ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jindai mishu 津逮秘書

Apr 20, 2012 © Ulrich Theobald

Jindai mishu 津逮秘書 or Jindai bishu 津逮祕書 "Secret books to be obtained by crossing the ford", also written 津逮袐書 (old pronunciation Jindai bishu), also known as Jiguge congshu 汲古閣叢書, is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Mao Jin 毛晉 (1599-1659). It includes 139 (actually 137) books.

Mao Jin was a famous collector of books. For his vast library he had set up the Jigu Hall 汲古閣. Mao was very interested to reprint old texts to expand their circulation, and so became the most important private publisher and printer in Chinese history. He had also compiled important scholarly studies, like the Maoshi Lu shu guangyao 毛詩陸疏廣要, the Yinhu tiba 隱湖題跋, Jigugue shuba 汲古閣書跋, Sumi zhilin 蘇米志林, the Shici zazu 詩詞雜俎, and the important theatre play collection Liushi zhong qu 六十種曲.

Figure 1. Preface of the Jindai mishu 津逮秘書
Calligraphy of Mao Jin's preface (Jindai mishu xu 津逮秘書序).

The series Jindai mishu is divided into 15 collections (ji 集). Two books recorded in the list of contents are actually not included in the sereis, namely the books Jinshilu 金石錄 and Mochipian 墨池篇. Some bibliographies speak of 144 or even 148 texts included in the Jindai mishu. Part of the book is the result of cooperation between Mao Jin and Hu Zhenheng 胡震亨 (1569-1645), whose projected series Mice huihan 秘冊彙函 could not be completed because the draft had burnt in an accident. Hu tried to reconstruct his project in the shape of Mao Jin's Jindai mishu.

Reproductions of ancient Song-period 宋 (960-1279) prints were contributed by Hu Zhenheng, while Mao's contribution is marked with the name of the Jiguge 汲古閣. The name of the series is derived from a description in the "River Classic" Shuijingzhu 水經注 of a place where books were hidden in a cave in a cliff that could only be reached by crossing the river. Most books in the Jindai mishu date from the Song and Yuan 元 (1279-1368) periods and include stories and reports on petty matters, and are rarely to be found in older series like Baichuan xuehai 百川學海 or Baoyantang miji 寶顏堂秘笈.

The series was printed in the last decade of the Ming period, in 120 booklets. In 1922 the Bogu Studio 博古齋 in Shanghai published a facsimile of this original edition. The Qing-period 清 (1644-1911) scholar Zhang Haipeng 張海鵬 (1755-1816) used the Jindai mishu as a base for his own series Xuejin taoyuan 學津討原.

