ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wanwei biecang 宛委別藏

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Wanwei biecang 宛委別藏 "Separate collection of Mt. Wanwei" is a series of collectanea compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) collector and editor Ruan Yuan 阮元 (1764-1849). It includes 160 books (174 in the original collection) with a total length of 1,700 juan.

Ruan Yuan advocated the official compilation of biographic collections of Confucian scholars (rulin 儒林) and of writers (wenyuan 文苑) and continuously supported learning and eruditeness. Ruan Yuan founded the Refined Lodge of the Exegesis of the Classics (Gujing Jingshe 詁經精舍) and established the Xuehai Studio 學海堂 in Canton. His own literary contributions are a text-critical edition of the Thirteen Classics (Shisanjing jiaokanji 十三經校勘記), the edition of the collections Jingji zuangu 經籍纂詁 and Huang-Qing jingjie 皇清經解, and a commented collection of books not included in the imperial series Siku quanshu 四庫全書 (Siku weishou tiyao 四庫未收書提要). His collected works are called Yanjingshi zhengji 揅經室正集 and Yanjingshi xuji 揅經室續集.

The Wanwei biecang includes ancient texts not included in the Siku quanshu and can thus be seen as a kind of supplement to this large series. Ruan Yuan personally bought such books and presented them to the throne, together with a short bibliographic description (tiyao 提要). The Jiaqing Emperor 嘉慶帝 (r. 1796-1820) awarded this collection the title Wanwei biecang. According to legend, Emperor Yu 禹 had detected an inscription in golden characters on Mt. Wanwei. The title thus expresses the high value of Ruan's collection.

It was rediscovered in the Yangxin Hall 養心殿 of the Imperial Palace in 1924. At that time, 14 books were already lost. The Wanwei biecang was never printed as a whole set, and the modern edition by the Jiangsu Guji Press 江蘇古籍出版社 from 1988 is a facsimile of the original that is kept now in the Beijing Library 北京圖書館.

Table 1. The series Wanwei biecang 宛委別藏
(Qing) 阮元 Ruan Yuan (comp.)
Original draft edition (gaoben 稿本); 1935 edition by Gugong Bowuyuan 故宮博物院; selected edition 選印宛委別藏 by Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館; facsimile 1981 by Taiwan Shangwu Yinshuguan 臺灣商務印書館
書名, length in juan Title Author(s)
周易新講義 十卷 Zhouyi xin jiangyi (Song) 龔原 Gong Yuan
泰軒易傳 六卷 (周易經傳) Taixuan yizhuan (Zhouyi jingzhuan) (Song) 李中正 Li Zhongzheng
周易經疑 三卷 Zhouyi jingyi (Yuan) 徐溍生 Xu Jinsheng
尚書要義 (殘) 三卷 Shangshu yaoyi (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
