ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhongguo huangzhengshu jicheng 中國荒政書集成

Aug 25, 2021 © Ulrich Theobald

Zhongguo huangzhengshu jicheng 中國荒政書集成 is a collection of books on disaster relief compiled by Li Wenhai 李文海, Xia Mingfang 夏明方 and Zhu Hu 朱滸, and published in 2011 by the Tianjin Guji Chubanshe 天津古籍出版社出版. It assembled a large amount of related books from the Song 宋 (960-1279) to the Qing period 清 (1644-1911), and is the largest collection of books on this topic. It belongs to the series Guojia Qingshi bianzuan weiyuanhui wenxian congkan 國家清史編纂委員會文獻叢刊.

The collection is spread over 12 volumes and comprises nearly 200 different books, consisting of facsimiles of original prints (chuke ben 初刻本) and widespread prints (tongxing ben 通行本), as well as drafts, often in manuscript form (gaoben 稿本). Among the earlier texts, many are found in traditional series like Huangzheng congshu 荒政叢書, Xuehai leibian 學海類編, and others.

Table 1. The series Zhongguo huangzhengshu jicheng 中國荒政書集成
(PRC) 李文海 Li Wenhai, 夏明方 Xia Mingfang and 朱滸 Zhu Hu (comp.), 2011 edition by Tianjin Guji Chubanshe 天津古籍出版社出版
書名, length in juan Title Author(s)
第一册
救荒活民書(救荒補遺) 三卷
拾遺 一卷
Jiuhuang huomin shu (Jiuhuang buyi)
Shiyi
(Song) 董煟原 Dong Weiyuan; (Yuan) 張大光 Zhang Daguang (suppl.); (Ming) 朱熊 Zhu Xiong (suppl.); (Ming) 王崇慶 Wang Chongqing (comm.); (Ming) 顧雲程 Gu Yuncheng (rev.)
拯荒事略 Zhenghuang shilüe (Yuan) 歐陽玄 Ouyang Xuan
荒政叢言 Huangzheng congyan (Ming) 林希元 Lin Xiyuan; (Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
荒政考 Huangzheng kao (Ming) 屠隆 Tu Long; (Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
荒政彙編 Huangzheng huibian (Ming) 何淳之 He Chunzhi (comp.)
賑豫紀略 Zhen Yu jilüe (Ming) 鍾化民 Zhong Huamin; (Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
曲沃荒政 Quwo huangzheng (Ming) 何出光 He Chuguang
荒政要覽 Huangzheng yaolan (Ming) 俞汝為 Yu Ruwei
荒箸略 Huangzhulüe (Ming) 劉世教 Liu Shijiao; (Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
荒政議 Huangzheng yi (Ming) 周孔教 Zhou Kongjiao; (Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
煮粥條議 Zhuzhou tiaoyi (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
菑祲窾議 Zaijin kuanyi (Ming) 畢自嚴 Bi Ziyan
賑紀 Zhenji (Ming) 王世蔭 Wang Shiyin
荒政考 Huangzheng kao (Ming) 陳仁錫 Chen Renxi
荒政條議 Huangzheng tiaoyi (Ming) 孫繩武 Sun Shengwu
救荒事宜 Jiuhuang shiyi (Ming) 張陛 Zhang Bi
救荒 Jiuhuang (Ming) 潘游龍 Pan Youlong; (Ming) 金俊明 Jin Junming (rev.); (Qing) 張鵬飛 Zhang Pengfei (ed.)
救荒策會 Jiuhuang cehui (Ming) 陳龍正 Chen Longzheng (comp.)
救荒成法 Jiuhuang chengfa (Ming) 王象晉 Wang Xiangjin (comp.)
第二册
救荒全書 十八卷 Jiuhuang quanshu (Ming) 祁彪佳 Qi Biaojia; 趙麗 Zhao Li (rev.)
救荒定議 Jiuhuang dingyi (Qing) 陳瑚 Chen Hu
救荒策 Jiuhuang ce (Qing) 魏禧 Wei Xi; 俞森 Yu Sen (comp.)