Table 1. The series Jindai mishu 津逮秘書
(Ming) 毛晉 Mao Jin (comp.)
Jiguge Studio 汲古閣 edition (Master Mao from Yushan 虞山毛氏); facsimile 1922 by Shanghai Boguzhai Studio 上海博古齋
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
詩序辨說 一卷 Shixu bianshuo (Song) 朱熹 Zhu Xi
詩傳孔氏傳 一卷 Shizhuan Kongshi zhuan (Zhou) 端木賜 Duanmu Ci (子貢 Zigong)
詩說 一卷 Shishuo (Han) 申培 Shen Pei
詩外傳 (韓詩外傳) 十卷 Shi waizhuan (Hanshi waizhuan) (Han) 韓嬰 Han Ying
毛詩草木鳥獸蟲魚疏廣要 四卷 Maoshi caomu niaoshou chongyu shu guangyao (Ming) 毛晉 Mao Jin
詩考 一卷 Shikao (Song) 王應麟 Wang Yinglin
詩地理考 六卷 Shi dili kao (Song) 王應麟 Wang Yinglin
爾雅 三卷 Erya (Song) 鄭樵 Zheng Qiao (comm.)
第二集
京氏易傳 三卷 Jingshi yizhuan (Han) 京房 Jing Fang; (Wu) 陸績 Lu Ji (comm.)
關氏易傳 一卷 Guanshi yizhuan (Later Wei) 關朗 Guan Lang; (Tang) 趙蕤 Zhao Rui (comm.)
蘇氏易傳 九卷 Sushi yizhuan (Song) 蘇軾 Su Shi
焦氏易林 四卷 Jiaoshi yilin (Han) 焦贛 Xiong Gan
周易集解 十七卷 Zhouyi jijie (Tang) 李鼎祚 Li Dingzuo
易釋文 一卷 Yishiwen (Tang) 陸德明 Lu Deming
周易集解略例 一卷 Zhouyi jijie lüeli (Wei) 王弼 Wang Bi; (Tang) 邢璹 Xing Shu (comm.)
元包經傳 五卷 Yuanbao jingzhuan (Northern Zhou) 衛元嵩 Wei Yuansong; (Tang) 蘇源明 Su Yuanming; (Tang) 李江 Li Jiang (comm.); (Song) 韋漢卿 Wei Hanqing (comm.)
元包數總義 二卷 Yuanbao shu zongyi (Song) 張行成 Zhang Xingcheng
周易舉正 三卷 Zhouyi juzheng (Tang) 郭京題 Guo Jingti
麻衣道者正易心法 一卷 Mayi daozhe zhengyi xinfa (Song) 陳搏 Chen Tuan
第三集
通鑒地理通釋 十四卷 Tongjian dili tongshi (Song) 王應麟 Wang Yinglin
通鑒問疑 一卷 Tongjian wenyi (Song) 劉羲仲 Liu Yizhong
小學紺珠 十卷 Xiaoxue ganzhu (Song) 王應麟 Wang Yinglin
齊民要術 十卷 Qimin yaoshu (Later Wei) 賈思勰 Jia Sixie
急就篇 四卷 Jijiupian (Han) 史游 Shi You; (Tang) 顏師古 Yang Shigu (comm.); (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comm.)
漢制考 四卷 Hanzhikao (Song) 王應麟 Wang Yinglin
第四集
佛說四十二章經 一卷 Foshuo sishier zhang jing (Han) 迦葉摩騰 Jiayemoteng, 釋竺法蘭 Zhufalan (transl.); (Song) 釋守遂 Monk Shousui (comm.)
道德指歸論 六卷 Daode zhigui lun (Han) 嚴遵 Yan Zun
青烏先生葬經 一卷 Qingwu xiansheng zangjing (Han) 青烏子 Qingwuzi; (Jurchen-Jin) 兀欽仄 Wu Qinze (comm.)
古本葬經 (葬書) 內篇 一卷
(附)葬經翼 一卷
難解二十四篇 一卷
附圖 一卷
Guben zangjing neipian (Zangshu)
app. Zangjing yi
Nanjie
Futu
(Jin) 郭璞 Guo Pu; () NN (comm.); (Ming) 繆希雍 Miao Xiyong (comm.)
古文參同契集解 三卷
箋注集解 三卷
三相類集解 二卷
Guwen cantongqi jijie
Jianzhu jijie
Sanxianglei jijie
(Ming) 蔣一彪 Jiang Yibiao (comp.)
周髀算經 二卷
(附)音義 一卷
Zhoubi suanjing
app. Yinyi
(Han) 趙爽 Zhao Shuang (comm.); (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (narr.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.); (Song) 李籍 Li Ji (comm.)
數術記遺 一卷 Shushu jiyi (Han) 徐岳 Xue Yue; (Northern Zhou) 甄鑾 Zhen Luan (comm.)
黃帝授三子玄女經 一卷 Huangdi shou sanzi Xuannü jing () NN
胎息經 一卷 Taixijing () 幻真先生 Youzhen xiansheng (comm.)
風后握奇經 (握奇經) 一卷
(附)握奇經續圖 一卷
八陣總述 一卷
Feng Hou woji jing (Wojijing)
app. Wojijing xutu
Bazhen zongshu
(Han) 公孫弘 Gongsun Hong (comm.); (Jin) 馬隆 Ma Long (narr.)
耒耜經 一卷 Leisijing (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
五木經 一卷 Wumujing (Tang) 李翱 Li Ao; 元革 Yuan Ge (comm.)
女孝經 一卷 Nü xiaojing (Tang) 鄭□ Ms. Zheng
丸經 二卷 Wanjing (Yuan) NN