詩義指南 一卷 Shiyi zhinan (Song) 段昌武 Duan Changwu
詩說 十二卷 Shishuo (Song) 劉克 Liu Ke
詩傳注疏 三卷 Shizhuan zhushu (Song) 謝枋得 Xie Fangde
新編詩義集說 四卷 Xinbian shiyi jishuo (Ming) 孫鼎 Sun Ding; (Ming) 徐觀 Xu Guan
禮記要義 三十三卷 Liji yaoyi (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
五服圖解 一卷 Wufu tujie (Yuan) 龔端禮 Gong Duanli
春秋集傳 二十二卷 Chunqiu jizhuan (Song) 張洽 Zhang Qia
九經疑難 (殘) 四卷 Jiujing yinan (Song) 張文伯 Zhang Wenbo
四書箋義 十二卷
紀遺 一卷:
Sishu jianyi
Jiyi:
(Yuan) 趙悳 Zhao De
大學章句箋義 一卷, 或問箋義 一卷, 注疏纂要 一卷 Daxue zhangju jianyi, Huowen jianyi, Zhushu zuanyao
中庸章句箋義 一卷, 或問箋義 一卷, 注疏纂要 一卷 Zhongyong zhangju jianyi, Huowen jianyi, Zhushu zuanyao
論語集注箋義 三卷 Lunyu jizhu jianyi
孟子集注箋義 三卷 Mengzi jizhu jianyi
讀論語叢說 三卷 Du Lunyu congshuo (Yuan) 許謙 Xu Qian
讀中庸叢說 二卷 Du Zhongyong congshuo (Yuan) 許謙 Xu Qian
新編四書待問 二十二卷 Xinbian sishu daiwen (Yuan) 蕭鎰 Xiao Yi
琴操 二卷
補 一卷
Qincao
Bu
(Han) 蔡邕 Cai Yong
樂書要錄 (殘) 三卷 Yueshu yaolu (Tang) Zetian Wuhou 則天武后 (Wu Zetian 武則天)
爾雅新義 二十卷 Erya xinyi (Song) 陸佃 Lu Dian
集篆古文韻海 五卷 Jizhuan guwen yunhai (Song) 杜從古 Du Conggu
隸韻 十卷 Liyun (Song) 劉球 Liu Qiu
續古篆韻 六卷 Xu guzhuan yun (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
增廣鐘鼎篆韻 七卷 Zengguang Zhongding zhuanyun (Yuan) 楊銁 Yang Jun
續復古編 四卷 Xu fugubian (Yuan) 曹本 Cao Ben
一切經音義 二十五卷 Yiqiejing yinyi (Tang) 釋玄應 Monk Xuanying; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
通紀 (通曆) 十五卷 Tongji (Tongli) (Tang) 馬總 Ma Zong; (Song) 孫光憲 Sun Guangxian (supp.)
資治通鑒釋文 三十卷 Zizhi tongjian shiwen (Song) 史炤 Shi Zhao
編年通載 (殘) 四卷 Biannian tongzai (Song) 章衡 Zhang Heng
增入名儒講義皇宋中興兩朝聖政 六十四卷
分類事目 一卷
Zengru mingru jiangyi Huang-Song Zhongxing liangchao shengzheng
Fenlei shimu
(Song) 留正 Liu Zheng et al.
皇宋通鑒長編紀事本末 一百五十卷 Huang-Song tongjian changbian jishi benmo (Song) 楊仲良 Yang Zhongliang
皇元征緬錄 一卷 Huang-Yuan zheng Mian lu (Yuan) NN
招捕總錄 一卷 Zhaobu zonglu (Yuan) NN
唐陸宣公奏議 十五卷 Tang Lu Xuangong zouyi (Song) 郎曄 Lang Ye (comm.)
賢良進卷 四卷 Xianliang jinjuan (Song) 葉適 Ye Shi
諸葛忠武侯傳 一卷 Zhuge Zhongwuhou zhuan (Song) 張栻 Zhang Shi
運使復齋郭公言行錄 一卷 Yunshi fuzhai Guo gong yanxing lu (Yuan) 徐東 Xu Dong
九國志 (殘) 十二卷 Jiuguozhi (Song) 路振 Lu Zhen
雲間志 三卷
續入一卷
Yunjianzhi
Xuru
(Song) 楊潛 Yang Qian
嘉定鎮江志 (殘) 二十二卷
首一卷
Jiading Zhenjiang zhi
Shou
(Song) 盧憲 Lu Xian
淳佑臨安志 (殘) 六卷 Chunyou Lin'an zhi (Song) 施諤 Shi E
玉峰志 三卷
(附)續志一卷
Yufengzhi
app. Xuzhi
(Song) 凌萬頃 Ling Wanqing, 邊實 Bian Shi
至順鎮江志 二十一卷
首一卷
Zhishun Zhenjiang zhi
Shou
(Yuan) 俞希魯 Yu Xilu
昆山郡志 六卷 Kunshan jun zhi (Yuan) 楊譓 Yang Hui
重修琴川志 十五卷 Chongxiu Qinchuan zhi (Song) 鮑廉 Bao Lian; (Yuan) 盧鎮 Lu Zhen (supp.)
