ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Confucian Books (rujia lei 儒家類)

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Confucian Books (rujia lei 儒家類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部).

There are some ancient writings tending towards Confucianism or originating from a Confucian tradition that were not included in the Confucian Classics. The most important of these books are that of the late Zhou period philosopher Xunzi 荀子 and the collections Kongzi jiayu 孔子家語 and Kongcongzi 孔叢子 that are seen as supplements to the Lunyu 論語 "Confucian Analects". There are a lot of Han period 漢 (206 BCE-220 CE) writings belonging to the Confucian tradition, like Lu Jia's 陸賈 Xinyu 新語, Jia Yi's 賈誼 Xinshu 新書, Yang Xiong's 楊雄 Fayan 法言 or Xun Yue's 荀悅 Shenjian 申鑒, and the large corpus of the Song period 宋 (960-1279) Neo-Confucian writings (lixue 理學, daoxue 道學) which were to be included into this section, as well as the the Yuan 元 (1279-1368) and Ming 明 (1368-1644) period Confucians. The 122 writings included in this section are not further divided but only arranged chronologically. The following list also includes writings on female conduct that can be seen as Confucian treatises but are not part of the corpus of Confucian writings in the series Siku quanshu 四庫全書.

Table 1. Confucian Books (rujia 儒家)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
世子 (殘) * Shizi (Zhou) 世碩 Shi Shuo
公孫尼子 (殘) * Gongsun Nizi (Zhou) 公孫尼 Gongsun Ni
漆雕子 (殘) * Qidiaozi (Zhou) 漆雕□ Qidiao N
徐子 (殘) * Xuzi (Zhou) 徐□ Xu N
甯子 (殘) * Ningzi (Zhou) 寧越 Ning Yue
景子 (殘) * Jingzi (Zhou) 景□ Jing N
虞氏春秋 (殘) * Yushi chunqiu (Zhou) 虞卿 Yu Qing
孔子家語 十卷 Kongzi jiayu (Wei) 王肅 Wang Su (comm.)
荀子 二十卷 Xunzi (Zhou) 荀況 Xun Kuang
孔叢子 三卷
(附) 連叢子
Kongcongzi
app. Liancongzi
(Han) 孔鮒 Kong Fu
新語 二卷 Xinyu (Han) 陸賈 Lu Jia
新書 十卷 Xinshu (Han) 賈誼 Jia Yi
鹽鐵論 十二卷 Yantielun (Han) 桓寬 Huan Kuan
說苑 二十卷 Shuoyuan (Han) 劉向 Liu Xiang
新序 十卷 Xinxu (Han) 劉向 Liu Xiang
列女傳 LienüzhuanBiographies (Han) 劉向 Liu Xiang
新論 * Xinlun (Han) 桓譚 Huan Tan
揚子法言 (法言) 十卷 Yangzi Fayan (Fayan) (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Song) 司馬光 Sima Guang (comm.)
女誡 * Nüjie (Han) 班昭 Ban Zhao
女師箴 * Nüshizhen (Han) 皇甫規 Huangfu Gui
潛夫論 十卷 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu
申鑒 五卷 Shenjian (Han) 荀悅 Xun Yue
中論 二卷 Zhonglun (Han) 徐幹 Xu Gan
任子 (殘) * Renzi (Han) 任奕 Ren Yi
忠經 一卷 (續修) Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong (?)
昌言 (殘) * Changyan (Han) 仲長統 Zhong Zhangtong
周生子要論 (周生烈子) (殘) * Zhoushengzi yaolun (Zhousheng Liezi) (Wei) 周生烈 Zhousheng Lie
要覽 * Yaolan (Jin) 陸機 Lu Ji
傅子 一卷 Fuzi (Jin) 傅玄 Fu Xuan
物理論 * Wulilun (Jin) 楊泉 Yang Quan
干子 (殘) * Ganzi (Jin) 干寶 Gan Bao
崇有論 * Chongyoulun (Jin) 裴頠 Pei Wei
法訓 (譙周法訓) * Faxun (Qiao Zhou Faxun) (Jin) 譙周 Qiao Zhou
女史箴 * Nüshizhen (Jin) 張華 Zhang Hua
神滅論 * Shenmielun (Liang) 范縝 Fan Zhen
中說 十卷 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong (?)
