ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Hanhai 函海

Apr 20, 2012 © Ulrich Theobald

Hanhai 函海 "A sea of book cases" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Li Diaoyuan 李調元 (1734-1803). It includes 163 books in 40 cases (han 函), with a lotal length of 852 juan.

Li Diaoyuan, courtesy name Yucun 雨村, style Mozhuang 墨莊, hailed from Mianzhou 綿州 (modern Mianyang 綿陽, Sichuan) and only occupied minor posts in the local administration of southern China. He was an ardent collector of books and wrote quite a few poems and comments on poetry, like the Tongshan shiji 童山詩集 or Yucun shihua 雨村詩話.

His series Hanhai includes books from his own collection as well as copies from books of the palace library. There is a first print and a second print, the latter being a kind of supplement, the books of which were arranged in 20 book cases each. The first decade includes books from the Jin 晉 (265-420) and Southern Dynasties 南朝 (420~589) periods that had not been printed during the Song period 宋 (960-1279), cases 11 to 16 books that were not part of the library of the famous Ming-period 明 (1368-1644) writer and collector Yang Sheng'an 楊升庵 (1488-1559). The cases 17 to 24 of the first part included rare writings and text-critical editions. The rest of the series consists of Li Diaoyuan's own writings.

In 1800 Li Diaoyuan entered a privately quite difficult situation and often changed his dwelling place. During that period a lot of his writings went lost. After his death therefore, his younger brother Li Dingyuan 李鼎元 (1750-1805) published the series under his own name. Only during the Daoguang reign-period 道光 (1821-1850), Li Diaoyuan's son Li Chaokui 李朝夔 revised the surviving version and published it.

The Hanhai is very important because it contains many books not to be found in other series. The most important surviving editions are the original print of the Wanjuan Studio 萬卷樓 from the Qianlong reign-period 乾隆 (1736-1795), Li Dingyuan's edition, and Li Chaokui's revised edition from 1825. Zhong Dengjia 鐘登甲 (Ledao Studio 樂道齋) published a new edition in 1882 that includes a text not found in the original edition (the Changduanjing 長短經) and is partly arranged differently.