荒政考略 Huangzheng kaolüe (Qing) 張能麟 Zhang Nenglin
救荒政略 Jiuhuang zhenglüe (Qing) 張能麟 Zhang Nenglin
捕蝗考 Buhuang kao (Qing) 陳芳生 Chen Fangsheng
常平倉考 Changpingcang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
義倉考 Yicang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
社倉考 Shecang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
鄖襄賑濟事宜 Yunxiang zhenji shiyi (Qing) 俞森 Yu Sen
捕蝗集要 Buhuang jiyao (Qing) 俞森 Yu Sen
廣惠編 Guanghuibian (Qing) 朱軾 Zhu Shi; 劉鎮 Liu Zhen (comp.)
軺車雜錄 Yaoche zalu (Qing) 朱軾 Zhu Shi; 劉鎮 Liu Zhen (comp.)
第三册
荒政部 四十三卷 Huangzheng bu (Qing) 陳夢雷 Chen Menglei; 蔣廷錫 Jiang Tingxi (rev.)
潮災紀略 Chaozai jilüe (Qing) NN
撲蝻歷效 Punan lixiao (Qing) 王勛 Wang Xun
荒政考 Huangzheng kao (Qing) 王心敬 Wang Xinjing (comp.)
伐蛟說 Fajiao shuo (Qing) 魏廷珍 Wei Tingzhen; 張海鵬 Zhang Haipeng (comm.); 李文海 Li Wenhai (comm.)
急溺瑣言 Jini suoyan (Qing) 魯之裕 Lu Zhiyu
(欽定)康濟錄 (Qinding) Kangjilu (Qing) 陸曾禹 Lu Zengyu
荒政瑣言 Huangzheng suoyan (Qing) 萬維翰 Wan Weihan
賑紀 Zhenji (Qing) 方觀承 Fang Guancheng (comp.)
第四册
亥子飢疫紀略 Haizi jiyi jilüe (Qing) 冒國柱 Mao Guozhu (comp.); 李文海 Li Wenhai (comm.)
賑略 Zhenlüe (Qing) 吳元煒 Wu Yuanwei
荒政輯要 Huangzheng jiyao (Qing) 姚碧 Yao Bi (comp.)
御荒集覽 Yuhuang jilan (Qing) 畲西居士 Shexi Jushi (comp.)
救荒備覽 Jiuhuang beilan (Qing) 勞潼 Lao Tong (comp.)
余姚捐賑事宜 Yuyao juanzhen shiyi (Qing) 張廷枚 Zhang Tingmei (comp.)
賑案示稿(節選) Zhen'an shigao (Qing) NN
救荒良方 Jiuhuang liangfang (Qing) NN
勸民除水患以收水利歌 Quanmin chu shuihuan yi shou shuili ge (Qing) 胡季堂 Hu Jitang
(欽定)辛酉工賑紀事 (Qinding) Xinyou gongzhen jishi (Qing) 慶桂 Cinggui (comp.)
荒政輯要 Huangzheng jiyao (Qing) 汪志伊 Wang Zhiyi (comp.)
捐賑事宜 Juanzhen shiyi (Qing) 張青選 Zhang Qingxuan (comp.)
賑記(賑紀) Zhenji (Qing) 那彦成 Nayancheng (comp.)
撫豫恤災錄 Fu Yu xuzai lu (Qing) 方受疇 Fang Shouchou (comp.)
第五册
海寧州勸賑唱和詩 Haining zhou quanzhen chang he shi (Qing) 易風庭 Yi Fengting (comp.); 王麗娜 Wang Lina et al. (comm.)
災賑全書 Zaizhen quanshu (Qing) 楊西明 Yang Ximing (comp.)
荒政備覽 Huangzheng beila (Qing) 王鳳生 Wang Fengsheng
婁東荒政彙編 Loudong huangzheng huibian (Qing) 顧嘉言等 Gu Jiayan et al. (comp.)
淳安荒政紀略 Chun'an huangzheng jilüe (Qing) 王元基 Wang Yuanji (comp.)
飼鳩紀略 Sijiu jilüe (Qing) 邵廷烈 Shao Tinglie
籌濟編 Choujibian (Qing) 楊景仁 Yang Jingren (comp.)
使足編(備荒通論) Shizubian (Beihuang tonglun) (Qing) 章謙存 Zhang Jiancun
(寶山)籌賑事略 (Baoshan) Chouzhen shilüe (Qing) 章謙存 Zhang Jiancun
荒政摘要 Huangzheng zhaiyao (Qing) 李羲文 Li Xiwen (comp.)
