ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Books on Material Culture and Nature Studies (pulu lei 譜錄類)

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Books on Material Culture and Nature Studies (pulu lei 譜錄類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). The respective section was in the reprint series Siku quanshu 四庫全書 divided into three parts, firstly tools and objects (qiwu 器物, 25 books) including research on antiques, the objects of the study, money, machines, and so on (the most famous of which are Kaogutu 考古圖, Qiqi tushuo 奇器圖說 and the Tiangong kaiwu 天工開物, the latter not being included in the Siku quanshu); secondly eating and drinking (yinzhuan 飲饌, 10 books), like the "tea classic" Chajing 茶經; and thirdly studies on plants and animals (caomu qinyu 草木禽魚, 21 books). The scientific treatises section in the Siku quanshu includes 56 books.

The following table does not strictly follow the arrangement of texts in the Siku quanshu, but adds headlines providing better overview of the themes and topics.

Table 1. Books on material culture and nature studies (pulu 譜錄)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
器物之屬 qiwu Tools and objects
Collectibles
古今刀劍錄 一卷 Gujin daojian lu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
鼎錄 一卷 Dinglu (Chen) 虞荔 Yu Li
嘯堂集古錄 二卷 Xiaotang jigu lu (Song) 王俅 Wang Qiu
考古圖 十卷 Kaogutu (Song) 呂大臨 Lü Dalin
(重修)宣和博古圖 十卷 (Chongxiu) Xuanhe bogu tu (Song) 王黼 Wang Fu
(欽定)西清古鑑 四十卷 (Qinding) Xiqing gujian (Qing) 梁詩正 Liang Shizheng, 蔣溥 Jiang Pu (et al., imp. ord.)
雲林石譜 三卷 Yunlin shipu (Song) 杜綰 Du Wan
Writing tools
文房四譜 五卷 Wenfang sipu (Song) 蘇易簡 Su Yijian
硯史 一卷 Yanshi (Song) 米芾 Mi Fu
歙州硯譜 一卷 Shezhou yanpu (Song) 唐積 Tang Ji
硯譜 一卷 Yanpu (Song) Anon.
(欽定)西清硯譜 二十四卷 (Qinding) Xiqing yanpu (Qing) 于敏中 Yu Minzhong, 梁國治 Liang Guozhi et al. (imp. ord., comp.)
墨經 一卷 Mojing (Song) 晁貫之 Zhao Guanzhi
墨史 三卷 Moshi (Yuan) 陸友 Lu You
墨法集要 一卷 Mofa jiyao (Ming) 沈繼孫 Shen Jisun
Fragrances
香譜 二卷 Xiangpu (Song) 洪芻 Hong Chu
陳氏香譜 四卷 Chenshi xiangpu (Song) 陳敬 Chen Jing
香乘 二十八卷 Xiangsheng (Ming) 周嘉冑 Zhou Jiazhou
香國 Xiangguo (Ming) 毛晉 Mao Jin
Coins
中國古錢幣圖譜考釋叢編 * Zhongguo gu qianbi tupu kaoshi congbian (PRC) 書目文獻出版社 Shumu Wenxian Chubanshe (comp.)
錢神論 Qianshenlun (Jin) 魯褒 Lu Bao
錢本草 Qianbencao (Tang) 張說 Zhang Yue
泉志 Quanzhi (Song) 洪遵 Hong Zun
錢通 Qiantong (Ming) 胡我琨 Hu Wokun
錢譜 Qianpu (Qing) 江得量 Jiang Deliang
(欽定)錢錄 十六卷 (Qinding) Qianlu (Qing) 梁詩正 Liang Shizheng, 蔣溥 Jiang Fu et al. (imp. ord., comp.)
Machinery
奇器圖說 三卷
諸器圖說 一卷
Qiqi tushuo
app. Zhuqi tushuo
(Ming) 鄧玉函 Deng Yuhan (Johannes Schreck); 王徵 Wang Zheng (transl.)
(Ming) 王徵 Wang Zheng
天工開物 * Tiangong kaiwu (Qing) 宋應星 Song Yingxing
飲饌之屬 yinzhuan Eating and drinking
Tea
茶經 三卷 Chajing (Tang) 陸羽 Lu Yu
