ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Meishu congshu 美術叢書

Jun 16, 2012 © Ulrich Theobald

Meishu congshu 美術叢書 "Collectanea of books on fine arts" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Republican-period scholars Deng Shi 鄧實 (1877-1951) and Huang Binhong 黄賓虹 (1865-1955) and published in 1936. It includes 257 books and treatises on various aspects and objects of Chinese art, from painting and calligraphy to woodcarving, jade and porcelain. Books on painting and calligraphy cover the largest part of the series.

Most books deal with the higher arts painting and calligraphy, while the "lesser arts” and crafts play a subordinated role. The collection was divided into four series (ji 集), divided into 10 sub-collections (ji 輯) each. Most books date from the Qing period 清 (1644-1911), but earlier books are also to be included. The arrangements of the collections is not very strictly geared to themes, and there are even a few books to be found that are not directly related to arts, like a biography of the calligrapher Wang Xizhi 王羲之 (303-361). The various texts are also not grouped thematically but present a very heterogenous picture of the whole collection.

The books included in the collection are quite rare – there are almost none of the great treatises on art included, with a few exceptions like Mi Fu's 米芾 (1051-1107) Shushi 書史 and Huashi 畫史, or Xie He's 謝赫 (6th cent.) Gu huapin lu 古畫品錄. This circumstance makes the Meishu congshu a very precious series.

The first three series of the Meishu congshu were originally published in 1913 by the Shenzhou Guoguang She 神州國光社 in Shanghai. A reprint was published in 1936 by the same publishing house. The fourth series was published in 1947. In 1963 the Guangwen Press 廣文書局 in Taibei published a new edition of the Meishu congshu, and in 1975 the Yiwen Yinshuguan 藝文印書館 also republished the series, enlarged by a fifth and sixth series compiled by Yan Yiping 嚴一萍 (1912-1987). In 1993, the whole series was republished by the Guoji Wenhua Chuban Gongsi 國際文化出版公司 in Beijing under the title Zhongguo gudai meishu congshu 中國古代美術叢書.

Table 1. The series Meishu congshu 美術叢書
(Rep) 鄧實 Deng Shi (comp.)
1936 edition by Shanghai Shenzhou Guoguang She 上海神州國光社
書名, length in juan Title Author(s)