通占大象歷星經 (甘石星經) 二卷 Tongzhan daxiang lixing jing (Gan-Shi xingjing) () NN
忠經 一卷 Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong; 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
黃帝宅經 (宅經) 二卷 Huangdi zhaijing (Zhaijing) () NN
墨經 一卷 Mojing (Song) 晁貫之 Chao Guanzhi
第五集
全唐詩話 六卷 Quantang shihua (Song) 尤袤 You Mao
六一詩話 一卷 Liuyi shihua (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
滄浪詩話 一卷 Canglang shihua (Song) 嚴羽 Yan Yu
後山詩話 一卷 Houshan shihua (Song) 陳師道 Chen Shidao
彥周詩話 一卷 Yanzhou shihua (Song) 許顗 Xu Yi
二老堂詩話 一卷 Erlaotang shihua (Song) 周必大 Zhou Bida
紫薇詩話 一卷 Ziwei shihua (Song) 呂本中 Lü Benzhong
石林詩話 一卷 Shilin shihua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
中山詩話 一卷 Zhongshan shihua (Song) 劉攽 Liu Ban
竹坡詩話 一卷 Zhupo shihua (Song) 周紫芝 Zhou Zizhi
續詩話 一卷 Xu shihua (Song) 司馬光 Sima Guang
第六集
法書要錄 十卷 Fashu yaolu (Tang) 張彥遠 (comp.)
東觀餘論二卷
附錄 一卷
Dongguan yulun
Fulu
(Song) 黃伯思 Huang Bosi
廣川書跋 十卷 Guangchuan shuba (Song) 董逌 Dong You
宣和書譜 二十卷 Xuanhe shupu (Song) NN
第七集
圖畫見聞志 六卷 Tuhua jianwen zhi (Song) 郭若虛 Guo Ruoxu
歷代名畫記 十卷 Lidai minghua ji (Tang) 張彥遠 Zhang Yanyuan
古畫品錄 一卷 Gu huapin lu (Southern Qi) 謝赫 Xie He
續畫品錄 一卷 Xu huapin lu (Tang) 李嗣真 Li Sizhen
宣和畫譜 二十卷 Xuanhe huapu (Song) NN
圖繪寶鑒 六卷
補遺 一卷
Tuhui baojian
Buyi
(Yuan) 夏文彥 Xia Wenyan; (Ming) 韓昂 Han Ang (suppl.)
後畫錄 一卷 Houhualu (Tang) 釋彥悰 Monk Yancong
續畫品 一卷 Xu huapin (Chen) 姚最 Yao Zui
畫繼 十卷 Huaji (Song) 鄧椿 Deng Chun
畫史 一卷 Huashi (Song) 米芾 Mi Fu
第八集
詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
詩品二十四則 一卷 Shipin ershisi ze (Tang) 司空圖 Sikong Tu
風騷旨格一卷 Fengsao zhige (Tang) 釋齊己 Monk Qiji
芥隱筆記 一卷 Jieyin biji (Song) 龔頤正 Gong Yizheng
冷齋夜話 十卷 Lengzhai yehua (Song) 釋惠洪 Monk Huihong
西溪叢語 二卷 Xixi congyu (Song) 姚寬 Yao Kuan
益部方物略記 一卷 Yibu fangwu lüeji (Song) 宋祁 Song Qi
捫虱新話 十五卷 Menshi xinhua (Song) 陳善 Chen Shan
歲華記麗 四卷 Suihua jili (Tang) 韓鄂 Han E
玉蕊辨證一卷 Yurui bianzheng (Song) 周必大 Zhou Bida
桯史 十五卷
附錄 一卷
Tingshi
Fulu
(Song) 岳珂 Yue Ke
泉志 十五卷 Quanzhi (Song) 洪遵 Hong Zun
第九集
酉陽雜俎 二十卷
續集 十卷
Youyang zazu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
甘澤謠 一卷
附錄 一卷
Ganzeyao
Fulu
(Tang) 袁郊 Yuan Jiao
本事詩 一卷 Benshishi (Tang) 孟棨 Meng Qi
五色線 二卷 Wusexian (Song) NN
誠齋雜記二卷 Chengzhai zaji (Yuan) 林坤 Lin Kun
卻掃編 三卷 Quesaobian (Song) 徐度 Xu Fu
劇談錄 二卷 Jutanlu (Tang) 康駢 Kang Pian
瑯嬛記 三卷 Langhuanji (Yuan) 伊世珍 Yi Shizhen
輟耕錄 三十卷 Chuogenglu (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
第十集
洛陽伽藍記 五卷 Luoyang qielan ji (Later Wei) 楊炫之 Yang Xuanzhi
洛陽名園記一卷 Luoyang mingyuan ji (Song) 李廌 Li Zhi (李格非 Li Gefei)
靈寶真靈位業圖一卷 Lingbao zhenling weiye tu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing; (Tang) 閭丘方遠 Lüqiu fangyuan (comm.)
東京夢華錄 十卷 Dongjing menghua lu (Song) 孟元老 Meng Yuanlao
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Jin) 葛洪 Ge Hong
佛國記 一卷 Foguoji (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
大唐創業起居注 三卷 Da-Tang chuangye qijuzhu (Tang) 溫大雅 Wen Daya
老學庵筆記 十卷 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
漢雜事秘辛 一卷 Han zashi mixin (Han) NN
