ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Longwei mishu 龍威秘書

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Longwei mishu 龍威秘書 "Secret books of the Dragon Force" is a series collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Ma Junliang 馬俊良. It includes 177 books in ten collections (ji 集) with a total length of 323 juan.

Ma Junliang, courtesy name Qianshan 嵰山, hailed from Shimen 石門 (modern Tongxiang 桐鄉, Zhejiang), but there is practically nothing known about his life. The title of the series is inspired by the story of an immortal called Longwei Zhangren 龍威丈人 that is recorded in the Daoist encyclopaedia Yunji qiqian 雲笈七籤. The Longwei mishu includes books from the Han period 漢 (206 BCE-220 CE), extracted from the series Han-Wei congshu 漢魏叢書, down to the Qing period. Most of the ten collections have a title that clarifies which type of books is assembled, namely

1. 漢魏叢書采珍 Rara from the series Han-Wei congshu

2. 四庫論錄 Treatises from the "Four Storehouses"

3. 歷代詩話 Critics on poetry through the ages

4. 晉唐小說暢觀 Free overview of novellas from the Jin and Tang periods

5. 古今叢說拾遺 Selection of old and modern essays

6. 名臣四六奏章 Memorials of ministers written in rhythmical prose

7. 吳氏說鈴攬勝 Master Wu's panoramic view of treatises

8. 西河經義存醇 Preserved essences to the Classics' meanings by Master Xihe

9. 荒外奇書 Marvelous books about foreign countries

10. 說文繫傳 Compact commentary on the Shuowen jiezi

Ma Junliang has written an introduction (bianyu 弁語) to each of the ten collections. His series is unfortunately very selective, and the texts included have been altered or abbreviated. The Longwei mishu is therefore not of a very high quality. The commonly used version if the original print from 1794.