南嶽總勝集 三卷 Nanyue zongsheng ji (Song) 陳田夫 Chen Tianfu
莆陽比事 七卷 Puyang bishi (Song) 李俊甫 Li Junfu
長春子遊記 (長春真人西遊記) 二卷
附錄 一卷
Changchunzi youji (Changchun zhenren xiyou ji)
Fulu
(Yuan) 李志常 Li Zhichang
游志續編 二卷 Youzhi xubian (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
大常因革禮 一百卷 Dachang yinge li (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu et al.
律文 十二卷
音義 一卷
Lüwen
Lüyinyi
(Song) NN; (Song) 孫奭 Sun Shi (comm.)
衢本郡齋讀書志 二十卷 Quben Junzhai dushu zhi (Song) 晁公武 Chao Gongwu; (Song) 姚應績 Yao Yingji (suppl.)
致堂讀史管見 三十卷 Zhitang dushi guanjian (Song) 胡寅 Hu Yin
孔叢子注 七卷 Kongcongzi zhu (Song) 宋咸 Song Xian (comm.)
聱隅子 二卷 Aoyuzi (Song) 黃希 Huang Xi
孫子十家注 (孫子兵法) 十三卷
(附)遺說 一卷
(附)敘錄一卷
Sunzi shijia zhu (Sunzi bingfa)
app. Yishuo
app. Xulu
(Song) 吉天保 Ji Tianbao (comp.); (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan, 吳人驥 Wu Renji (comm.); (Song) 鄭友賢 Zheng Youxian (comp.); (Qing) 畢以珣 Bi Yixun (comp.)
司馬法直解 一卷 Simafa zhijie (Ming) 劉寅 Liu Yin
尉繚子直解 七卷 Weiliaozi zhijie (Ming) 劉寅 Liu Yin
難經集注 五卷 Nanjing jizhu (Ming) 王九思 Wang Jiusi
中藏經 三卷 Zhongcangjing (Han) 華佗 Hua Tuo
脈經 十卷 Maijing (Jin) 王叔和 Wang Shuhe; (Song) 林億 Lin Yi (comp.)
千金寶要 六卷 Qianjin baoyao (Tang) 孫思邈 Sun Simiao; (Song) 郭思節 Guo Sijie (comp.)
玉函經 一卷 Yuhan jing (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
史載之方 二卷 Shi zai zhi fang (Song) 史堪 Shi Kan
傷寒明理論 三卷
後集 一卷
Shanghan mingli lun
Houji
(Jin) 成無已 Cheng Wuyi
陳氏小兒病源方論 四卷 Chenshi xiaoer bingyuan fanglun (Song) 陳文中 Chen Wenzhong
類編朱氏集驗醫方 十五卷 Leibian Zhushi jiyan yifang (Song) 朱佐 Zhu Zuo
大宋寶佑四年丙辰歲會天萬年具注歷 一卷 Da-Song Baoyou si nian Bingchen sui Huitian wannian ju zhuli (Song) 荊執禮 Jing Zhili
算法通變本末 (楊氏算法) 一卷
乘除通變算寶 一卷
法算取用本末 一卷
Suanfa tongbian bemo (Yangshi suanfa)
Chengchu tongbian suanbao
Fasuan quyong benmo
(Song) 楊輝 Yang Hui
四元玉鑒 三卷 Siyuan yujian (Yuan) 朱世傑 Zhu Shijie
嘉量算經 三卷
問答 一卷
凡例 一卷
Jialiang suanjing
Wenda
Fanli
(Ming) 朱載堉 Zhu Zaiyu
五行大義 五卷 Wuxing dayi (Sui) 蕭吉 Xiao Ji
六壬大占 一卷 Liuren dazhan (Song) 祝泌 Zhu Bi
遁甲符應經 三卷 Dunjia fuying jing (Song) 楊維德 Yang Weide et al.