Table 1. The series Hanhai 函海
(Qing) 李調元 Li Diaoyuan (comp.)
Qianlong-era edition of Master Li 綿州李氏 (Wanjuanlou Studio 萬卷樓); facsimile from 1809 by Li Dingyuan 李鼎元; 1881-1882 edition by Zhong Dengjia form Guanghan 廣漢鐘登甲 (Ledaozhai Studio 樂道齋)
書名, length in juan Title Author(s)
第一函
華陽國志 十二卷 (卷一缺) Huayang guo zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
郭子翼莊 一卷 Guoyi yizhuang (Jin) 郭象 Guo Xiang; (Ming) 高{登/廾} (高登) Gao Deng (comp.)
古今同姓名錄 二卷 Gujin tongxingming lu (Liang) 蕭繹 Xiao Yi (梁元帝 Emperor Liang Yuandi); (Tang) 陸善經 Lu Shanjing (cont.); (Yuan) 葉森 Ye Sen (suppl.)
素履子 三卷 Sulüzi (Tang) 張弧 Zhang Gu
第二函
說文解字韻譜 五卷 Shuowen jiezi yunpu (Southern Tang) 徐鍇 Xu Kai
緝古算經 一卷 Jigu suanjing (Tang) 王孝通 Wang Xiaotong
主客圖 一卷 Zhuketu (Tang) 張為 Zhang Wei
蘇氏演義 二卷 Sushi yanyi (Tang) 蘇鶚 Su E
寶藏論 一卷 Baocanglun (Tang) 釋僧肇 Monk Sengzhao
心要經 一卷 Xinyaojing (Tang) 釋道{厂/段} (釋道段) Monk Daoduan (transl.)
金華子雜編 (金華子) 二卷 Jinhuazi zabian (Jinhuazi) (Southern Tang) 劉崇遠 Liu Chongyuan
第三函
易傳燈 四卷 Yizhuan deng (Song) 徐總干 Xu Zonggan
鄭氏古文尚書 十卷 (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comp.); (Qing) 李調元 Li Diaoyuan (comm.)
程氏考古編 (考古編) 十卷 Chengshi kaogu bian (Kaogubian) (Song) 程大昌 Cheng Dachang
敷文鄭氏書說 一卷 Fuwen Zhengshi shushuo (Song) 鄭伯熊 Zheng Boxiong
洪範統一 一卷 Hongfan tongyi (Song) 趙善湘 Zhao Shanxiang
孟子外書四篇 三卷 Mengzi waishu sipian (Song) 熙時子 Xishizi (comm.)
續孟子 一卷 Xu Mengzi (Tang) 林慎思 Lin Shensi
伸蒙子 三卷 Shenmengzi (Tang) 林慎思 Lin Shensi
廣成子解 一卷 Guangchengzi jie (Song) 蘇軾 Su Shi
第四函
唐史論斷 三卷 Tangshi lunduan (Song) 孫甫 Sun Fu
東坡烏台詩案 一卷 Dongpo Wutai shi'an (Song) 朋九萬 Peng Jiuwan
藏海詩話 一卷 Canghai shihua (Song) 吳可 Wu Ke
益州名畫錄 三卷 Yizhou minghua lu (Song) 黃休復 Huang Xiufu
韓氏山水純全集 一卷 Hanshi shanshui Chunquan ji (Song) 韓拙 Han Zhuo
月波洞中記 一卷 Yuepo dongzhong ji (Song) 潘時竦 Pan Shisong (comp.)
蜀檮杌 二卷 Shu taowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
產育寶慶集 二卷 Chanyun baoqing ji (Song) 郭稽中 Guo Jizhong et al. (comp.)
顱顖經 一卷 Luxinjing (Song) NN
出行寶鏡 一卷
圖一卷
Chuxing baojing
Tu
(Song) NN
第五函
翼元 十二卷 Yiyuan (Song) 張行成 Zhang Xingcheng
農書 三卷 Nongshu (Song) 陳旉 Chen Fu
芻言 三卷 Chuyan (Song) 崔敦禮 Cui Dunli
常談 一卷 Changtan (Song) 吳箕 Wu Ji
第六函
靖康傳信錄 三卷 Jingkang chuanxin lu (Song) 李綱 Li Gang
淳熙薦士錄 一卷 Chunxi jianshi lu (Song) 楊萬里 Yang Wanli
江南餘載 二卷 Jiangan yuzai (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
江淮異人錄 二卷 Jiang-Huai yiren lu (Song) 吳淑 Wu Shu
青溪弄兵錄 一卷 Qingxi nongbing lu (Song) 王彌大 Wang Mida (comp.)
張氏可書 一卷 Zhangshi keshu (Song) 張知甫 Zhang Zhifu
珍席放談 二卷 Zhenxi fangtan (Song) 高晦叟 Gao Huisou
鶴山筆錄 一卷 Heshan bilu (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
建炎筆錄 三卷 Jianyan bilu (Song) 趙鼎 Zhao Ding
辯誣筆錄 一卷 Bianwu bilu (Song) 趙鼎 Zhao Ding
采石瓜州斃亮記 一卷 Caishi Guazhou biliang ji (Song) 蹇駒 Jian Ju
家訓筆錄 一卷 Jiaxun bilu (Song) 趙鼎 Zhao Ding
舊聞證誤 四卷 Jiuwen zhengwu (Song) 李心傳 Li Xinchuan
第七至八函
建炎以來朝野雜記 甲集 二十卷
乙集二十卷
Jianyan yilai chaoye zaji Jiaji
Yiji
