsu tongyi jiaozheng yiwen
新論校正 一卷 Xinlun jiaozheng
潛虛校正 一卷 Qianxu jiaozheng
春渚紀聞補闕 一卷 Chunzhu jiwen buque
嘯堂集古錄校補 一卷 Xiaotang jigulu jiaobu
鮑照集校補 一卷 Bao Zhao ji jiaobu
韋蘇州集校正拾遺 一卷 Wei Suzhou ji jiaozheng shiyi
元微之文集校補 一卷 Yuan Weizhi wenji jiaobu
白氏文集校正 一卷 Baishi wenji jiaozheng
林和靖集校正 一卷 Lin Hejing ji jiaozheng
明史藝文志 二卷:
..宋史藝文志補 一卷
..補遼金元藝文志 一卷
Mingshi yiwen zhi:
..Songshi yiwen zhi bu
..Bu Liao-Jin-Yuan yiwen zhi
西京雜記 二卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin or (Jin) 葛洪 Ge Hong; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
獨斷 二卷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
三水小牘 二卷 Sanshui xiaodu (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
鐘山札記 四卷 Zhongshan zhaji (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
龍城札記 三卷 Longcheng zhaji (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
解舂集文鈔 十二卷
補遺 二卷
詩鈔 三卷
Jiechong jiwen chao
Buyi
Shichao
(Qing) 馮景 Feng Jing
抱經堂文集 三十四卷 Baojingtang wenji (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2066.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 143-144.