帝範 四卷 Difan (Tang) 唐太宗 Emperor Taizong
續孟子 二卷 Xu Mengzi (Tang) 林慎思 Lin Shensi
伸蒙子 三卷 Shenmengzi (Tang) 林慎思 Lin Shensi
素履子 三卷 Sulüzi (Tang) 張弧 Zhang Hu
女孝經 * Nü xiaojing (Tang) 鄭氏 Ms Zheng
女論語 * Nü lunyu (Tang) 宋若莘 Song Ruoxin, 宋若昭 Song Ruozhao
女則 * Nüze (Tang) 長孫皇后 Empress Zhangsun
家範 十卷 Jiafan (Song) 司馬光 Sima Guang
帝學 八卷 Dixue (Song) 范祖禹 Fan Zuyu
太極圖說 * Taiji tushuo (Song) 周敦頤 Zhou Dunyi
通書 * Tongshu (Song) 周敦頤 Zhou Dunyi
西銘 * Ximing (Song) 張載 Zhang Zai
放翁家訓 Fangweng jiaxun (Song) 陸游 Lu You
陸氏家規 (陸氏家制) 一卷 (續修) Lushi jiagui (Lushi jiazhi) (Song) 陸九韶 Lu Jiushao
漁樵問對 Yuqiao wendui (Song) 邵雍 Shao Yong
張子全書 十四卷 Zhangzi quanshu (Song) 張載 Zhang Zai
二程遺書 二十五卷 Er Cheng yishu (Song) 程顥 Cheng Yi, 程頤 Cheng Hao
二程外書 十二卷 Er Cheng waishu (Song) 程顥 Cheng Yi, 程頤 Cheng Hao
二程粹言 二卷 Er Cheng cuiyan (Song) 楊時 Yang Shi (comp.)
呂氏鄉約 (續修) Lüshi xiangyue (Song) 呂大忠 Lü Dazhong, 呂大鈞 Lü Dajun
童蒙訓 三卷 Tongmengxun (Song) 呂本中 Lü Benzhong
袁氏世範 三卷 Yuanshi shifan (Song) 袁采 Yuan Cai
近思錄 十四卷 Jinsilu (Song ) 朱熹 Zhu Xi, 呂祖謙 Lü Zuqian
伊洛淵源錄 Yi-Luo yuanyuan luBiographies (Song) 朱熹 Zhu Xi
(御定)小學集註 六卷 (Yuding) Xiaoxue jizhu (Song) 朱熹 Zhu Xi, (Ming) 陳選 Chen Xuan (comm.)