茶錄 一卷 Chalu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
品茶要錄 一卷 Pincha yaolu (Song) 黃儒 Huang Ru
續茶經 Xu chajing (Song) 王灼 Wang Zhuo
宣和北苑貢茶錄 一卷 Xuanhe beiyuan gongcha lu (Song) 熊蕃 Xiong Fan
北苑別錄 一卷 Beiyuan bielu (Song) 熊蕃 Xiong Fan
東溪試茶錄 一卷 Dongxi shicha lu (Song) 宋子安 Song Zi'an
煎茶水記 一卷 Jian chashui ji (Tang) 張又新 Zhang Youxin
別本茶經 * Bieben chajing (Ming) 湯顯祖 Tang Xianzu
茶董 * Chadong (Ming) 夏樹芳 Xia Shufang
茶寮記 * Chaliaoji (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
茶疏 * Chashu (Ming) 許次紓 Xu Cishu
茶約 * Chayue (Ming) 何彬然 He Binran
茗笈 * Mingji (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
茗史 * Mingshi (Ming) 萬邦寧 Wan Banning
水品 * Shuipin (Ming) 徐獻忠 Xu Xianzhong
煮泉小品 * Zhuquan xiaopin (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
續茶經 三卷 Xu chajing (Qing) 陸廷燦 Lu Tingcan
茶史 * Chashi (Qing) 劉源長 Liu Yuanchang
湯品 * Tangpin (Qing) NN
Wine
酒經 (北山酒經) 三卷 Jiujing (Beishan jiujing) (Song) 朱肱 Zhu Hong (朱翼中 Zhu Yizhong)
酒譜 一卷 Jiupu (Song) 竇蘋 Dou Pin
酒概 * Jiugai (Ming) 沈沈 Shen Shen
酒史 * Jiushi (Ming) 馮時化 Feng Shihua
觴政 * Shangzheng (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
Cuisine
疏食譜 * Shushipu (Song) 陳達叟 Chen Dasou (comp.)
飲膳正要 * Yinshan zhengyao (Yuan) 和斯輝 Hesihui (忽思慧 Husihui)
饌史 * Zhuanshi (Yuan) NN
天廚聚珍妙饌集 * Tianchu juzhen miaozhuan ji (Ming) NN
Other foodstuff
糖霜譜 一卷 Tangshuangpu (Song) 王灼 Wang Zhuo
草木禽魚之屬 caomu qinyu Plants and animals
Plants
洛陽牡丹記 一卷 Luoyang mudan ji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
揚州芍藥譜 一卷 Yangzhou shaoyao pu (Song) 王觀 Wang Guan
劉氏菊譜 一卷 Liushi Jupu (Song) 劉蒙 Liu Meng
史氏菊譜 一卷 Shishi Jupu (Song) 史正志 Shi Zhengzhi
(范村)梅譜 一卷 (Fancun) Meipu (Song) 范成大 Fan Chengda
(范村)菊譜 一卷 (Fancun) Jupu (Song) 范成大 Fan Chengda
百菊集譜 六卷 Baiju jipu (Song) 史鑄 Shi Zhu
金漳蘭譜 三卷 Jinzhang lanpu (Song) 趙時庚 Zhao Shigeng
海棠譜 三卷 Haitangpu (Song) 陳思 Chen Si
荔枝譜 一卷 Lizhipu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
橘錄 三卷 Julu (Song) 韓彥直 Han Yanzhi
竹譜 一卷 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi (?)
筍譜 一卷 Sunpu (Song) 贊寧 Zanning
菌譜 一卷 Xunpu (Song) 陳仁玉 Chen Renyu
竹譜 ZhupuTreatises on art (Yuan) 李衎 Li Kan
群芳譜 * Qunfangpu (Ming) 王象晉 Wang Xiangjin
(御定)佩文齋廣群芳譜 百卷 (Yuding) Peiwenzhai guang qunfangpu (Qing) 汪灝 Wang Hao; 張逸少 Zhang Yishao (et al.; imp. ord.)
曹州牡丹譜 Caozhou mudan pu (Qing) 余鵬年 Yu Pengnian
嶺南荔支譜 Lingnan lizhi pu (Qing) 吳應逵 Wu Yingkui
Animals
禽經 一卷 Qinjing (Zhou) 師曠 Shi Kuang (?); (Jin) 張華 (comm.)
相貝經 * Xiangbeijing (Han) 朱仲 Zhu Zhong (?)
蟹譜 二卷 Xiepu (Song) 傅肱 Fu Hong
異魚圖贊 四卷 Yiyu tuzan (Ming) 楊慎 Yang Shen
異魚圖贊箋 四卷 Yiyu tuzan jian (Qing) 胡世安 Hu Shi'an (comm.)
異魚圖贊補 三卷 Yiyu tuzan bu (Qing) 胡世安 Hu Shi'an
* not included in the series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.