ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shoushange congshu 守山閣叢書

Mar 4, 2012 © Ulrich Theobald

Shoushange congshu 守山閣叢書 "Collectanea of the Shoushan Studio" is a series of collectanea (congshu 叢書) including 110 books with a total length of 652 juan. It was compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Qian Xizuo 錢熙祚 (d. 1844).

Qian Xizuo, courtesy name Xizhi 錫之, hailed from Jinshan 金山 (modern Zhenjiang 鎮江, Jiangshu) and was not only an ardent collector of rare books, but was also interested in critical editions of ancient books. When he obtained a fragmentary version of Zhang Haipeng's 張海鵬 (1755-1816) series Mohai jinhu 墨海金壺, he reconstructed this Song-period 宋 (960-1279) collection and added 56 missing books. Qian also bought numerous different editions on the antiques markets to obtain versions of higher quality than in the transmitted version of the Mohi jinhu.

The Shoushange congshu is divided according to the four traditional literary categories (sibu 四部). Most books in the series are based on the versions in the Wenlan Library 文瀾閣 in Zhejiang. The texts Zhaobu zonglu 招補總錄 and Zhiyuan zheng Mian lu 至元征緬錄 are versions from Ruan Yuan's 阮元 (1764-1869) Wenxuan Studio 文選樓, the Da-Tang xiyu ji 大唐西域記 and Yanhuajing yinyi 華嚴經音義 are based on version of the Lengyan Monstery 楞嚴寺 of Jiaxing 嘉興. There are also some books based on quotations from other collections, in case a reliable basic version was not available.

The books included in the Shoushange congshu are therefore of a superior quality because of their textual liability. There are two prefaces, one written by by Hu Peihui 胡培翬 (1782-1849), and one by Ruan Yuan. The series was printed in 1844 by Qian Xizuo himself, with a reprint two years later, after Qian's sudden death. The first modern print was published in 1899 by the Hongwen Press 鴻文書局 in Shanghai. In 1922, the Bogu Studio 博古齋 in Shanghai published a facsimile of Qian's original version.

Table 1. The series Shoushange congshu 守山閣叢書
(Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
1844 edition of Master Qian from Jinshan 金山錢氏(錢熙祚); Mohai jinhu 墨海金壺 edition; facsimile 1889 by Shanghai Hongwen Shuju 上海鴻文書局; facsimile 1922 by Shanghao Boguzhai Studio 上海博古齋
書名, length in juan Title Author(s)
經部 Commentaries on the Confucian Classics
易說 四卷 Yishuo (Song) 趙善譽 Zhao Shanyu
易象鉤解 四卷 Yixiang goujie (Ming) 陳士元 Chen Shiyuan
易圖明辨 十卷 Yitu mingbian (Qing) 胡渭 Hu Wei
禹貢說斷 四卷 Yugong shuoduan (Song) 傅寅 Fu Yin
三家詩拾遺 十卷 Sanjia shi shiyi (Qing) 范家相 Fan Jiaxiang
周禮疑義舉要 七卷 Zhouli yiyi juyao (Qing) 江永Jiang Yong
儀禮釋宮 一卷 Yili shigong (Song) 李如圭 Li Rugui
儀禮釋例 一卷 Yili shili (Qing) 江永 Jiang Yong
禮記訓義擇言 八卷 Liji xunyi zeyan (Qing) 江永 Jiang Yong
春秋正旨 一卷 Chunqiu zhengzhi (Ming) 高拱 Gao Gong
春秋左傳補注 六卷 Chunqiu Zuozhuan buzhu (Qing) 惠棟 Hui Dong
古微書 三十六卷 Guweishu (Ming) 孫瑴 Sun Jue (comp.); (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (add. comm.)
