ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhuzi jicheng 諸子集成

Apr 20, 2012 © Ulrich Theobald

Zhuzi jicheng 諸子集成 "Complete collection of the masters and philosophers" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Guoxue Zhengli She 國學整理社. It includes 28 books with a total length of 390 juan and focuses on writings of the so-called "Masters and Philosphers" of the Warring States 戰國 (5th cent.-221 BCE) and Han periods 漢 (206 BCE-220 CE).

The most notable feature is that each text is accompanied by one or more authoritative commentaries. The series includes Confucian, legalist and Daoist treatises, military writings, miscellaneous writings, agricultural treatises and novellas. It is divided into eight volumes.

The writings included are basic texts of all philosophical schools, and the series is therefore very widespread and easy to obtain. It was first printed in 1935 by the Shijie Printing House 世界書局 and in 1958 republished as a facsimile print by the Zhonghua Shuju Press 中華書局.

Table 1. The series Zhuzi jicheng 諸子集成
(Rep) 國學整理社 Guoxue Zhengli She (comp.)
1935 edition of the Shijie Shuju 世界書局; 1958 edition by Zhonghua Shuju 中華書局
書名, length in juan Title Author(s)
第一冊
論語正義 二十四卷 Lunyu zhengyi (Qing) 劉寶楠 Liu Baonan
孟子正義 十四卷 Mengzi zhengyi (Qing) 焦循 Jiao Xun
第二冊
荀子集解 二十卷 Xunzi jijie (Qing) 王先謙 Wang Xianqian
第三冊
老子道德經 三篇 Laozi Daodejing (Zhou) Li Er 李耳; (Wei) 王弼 Wang Bi (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (comm.)
老子本義 四篇 Laozi benyi (Qing) 魏源 Wei Yuan
莊子集解 八卷 Zhuangzi jijie (Qing) 王先謙 Wang Qianqian
莊子集釋 三十三卷 Zhuangzi jishi (Qing) 郭慶藩 Guo Qingfan
列子 八卷 Liezi (Zhou) 列禦寇 Lie Yukou; (Jin) 張湛 Zhang Zhan (comm.)
第四冊
墨子閑詁 十五卷
附錄 一卷
後語 一卷
Mozi xiangu
Fulu
Houyu
(Qing) 孫詒讓 Sun Yirang
晏子春秋校注 八卷 Yanzi chunqiu jiaozhu (Rep) 張純一 Zhang Chunyi
第五冊
管子校正 二十四卷 Guanzi jiaozheng (Qing) 戴望 Dai Wang
商君書 二十六卷 Shangjunshu (Zhou) 商鞅 Shang Yang; (Qing) 嚴萬里 Yan Wanli (comm.)
慎子 一卷
逸文 一卷
Shenzi
Yiwen
(Zhou) 慎到 Shen Dao; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
韓非子集解 二十卷 Hanfeizi jijie (Qing) 王先謙 Wang Xianqian
第六冊
孫子十家注 (孫子兵法) 十三卷
(附)敍錄 一卷
Sunzi shijia zhu (Sunzi bingfa)
app. Xulu
(Zhou) Sun Wu; (Wei) 曹操 Cao Cao et al. (comm.); (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan, 吳人驥 Wu Renji (comm.)
吳子 六卷 Wuzi (Zhou) Wu Qi 吳起; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
尹文子 一卷 Yinwenzi (Zhou) 尹文 Yin Wen; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
呂氏春秋 二十六卷 Lüshi chunqiu (Qin) 呂不韋 Lü Buwei; (Han) 高誘 Gao You (comm.)
第七冊
新語 十二卷 Xinyu (Han) 陸賈 Lu Jia
淮南子 二十一卷 Huainanzi (Han) 劉安 Liu An; (Han) 高誘 Gao You (comm.); (Qing) 莊逵吉 Zhuang Kuiji (comm.)
鹽鐵論 六十卷 Yantielun (Han) 桓寬 Huan Kuan
揚子法言 (法言) 十三卷 Yangzi fayan (Fayan) (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 李軌 Li Gui (comm.)
論衡 八十三篇 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
第八冊
潛夫論 三十六篇 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu; (Qing) 汪繼培 Wang Jibei (comm.)
申鑒 五卷 Shenjian (Han) 荀悅 Xun Yue
抱朴子 內篇 二十卷
抱朴子 外篇 五十卷
Baopuzi neipian waipian (Jin) 葛洪 Ge Hong; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
世說新語 六卷 Shishuo xinyu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing; (Liang) 劉孝標 Liu Xiaobiao (comm.)
顏氏家訓 二十篇
(附)考證
Yanshi jiaxun
app. Kaozheng
(Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2106.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 699-700.
Zhao Cheng 赵诚 (1994). "Tan Shisanjing ji Zhuzi jicheng de quanyi. Pingxiben baihua Shisanjing he Pingxiben baihua Zhizu jicheng du hou 谈十三经及《诸子集成》的全译──《评析本白话十三经》和《评析本白话诸子集成》读后", Gu Hanyu yanjiu 古汉语研究, 1994 (4).