(Song) 李心傳 Li Xinchuan
第九函
州縣提綱 四卷 Zhouxian tigang (Song) 陳襄 Chen Xiang
諸蕃志 二卷 Zhufanji (Song) 趙汝适 Zhao Rukuo
省心雜言 一卷 Shengxin zayan (Song) 李邦獻 Li Bangyan
三國雜事 二卷 Sanguo zashi (Song) 唐庚 Tang Geng
三國紀年 一卷 Sanguo jinian (Song) 陳亮 Chen Liang
五國故事 二卷 Wuguo gushi (Song) NN
東原錄 一卷 Dongyuanlu (Song) 龔鼎臣 Gong Dingchen
肎綮錄 (肯綮錄) 一卷 Kenqilu (Song) 趙叔向 Zhao Shuxiang
燕魏雜記 一卷 Yan-Wei zaji (Song) 呂頤浩 Lü Yihao
夾漈遺稿 三卷 Xiaji yigao (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
龍洲集 十卷 Longzhouji (Song) 劉過 Liu Guo
第十函
龍龕手鑒 四卷 Longkan shoujian (Liao) 釋行均 Monk Xingjun
雪履齋筆記 一卷 Xuelüzhai biji (Yuan) 郭翼 Guo Yi
日聞錄 一卷 Riwenlu (Yuan) 李翀 Li Chong
吳中舊事 一卷 Wuzhong jiushi (Yuan) 陸友仁 Lu Youren
鳴鶴餘音 一卷
(附)馮尊師二十首
Minghe yuyin
app. Feng Zunshi ershi shou
(Yuan) 虞集 Yu Ji
第十一函
升庵經說 十四卷 Sheng'an jingshuo (Ming) 楊慎 Yang Shen
檀弓叢訓 二卷 Tangong congxun (Ming) 楊慎 Yang Shen
世說舊注 一卷 Shushuo jiuzhu (Liang) 劉孝標 Liu Xiaobiao; (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
山海經補注 一卷 Shanhaijing buzhu (Ming) 楊慎 Yang Shen
莊子闕誤 一卷 Zhuangzi quewu (Song) 陳景元 Chen Jingyuan; (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
第十二函
秇林伐山 二十卷 Yilin fashan (Ming) 楊慎 Yang Shen
古雋 八卷 Gujuan (Ming) 楊慎 Yang Shen
謝華啟秀 八卷 Xiehua qixiu (Ming) 楊慎 Yang Shen
第十三函
哲匠金桴 五卷 Zhejiang jinfu (Ming) 楊慎 Yang Shen
均薻 四卷 Junzao (Ming) 楊慎 Yang Shen
譚苑醍醐 八卷 Tanyuan tihu (Ming) 楊慎 Yang Shen
第十四函
升庵韻學七種 Sheng'an yunxue qizhong (Ming) 楊慎 Yang Shen
古音駢字 五卷 Guzin pianzi (Ming) 楊慎 Yang Shen
古音復字 五卷 Guyin fuzi (Ming) 楊慎
希姓錄 五卷 Xixinglu (Ming) 楊慎 Yang Shen
第十五函
升庵詩話 十二卷
補遺 二卷
Sheng'an shihua
Buyi
(Ming) 楊慎 Yang Shen
詞品 六卷
拾遺 一卷
Cipin
Shiyi
(Ming) 楊慎 Yang Shen
第十六函
墨池瑣錄 二卷 Mochi suolu (Ming) 楊慎 Yang Shen
法帖神品目 一卷 Fatie shenpin mu (Ming) 楊慎 Yang Shen
名畫神品目 一卷 Minghua shenpin mu (Ming) 楊慎 Yang Shen
書品 一卷 Shupin (Ming) 楊慎 Yang Shen
畫品 一卷 Huapin (Ming) 楊慎 Yang Shen
金石古文 十四卷 Jinshi guwen (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
古文韻語 一卷 Guwen yunyu (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
石鼓文音釋 二卷 Shiguwen yinshi (Ming) 楊慎 Yang Shen
第十七函
風雅逸篇 十卷 Fengya yipian (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
古今風謠 一卷 Gujin fengyao (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
古今諺 一卷 Gujinyan (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
俗言 一卷 Suyan (Ming) 楊慎 Yang Shen
麗情集 一卷
{厂/尗}麗情集 一卷
Liqingji
Jiao liqingji
(Ming) 楊慎 Yang Shen
墐戶錄 一卷 Jinhulu (Ming) 楊慎 Yang Shen
雲南山川志 一卷 Yunnan shanchuan zhi (Ming) 楊慎 Yang Shen
滇載記 一卷 Dian zaiji (Ming) 楊慎 Yang Shen
第十八函
丹鉛雜錄 十卷 Danqian zalu (Ming) 楊慎 Yang Shen
玉名詁 一卷 Yuminggu (Ming) 楊慎 Yang Shen
異魚圖贊 四卷 Yiyu tuzan (Ming) 楊慎 Yang Shen
升庵先生年譜 一卷 Sheng'an xiansheng nianpu (Ming) NN
異魚圖贊補 三卷 Yiyu tuzan bu (Qing) 胡世安 Hu Shi'an
第十九函
大學古本旁注 一卷 Daxue guben pangzhu (Ming) 王守仁 Wang Shouren
月令氣候圖說 一卷 Yueling qihou tushuo (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
尚書古文考 一卷 Shangshu guwen kao (Shōsho kobun kō) (Japan) 山井鼎 Yamai Kane