江邑救荒筆記 Jiangyi jiuhuang biji (Qing) 周存義 Zhou Cunyi
水荒吟 Shuihuangyin (Qing) 鄭鑾 Zheng Luan (comp.)
進賢縣水災蠲緩撫恤全案 Jinxian xian shuizai juanhuan fuxu quan'an (Qing) NN
長清縣倡辦義倉有關文稿 Changqing xian changbian yicang youguan wengao (Qing) 舒化民 Shu Huamin (comp.)
義倉全案 Yicang quan'an (Qing) 鹿澤長 Lu Zechang (comp.)
道光廿四年荆江水災後辦法 Guangxu ershisi nian JIngjiang shuizai hou banfa (Qing) NN
捕蝗彙編 Buhuang huibian (Qing) 陳僅 Chen Jin
災蠲雜款 Zaijuan zakuan (Qing) 朱澍 Zhu Shu (comp.)
救貧捷法 Jiupin jiefa (Qing) 馮祖繩 Feng Zusheng
第六册
高淳義學義倉輯略 Gaochun yixue yicang jilüe (Qing) 王檢心 Wang Jianxin; 吳四伍 Wu Siwu (comm.)
救荒煮粥成法 Jiuhuang zhuzhou chengfa (Qing) 豫省賑恤勸捐局 Yu Sheng Zhenxu Quanjuan Ju (comp.)
辰州府義田總記 Chenzhou fu yitian zongji (Qing) 雷震初 Lei Zhenchu (comp.)
真州救荒錄 Zhenzhou jiuhuang lu (Qing) 王檢心 Wang Jianxin
災荒要略 Zaihuang yaolüe (Qing) NN
籌賑事例 Chouzhen shili (Qing) 户部 Hubu/Ministry of Revenue (comp.)
道光己酉災案 Daogang jiyou zai an (Qing) NN
常昭水災紀略 Changzhao shuizai jilüe (Qing) NN
濟荒要略 Jihuang yaolüe (Qing )顧蘇齋 Gusuzhai (comp.)
濟荒必備 Jihuang bibei (Qing) 陳僅 Chen Jin
濟荒記略 Jihuang jilüe (Qing) 郁方董 Yu Fangdong (comp.)
虞邑洪水紀稿 Yuyi hongshui jigao (Qing) NN
救荒舉要 Jiuhuang juyao (Qing) 戴百壽 Dai Baishou (comp.)
捕蝗要訣 Buhuang yaojue (Qing) NN
治蝗全法 Zhihuang quanfa (Qing) 顧彦 Gu Yan (comp.)
捕除蝗蝻要法三種 Buchu huangnan yaofa san zhong Qing) 李煒 Li Wei
憲奉飭遵隨地保嬰備荒設立勤儉社章程 Xianfeng chi zun suidi baoying beihuang sheli qinjianshe zhangcheng (Qing) 洪子泉 Hong Ziquan
救荒六十策 Jiuhuang liushi ce (Qing) 寄湘漁父 Jixiang Yufu (comp.)
同治七年、八年、九年、十一年江陰積谷征信錄 Tongzhi qi nian, ba nian, jiu nian, shiyi nian Jiangyin jigu zhengxin lu (Qing) 林達泉 Lin Daquan (comp.)
荒政便覽 Huangzheng beilan (Qing) 蔣廷皋 Jiang Tinghao
辦荒存牘 Banhuang cundu (Qing) 嵇有慶 Ji Youqing
救荒急議 Jiuhuang jiyi (Qing) 方浚師 Fang Junshi
第七册
長元吳豐備義倉全案 八卷
卷首 一卷
卷末 一卷
Changyuan Wu fengbei yicang quan'an
Juanshou
Juanmo
(Qing) 潘遵祁 Pan Zunqi (comp.); 吳滔 Wu Tao (comm.)
長元吳豐備義倉全案續編 Changyuan Wu fengbei yicang quan'an xubian (Qing) 吳大根 Wu Dagen (comp.)
長元吳豐備義倉全案三編 Changyuan Wu fengbei yicang quan'an sanbian (Qing) 潘祖謙輯 Pan Zuqian (comp.)