初集 First series

第一輯
書筏 一卷 Shufa (Qing) 笪重光 Da Chongguang
畫筌 一卷 Huaquan (Qing) 笪重光 Da Chongguang; 王翬 Wang Hui, 惲格 Hui Ge (comm.)
龔安節先生畫訣 一卷 Gong Anjie Xiansheng huajue (Qing) 龔賢 Gong Xian
苦瓜和尚畫語錄 一卷 Kugua Heshang hua yulu (Qing) 釋道濟 Monk Daoji
賜硯齋題畫偶錄 一卷 Ciyanzhai tihua oulu (Qing) 戴熙 Dai Xi
草心樓讀畫集 一卷 Caoxinlou duhua ji (Qing) 黃崇惺 Huang Chongxing
摹印述 一卷 Moyinshu (Qing) 陳澧 Chen Li
墨經 一卷 Mojing (Song) 晁說之 Chao Yuezhi
琴學八則 一卷 Qinxue baze (Qing) 程雄 Cheng Xiong
觀石錄 一卷 Guanshilu (Qing) 高兆 Gao Zhao
藝蘭記 一卷 Yilanji (Qing) 劉文淇 Liu Wenqi
履園畫學 一卷 Lüyuan huaxue (Qing) 錢泳 Liu Yong
七頌堂詞繹 一卷 Qisongtang ciyi (Qing) 劉體仁 Liu Tiren
七頌堂識小錄 一卷 Qidongtang shi xiaolu (Qing) 劉體仁 Liu Tiren
第二輯
初月樓論書隨筆 一卷 Chuyuelou lunshu suibi (Qing) 吳德旋 Wu Dexuan
雨窻漫筆 一卷 Yuchuang manbi (Qing) 王原祁 Wang Yuanqi
麓臺題畫稿 一卷 Lutai tihua gao (Qing) 王原祁 Wang Yuanqi
東莊論畫 一卷 Dongzhuang lunhua (Qing) 王昱 Wang Yu
裝潢志 一卷 Zhuanghuangzhi (Qing) 周嘉冑 Zhou Jiazhou
端溪硯坑記 一卷 Duanxi yankeng ji (Qing) 李兆洛 Li Zhaoluo
玉紀 一卷 Yuji (Qing) 陳性 Chen Xing
玉紀補 一卷 Yuji bu (Qing) 劉心珤 Liu Xinbao
金粟詞話 一卷 Jinsu cihua (Qing) 彭孫遹 Peng Sunyu
製曲枝語 一卷 Zhiqu jiyu (Qing) 黃周星 Huang Zhouxing
前塵夢影錄 二卷 Qiancheng mengying lu (Qing) 徐康 Xu Kang
第三輯
書法約言 一卷 Shufa yueyan (Qing) 宋曹 Song Cao
畫眼 一卷 Huayan (Ming) 董其昌 Dong Qichang
畫訣 一卷 Huajue (Qing) 孔衍栻 Kong Yanshi
冬心先生畫竹題記 一卷 Dongxin xiansheng huazhu tiji (Qing) 金農 Jin Nong
冬心畫梅題記 一卷 Dongxin huamei tiji (Qing) 金農 Jin Nong
冬心畫馬題記 一卷 Dongxin huama tiji (Qing) 金農 Jin Nong
冬心畫佛題記 一卷 Dongxin huafo tiji (Qing) 金農 Jin Nong
冬心自寫真題記 一卷 Dongxin zixiezhen tiji (Qing) 金農 Jin Nong
陽羨名陶錄 二卷 Yangzi mingtao lu (Qing) 吳騫 Wu Jing
窯器說 一卷 Yaoqishuo (Qing) 程哲 Cheng Zhe
後觀石錄 一卷 Houguan shilu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
勇盧閑詰 一卷 Yonglu xianjie (Qing) 趙之謙 Zhao Zhiqian
勇盧閑詰評語 一卷 (?) Yonglu xianjie pingyu (Qing) 周繼煦 Zhou Jixu
士那補釋 一卷 Shina bushi (Qing) 張義澍 Zhang Yishu
負暄野錄 二卷 Fuxuan yelu (Song) 陳槱 Chen You
第四輯
鈍吟書要 一卷 Dunyin shuyao (Qing) 馮班 Feng Ban
畫引 一卷 Huayin (Qing) 顧凝遠 Gu Ningyuan
二十四畫品 一卷 Ershisi huapin (Qing) 黃鉞 Huang Yue
畫友錄 一卷 Huayoulu (Qing) 黃鉞 Huang Yue
賴古堂書畫跋 一卷 Laigutang shuhua ba (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
小松圓閣書畫跋 一卷
(附)硯銘雜器銘 一卷
Xiaosong yuange shuha ba
app. Yanming zaqi ming
(Qing) 程庭鷺 Cheng Tinglu
秋水園印說 一卷 Qiushuiyuan yinshuo (Qing) 陳煉 Chen Lian
墨志 一卷 Mozhi (Ming) 麻三衡 Ma Sanheng
荀勗笛律圖注 一卷 Xunxu dilü tuzhu (Qing) 徐養原 Xu Yangyuan
書影擇錄 一卷 Shuying zelu (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
第五輯
頻羅庵論書 一卷 Pingluo'an lunshu (Qing) 梁同書 Liang Tongshu
繪事發微 一卷 Huashi fawei (Qing) 唐岱 Tang Dai
論畫絕句 一卷 Lunhua jueju (Qing) 宋犖 Song Luo; 朱彝尊 Zhu Yizun
漫堂書畫跋 一卷 Mantang shuhua ba (Qing) 宋犖 Song Luo