三術撮要 (三曆撮要) 一卷 Sanshu cuoyao (Sanli cuoyao) (Song) NN
書經補遺 五卷 Shujing buyi (Yuan) 呂宗傑 Lü Zongjie
漢官儀 三卷 Hanguanyi (Song) 劉攽 Liu Ban
膳夫經 一卷 Shanfujing (Tang) 楊曄 Yang Ye
梅花喜神譜 二卷 Meihua xishen pu (Song) 宋伯仁 Song Boren
讒書 五卷 Chanshu (Tang) 羅隱 Luo Yin
書齋夜話 四卷 Shuzhai yehua (Song) 俞琰 Yu Yan
松窗百說 一卷 Songchuang baishuo (Song) 李季可 Li Jike
群書治要 五十卷 Qunshu zhiyao (Tang) 魏徵 Wei Zheng et al. (comp.)
臣軌 二卷 Chengui (Tang) 則天武后 Zetian Wuhou (Wu Zetian 武則天)
為政善報事類 十卷 Weizheng shanbao shilei (Yuan) 葉留 Ye Liu; (Yuan) 陳相 Chen Xiang (comm.)
養正圖解 二卷 Yangzheng tujie (Ming) 焦竑 Jiao Hong
左氏摘奇 十二卷 Zuoshi zhaiqi (Song) 胡元質 Hu Yuanzhi
回溪先生史韻 四十九卷 Huixi xiansheng shiyun (Song) 錢諷 Qian Feng
自號錄 一卷 Zihaolu (Song) 徐光溥 Xu Guangpu
漢唐事箋 前集十二卷
後集 八卷
Han-Tang shijian Qianji
Houji
(Yuan) 朱禮 Yuan Li
群書通要 七十三卷 Qunshu tongyao (Yuan) NN
歷代蒙求纂注 一卷 Lidai mengqiu zuanzhu (Yuan) 王芮 Wang Rui; (Yuan) 鄭鎮孫 Zheng Zhensun (comm.)
策要 六卷 Ceyao (Yuan) 梁寅 Liang Yin
群書類編故事 二十四卷 Qunshu leibian gushi (Yuan) 王罃 Wang Ying
三水小牘 二卷 Sanshui xiaodu (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
友會談叢 三卷 Youhui tancong (Song) 上官融 Shangguan Rong
續世說 十二卷 Xu shishuo (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
續墨客揮犀 十卷 Xu moke huixi (Song) 彭乘 Peng Cheng
醉翁談錄 五卷 Zuiweng tanlu (Song) 金盈之 Jin Yingzhi
夷堅志 甲志二十卷
乙志 二十卷
丙志 二十卷
丁志 二十卷
Yijianzhi Jiazhi
Yizhi
Bingzhi
Dingzhi
(Song) 洪邁 Hong Mai
古清涼傳 二卷
廣清涼傳 三卷
續清涼傳 二卷
Gu qingliangzhuan
Guang qingliangzhuan
Xu guangliangzhuan
(Tang) 釋慧祥 Monk Huixiang; (Song) 釋延一 Monk Yanyi; 張商英 Zhang Shangying
黃帝陰符經疏 三卷 Huangdi yinfujing shu (Tang) 李筌 Li Yuan
道德真經傳 四卷 Daode zhenjing zhuan (Tang) 陸希聲 Lu Xisheng
道德真經集解 八卷 Daode zhenjing jijie (Tang) 張君相 Zhang Jinxiang
道德真經解義 十卷 Dadaode zhenjing jieyi (Song) 章安 Zhang An
道德經論兵要義述 四卷 Daodejing lunbing yaoyi shu (Tang) 王真 Wang Zhen
關尹子言外經旨 三卷 Guanyinzi yanwai jingzhi (Song) 王夷 Wang Yi (or 陳顯微 Chen Xianwei)
列子注 八卷 Liezi zhu (Tang) 盧重元 Lu Chongyuan (comm.)