Table 1. The series Longwei mishu 龍威秘書
(Qing) Ma Junliang 馬俊良 (comp.)
1794 edition by Master Ma from Shimen 石門馬氏 (Dayou Shanfang Studio 大酉山房)
書名, length in juan Title Author(s)
第一集: 漢魏叢書採珍 Han-Wei congshu caizhen
小爾雅 一卷 Xiao erya (Han) 孔鮒 Kong Fu
群輔錄 一卷 Qunfulu (Jin) 陶潛 Tao Qian
南方草木狀 二卷 Nanfang caomu zhuang (Jin) 稽含 Xi Han
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin
海內十洲記 一卷 Hainei shizhou ji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
搜神記 八卷 Soushenji (Jin) 干寶 Gan Bao
神仙傳 十卷 Shenxianzhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
神異經 一卷 Shenyijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo; (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
穆天子傳 一卷 Mu Tianzi zhuan (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
漢武帝內傳 一卷 Han Wudi neizhuan (Han) 班固 Ban Gu
飛燕外傳 一卷 Fei Yan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
雜事秘辛 一卷 Zashi mixin (Han) NN
述異記 一卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
枕中書 一卷 Zhenzhongji (Jin) 葛洪 Ge Hong
別國洞冥記 (洞冥記) 四卷 Bieguo dongming ji (Dongmingji) (Han) 郭憲 Guo Xian
詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
鼎錄 一卷 Dinglu (Liang) 虞荔 Yu Li
竹譜 一卷 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi
古今刀劍錄 一卷 Gujin daojian lu (Liang) 陶宏景 Tao Hongjing
第二集: 四庫論錄 Siku lunlu
江淮異人錄 一卷 Jiang-Huai yiren lu (Song) 吳淑 Wu Shu
離騷集傳 一卷 Lisao jizhuan (Jin) 錢杲之 Qian Haozhi
離騷草木疏 四卷 Lisao caomu shu (Song) 吳仁傑 Wu Renjie
御覽闕史 三卷 Yulan queshi (Tang) 參寥子 Shenliaozi (高彥休 Gao Yanxiu)
農書 二卷 Nongshu (Song) 陳旉 Chen Fu
蠶書 一卷 Canshu (Song) 秦觀 Qin Guan
於潛令樓公進耕織二圖詩 (耕織圖詩, 耕織圖) 一卷
附錄 一卷
Yuqian linglou gong jin gengzhi er tu shi (Gengzhitu shi, Gengzhitu)
Fulu
(Song) 樓璹 Lou Shu
江南餘載 二卷 Jiangnan yuzai (Song) 鄭文寳 Zheng Wenbao
五國故事 二卷 Wuguo gushi (Song) NN
故宮遺錄 一卷 Gugong yilu (Ming) 蕭洵 Xiao Xun
赤雅 三卷 Chiya (Ming) 鄘露 Yong Lu
平臺紀略 一卷 Ping Tai jilüe (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
雲仙雜記 一卷 Yunxian zaji (Tang) 馮贄 Feng Zhi
第三集: 歷代詩話 Lidai shihua
二十四詩品 一卷 Ershisi shi pin (Tang) 司空圖 Sikong Tu
本事詩 一卷 Benshishi (Tang) 孟啓 Meng Qi
雲溪友議 一卷 Yunxi youyi (Tang) 范攄 Fan Shu
本朝名家詩鈔小傳 四卷 Benchao mingjia shichao xiaozhuan (Qing) 鄭方坤 Zheng Fangkun
蓮坡詩話 一卷 Lianpo shihua (Qing) 查爲仁 Cha Weiren
歸田詩話 三卷 Guitian shihua (Ming) 瞿祐 Zhai You
臨漢隱居詩話 三卷 Linhan yinju shihua (Song) 魏泰 Wei Tai
滹南詩話 三卷 Hunan shihua (Song) 王若虛 Wang Ruoxu
第四集: 晉唐小說暢觀 Jin-Tang xiaoshuo changguan
酉陽雜俎 二卷 Youyang zazu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
諾臯記 一卷 Nuogaoji (Tang) 段成式 Duan Chengshi
博異志 一卷 Boyizhi (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
李泌傳 一卷 Li Bi zhuan (Tang) 李蘩 Li Fan
仙吏傳 一卷 Xianlizhuan (Tang) 太上隱者 Taishang yinzhe
英雄傳 一卷 Yingxiongzhuan (Tang) 雍陶 Yong Tao
劍俠傳 一卷 Jianxiazhuan (Tang) 段成式 Duan Chengshi
柳毅傳 一卷 Liu Yi zhuan (Tang) 李朝威 Li Chaowei
虬髯客傳 一卷 Qiu Ranke zhuan (Tang) 張說 Zhang Yue (or [Former Shu] 杜光庭 Du Guangting)
馮燕傳 一卷 Feng Yan zhuan (Tang) 沈亞之 Shen Yazhi
蔣子文傳 一卷 Jiang Ziwen zhuan (Tang) 羅鄴 Luo Ye
杜子春傳 一卷 Du Zichun zhuan (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
龍女傳 一卷 Longnüzhuan (Tang) 薛瑩 Xue Ying
妙女傳 一卷 Shaonüzhuan (Tang) 顧非熊 Gu Feixiong
神女傳 一卷 Shennüzhuan (Tang) 孫頠 Sun Wei