頻羅庵書畫跋 一卷 Pinluo'an shuhua ba (Qing) 梁同書 Liang Tongshu
古銅瓷器考 二卷: Gu tongciqi kao: (Qing) 梁同書 Liang Tongshu
古銅器考 一卷 Gu tongqi kao
古窯器考 一卷 Guo yaoqi kao
怪石贊 一卷 Guaishizan (Qing) 宋犖 Song Luo
雪堂墨品 一卷 Xuetang mopin (Qing) 張仁熙 Zhang Renxi
漫堂墨品 一卷 Mantang mopin (Qing) 宋犖 Song Luo
筆史 一卷 Bishi (Qing) 梁同書 Liang Tongshu
秋園雜佩 一卷 Qiuquan zapei (Qing) 陳貞慧 Chen Zhenhui
第六輯
臨池管見 一卷 Linchi guanjian (Qing) 周星蓮 Zhou Xinglian
畫麈 一卷 Huazhu (Ming) 沈顥 Shen Hao
繪事津梁 一卷 Huashi jinliang (Qing) 秦祖永 Qin Zuyong
徐電發楓江漁父小像題題詠 一卷 Xu Dianfa Fengjiang yufu xiaoxiang tiyong (Qing) 徐釚 Xu Qiu (comp.)
書箋 一卷 Huajian (Ming) 屠隆 Tu Long
帖箋 一卷 Tiejian (Ming) 屠隆 Tu Long
畫箋 一卷 Huajian (Ming) 屠隆 Tu Long
琴箋 一卷 Qinjian (Ming) 屠隆 Tu Long
摹印傳燈 二卷 Mozin chuandeng (Qing) 葉爾寬 Ye Erkuan
石譜 一卷 Shipu (Qing) 諸九鼎 Zhu Jiuding
硯錄 一卷 Shilu (Qing) 曹溶 Cao Rong
瓶史 二卷 Pingshi (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
天壤閣雜記 一卷 Tianrangge yaji (Qing) 王懿榮 Wang Yirong
第七輯
臨池心解 一卷 Linchi xinjie (Qing) 朱和羹 Zhu Hegeng
學畫淺說 一卷 Xuehua jianshuo (Qing) 王槩 Wang Gai
學古編 一卷
(附)三十五舉校勘記一卷
Xuegubian
app. Sanshiwu ju jiaokanji
(Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan; (Qing) 姚覲元 Yao Jinyuan (comm.)
續三十五舉 一卷 Xu sanshiwu ju (Qing) 桂馥 Gui Fu
再續三十五舉 一卷 Zaixu sanshiwu ju (Qing) 姚晏 Yao Yan
續三十五舉 一卷 Xu sanshiwu ju (Qing) 黃子高 Huang Zigao
端溪硯石考 一卷 Duanxi yanshi kao (Qing) 高兆 Gao Zhao
享金簿 一卷 Hengjinpu (Qing) 孔尚任 Kong Shangren
第八輯
海嶽名言 一卷 Haiyue mingyan (Song) 米芾 Mi Fu
寶章待訪錄 一卷 Baozhang daifang lu (Song) 米芾 Mi Fu
指頭畫說 一卷 Zhitou huashuo (Qing) 高秉 Gao Bing
玉幾山房畫外錄 二卷 Yuji shanfang huawai lu (Qing) 陳撰 Chen Zhuan (sic!)
印章集說 一卷 Yinzhuang jishuo (Ming) 甘暘 Gan Yang
清秘藏 二卷 Qingbicang (Ming) 張應文 Zhang Yingwen; 張丑 Zhang Chou (comp.)
第九輯
安吳論書 一卷 An Wu lunhua (Qing) 包世臣 Bao Shichen
小山畫譜 二卷 Xiaoshan huapu (Qing) 鄒一桂 Zou Yigui
曝書亭書畫跋 一卷 Baoshutang shuhua ba (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
說硯 一卷 Shuoyan (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
賞延素心錄 一卷 Shangyan suxin lu (Qing) 周二學 Zhou Erxue
琉璃志 一卷 Liulizhi (Qing) 孫廷銓 Sun Tingquan
石友贊 一卷 Shiyouzan (Qing) 王琸 Wang Zhuo
洞天清祿集 一卷 Dongtian qinglu ji (Song) 趙希鵠 Zhao Xigu
第十輯
天際烏雲帖考 二卷 Tianji wuyun tie kao (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
評書帖 一卷 Pingshutie (Qing) 梁巘 Liang Yan
眉公書畫史 一卷 Meigong shuhua shi (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
書畫金湯 一卷 Shuhua jintang (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
西湖臥遊圖題跋 一卷 Xihu woyou tu tiba (Ming) 李流芳 Li Liufang
三萬六千頃湖中畫船錄 一卷 Sanwanliuqianqing huzhong huachuan lu (Qing) 迮朗 Ze Lang
妮古錄 四卷 Nigulu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru

二集 Second series

第一輯
書史 一卷 Shushi (Song) 米芾 Mi Fu
汪氏珊瑚網畫繼 一卷
畫據一卷
畫法一卷
Wangshi shanhu wanghua ji
Huaju
Shufa
(Ming) 汪砢玉 Wang Keyu
印說 一卷 Yinshuo (Ming) 萬壽祺 Wan Shouqi
論墨 一卷 Lunmo (Ming) 萬壽祺 Wan Shouqi
硯林拾遺 一卷 Shilin shiyi (Qing) 施閏章 Shi Rongzhang
寓意編 一卷 Yuyibian (Ming) 都穆 Du Mu
第二輯
雲煙過眼錄 二卷
(附)續集 一卷
Yunyan guoyan lu
app. Xuji
(Song) 周密 Zhou Mi; (Yuan) 湯允謨 Tang Yunmo
國朝吳郡丹青志 一卷 Guochao Wujun danqing zhi (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
竹嫩畫賸 一卷
續畫賸 一卷
附錄 一卷
Zhunen huasheng
Xu huasheng
Fulu
(Ming) 李日華 Li Rihua; (Rep) 鄧實 Deng Shi (suppl.)
竹嫩墨君題語 一卷 Zhunen mojun tiyu (Ming) 李日華 Li Rihua
醉鷗墨君題語 一卷 Zui'ou mojun tiyu (Ming) 李肇了 Li Zhaoliao
評紙帖 一卷 Pingzhitie (Song) 米芾 Mi Fu
墨表 二卷
古今墨論 一卷
Mobiao
Gujin molun
(Ming) 萬壽祺 Wan Shouqi
傳古別錄 一卷 Chuangu bielu (Qing) 陳介祺 Chen Jieqi
第三輯
貞觀公私畫史 一卷 Zhenguan gongsi huashi (Tang) 裴孝源 Pei Xiaoyuan
玉雨堂書畫記 四卷 Yuyutang shuhua ji (Qing) 韓泰華 Han Taihua
今夕盦讀畫絕句 一卷 Jinxi'an duhua jueju (Qing) 居巢 Ju Chao
今夕盦題畫詩 一卷 Jinxi'an tihua shi (Qing) 居巢 Ju Chao
七家印跋 不分卷 Qijia yinba (Qing) 秦祖永 Qin Zuyong (comp.)
第四輯
書法雅言 一卷 Shufa yayan (Ming) 項穆 Xiang Mu
須靜齋雲煙過眼錄 一卷 Xujingyhai yuyan guoyan lu (Qing) 潘世璜 Pan Shihuang; 潘遵祁 Pan Zunqi (rec.)
宣德鼎彝譜 八卷
(附)宣爐博論 一卷
Xuande dingyi pu
app. Xuanlu bolun
(Ming) 呂震 Lü Zhen et al.
(Ming) 項元汴 Xiang Yuanbian
宣爐歌注 一卷 Xuanlu gezhu (Qing) 冒襄 Mao Xiang
非煙香法 一卷 Feiyan xiangfa (Qing) 董說 Dong Yue
第五輯
寒山帚談 二卷
附錄 二卷
Hanshan zhoutan
Fulu
(Ming) 趙宦光 Zhao Huanguang
竹譜 一卷 Zhupu (Yuan) 李衎 Li Kan
墨竹記 一卷 Mozhuji () 張退公 Zhang Tuigong
華光梅譜 一卷 Huaguang meipu (Song) 釋仲仁 Monk Zhongren
畫梅題跋 一卷 Huamei tiba (Qing) 查禮 Cha Li
竹人錄 二卷 Zhurenlu (Qing) 金元鈺 Jin Yuanyu
第六輯
唐朝名畫錄 一卷 Tangchao minghua lu (Tang) 朱景玄 Zhu Jingxuan
鈐山堂書畫記 一卷 Qinshantang shuhua ji (Ming) 文嘉 Wen Jia
朱臥庵藏書畫目 一卷 Zhuwo'an cang shuhua mu (Ming) 朱之赤 Zhu Zhichi
金粟箋說 一卷 Jinsu jianshuo (Qing) 張燕昌 Zhang Yanchang
墨法集要 一卷 Huafa jiyao (Ming) 沈繼孫 Shen Jisun
青霞館論畫絕句 一卷 Qingxiaguan lunhua jueju (Qing) 吳修 Wu Xiu
第七輯
林泉高致 一卷 Linquan gaozhi (Song) 郭熙 Guo Xi
傳神秘要 一卷 Chuanshen miyao (Qing) 蔣驥 Jiang Ji
陶說 六卷 Taoshuo (Qing) 朱琰 Zhu Yan
繡譜 一卷 Xiupu (Qing) 丁佩 Ding Pei
談石 一卷 Tanshi (Qing) 梁九圖 Liang Jiutu
第八輯
字學憶參 一卷 Zixue yican (Qing) 姚孟起 Yao Mengqi
山水純全集 一卷 Shanshui Chunquan ji (Song) 韓拙 Han Zhuo
景德鎮陶錄 十卷 Jingdezhen taolu (Qing) 藍浦 Lan Pu; 鄭廷桂 Zheng Tinggui (suppl.)
杖扇新錄 一卷 Zhangshan xinlu (Qing) 王廷鼎 Wang Tingding
骨董十三說 一卷 Gudong shisan shuo (Ming) 董其昌 Dong Qichang
第九輯
畫史 一卷 Huashi (Song) 米芾 Mi Fu
六如居士畫譜 三卷 Liuru jushi huapu (Ming) 唐寅 Tang Yin
紙墨筆硯箋 一卷 Zhimo biyan jian (Ming) 屠隆 Tu Long
香箋 一卷 Xiangjian (Ming) 屠隆 Tu Long
茶箋 一卷 Chajian (Ming) 屠隆 Tu Long
山齋清供箋 一卷 Shanzhai qinggong jian (Ming) 屠隆 Tu Long
起居器服箋 一卷 Qiju qifu jian (Ming) 屠隆 Tu Long
文房器具箋 一卷 Wenfang qiju jian (Ming) 屠隆 Tu Long
遊具箋 一卷 Youjujian (Ming) 屠隆 Tu Long
論印絕句 一卷 Lunyin jujue (Qing) 吳騫 Wu Jian
第十輯
書法粹言 一卷 Shufa cuiyan (Ming) 汪挺 Wang Ting
中麓畫品 一卷 Zhonglu huapin (Ming) 李開先 Li Kaixian
硯史 一卷 Yanshi (Song) 米芾 Mi Fu
歙州硯譜 一卷 Shezhou yanpu (Song) 唐積 Tang Ji
端溪硯譜 一卷 Duanxi yanpu (Song) NN; 葉越 Ye Yue (rev.)
瓶花譜 一卷 Pinghuapu (Ming) 張丑 Zhang Chou
朱砂魚譜 一卷 Zhushayu pu (Ming) 張丑 Zhang Chou
茶經 一卷 Chajing (Ming) 張丑 Zhang Chou
野服考 一卷 Yefukao (Song) 方鳳 Fang Feng
紅術軒紫泥法定本 一卷 Hongshuxuan zinifa dingben (Qing) 汪鎬京 Wang Haojing
韻石齋筆談 二卷 Yunshizhai bitan (Ming) 姜紹書 Jiang Shaoshu