通元真經 十二卷 Tongyuan zhenjing (Tang) 徐靈府 Xu Lingfu (comm.)
廣黃帝本行記 一卷 Guang Huangdi benxing ji (Tang) 王瓘 Wang Guan
軒轅黃帝傳 一卷 Xuanyuan Huangdi zhuan () NN
離騷 一卷 Lisao (Song) 錢杲之 Qian Haozhi (comp.)
陸士衡文集 十卷 Lu Shiheng wenji (Jin) 陸機 Lu Ji
支遁集 二卷 Zhidun ji (Jin) 釋支遁 Monk Zhidun
陶靖節先生詩注 四卷
補注 一卷
Tao Jingjie xiansheng shizhu
Buzhu
(Jin) 陶潛 Tao Qian; (Song) 湯漢 Tang Han (comm.)
華陽陶隱居集 二卷 Huayang Tao yinju ji (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing; 傅霄 Fu Xiao (comp.)
岑嘉州集 八卷 Cen Jiazhou ji (Tang) 岑參 Cen Shen
釣磯文集 五卷 Diaoji wenji (Tang) 徐寅 Xu Yin
晁具茨先生詩集 六卷 Chao Juci xiansheng shiji (Song) 晁沖之 Chao Chongzhi
斜川集 六卷 Xiechuanji (Song) 蘇過 Sun Guo
增廣箋注簡齋詩集 三十卷
無住詞 一卷
(附)簡齋先生年譜 一卷
Zengguang jianzhu Jianzhai shiji
Wuzhuci
app. Jianzhai xiansheng nianpu
(Song) 陳與義 Chen Yuyi; (Song) 胡稚 Hu Zhi (comm.)
玉堂類藁 二十卷
西垣類藁 二卷
附錄 一卷
Yutang leigao
Xiyuan leigao
Fulu
(Song) 崔敦詩 Cui Dunshi
毅齋詩集別錄 一卷 Yizhai shiji bielu (Song) 徐僑 Xu Qiao
平庵悔稿 十二卷
補遺一卷
Ping'an huigao
Buyi
(Song) 項安世 Xiang Anshi
南海百詠 一卷 Nanhai baiyong (Song) 方信儒 Fang Xinru
史詠詩集 二卷 Shiyong shiji (Song) 徐鈞 Xu Jun
古逸民先生集 二卷
附錄一卷
Guyimin xiansheng ji
Fulu
(Song) 汪炎昶 Wang Yanchang
桐江集 八卷 Tongjiang ji (Yuan) 方回 Fang Hui
貞一齋文 一卷
詩稿 一卷
Zhenyizhai wen
Shigao
(Yuan) 朱思本 Zhu Siben
蟻術詩選 八卷 Yishu shixuan (Yuan) 邵亨貞 Shao Hengzhen
梅花百詠 一卷 補騷一卷 Meihua baiyong
Fusao
(Yuan) 韋珪 Wei Gui
玉山璞稿 二卷 Yushan pugao (Yuan) 顧瑛 Gu Ying
東皋先生詩集 五卷
附錄 一卷
Donggao xiansheng shiji
Fulu
(Yuan) 馬玉麟 Ma Yulin
王徵士詩 八卷 Wang Zhengshi shi (Yuan) 王沂 Wang Yi
松雨軒集 八卷
附錄 一卷
Songyuxuan ji
Fulu
(Ming) 平顯 Ping Xian
慎齋集 四卷 Shenzhaiji (Ming) 蔣主忠 Jiang Zhuzhong
觀瀾文集 甲部 二十五卷
乙部 七卷
Guanlan wenji jiabu, Yibu (Song) 林之奇 Lin Zhiqi (comp.); 呂祖謙 Lü Zuqian (comm.)
注解章泉澗泉二先生選唐詩 五卷 Zhujie Zhangquan Jianquan er xiansheng xuan Tangshi (Song) 趙蕃 Zhao Fan; (Song) 謝枋得 Xie Fangde (comm.)