淳熙玉堂雜記 三卷 Chunxi yutang zaji (Song) 周必大 Zhou Bida
焚椒錄 一卷 Fenjiaolu (Liao) 王鼎 Wang Ding
唐國史補 三卷 Tang guoshi bu (Tang) 李肇 Li Zhao
第十一集
搜神記 二十卷 Soushenji (Jin) 干寶 Gan Bao
搜神後記 十卷 Soushen houji (Jin) 陶潛 Tao Qian
錄異記 八卷 Luyiji (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
稽神錄 六卷
拾遺 一卷
Xishenlu
Shiyi
(Song) 徐鉉 Xu Xuan
周氏冥通記 四卷 Zhoushi mingtong ji (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
異苑 十卷 Yiyuan (Liu-Song) 劉敬叔 Liu Jingshu
第十二集
東坡題跋 六卷 Dongpo tiba (Song) 蘇軾 Su Shi
山谷題跋 九卷 Shangu tiba (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
無咎題跋 一卷 Wuqi tiba (Song) 晁補之 Chao Buzhi
宛丘題跋 一卷 Wanqiu tiba (Song) 張耒 Zhang Lei
淮海題跋 一卷 Huaihai tiba (Song) 秦觀 Qin Guan
鶴山題跋 七卷 Heshan tiba (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
放翁題跋 六卷 Fengweng tiba (Song) 陸游 Lu You
姑溪題跋 二卷 Guxi tiba (Song) 李之儀 Li Zhiyi
石門題跋 二卷 Shimen tiba (Song) 釋德洪 Monk Dehong
西山題跋 二卷 Xiashan tiba (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
第十三集
六一題跋 十一卷 Liuyi tiba (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
元豐題跋 一卷 Yuanfeng tiba (Song) 曾鞏 Zeng Gong
水心題跋一卷 Shuixin tiba (Song) 葉適 Ye Shi
益公題跋 十二卷 Yigong tiba (Song) 周必大 Zhou Bida
後邨題跋 四卷 Houcun tiba (Song) 劉克莊 Liu Kezhuang
止齋題跋 二卷 Zhizhai tiba (Song) 陳傅良 Chen Fuliang
魏公題跋 一卷 Weigong tiba (Song) 蘇頌 Su Song
晦庵題跋 三卷 Hui'an tiba (Song) 朱熹 Zhu Xi
容齋題跋 二卷 Rongzhai tiba (Song) 洪邁 Hong Mai
海岳題跋 一卷 Haiyue tiba (Song) 米芾 Mi Fu
第十四集
樂府古題要解 二卷 Yuefu guti yaojie (Tang) 吳兢 Wu He
癸辛雜識 前集 一卷
後集 一卷
續集 二卷
別集 二卷
Guixin zashi Qianji
Houji
Xuji
Bieji
(Song) 周密 Zhou Mi
紹興內府古器評 二卷 Shaoxing neifu guqi ping (Song) 張掄 Zhang Lun
揮塵前錄 (揮塵錄) 四卷
後錄 十一卷
三錄 三卷
餘話 二卷
Huichen qianlu (Huichenlu)
Houlu
Sanlu
Yuhua
(Song) 王明清 Wang Mingqing
第十五集
夢溪筆談 二十六卷 Mengxi bitan (Song) 沈括 Shen Kuo
湘山野錄 三卷
續錄 一卷
Xiangshan yelu
Xulu
(Song) 釋文瑩 Monk Wenying
春渚紀聞 十卷 Chunzhu jiwen (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
齊東野語 二十卷 Qidong yeyu (Song) 周密 Zhou Mi
茅亭客話 十卷 Maoting kehua (Song) 黃休復 Huang Fuxiu
河南邵氏聞見前錄 (聞見錄) 二十卷 Henan Shaoshi wenjian qianlu (Wenjianlu) (Song) 邵伯溫 Shao Bowen
河南邵氏聞見後錄 (聞見後錄) 三十卷 Henan Shaoshi wenjian houlu (Wenjian houlu) (Song) 邵博 Shao Bo
錦帶書 一卷 Jindaishu (Liang) 蕭統 Xiao Tong (昭明太子 Prince Zhaoming)
避暑錄話 二卷 Bishu luhua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
貴耳集 三卷 Gui'erji (Song) 張端義 Zhang Duanyi
Sources:
Kong Yi 孔毅 (1989). "Jiguge keben Jindai mishu zakao 汲古阁刻本《津逮秘书》杂考", Sichuan Tushuguan xuebao 四川图书馆学报, 1989 (2): 67-69.
Lai Weihong 赖伟宏 (2021). "Jiguge ke Jindai mishu xuba shufa chutan 汲古阁刻《津逮秘书》序跋书法初探", Zhongguo shuhua 中国书画, 2021 (3): 28-30.
Li Chunguang 李春光 (2002). "Mao Jin he Jindai mishu 毛晋和《津逮秘书》", Tushuguan luntan 图书馆论坛, 2002 (5): 177-179.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2068.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 54-56.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 666.
Zhao Rui 趙瑞 (2018). "Jindai mishu Songren tiba banben kaolun 《津逮秘書》宋人題跋版本考論", Gudian wenxian yanjiu 古典文献研究, 2018 (1).