三集 Third series

第一輯
篆學指南 一卷 Zhuanxue zhinan (Ming) 趙宦光 Zhao Huanguang
硯林印款 一卷 Yanlin yinkuan (Qing) 丁敬 Ding Jing
米庵鑒古百一詩 一卷 Mi'an jiangu baiyi shi (Ming) 張丑 Zhang Chou
溪山臥遊錄 四卷 Xishan woyou lu (Qing) 盛大士 Cheng Dashi
冬心先生雜畫題記 一卷
補遺一卷
Dongxin siansheng zahua tiji
Buyi
(Qing) 金農 Jin Nong
冬心先生隨筆 一卷 Dongxin xiansheng suibi (Qing) 金農 Jin Nong
竹里畫者詩 一卷 Zhuli huazhe shi (Qing) 張廷濟 Zhang Tingji
清儀閣雜詠 一卷 Qingyige zayong (Qing) 張廷濟 Zhang Tingji
第二輯
書學緒聞 一卷 Shuxue xuwen (Qing) 魏錫曾 Wei Xiceng
古今畫鑒 一卷 Gujin huajian (Yuan) 湯垕 Tang Hou
圖畫精意識 一卷
畫論 一卷
Tuhua jingyi shi
Hualun
(Qing) 張庚 Zhang Geng
我川寓賞編 一卷 Wochuan yushang bian (Qing) NN
我川書畫記 一卷
附錄 一卷
Wochuan shuhua ji
Fulu
(Qing) NN
墨記 一卷 Moji (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
績語堂論印彙錄 一卷 Xuyutang lunyin huilu (Qing) 魏錫曾 Wei Xiceng
第三輯
四友齋書論 一卷
畫論 一卷
Siyouzhai shulun
Hualun
(Ming) 何良俊 He Liangjun
歙硯說 一卷
辨歙石說 一卷
Sheyan shuo
Bian Sheshi shuo
(Song) NN
茗壺圖錄 一卷 Minghu tulu (Meiko zuroku) (Japan) 奧玄寶 Oku Genpō
論畫雜詩 一卷 Lunhua zashi (Qing) 金農 Jin Nong
山靜居畫論 一卷 Shanjingju hualun (Qing) 方薰 Fang Xun
志雅堂雜鈔 一卷 Zhiyatang zachao (Song) 周密 Zhou Mi
第四輯
論書法 一卷 Lun shufa (Qing) 王宗炎 Wang Zongyan
文湖州竹派 一卷 Wen huzhou zhupai (Yuan) 吳鎮 Wu Zhen
梅道人遺墨 一卷 Mei daoren yimo (Yuan) 吳鎮 Wu Zhen
松壺畫憶 二卷 Songhu huayi (Qing) 錢杜 Qian Du
海虞畫苑略 一卷
補遺 一卷
Haiyu huayuan lüe
Buyi
(Qing) 魚翼 Yu Yi
曼盦壺廬銘 一卷 Man'an hulu ming (Qing) 葉金壽 Ye Jinshou; 郭傳璞 Guo Chuanpu (comm.)
第五輯
翰林要訣 一卷 Hanlin yaojue (Yuan) 陳繹曾 Chen Yiceng
越畫見聞 三卷 Yuehua jianwen (Qing) 陶元藻 Tao Yuanzao
冬花庵題畫絕句 一卷 Donghua'an tihua jueju (Qing) 奚岡 Xi Gang
松壺畫贅 二卷 Songhu huazhui (Qing) 錢杜 Qian Du
蜀箋譜 一卷 Shujianpu (Yuan) 費著 Fei Zhu
蜀錦譜 一卷 Shujinpu (Yuan) 費著 Fei Zhu
頤堂先生糖霜譜 一卷 Yitang xiansheng tangshuangpu (Song) 王灼 Wang Zhuo
第六輯
書訣 一卷 Shujue (Ming) 豐坊 Feng Fang
古畫品錄 一卷 Gu huapin lu (Southern Qi) 謝赫 Xie He
續畫品 一卷 Xu huapin (Chen) 姚最 Yao Zui
續畫品錄 一卷 Xu huapin lu (Tang) 李嗣真 Li Sizhen
後畫錄 一卷 Houhualu (Tang) 釋彥悰 Mong Yancong
飲流齋說瓷 十卷 Yinliuzhai shuoci (Qing) 許之衡 Xu Zhiheng
第七輯
畫論 一卷 Hualun (Yuan) 湯垕 Tang Hou
明畫錄 一卷 Minghualu (Qing) 徐沁 Xu Qin
端溪研坑考 一卷 Duanxi yankeng kao (Qing) 計楠 Ji Nan
石隱硯談 一卷 Shiyin yantan (Qing) 計楠 Ji Nan
墨餘贅稿 一卷 Moyu zhuigao (Qing) 計楠
第八輯
宣和論畫雜評 一卷 Xuanhe lunhua zaping (Song) 趙佶 Zhao Jie (宋徽宗 Emperor Song Huizong)
好古堂家藏書畫記 二卷
續收書畫奇物記 一卷
Haogutan gjiacang shuhua ji
Xushou shuhua qiwu ji
(Qing) 姚際恒 Yao Jiheng
嘯月樓印賞 一卷 Xiaoyuelou yinshang (Qing) 戴啟偉 Dai Qiwei
武英殿聚珍版程式 一卷 Wuyingdian zuzhenban chengshi (Qing) 金簡 Gingiyan
金玉瑣碎 二卷 Jinyu suosui (Qing) 謝堃 Xie Kun
第九輯
玉燕樓書法 一卷 Yuyanlou shifa (Qing) 魯一貞 Lu Yizhen, 張廷相 Zhang Tingxiang
梁元帝山水松石格 一卷 Liang Yuandi shanshui songshi ge (Liang) 蕭繹 Xiao Yi (梁元帝 Emperor Liang Yuandi)
畫山水訣 一卷 Hua shanshui jue (Song) 李澄叟 Li Chengsou
雲林石譜 三卷 Yunlin shipu (Song) 杜綰 Du Wan
長物志 十二卷 Changwuzhi (Ming) 文震亨 Wen Zhenheng
第十輯
大滌子題畫詩跋 一卷 Dadizi ti huashi ba (Ming) 釋道濟 Monk Daoji
畫說 一卷 Huashuo (Qing) 華翼綸 Hua Yilun
燕閑清賞箋 一卷 Yanxian qingshang jian (Ming) 高濂 Gao Lian
談藝錄 一卷 Tanyilu (Rep) 鄧實 Deng Shi