分門纂類唐宋時賢千家詩選 二十二卷 Fenmen zuanlei Tang-Song xian qianjia shixuan (Song) 劉克莊 Liu Kezhuang (comp.)
分門纂類唐歌詩 (殘) 十一卷 Fenmen zuanlei Tang geshi (Song) 趙孟奎 Zhao Mengkui (comp.)
東漢文鑒 二十卷 Donghan wenjian (Song) 陳鑒 Chen Jian (comp.)
洞霄詩集 十四卷 Dongxiao shiji (Yuan) 孟宗寶 Meng Zongbao (comp.)
諸儒奧論策學統宗 前集 五卷 Zhuru aolun cexuan tongzong qianji (Yuan) 譚金孫 Tan Jinsun (comp.)
詩苑衆芳 一卷 Shiyuan zhongfang (Song) 劉萱 Liu Xuan (comp.)
元風雅 三十卷 Yuanfengya (Yuan) 蔣易 Jiang Yi (comp.)
青雲梯 三卷 Qingyunti (Yuan) NN (comp.)
編類運使復齋郭公敏行錄 不分卷 Bianlei yunshi fuzhai Guo gong minxing lu (Yuan) 徐東 Xu Dong (comp.)
雲莊四六餘話 一卷 Yunzhuang Siliu yuhua (Song) 楊囦道 Yang Yuandao
聲律關鍵 八卷 (Song) 鄭起潛 Zheng Qiqian
梅礀詩話 三卷 Meijian shihua (Song) 韋居安 Wei Ju'an
詳注周美成詞片玉集 十卷 Xiangzhu Zhou meicheng di pianyu ji (Song) 周邦彥 Zhou Bangyan; 陳元龍 Chen Yuanlong (comm.)
樵歌 三卷 Qiaoge (Song) 朱敦儒 Zhu Dunru
王周士詞 一卷 Wang Zhoushi ci (Song) 王以寧 Wang Yining
蘋洲漁笛譜 二卷
附 一卷
Pinzhou yudi pu
Fu
(Song) 周密 Zhou Mi
遺山先生新樂府 五卷 Yishan xiansheng xin yuefu (Jin) 元好問 Yuan Haowen
蟻術詞選 四卷 Yishu cixuan (Yuan) 邵亨貞 Shao Hengzhen
陽春白雪 八卷
外集 一卷
Yangchun baixue
Waiji
(Song) 趙聞禮 Zhao Wenli (comp.)
名儒草堂詩餘 三卷 Mingru caotang shiyu (Yuan) 鳳林書院 Fenglin shuyuan (comp.)
名家詞集 十卷 Mingjia ciji (Qing) 侯文燦 Hou Wencan (comp.)
詞源 二卷 Ciyuan (Song) 張炎 Zhang Yan
新增詞林韻釋 一卷 Xinzeng cilin yunshi (Song) NN
Sources:
Chen Donghui 陈东辉 (1997). "Ruan Yuan yu Wanwei biecang 阮元与《宛委别藏》", Hangzhou Shifan daxue xuebao (Shehui kexue ban) 杭州师范大学学报(社会科学版), 1997 (5).
Chen Donghui 陈东辉 (1998). "Wanwei biecang shulüe 《宛委别藏》述略", Gugong Bowuyuan yuankan 故宫博物院院刊, 1998 (2): 76-79.
Ke Yuchun 柯愈春 (1983). "Taiwan yingyin Yangxindian ben Wanwei biecang 台湾影印出版养心殿本《宛委别藏》", Wenxian 文献, 1983 (2): 267-268.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2082.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 151-154.
Weng Shuxi 翁速溪 (1991). "Yangxindian cang shu Wanwei biecang 養心殿藏書《宛委别藏》", Zijincheng 紫禁城, 1991 (6): 43-44.
Zhang Shuzhong 张树忠 (2001). "Ruan Yuan yu Wanwei biecang 阮元与宛委别藏", Tushuguan zazhi 图书馆杂志, 2001 (7): 57-58.