尊孟辨 三卷
續辨 二卷
別錄一卷
Zun Meng bian
Xubian
Bielu
(Song) 余允文 Yu Yunwen
四書箋義纂要 十二卷
補遺 一卷
續遺 一卷:
Sishu jianyi zuanyao
Buyi
Xuyi:
(Song) 趙悳 Zhao De
大學章句箋義 一卷, 或問箋義 一卷, 註疏纂要 一卷 Daxue zhangju jianyi, Huowen jianyi, Zhushu zuanyao
中庸章句箋義 一卷, 或問箋義 一卷, 註疏纂要 一卷 Zhongyong zhangju jianyi, Huowen jianyi, Zhushu zuanyao
論語集注箋義 三卷 Lunyu jizhu jianyi
孟子集注箋義 三卷 Mengzi jizhu jianyi
律呂新論 二卷 Lülü xinlun (Qing) 江永 Jiang Yong
經傳釋詞 十卷 Jingzhuan shici (Qing) 王引之 Wang Yinzhi
孫氏唐韻考 五卷 Sunshi Tangyun kao (Qing) 紀容舒 Ji Rongshu
古韻標準 四卷
詩韻舉例 一卷
Guyun biaozhun
Shiyun juli
(Qing) 江永 Jiang Yong
史部 Shibu Historiography
三國志辨誤 三卷 Sanguozhi bianwu (Song) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
宋季三朝政要 六卷
附錄一卷
Songji sanchao zhengyao
Fulu
(Song) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
蜀鑒 十卷 Shujian (Song) 郭允蹈 Guo Yundao
春秋別典 十五卷 Chunqiu biedian (Ming) 薛虞畿 Xue Yuji
咸淳遺事 二卷 Xianchun yishi (Song) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
大金弔伐錄 四卷 Da-Jin diaofa lu (Jin) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
平宋錄 三卷 Pingsonglu (Yuan) 劉敏中 Liu Minzhong
元朝征緬錄 一卷 Yuanchao zheng Mian lu (Yuan) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
招捕總錄 一卷 Zhaobu zonglu (Yuan) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
京口耆舊傳 九卷 Jingkou qijiu zhuan (Song) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
昭忠錄 一卷 Zhaozhonglu (Song) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
九國志 十二卷
拾遺一卷
Jiuguozhi
Shiyi
(Song) 路振 Lu Zhen; (Song) 張唐英 Zhang Tangying (suppl.); (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
越史略 (大越史略) 三卷 Việt Sử Lược (Đại Việt sử lược; Yueshilüe, Da-Yue shilüe) (Annam) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
吳郡志 五十卷
校勘記 一卷
Wujunzhi
Jiaokanji
(Song) 范成大 Fan Chengda; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
嶺海輿圖 一卷 Linghai yutu (Ming) 姚虞 Yao Yu
吳中水利書 一卷 Wuzhong shuili shu (Song) 單鍔 Shan E
四明它山水利備覽 二卷 Siming Tuoshan shuili beilan (Song) 魏峴 Wei Xian
河防通議 二卷 Hefang tongyi (Yuan) 沙克什 Šakši (贍思 Šansi)
廬山記 三卷 Lushanji (Song) 陳舜俞 Chen Shunyu
廬山記略 一卷 Lushan jilüe (Liu-Song) 釋慧遠 Monk Huiyuan
北道刊誤志 一卷 Beidao kanwu zhi (Song) 王瓘 Wang Guan
河朔訪古記 三卷 Heshuo fanggu ji (Yuan) 納新 Naxin (廼賢 Naixian)
大唐西域記 十二卷 Da-Tang xiyu ji (Tang) 釋玄奘 Monk Xuanzang; 釋辯機 Monk Bianji
職方外紀 五卷
首一卷
Zhifang waiji
Shou
(Ming) 艾儒略 Ai Rulüe (Giulio Aleni)
七國考 十四卷 Qiguokao (Ming) 董說 Dong Yue
歷代建元考 二卷
總論 一卷
類考 一卷
前編 一卷
外編 四卷
Lidai jianyuan kao
Zonglun
Leikao
Qianbian
Waibian
(Qing) 鐘淵映 Zhong Yuanying
荒政叢書 十卷
附錄 二卷:
Huangzheng congshu
Fulu:
(Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
救荒全書 一卷 Jiuhuang quanshu (Song) 董煟 Dong Wei
荒政叢言 一卷 Huangzheng congyan (Ming) 林希元 Lin Xiyuan
荒政考 一卷 Huangzhengkao (Ming) 屠隆 Tu Long
荒政議 一卷 Huangzhengyi (Ming) 周孔教 Zhou Kongjiao