長元吳豐備義倉全案四編 Changyuan Wu fengbei yicang quan'an sibian (Qing) 潘灝芬 Pan Haofen (comp.)
第八册
救濟災黎陪賑散 Jiuhuang zai li pei zhen san (Qing) 陳良佐 Chen Liangzuo; 趙曉華 Zhao Xiaohua (comm.)
救災福報 Jiuhuang fubao (Qing) 鄭官應 Zheng Guanying (comp.)
上海經募直豫秦晉賑捐征信錄 Shanghai jingmu Zhi Yu Qin Jin zhenjuan zhengxin lu (Qing) 屠繼善 Tu Jishan, 魏學韓 Wei Xuehan (comp.)
齊豫晉直賑捐征信錄 Qi Yu Jin Zhi zhenjuan zhengxin lu (Qing) 蘇州桃花塢協賑公所 Suzhou Taohuawu Xiezhen Gongsuo (comp.)
答問擔粥廠章程書 Dawen danzhouchang zhangcheng shu (Qing) 陳介祺 Chen Jieqi
户部咨行荒政條奏 Hubu zixing huangzheng tiaozou (Qing) 彭世昌 Peng Shichang
荔原保賑事略 Liyuan baozhen shilüe (Qing) 周銘旗 Zhou Mingqi (comp.)
澹災蠡述 Danzai lishu (Qing) 范鳴和 Fan Minghe
棗强書院義倉志 Caoqiang Shuyuan yicang zhi (Qing) 方宗誠 Fang Zongcheng
宣化常平義倉禀稿章程 Xuanhua changpingcang binggao zhangcheng (Qing) 張秉銓 Zhang Bingquan
廣粥譜 Guangzhoupu (Qing) 黄雲鵠 Huang Yunhu (comp.)
第九册
續刊東省積谷通行 Xukan Dongsheng jiguo tongxing (Qing) NN; 趙曉華 Zhao Xiaohua (comm.)
鎮江蘇州電報局桃塢同人收解皖賑征信錄 Zhenjiang Suzhou Dianbaoju Taowu tongren shoujie Wan zhen zhengxin lu (Qing) NN
重建清江豐濟倉圖案 Chongjian Qingjiang fengjicang tu'an (Qing) 許佐廷 Xu Zuoting (comp.)
上海縣積谷息款借給各鄉平糶貼價征信錄 Shanghai xian jigu xikuan jieji ge xiang pingdi tiaojia zhengxin lu (Qing) NN
嘉定縣倉案彙編 Jiading xian cang'an huibian (Qing) 楊恆福 Yang Hengfu (comp.)
豫省倉儲征信錄 Yu sheng cangchu zhengxin lu (Qing) 河南省賑務善後局 Henan Sheng Zhenwu Shanhou Ju (comp.)
上海金州局内閩越江浙協賑公所收解直東江浙賑捐征信錄 Shanghai Jinzhouju nei Min-Yue-Jiang-Zhe xiezhen gongsuo shoujie zhi dong Jiang-Zhe zhenjuan zhengxin lu (Qing) NN
汴游助賑叢鈔 Bianyou zhuzhen congchao (Qing) 孫傳鸕 Sun Chuanlu
救荒百策 Jiuhuang baice (Qing) 寄湘漁父 Jixiang Yufu
新定災案章程 Xinding zai'an zhangcheng (Qing) NN
蘇州府昭文縣賑款征信錄 Suzhou fu Zhaowen xian zhenkuan zhengxin lu (Qing) NN
推廣水災救命捐簡明征信錄 Tuiguang shuizai jiuming juan jianming zhengxin lu (Qing) 周培 Zhou Pei (comp.)
賑濟山會兩邑沿海水災征信錄 Zhenji Shan-Hui liang yi yanhai shuizai zhengxin lu (Qing) 徐樹蘭 Xu Shulan (comp.)
津河廣仁堂征信錄 Jinhe Guangrentang zhengxin lu (Qing) 潘公甫 Pan Gongfu (comp.)
流民記 Liuminji (Qing) 王庸 Wang Yong
災賑章程
(附)光緒十四年丹陽辦理災案
Zaizhen zhangcheng
(app.) Guangxu shisi nian Danyang banli zai'an
(Qing) NN
擔粥法 Danzhoufa
張侍御疏 Zhang Shiyu shu (Qing) 錢禄曾 Qian Luzeng et al.