四集 Fourth series

第一輯
清內府藏刻絲書畫錄 七卷 Qing neifu cang kesi shuhua lu (Rep) 朱啟鈐 Zhu Qiqin
畫說 一卷 Huashuo (Ming) 莫是龍 Mo Shilong
南窯筆記 一卷 Nanyao biji (Qing) NN
紀硯 一卷 Jiyan (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
第二輯
述書賦 一卷 Shushufu (Tang) 竇臮 Dou Ji; 竇蒙 Dou Meng (comm.)
續書法論 一卷 Xu shufa lun (Qing) 蔣驥 Jiang Ji
畫錄廣遺 一卷 Hualu guangyi (Song) 張澄 Zhang Cheng
畫禪 一卷 Huachan (Ming) 釋蓮儒 Monk Lianru
湛園題跋 一卷 Zhanyuan tiba (Qing) 姜宸英 Jiang Chenying
板橋題畫 一卷 Banqiao tihua (Qing) 鄭燮 Zheng Xie
絲繡筆記 二卷 Sixiu biji (Rep) 朱啟鈐 Zhu Qiqin
第三輯
玉臺書史 一卷 Yutai shushi (Qing) 厲鶚 Li E
玉臺畫史 五卷
別錄一卷
Yutai huashi
Bielu
(Qing) 湯漱玉 Tan Suyu
拙存堂題跋 一卷 Zhuocuntang tiba (Qing) 蔣衡 Jiang Heng
鼎錄 一卷 Dinglu (Liang) 虞荔 Yu Li
研史 一卷 Yanshi (Song) 米芾 Mi Fu
皺水軒詞筌 一卷 Zoushuixuan ciquan (Ming) 賀裳 He Shang
第四輯
南宋院畫錄 八卷 Nansong yuanhua lu (Qing) 厲鶚 Li E
茗笈 二卷
品藻 一卷
Mingji
Pinzao
(Ming) 屠本畯 Tu Benjun
刀劍錄 一卷 Daojianlu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
翼譜叢談 一卷 Yipu congtan (Qing) □繼光 N Jiguang
第五輯
蘇米齋蘭亭考 八卷 Sumizhai Lanting kao (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
畫品 一卷 Huapin (Song) 李廌 Li Zhi
宋中興館閣儲藏圖畫記 一卷 Song zhongxing guange chucang tuhua ji (Song) 楊王休 Yang Wangxiu
南宋院畫錄補遺 一卷 Nansongyuan hualu buyi (Qing) 厲鶚 Li E
女紅傳徵略 一卷 Nühong chuanzheng lüe (Rep) 朱啟鈐 Zhu Qiqin
第六輯
書勢 一卷 Shushi (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
筆法記 一卷 Bifaji (Later Liang) 荊浩 Jing Hao
書畫目錄 一卷 Shuhua mulu (Yuan) 王惲 Wang Yun
南田畫跋 四卷 Nantian huaba (Qing) 惲格 Yun Ge
銅仙傳 一卷 Tongxianzhuan (Qing) 徐元潤 Xu Yuanrun
水坑石記 一卷 Shuikeng shiji (Qing) 錢朝鼎 Qian Chaoding
刺繡書畫錄 七卷 Cixiu shuhua lu () 紫江 Chai Jiang
第七輯
聽颿樓書畫記 五卷 Tingfanlou shuhua ji (Qing) 潘正煒 Pen Zhenghui
聽颿樓續刻書畫記 二卷 Tingfanlou xuke shuhua ji (Qing) 潘正煒 Pan Zhenghui
第八輯
湘管齋寓賞編 六卷 Xiangguanzhai yushang bian (Qing) 陳焯 Chen Chao (comp.)
第九輯
書小史 十卷 Shu xiaoshi (Song) 陳思 Chen Si
衍極 五卷 Yanji (Yuan) 鄭杓 Zheng Shao
右軍(王羲之)年譜 一卷
叢談 一卷
Youjun nianpu
Congtan
(Qing) 魯一同 Lu Yitong
第十輯
書畫所見錄 一卷 Shuhua suojian lu (Qing) 謝堃 Xie Kun
天瓶書畫題跋 二卷 Tianping shuhua tiba (Qing) 張照 Zhang Zhao
畫錄廣遺 一卷 Hualu guangyi (Song) 張澄 Zhang Cheng
趙蘭坡所藏書畫目錄 一卷 Zhao Lanpo suo cang shuhua mulu () NN
山水純全集 五卷 Shanshui Chunquan ji (Song) 韓拙 Han Zhuo
悅生所藏書畫別錄 一卷 Yue sheng suo cang shuhua bielu (Song) NN
畫禪 一卷 Huachan (Ming) 釋蓮儒 Monk Lianru
竹園陶說 一卷 Zhuyuan taoshuo (Rep) 劉子芬 Liu Zifen
古玉考 一卷 Guyukao (Rep) 劉子芬 Liu Zifen
香國 二卷 Xiangguo (Ming) 毛晉 Mao Jin
羅籬齋蘭譜 一卷 Luolizhai lanpu (Ming) 張應文 Zhang Yingwen