楊太眞外傳 二卷 Yang Taizhen waizhuan (Tang) 樂史 Le Shi
長恨歌傳 一卷 Changhenge zhuan (Tang) 陳鴻 Chen Hong
梅妃傳 一卷 Mei Fei zhuan (Tang) 曹鄴 Cao Ye
紅線傳 一卷 Hongxianzhuan (Tang) 楊巨源 Yang Juyuan
劉無雙傳 一卷 Liu Wushuang zhuan (Tang) 薛調 Xue Diao
霍小玉傳 一卷 Huo Xiaoyu zhuan (Tang) 蔣防 Jiang Fang
牛應貞傳 一卷 Niu Yingzhen zhuan (Tang) 宋若昭 Song Ruozhao
謝小娥傳 一卷 Xie Xiao'e zhuan (Tang) 李公佐 Li Gongzuo
李娃傳 一卷 Li Wa zhuan (Tang) 白行簡 Bai Xingjian
章臺柳傳 一卷 Zhang Taiqing zhuan (Tang) 許堯佐 Xu Yaozuo
非烟傳 一卷 Feiyan zhuan (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
會眞記 一卷 Huizhenji (Tang) 元稹 Yuan Zhen
黑心符 一卷 Heixinfu (Tang) 于義方 Yu Yifang
南柯記 一卷 Nankeji (Tang) 李公佐 Li Gongzuo
枕中記 一卷 Zhenzhongji (Tang) 李泌 Li Bi
高力士傳 一卷 Gao Lishi zhuan (Tang) 郭湜 Guo Shi
白猿傳 一卷 Baiyuanzhuan (Tang) NN
任氏傳 一卷 Renshi zhuan (Tang) 沈旣濟 Shen Jiji
袁氏傳 一卷 Yuanshi zhuan (Tang) 顧夐 Gu Qiong
揚州夢記 一卷 Yangzhou mengji (Tang) 于鄴 Yu Ye
妝樓記 一卷 Zhuanglouji (Tang) 張泌 Zhang Bi
雷民傳 一卷 Leiminzhuan (Tang) 沈旣濟 Shen Jiji
離魂記 一卷 Lihunji (Tang) 陳元祐 Chen Ruoyou
再生記 一卷 Zaishengji (Later Shu) 閻選 Yan Xuan
夢遊錄 一卷 Mengyouji (Tang) 任蕃 Ren Fan
三夢記 一卷 Sanmengji (Tang) 白行簡 Bai Xingjian
幽怪錄 (玄怪錄) 一卷 Youguailu (Xuanguailu) (Tang) 王惲 Wang Hun
續幽怪錄 一卷 Xu youguailu (Tang) 李復言 Li Fuyan
幻戲志 一卷 Huanxizhi (Tang) 蔣防 Jiang Fang
幻異志 一卷 Huanyizhi (Tang) 孫頠 Sun Wei
靈應傳 一卷 Lingyinzhuan (Tang) NN
才鬼記 一卷 Caiguiji (Tang) 鄭蕡 Zheng Fei
靈鬼志 一卷 Lingguizhi (Tang) 常沂 Chang Yi
玄怪記 一卷 Xuanguaiji (Tang) 徐炫 Xu Xuan
續玄怪錄 一卷 Xu xuanguailu () NN
昌黎雜說 一卷 Changli zashuo (Tang) 韓愈 Han Yu
錄異記 一卷 Luyiji (Tang) 杜光庭 Du Guangting
飛燕遺事 一卷 Fei Yan yishi (Tang) NN
趙后遺事 一卷 Zhao Hou yishi (Song) 秦醇 Qin Chun
搜神後記 一卷 Soushen houji (Jin) 陶潛 Tao Qian
窮怪錄 一卷 Qiongguailu () NN
幽怪錄 一卷 Youguailu (Tang) 牛僧孺 Niu Sengru
古鏡記 一卷 Gujingji (Sui) 王度 Wang Du
第五集: 古今叢說拾遺 Gujin congshuo shiyi
輶軒絕代語 一卷 Youxuan juedai yu (Han) 楊雄 Yang Xiong
臆乘 一卷 Yicheng (Song) 楊伯喦 Yang Boyan
吉凶影響錄 一卷 Jixiong yingxiang lu (Song) 岑象求 Cen Xiangqiu
桯史 一卷 Tingshi (Song) 岳珂 Yue Ke
仇池筆記 一卷 Qiuchi biji (Song) 蘇軾 Su Shi
東齋記事 一卷 Dongzhai jishi (Song) 許觀 Xu Guan
漁樵閒話 一卷 Yuqiao xianhua (Song) 蘇軾 Su Shi (?)
廬陵雜說 一卷 Luling zashuo (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
遺史紀聞 一卷 Yishi jiwen (Song) 詹玠 Zhan Jie
摭靑雜說 一卷 Zhiqing zashuo (Song) 王明淸 Wang Qingming
晰獄龜鑑 一卷 Xiyu guijian (Song) 鄭克 Zheng Ke
搜神秘覽 一卷 Soushen milan (Song) 章炳文 Zhang Bingwen
玉溪編事 一卷 Yuxi bianshi (Song) 郭彖 Guo Tuan
乘異記 一卷 Chengyiji (Song) 張君房 Zhang Junfang
廣異記 一卷 Guangyiji (Tang) 戴君字 Dai Junzi (戴孚 Dai Fu)
近異錄 一卷 Jinyilu (Song) 劉質 Liu Zhi
甄異記 (甄異傳) 一卷 Zhenyiji (Zhenyizhuan) (Jin) 戴祚 Dai Zuo
旌異記 一卷 Jingyiji (Song) 侯君素 Hou Junsu
睽車志 一卷 Kuichezhi (Song) 郭彖 Guo Tuan
雞肋 一卷 Jile (Song) 趙崇絢 Zhao Chongxun
虎口餘生記 一卷 Hukou yusheng ji (Ming) 邊大綬 Bian Dashou
小娥傳 一卷 Xiao'ezhuan () NN
陶說 六卷 Taoshuo (Qing) 朱琰 Zhu Yan
鬼董 五卷 Guidong (Song) 郭彖 Guo Tuan
說郛雜著: Shuofu zazhu: (Song) 郭彖
乾𦠆子 一卷 Qianzhuanzi (Tang) 溫庭筠 Wen Tingyun
志林 一卷 Zhilin (Song) 蘇軾Su Shi
金樓子 一卷 Jinlouzi (Liang) 蕭繹 Xiao Yi (梁元帝 Emperor Liang Yuandi)
五色線 一卷 Wusexian (Song) NN
雲齋廣錄 一卷 Yunzhai guanglu (Song) 李獻民 Li Xianmin
田間書 一卷 Tianjianshu (Song) 林芳 Lin Fang
席上腐談 一卷 Xishang futan (Song) 俞琰 Yu Yan
王烈婦 一卷 Wang Liefu () NN