江甘災賑各稿 Jiang-Gan zaizhen ge gao (Qing) NN
順直賑捐章程 Shun-Zhi zhenjuan zhangcheng (Qing) NN
黃村放粥記 Huangcun fangzhou ji (Qing) 李鴻逵 Li Hongkui
河南賑捐局簡明册 Henan zhenjuanju jianmingce (Qing) NN
上海協賑公所往来信稿 Shanghai xiezhen gongsuo wanglai xin gao (Qing) NN
江蘇賑捐援照順直請獎章程 Jiangsu zhenjuan huan zhao SHun Zhi qingjiang zhangcheng (Qing) NN
第十册
晉飢編 二卷
卷首 一卷
Jinjibian
Juanshou
(Qing) NN; 邵永忠 Shao Yongzhong (comm.)
振事三紀 Zhenshi sanji (Qing) 林邕 Lin Yong
雲南昭通工賑記 Yunnan Zhaotong gongzhen ji (Qing) 李耀廷 Li Yaoting (comp.)
救荒簡易書(残本) Jiuhuang jianyi shu (Qing) 郭雲升 Guo Yunsheng
湖南賑捐請獎章程 Hunan zhenjuan qingjiang zhangcheng (Qing) NN
湖北籌辦推廣賑捐章程 Hubei couban tuiguang zhenjuan zhangcheng (Qing) NN
邵郡平糶征信錄 Shaojun pingtiao zhengxin lu (Qing) NN
常邑社稷廟粥廠記 (常邑社稷廟粥廠征信錄) Changyi Shejimiao zhouchang ji (Changyi shejimiao zhouchang zhengxin lu) (Qing) 汪方洋 Wang Fangyang
昭邑同仁粥局征信實錄 Zhaoyi tongren zhouju zhengxin shilu (Qing) 葉壽松 Ye Shousong
江蘇淮徐海義賑第一批征信錄 Jiangsu Huai-Xu-hai yizhen di yi pi zhengxin lu (Qing) NN
紹郡義倉征信錄 Shaojun yicang zhengxin lu (Qing) 徐樹蘭 Xu Shulan (comp.)
畢節振錄 Bijie zhenlu (Qing) 劉大琮 Liu Dacong (comp.)
籌辦淮沂義賑征信錄 Chouban Huai-Yi yizhen zhengxin lu (Qing) 唐洪培 Tang Hongpei, 唐錫晉 Tang Xijin (comp.)
山西賑捐章程 Shanxi zhenjuan zhangcheng (Qing) NN
永義倉記 (外二種) Yong yicang ji (Qing) 林志仁 Lin Zhiren (comp.)
華婁義倉征信錄 Hualou yicang zhengxin lu (Qing) NN
鼠疫彙編 Shuyi huibian (Qing) 羅汝蘭 Luo Rulan, 吳宣崇 Wu Xuanchong (comp.)
上海縣積谷錢款借給各鄉貧農耔種征信錄 Shanghai xian jigu qiankuan jieji ge xiang pinnong zizhong zhengxin lu (Qing) NN
西安義賑征信錄 Xi'an yizhen zhengxin lu (Qing) NN
濟荒粥賑章程 Ji huang zhouzhen zhangcheng (Qing) 余治原 Yu Zhiyuan (comp.); (Qing) 葛興釗 Ge Xingzhao
山東賑撫賑捐總局改章收捐章程 Shandong zhenfu zhenjuan zongju gaizhang shoujuan zhangcheng (Qing) 山東賑撫賑捐總局 Shandong Zhenfu Zhenjuan Zongju
賑榆錄 Zhen Yu lu (Qing) 王繼鼎 Wang Jiding
山東賑捐條款 Shandong zhenjuan tiaokuan (Qing) NN
皖浙賑征信錄 Wan-Zhe zhen zhengxin lu (Qing) 浙江西湖協德堂 Zhexi Xihu Xiedetang (comp.)
第十一册
北鄉豐備倉志 Beixiang feng bei cang zhi (Qing) NN; 李文海 Li Wenhai (comm.)