五集 Fifth Series

第一輯
詹東圖玄覽編 四卷
附錄 一卷
Zhandong tu xuanlan bian
Fulu
(Ming) 詹景鳳 Zhan Jingfeng
延嬉室書畫經眼錄 一卷 Yanxishi shuhua jingyan lu (Rep) 黃頵士 Huang Yunshi
小來禽館帖跋 一卷 Xiaolaiqinguan tieba (Rep) 勺圃 Shao Pu
第二輯
貞松老人書畫跋 一卷 Zhensong laoren shuhua ba (Qing) 羅振玉 Luo Zhenyu
印林清話 一卷 Yinlin qinghua (Rep) 娛堪老人 Yukan laoren
中國文人畫之研究 Zhongguo wenren hua zhi yanjiu (Rep) 陳衡恪 Chen Hengke (comp.)
郎世寧傳考略 Lang Shining zhuan kaolüe (Japan) 石田干之助 Ishida Mikinosuke; 賀昌群 He Changqun (transl.)
第三輯
骨董瑣記 八卷 Gudong suoji (Rep) 鄧之誠 Deng Zhicheng
第四輯
奕載堂古玉圖錄 不分卷 Yizaitang guyu gulu (Qing) 瞿中溶 Zhai Zhongrong
第五輯
骨董續記 四卷 Gudong xuji (Rep) 鄧之誠 Deng Zhicheng
第六輯
石墨餘馨 一卷 Shimo yuqing (Rep) 俞陛雲 Yu Biyun
繪事微言 二卷 Huishi weiyan (Ming) 唐志契 Tang Zhiqi
第七輯
敦煌石室畫象題識 不分卷 Dunhuang shiku huaxiang tishi (Rep) 史岩 Shi Yan
第八輯
高文恪公藏書畫真贗目 一卷 Gao Wenkegong cang shuhua zhen yanmu (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
垢道人集 四卷 Goudaoren ji (Ming) 程邃 Cheng Sui
第九輯
甌缽羅室書畫過目考 四卷附卷 一卷 Ouboluoshi shuhua guomu kao
Fujuan
(Qing) 李玉芬 Li Yufen
第十輯
漸江大師外傳 Jianjiang dashi waizhuan (Rep) 黃予向 Huang Yuxiang
桐心閣指法析微 一卷 Tongxinge zhifa xinwei (Rep) 彭祉卿 Peng Zhiqing