賑豫紀略 一卷 Zhenyu jilüe (Ming) 鐘化民 Zhong Huamin
荒箸略 一卷 Huangzhulüe (Ming) 劉世教 Liu Shijiao
救荒策 一卷 Jiuhuangce (Qing) 魏禧 Wei Xi
常平倉考 一卷 Changpingcang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
義倉考 一卷 Yicang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
社倉考 一卷 Shecang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
歷代兵制 八卷 Lidai bingzhi (Song) 陳傅良 Chen Fuliang
籀史 二卷 Zhoushi (Song) 翟耆年 Zhai Qinian
子部 Zibu Masters and Philosophers
少儀外傳 二卷 Shaoyi waizhuan (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
辨惑編 四卷
附錄 一卷
Bianhuobian
Fulu
(Yuan) 謝應芳 Xie Yingfang
神機制敵太白陰經 (太白陰經) 十卷 Shenji zhidi taibaiyin jing (Taibaiyin jing) (Tang) 李筌 Li Quan
守城錄 四卷 Shouchenglu (Song) 陳規 Chen Gui, 湯璹 Tang Shu
練兵實紀 九卷
雜集 六卷
Lianbing shiji
Zaji
(Ming) 戚繼光 Qi Jiguang
折獄龜鑒 八卷 Zheyu guijian (Song) 鄭克 Zheng Ke
脈經 十卷 Maijing (Jin) 王叔和 Wang Shuhe
難經集注 五卷 Nanjing jizhu (Ming) 王九思 Wang Jiusi
新儀象法要 三卷 Xinyi xiangfa yao (Song) 蘇頌 Su Song
簡平儀說 一卷 Jianping yishuo (Ming) 熊三拔 Xiong Sanba (Sabatino de Ursis); 徐光啟 Xu Guangqi (comm.)
渾蓋通憲圖說 二卷
首一卷
Hungai tongxian tushuo
Shou
(Ming) 李之藻 Li Zhizao
圜容較義 一卷 Ruantong jiaoyi (Ming) 利瑪竇 Li Madao (Matteo Ricci); 李之藻 Li Zhizao (transl.)
曉庵新法 六卷 Xiao'an xinfa (Qing) 王錫闡 Wang Xichan
五星行度解 一卷 Wuxing xingdu jie (Qing) 王錫闡 Wang Xichan
數學 八卷
續數學 一卷:
Shuxue
Xu shuxue:
(Qing) 江永 Jiang Yong
數學補論 一卷 Suanxue bulun
歲實消長辨 一卷 Suishi xiaochang bian
恆氣注歷辨 一卷 Hengqi zhuli bian
冬至權度 一卷 Dongzhi quandu
七政衍 一卷 Qizhengyan
金水發微 一卷 Jinshui fawei
中西合法擬草 一卷 Zhong-Xi hefa nicao
算賸 一卷 Suansheng
正弧三角疏義 一卷 Zhenggu sanjiao shuyi
推步法解 五卷 Tuibu fajie (Qing) 江永 Jiang Yong
李虛中命書 三卷 Li Xuzhong mingshu (Zhou) 鬼谷子 Guiguzi; (Tang) 李虛中 Li Xuzhong (comm.)
珞琭子三命消息賦注 二卷 Geluzi sanming siaoxi fuzhu (Song) 徐子平 Xu Ziping
珞琭子賦注 二卷 Geluzi fuzhu (Song) 釋曇瑩 Monk Tanying
天步真原人命部 三卷 Tianbu zhenyuan renming bu (Qing) 穆尼閣 Mu Nige (Nicolas Smogolenski); 薛鳳祚 Xue Fengzuo (transl.)
太清神鑒 六卷 Taiqing shenjian (Wudai) 王朴 Wang Pu
羯鼓錄 一卷 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
樂府雜錄 一卷 Yuefu zalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
棊經 一卷 Qiqing (Song) 張儗 Zhang Ni
遠西奇器圖說錄最 (奇器圖說) 三卷 Yuanxi qiqi tushuo luzui (Qiqi tushuo) (Ming) 鄧玉函 Deng Yuhan (Johannes Schreck); 王徵 Wang Zheng (transl., ill.)
新制諸器圖說 一卷 Xinzhi qiqi tushuo (Ming) 王徵 Wang Zheng
鬻子 一卷
校勘記
逸文 一卷
Yuzi
Jiaokanji
Yiwen
(Zhou) 鬻熊 Yu Xiong; (Tang) 逄行珪 Feng Xinggui (comm.); (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
尹文子 一卷
校勘記
逸文 一卷
Yinwenzi
Jiaokanji
Yiwen
(Zhou) 尹文 Yin Wen: (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
慎子 一卷
逸文 一卷
Shenzi
Yiwen
(Zhou) 慎到 Shen Dao; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
公孫龍子 一卷 Gongsun Longzi (Zhou) 公孫龍 Gongsun Long; (Song) 謝希深 Xie Xishen (comm.)
