ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Books on Medicine and Pharmacology (yijia lei 醫家類)

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Books on Medicine and Pharmacology (yijia lei 醫家類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). This section includes a wide range of different writings to all aspects of medicine and pharmacology, like acupuncture, moxibustion, diagnosis, medication, paediatrics, gynaecology, ophthalmology, and so on. Traditional Chinese medicine has never been systematically categorized. This section is therefore not divided into smaller parts, and the books are arranged chronologically. The imperial reprint series Siku quanshu 四庫全書 includes 97 books, with an appendix of 6 writings. The most famous are the Huangdi neijing 黃帝內經 and the Bencao gangmu 本草綱目.

Table 1. Books on medicine and pharmacology (yijia 醫家)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
醫統正脈全書 *Yitong zhengmai quanshu (Ming) 王肯堂 Wang Kentang (comp.)
珍本醫書集成 *Zhenben yishu jicheng (Qing) 裘慶元 Qiu Qingyuan (comp.)
黃帝內經 二十四卷: 素問 Huangdi neijing Suwen 黃帝 The Yellow Emperor (?); (Tang) 王冰次 Wang Bingci (comm.)
靈樞經 十卷 Lingshujing (Tang) 王冰 Wang Bin (comm.); (Song) 史崧 Shi Song (phon. commm.)
難經 二卷 Nanjing (Zhou) 秦越人 Qinyueren; (Yuan) 滑壽 Gua Shou (comm.)
針灸甲乙經 十二卷 Zhenjiu jiayi jing (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi, (Song) 高保衡 Gao Baoheng, 林億 Lin Yi (et. al.; comm.)
金匱要略 二十四卷 Jinkui yaolüe (Han) 張機 Zhang Ji; (Qing) 徐彬 Xu Bin (comm.)
傷寒論 十卷 Shanghanlun (Han) 張機 Zhang Ji; (Jin) 王叔和 Wang Shuhe (comp.); (Jurchen Jin) 成無己 Cheng Wuji (comm.)
肘后備急方 八卷 Zhouhou beijifang (Jin) 葛洪 Ge Hong; (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing (add.)
脈經 十卷 (續修) Maijing (Jin) 王叔和 Wang Shuhe
褚氏遺書 一卷 Chushi yishu (Southern Qi) 褚澄 Chu Cheng
素女經 Sunüjing (Nanbeichao) NN
備急千金要方 九十三卷 Beiji qianjin yaofang (Tang) 孫思邈 Sun Simiao
蜀本草 Shu bencao (Wudai) 韓保升 Han Bosheng
顱囟經 二卷 Guxinjing (Song) NN
銅人針灸經 七卷 Tongren zhenjiujing (Song) NN
明堂灸經 八卷 Mingtang jiujing (Song) 西方子 Xifangzi (?)
本草衍義 二十卷 (續修) Bencao yanyi (Song) 寇宗奭 Kou Zongshi
證類本草 三十卷 Zhenglei bencao (Song) 唐慎微 Tang Shenwei
婦人大全良方 二十四卷 Nüren daquan liangfang (Song) 陳自明 Chen Ziming
御纂醫宗金鑑 九十卷 (Yuzuan) Yizong jinjian (Qing) 吳謙 Wu Qian, 劉裕鐸 Liu Yuduo (imp. ord.)
醫林改錯 二卷 * Yilin gaicuo (Qing) 王清任 Wang Qingren
飲膳正要 * Yinshan zhengyao (Yuan) 和斯輝 Hesihui (忽思慧 Husihui)
本草經集注 * Bencaojing jizhu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
新修本草 二十卷 (續修) Xinxiu bencao (Tang) 蘇敬 Su Jing
普濟方 四百二十六卷 Pujifang (Ming) 朱橚 Zhu Su
本草綱目 五十二卷 Bencao gangmu (Ming) 李時珍 Li Shizhen
神農本草經 (本草經) * Shen Nong bencao jing (Bencaojing) () 神農 Shen Nong (?); (Ming) 繆希雍 Liao Xiyong (comm.)
群芳譜 QunfangpuMaterial culture and nature studies (Ming) 王象晉 Wang Xiangjin
(御定)佩文齋廣群芳譜 (Yuding) Peiwenzhai guang qunfangpuMaterial culture and nature studies (Qing) 汪灝 Wang Hao; 張逸少 Zhang Yishao (et al.; imp. ord.)
* not included in the series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.