六集 Sixth series

第一輯
金壺記 三卷 Jinhuji (Song) 釋適之 Monk Shizhi (comp.)
宋朝名畫評 三卷 Songchao minghua ping (Song) 劉道醇 Li Daochun
五代名畫補遺 一卷 Wudai minghua buyi (Song) 劉道醇 Liu Daochun
讀石墨遺馨後記 一卷 Du shimo yiqing houji (Rep) 朱鼎榮 Zhu Dingrong
莫高窟概述 一卷 Mogaoku gaishu (Rep) 稚柳 Zhi Liu
第二輯
折肱錄 一卷 Zhegonglu (Qing) 周濟 Zhou Ji
宋季翰林圖畫院暨畫學史實系年 一卷 Songji Hanlin tuhua yuan ji hue xue shi shi xi nian (Rep) 史岩 Shi Yan
真跡日錄 五卷 Zhenji rilu (Ming) 張丑 Zhang Chou
第三輯
天瓶齋書畫題跋補輯 一卷 Tianpingzhai shuhua tiba buyi (Qing) 張照 Zhang Zhao; 張興載 Zhang Xingzai (comp.)
安持精舍印話 一卷 Anchi jingshe yinhua (Rep) 陳巨來 Chen Julai
畫談 一卷 Huatan (Rep) 黃賓虹 Huang Binhong
古畫評三種總考 三篇 Guhua ping sanzhong zongkao (Rep) 史岩 Shi Yan
宋代陷北之美術考古家畢少董 一卷 Songdai yanbei zhi meishu kaogujia Bi Shaodong (Rep) 劉銘恕 Liu Mingshu
陳設 一卷 Chenshe (Rep) 璞子 Puzi
醫無閭山摩厓巨手之書畫 一卷 Yiwu lüshan mo ya ju shou zhi shuhua (Rep) 黃賓虹 Huang Binhong
第四輯
龍門造像目錄 一卷 Longmen zaoxiang mulu (Qing) 陸蔚庭 Chen Weiting
論墨絕句詩 一卷 Lunmo jueju shi (Qing) 謝崧岱 Xie Songdai
陳氏香譜 (香譜) 四卷 Chenshi xiangpu (Xiangpu) (Song) 陳敬 Chen Jing
第五輯
墨池瑣錄 四卷 Mochi suolu (Ming) 楊慎 Yang Shen
選學齋書畫寓目記 三卷
續編 三卷
Xuanxuezhai shuhua yumu ji
Xubian
(Qing) 崇彝 Song Yi (comp.)
第六輯
唐畫家王定程修己墓志 一卷 Tang huajia Wang Dingchegn xiu ji mu zhi (Rep) 嚴一萍 Yan Yiping
王子若摹刻研史手牘 一卷 Wang Ziruo moke yanshi shoudu (Qing) 王日申 Wang Rishen
高南阜先生研史年譜 一卷 Gao Nanfu xiansheng yanshi nianpu (Qing) 錢侍晨 Qian Shichen
屠琴隖之詩與畫 一卷 Tu Qinwu zhi shi yu hua (Rep) 魯仁 Lu Ren
中國畫之傳神術 一卷 Zhongguo hua zhi chuanshen shu (Rep) 蔡申之 Cai Kunzhi
墨譜法式 三卷 Mopu fashi (Song) 李孝美 Li Xiaomei
松弦館琴譜 二卷 Songxuanguan qinpu (Ming) 嚴澄 Yan Cheng
第七輯
松風閣琴譜 二卷
首 一卷
Songfengge qinpu
Shou
(Qing) 程雄 Cheng Xiong
浦山論畫 一卷 Fushan lunhua (Qing) 張庚 Zhang Geng
近三百年書家生卒年表 Jin sanbai nian shujia shengzu nianpu 吳天任撰
髹飾錄 二卷
(附)箋證 二卷
Xiushilu
app. Jianzheng
(Ming) 黃成 Huang Cheng; 楊明 Yang Ming (comm.)
闞鐸 Kan Duo
陶雅 二卷 Taoya (Qing) 寂園叟 Jiyuan Sou
論書詩 一卷 Lunshushi (Qing) 史德本 Shi Deben
第八輯
瓷史 二卷 Cishi (Qing) 黃矞 Huang Jue
畫家佚事 一卷 Huajia yishi (Rep) 黃賓虹 Huang Binhong
周秦印談 一卷 Zhou-Qin yintan (Rep) 黃賓虹 Huang Binhong
一家言居室器玩部 不分卷 Yijia yan jushi qiwan bu (Qing) 李漁 Li Yu
畫譜 一卷 Huapu (Qing) 釋道濟 Monk Daoji; 朱季海 Zhu Jihai (comm.)
第九輯
題顯堂所藏書畫錄 一卷 Tixiantang suo cang shuhua lu (Rep) 台靜農 Taijingnong
二弩精舍文存 一卷 Ernu jingshe wencun (Rep) 趙叔孺 Zhao Shuru
稽庵圖卷 一卷 Ji'an tujuan (Rep) 介修 Jie Xiu
龍鳳印談 一卷 Longfeng yintan (Rep) 黃賓虹 Huang Binhong
骨董三記 六卷 Gudong sanji (Rep) 鄧文如 Deng Wenru
第十輯
古月軒瓷考 不分卷 Guyuexuan cikao (Rep) 楊嘯谷 Yang Sugu
臨淄封泥文字敘 一卷
目錄 一卷
Linzi fengni wenzi xu
Mulu
(Rep) 王獻唐 Wang Xiantang
墨法集要 一卷 Mofa jiyao (Ming) 沈繼孫 Shen Jisun
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2105.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 749-752.
Tao Mingjun 陶明君, ed. (1993). Zhongguo hualun cidian 中國畫論辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 324.