人物志 三卷 Renwuzhi (Wei) 劉邵 Liu Shao; (Northern Wei) 劉昞 Liu Bing (comm.)
近事會元 五卷
校勘記 一卷
Jinshi huiyuan
Jiaokanji
(Song) 李上交 Li Shangjiao; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
靖康緗素雜記 十卷 Jingkang xiangsu zaji (Song) 黃朝英 Hang Chaoying
能改齋漫錄 十八卷 Nenggaizhai manlu (Song) 吳曾 Wu Zeng
緯略 十二卷 Weilüe (Song) 高似孫 Gao Sisun
坦齋通編 一卷 Tanzhai tongbian (Song) 邢凱 Xing Kai
穎川語小 二卷 Yingchuan yuxiao (Song) 陳昉 Chen Fang (陳叔方 Chen Shufang)
愛日齋叢鈔 五卷 Airizhai congchao (Song) 葉□ Ye N
日損齋筆記 一卷
附錄 一卷
Risuzhai biji
Fulu
(Yuan) 黃溍 Huang Jin
樵香小記 二卷 Qiaoxiang xiaoji (Qing) 何琇 He Xiu
日聞錄 一卷 Riwenlu (Yuan) 李翀 Li Chong
玉堂嘉話 八卷 Yutang jiahua (Yuan) 王惲 Wang Hui
古今姓氏書辯證 四十卷
校勘記 三卷
Gujin xingshi shu bianzheng
Jiaokanji
(Song) 鄧名世 Deng Shiming; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
明皇雜錄 三卷
補遺 一卷
校勘記
逸文 一卷
Minghuang zalu
Buyi
Jiaokanji
Yiwen
(Tang) 鄭處誨 Zheng Chuhui; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
大唐傳載 一卷 Da-Tang zhuanzai (Tang) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
賈氏談錄 一卷 Jiashi tanlu (Song) 張洎 Zhang Ji
東齋記事 五卷
補遺 一卷
Dongzhai jishi
Buyi
(Song) 范鎮 Fan Zhen
續世說 十二卷 Xu shishuo (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
玉壺野史 十卷 Yuhu yeshi (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
唐語林 八卷
校勘記 一卷
Tangyulin
Jiaokanji
(Song) 王讜 Wang Dang; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
萍洲可談 三卷
校勘記 一卷
Pingzhou ketan
Jiaokanji
(Song) 朱彧 Zhu Yu; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
高齋漫錄 一卷 Gaozhai manlu (Song) 曾慥 Zeng Zao
張氏可書 一卷 Zhangshi keshu (Song) 張知甫 Zhang Zhifu
步里客談 二卷 Buli Ketan (Song) 陳長方 Chen Changfang
東南紀聞 三卷 Dongnan jiwen (Yuan) NN; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
菽園雜記 十五卷 Shuyuan zaji (Ming) 陸容 Lu Rong
漢武帝內傳 一卷
附錄 一卷
校勘記 一卷
Han Wudi neizhuan
Fulu
Jiaokanji
(Han) 班固 Ban Gu; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
大方廣佛華嚴經音義 四卷 Dafang guangfo huayanjing yinyi (Tang) 釋慧苑 Monk Huiyuan
文子 二卷
校勘記 一卷
Wenzi
Jiaokanji
(Zhou) 辛銒 Xin Jian; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
文始真經言外經旨 三卷 Wenshi zhenjing yanwai jingzhi (Song) 陳顯微 Chen Xianwei
周易參同契考異 一卷 Zhouyi cantongqi kaoyi (Song) 朱熹 Zhu Xi; 黃瑞節 Huang Ruijie (suppl.)
集部 Jibu Belles-Lettres
古文苑 二十一
校勘記一卷
Guwenyuan
Jiaokanji
(Song) 章樵 Zhang Qiao; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
觀林詩話 一卷 Guanlin shihua (Song) 吳聿 Wu Yu
餘師錄 一卷 Yushilu (Song) 王正德 Wang Zhengde
詞源 二卷 Ciyuan (Song) 張炎 Zhang Yan
Sources:
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 640.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2087.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 176-179.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 363.