朱子語類 一百四十卷 Zhuzi yulei (Song) 朱熹 Zhu Xi
戒子通錄 八卷 Jiezi tonglu (Song) 劉清之 Liu Qingzhi
知言 六卷 Zhiyan (Song) 胡宏 Hu Hong
曾子全書 一卷 Zengzi quanshu (Song) 汪晫 Wang Zhuo
子思子全書 一卷 Zisizi quanshu (Song) 汪晫 Wang Zhuo
大學衍義 四十三卷 Daxue yanyi (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
心經 一卷 Xinjing (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
政經 一卷 Zhengjing (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
項氏家說 十卷 Xiangshi jiashuo (Song) 項安世 Xiang Anshi
北溪字義 二卷 Beixi ziyi (Song) 陳淳 Chen Chun
東宮備覽 六卷 Donggong beilan (Song) 陳模 Chen Mo
孔子集語 三卷 Kongzi jiyu (Song) 薛據 Xue Ju
奩史 LianshiEncylopaedias and handbooks (Song) 丁升之 Ding Shengzhi
婚禮新編 * Hunli xinbian (Song) 丁升之 Ding Shengzhi
讀書分年日程 三卷 Dushu fennian richeng (Yuan) 程靖禮 Cheng Jingli
辨惑編 四卷 Bianhuobian (Yuan) 謝應芳 Xie Yingfang
郁離子 二卷 * Yulizi (Yuan/Ming) 劉基 Liu Ji
女訓 (內訓) 一卷 Nüxun (Neixun) (Ming) 仁孝文皇后徐氏 Empress Renxiaowen Miss Xu
讀書錄 十一卷 Dushulu (Ming) 薛瑄 Xue Xuan
大學衍義補 百六十卷 Daxue yanyi bu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
畜德錄 * Chudelu (Ming) 陳沂 Chen Yi
(Qing) 席啓圖 Xu Qitu
居業錄 八卷 Juyelu (Ming) 胡居仁 Hu Juren
困知記 二卷 Kunzhiji (Ming) 羅欽順 Luo Qinshun
格物通 百卷 Gewutong (Ming) 湛若水 Zhen Ruoshui
閨範 * Guifan (Ming) 呂坤 Lü Kun
女範捷錄 * Nüfan jielu (Ming) 劉氏 Ms Liu
女兒經 * Nü'erjing (Ming) NN
婦女雙名記 Funü shuangming jiEncyclopaedias and handbooks (Ming) 李肇亨 Li Zhaoheng
諸儒學案 一卷 (續修) Zhuru xue'an (Ming) 劉元卿 Liu Yuanqing
溫氏母訓 一卷 Wenshi muxun (Ming) 溫以介 Wen Yijie
鄭氏規範 * Zhengshi guifan (Ming) 鄭太和 Zheng Taihe
龐氏家訓 * Pangshi jiaxun (Ming) 龐尚鵬 Pang Shangpeng
家誡要言 一卷 (續修) Jiajie yaoyan (Ming) 吳麟徵 Wu Linzheng
蘇氏家語 * Sushi jiayu (Ming) 蘇士潜 Su Shiqian
焚書 * Fenshu (Ming) 李贄 Li Zhi
噩夢 (續修) Emeng (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
明夷待訪錄 (續修) Mingyi daifang lu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
存性編 二卷
存學編 四卷
存治編 一卷
存人編 四卷 (四存編) (續修)
Cunxingbian
Cunxuebian
Cunzhibian
Cunrenbian (Sicunbian)
(Qing) 顔元 Yan Yuan
學規類編 二十七卷 Xuegui leibian (Qing) 張伯行 Zhang Boxing
潛書 (續修) Qianshu (Qing) 唐甄 Tang Zhen
(御定)資政要覽 三卷 (Yuding) Zizheng yaolan (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu; 呂宮 Lü Gong (rev.)
聖諭廣訓 一卷 Shengyu guangxun (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu
聖祖仁皇帝庭訓格言 一卷 (Shengzu Ren Huangdi) Tingxun geyan (Qing) 清世宗 Emperor Shizu
(御纂)朱子全書 六十六卷 (Yuzuan) Zhuzi quanshu (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu (the Kangxi Emperor 康熙)
蔣氏家訓 * Jiangshi jiaxun (Qing) 蔣伊 Jiang Yi
女學 一卷 * Nüxue (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
孔子集語 十七卷 (續修) Kongzi jiyu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
女三字經 * Nü sanzijing (Qing) 朱浩 Zhu Hao, 文星源 Wen Xingyuan
妝史 * Zhuangshi (Qing) 田霡 Tian Mo
宮閨小名錄 Gonggui xiaoming luEncyclopaedias and handbooks (Qing) 尤侗 You Tong
里堂家訓 二卷 (續修) Litang jiaxun (Qing) 焦循 Jiao Xun
五種遺規 十六卷 (續修) Wuzhong yigui (Qing) 陳弘謀 Chen Hongmou (comp.)
大同書 八卷 (續修) Datongshu (Qing) 康有為 Kang Youwei
* not included in the series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.