ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Books on Divination (shushu lei 術數類)

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Books on Divination (shushu lei 術數類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). Divination was seen as a sidebranch of the Confucian Classic Yijing 易經, the "Book of Changes", and was therefore always highly regarded by scholars, even if it did not serve them in daily life. Their relation to mathematics and astronomy can also be seen in the extensive use of numbers in divination practice. The compilers of the imperial reprint series Siku quanshu 四庫全書 divided the sub-section into six parts: Divination by numerology (shuxue 數學, 16 books), prognostication of and by time (zhanhou 占候, 2 books), geomancy (xiangzhai xiangmu 相宅相墓, 8 books), divination by hexagrams (zhanbu 占卜, 5 books), books on divination of lifetime and by prosopomancy (mingshu xiangshu 命書相書, 14 books), and books on the theory of Yin-Yang and the Five Agents (yinyang wuxing 陰陽五行, 5 books), making out a total of 50 books. The most important books are the Taixuanjing 太玄經, Kaiyuan zhanjing 開元占經, Zhaijing 宅經, Zangshu 葬書, Hanlongjing 撼龍經 and Jiaoshi yilin 焦氏易林.

Table 1. Books on divination (shushu 術數)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
數學之屬 shuxue Divination by numerology
太玄經 十卷 Taixuanjing (Han) 揚雄 Yang Xiong
元包經傳 五卷 Yuanbao jingzhuan (Northern Wei) 衛元嵩 Wei Yuansong
皇極經世書 十五卷 Huangji jingshi shu (Song) 邵雍 Yong Shao
易通變 四十卷 Yitongbian (Song) 張行成 Zhang Xingcheng
洪範皇極內篇 五卷 Hongfan huangji neipian Song) 蔡沈 Cai Chen
易象圖說 六卷 Yixiang tushuo (Yuan) 張理 Zhang Li
占候之屬 zhanhou Determination of time
通占大象曆星經 (甘石星經) Tongzhan daxiang lixing jing (Gan-Shi xingjing) (Zhou) 甘德 Gan De, 石申 Shi Kun
靈臺祕苑 十五卷 Lingtai biyuan (Northern Zhou) 庾季才 Yu Jicai; (Song) 王安禮 Wang Anli (rev.)i
唐開元占經 百二十卷 Tang Kaiyuan zhanjing (Tang) 瞿曇悉達 Qutan Xida
玄女經 * Xuannüjing () NN
相宅相墓之屬 xiangzhang xiangmu Geomancy (fengshui 風水)
宅經 二卷 Zhaijing () 黃帝 Yellow Emperor
葬書 一卷 Zangshu (Jin) 郭璞 Guo Pu (?)
撼龍經 一卷
疑龍經一卷
葬法倒杖一卷
Hanlongjing
Yilongjing
Zangfa daozhang
(Tang) 楊筠松 Yang Yunsong (?)
青囊序 一卷
青囊奧語 一卷
Qingnangxu
Qingnang aoyu
(Tang) 楊筠松 Yang Yunsong
天玉經內傳 三卷 Tianyujing neizhuan (Tang) 楊筠松 Yang Yunsong
天玉經外傳 (外編) 一卷 Tianyujing waizhuan (waibian) (Tang) 吳克誠 Wu Kecheng
天機素書 (天機書) * Tianji sushu (Tianjishu) (Tang) 邱廷翰 Qiu Tinghan
靈城精義 二卷 Lingcheng jingyi (Southern Tang) 何溥 He Pu (?)
催官篇 二卷 Cuiguanpian (Song) 賴文俊 Lai Wenjun
發微論 一卷 Faweilun (Song) 蔡元定 Cai Yuanding
九星穴法 * Jiuxing xuefa (Song) 廖瑀 Liao Yu
玉尺經 * Yuchijing (Yuan) 劉秉忠 Liu Bingzhong; (Ming) 劉基 Li Ji (comm.)
地理大全 * Dili daquan (Ming) 李國木 Li Guomu (comp.)
占卜之屬 zhanbu Divination by hexagrams
連山 * Lianshan () NN
歸藏 * Guicang () NN
靈棋經 二卷 Lingqijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo (?)
古三墳 * Gusanfen (Jin) 阮咸 Ruan Xian (comm.); (Ming) 唐琳 Tang Lin (rev.)
焦氏易林 四卷 Jiaoshi yilin (Han) 焦贛 Jiao Gan
京氏易傳 三卷 Jingshi yizhuan (Han) 京房 Jing Fang
六壬大全 十二卷 Liuren daquan () NN
命書相書之屬 mingshu xiangshu Divination by various other methods
李虛中命書 三卷 Li Xuzhong mingshu (Zhou) 鬼谷子 Guiguzi (?); (Zhou) 李虛中 Li Xuzhong (comm.)
玉照定真經 一卷 Yuzhao dingzhen jing (Jin) 郭璞 Guo Pu, 張礅 Zhang Dun
珞子賦注 二卷 Luozifu zhu (Song) 釋曇瑩 Monk Tanying
星學大成 三十卷 Xingxue dacheng (Ming) 萬民英 Wan Minying
月波洞中記 二卷 Yuebo dongzhong ji () NN
玉管照神局 三卷 Yuguan zhaoshen ju (Southern Tang) 宋齊丘 Song Qiqiu (?)
太清神鑑 六卷 Taiqing shenjian (Later Zhou) 王朴 Wang Pu (?)
人倫大統賦 二卷 Renlun datong fu (Jin) 張行簡 Zhang Xingjian; (Yuan) 薛延年 Xue Yannian (comm.)
陰陽五行之屬 yinyang wuxing Yin-Yang and Five Agents theory
鄒子 Zouzi (Zhou) 鄒衍 Zou Yan
鄒子終始 Zouzi zhongshi (Zhou) 鄒衍 Zou Yan
鄒奭子 Zoushizi (Zhou) 鄒奭 Zou Shi
五行志 Wuxing zhi ()
雜陰陽書 Za yinyang shu (Han) NN
五行大義 Wuxing dayi (Sui) 蕭吉 Xiao Ji
太乙金鏡式經 十卷 Taiyi jinjingshi jing (Tang) 王希明 Wang Ximing
陰陽書 Yinyangshu (Tang) 呂才 Lü Cai
田家五行 Tianjia wuxing (Ming) 婁元禮 Lou Yuanli (or 婁元善 Lou Yuanshan) or (Qing) 陸泳 Lu Yong
陰陽管見 Yinyang guanjian (Ming) 何瑭 He Tang
遁甲演義 四卷 Dunjia yanji (Ming) 程道生 Cheng Daosheng
論氣 Lunqi (Ming) 宋應星 Song Yingxing
(御定)星曆考原 六卷 (Yuding) Xingli kaoyuan (Qing) 李光地 Li Guangdi et al. (imp. ord., comp.)
(欽定)協紀辨方書 三十六卷 (Qinding) Xieji bianfang shu (Qing) 允祿 Yunlu, 梅殼成 Mei Kecheng, 何國宗 He Guozong (imp. ord., comp.)
* not included in the series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.