上海縣積谷征信錄(光绪二十八年十月初一日起光绪二十九年九月底止) Shanghai xian jigu zhengxin lu (Qing) NN
山蕭兩邑沿海築堤工賑征信錄 Shan-Xiao liang yi yanhai zhuti gongzhen zhengxin lu (Qing) NN
災賑日記 Zaizhen riji (Qing) 邱柳堂 Qiu Liutang
宜荆城鄉籌濟公所各項章程辦法彙錄 Yijing chengxiang chouji gongsuo ge xiang zhangcheng banfa huilu (Qing) NN
湖南籌賑捐輸章程 Hunan chouzhen juanshu zhangcheng (Qing) 湖南籌振總局 Hunan Chouzhen Zongju (comp.)
揚鎮沙洲義振函電存稿 Yangzhen shazhou yizhen handian cungao (Qing) NN
飢荒記 Jihuangji (Qing) 胡玉珊 Hu Yushan
安徽籌辦賑捐章程 Anhui chouban zhenjuan zhangcheng (Qing) NN
上海縣積谷征信錄 Shanghai xian jigu zhengxin lu (Qing) NN
上海廣仁堂經收江南北振捐征信錄 Shanghai Guangrentang jingshou Jiangnan-bei zhenjuan zhengxin lu (Qing) NN
籌辦秦湘淮義振征信錄 Chouban Qin-Xiang-Huai yizhen zhengxin lu (Qing) 唐錫晉 Tang Xijin (comp.)
江北賑務電報錄 Jiangbei zhenwu dianbao lu (Qing) 楊文鼎 Yang Wending (comp.)
救荒法戒錄 Jiuhuang fajie lu (Qing) 黃貽楫 Huang Yiji
山東賑捐章程 Shandong zhenjuan zhangcheng (Qing) NN
山東奏定賑捐章程 Shandong zouding zhenjuan zhangcheng (Qing) NN
山東賑捐局簡明册 Shandong zhenjuanju jianmingce (Qing) NN
浙江賑捐局簡明册 Zhejiang zhenjuanju jianmingce (Qing) NN
江蘇淮徐海等属賑捐請獎章程 Jiangsu Huai-Xu-Hai deng shu zhenjuan qingjiang zhangcheng (Qing) NN
己酉甘肅賑務往来電稿 Jiyou Gansu zhenwu wanglai dian gao (Qing) NN
論賑芻言 Lunzhen chuyan (Qing) 劉鍾琳 Liu Zhonglin
徽屬義賑征信錄 Hui shu yizhen zhengxin lu (Qing) 洪廷俊 Hong Tingjun (comp.)
江皖籌振新捐例章 Jiang-Wan chouzhen xinjuan lizhang (Qing) NN
江皖籌振新捐奏稿 JIang-Wan chouban xinjuan zougao (Qing) 陸潤庠 Lu Runxiang
第十二册
直隸省城辦理臨時防疫紀實 四卷 Zhili shengcheng banli linshi fangyi jishi (Qing) 延齡 Yanling (comp.); 夏明方 Xia Mingfang (comm.)
奉天萬國鼠疫研究會始末 Fengtian wanguo shuyi yanjiu hui shimo (Qing) 陳垣 Chen Yuan
東三省疫事報告書 Dongsansheng yishi baogao shu (Qing) 奉天全省防疫總局 Fengtian Quansheng Fangyi Zongju
皖北治水弭災條議 Wanbei zhishui mizai tiaoyi (Qing) 吳學廉 Wu Xuelian
永惠倉源流記三刻 Yonghui cangyuan liuji san ke (Rep) 适軒 Shixuan
附錄
清末民初以前中國荒政書目 (App.) Qing mo Min chu yiqian Zhongguo huangzheng shumu
Sources:
Cheng Xiao 程歗 (2012). "Zhongguo huangzhengshu jicheng de shiliao jiazhi 《中国荒政书集成》的史料价值", Bolan qunshu 博览群书, 2012 (5): 63-65.
Li Guangwei 李光伟 (2012). "Shiliao, shijie yu xueke jianshe: Zhongguo huangzhengshu jicheng chuban zuotanhui zongshu 史料、视界与学科建设——《中国荒政书集成》出版座谈会综述", Qingshi yanjiu 清史研究, 2012 (1): 153-156.