平定交南錄 一卷 Pingding Jiaonan lu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
西北域記 一卷 Xibei yuji (Qing) 謝濟世 Xie Jishi
考槃餘事 四卷 Kaopan yushi (Ming) 屠隆 Tu Long
第六集: 國朝體金膏八卷 Guochao tijin gao
麗體金膏 八卷 Liti jingao (Qing) 馬俊良 Ma Junliang (comp.)
第七集: 吳氏說鈴攬勝 Wushi shuoling lansheng
金鼇退食筆記 二卷 Jin'ao tuishi biji (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
京東考古錄 一卷 Dongjing kaogu lu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
山東考古錄 一卷 Shandong kaogu lu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
泰山紀勝 一卷 Taishan jisheng (Qing) 孔貞瑄 Kong Zhenxuan
隴蜀餘聞 一卷 Long-Shu yuwen (Qing) 王士正 Wang Shizheng
板橋雜記 三卷 Banqiao zaji (Qing) 余懷 Yu Huai
揚州鼓吹詞序 一卷 Yangzhou guchui cixu (Qing) 吳綺 Wu Ji
匡廬紀游 一卷 Kuanglu jiyou (Qing) 吳闡思 Wu Chansi
游雁蕩山記 一卷 You Yantangshan ji (Qing) 周淸源 Zhou Qingyuan
甌江逸志 一卷 Oujiang yizhi (Qing) 勞大與 Lao Dayu
湖壖雜記 一卷 Huruan zaji (Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
峝谿纖志 一卷
志餘一卷
Dongxi chenzhi
Zhiyu
(Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
坤輿外紀 一卷 Kunyu waiji (Ming) 南懷仁 Nan Huairen (Ferdinand Verbiest)
嶺南雜記 一卷 Lingnan zaji (Qing) 吳震方 Wu Zhenfang
封長白山記 一卷 Feng Changbaishan ji (Qing) 方象瑛 Fang Xiangying
使琉球記 一卷 Shi Liuqiu ji (Qing) 張學禮 Zhang Xueli
閩小紀 一卷 Minxiaoji (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
臺灣紀略 一卷 Taiwan jilüe (Qing) 林謙光 Lin Qianguang
臺灣雜記 一卷 Taiwan zaji (Qing) 季麒光 Ji Qiguang
安南紀遊 一卷 Annan jiyou (Qing) 潘鼎珪 Pan Dinggui
粵述 一卷 Yueshu (Qing) 閔敍 Min Xu
粵西偶記 一卷 Yuexi ouji (Qing) 陸祚蕃 Lu Zuofan
滇黔紀遊 一卷 Dian-Qian jiyou (Qing) 陳鼎 Chen Ding
滇行紀程 一卷 Dianxing jicheng (Qing) 許纘曾 Xu Zanceng
東還紀程 一卷 Donghuan jicheng (Qing) 許纘曾 Xu Zanceng
第八集: 西河經義存醇 Xihe jingyi cunchun
推易始末 四卷 Tuiyi shimo (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
春秋屬辭比事記 四卷 Chinqiu chuci bishi ji (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
春秋占筮書 三卷 Chunqiu zhanshi shu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
韻學要指 一卷 Yunxue yaozhi (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
竟山樂錄 四卷 Jingshan yuelu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
李氏學樂錄 一卷 Lishi xueyue lu (Qing) 李塨 Li Gong
論語稽求篇 七卷 Lunyu jiqiu pian (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
大學證文 一卷 Daxue zhengwen (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
明堂問 一卷 Mingtangwen (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
白鷺洲主客說詩 一卷 Bailuzhou zhuke shuoshi (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
續詩傳鳥名卷 三卷 Xu shizhuan niaoming juan (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
第九集: 荒外奇書 Huangwai qishu
八紘釋史 四卷
紀餘 四卷
Bahong shishi
Jiyu
(Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
八紘荒史 一卷 Bahong huangshi (Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
譯史紀餘 四卷 Yishi jiyu (Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
西番譯語 不分卷 Xifan yiyu () NN
外國竹枝詞 一卷 Waiguo zhuzhi ci (Qing) 尤侗 You Tong
西藏記 二卷 Xizangji (Qing) NN
第十集: 說文解字繫傳 Shuowen jiezi xichuan
說文解字繫傳 四十卷
附錄 一卷
Shuowen jiezi xichuan
Fulu
(Southern Tang) 徐鍇 Xu Kai
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2081.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 144-146.