詩音辯略 二卷 Shiyin bianlüe (Ming) 楊貞一 Yang Zhenyi
左傳事緯 四卷 Zuozhuan shiwei (Qing) 馬驌 Ma Su
夏小正箋 一卷 Xia xiaozheng jian (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
蜀語 一卷 Shuyu (Ming) 李實 Li SHi
蜀碑記 十卷 Shubeiji (Song) 王象之 Wang Xiangzhi
中麓畫品 一卷 Zhonglu huapin (Ming) 李開先 Li Kaixian
巵辭 一卷 Zhici (Ming) 王禕 Wang Yi
第二十函
周禮摘箋 五卷 Zhouli zhaijian (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
儀禮古今考 二卷 Yili gujin kao (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
禮記補注 四卷 Liji buzhu (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
易古文 三卷 Yi guwen (Qing) 李調元 Li Diaoyuan (comp.)
逸孟子 一卷 Yi Mengzi (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
十三經注疏錦字 四卷 Shisanjing zhushu jinzi (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
左傳官名考 二卷 Zuozhuan guanming kao (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
春秋三傳比 二卷 Chunqiu sanzhuan bi (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
第二十一函
蜀碑記補 十卷 Shubeiji bu (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
卍齋璅錄 十卷 Wanzhai suolu (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
諸家藏書簿 十卷 Zhujia cangshu bu (Qing) 李調元 Li Diaoyuan (comp.)
博物要覽 十二卷 Bowu yaolan (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
第二十二函
金石存 十五卷 Jinshicun (Qing) 鈍根老人 Dungen laoren (Wu Yujin 吳玉搢)
第二十三函
通俗編 十五卷 Tongsubian (Qing) 翟灝 Zhai Hao
第二十四函
南越筆記 十六卷 Nanyue biji (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
第二十五函
賦話 十卷 Fuhua (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
詩話 二卷 Shihua (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
詞話 四卷 Cihua (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
曲話 二卷 Quhua (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
六書分毫 三卷 Liushu fenhao (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
古音合 二卷 Guyinhe (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
第二十六函
尾蔗叢談 四卷 Weizhe congtan (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
奇字名 十二卷 Qiziming (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
樂府侍兒小名 一卷 Yuefu shi'er xiaoming (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
通詁 二卷 Tonggu (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
剿說 四卷 Jiaoshuo (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
第二十七函
四家選集 Sijia xuanji (Qing) 張懷溎 Zhang Huaigui (comp.)
第二十八函
制義科瑣記 四卷 Zhiyi ke suoji (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
然犀志 二卷 Ranxizhi (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
出口程記 一卷 Chukou chengji (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
方言藻 二卷 Fangyanzao (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
粵風 四卷 Yuefeng (Qing) 李調元 (comp.)
第二十九函
蜀雅 二十卷 Shuya (Qing) 李調元 Li Diaoyuan (comp.)
第三十函
醒園錄 一卷 Xingyuanlu (Qing) 李化楠 Li Huanan
李石亭先生詩集 (萬善堂集) 十卷
李石亭文集 六卷
Li Shiting xiansheng shiji (Wanshantang ji)
Li Shiting wenji
(Qing) 李化楠 Li Huanan
第三十至三十四函
全五代詩 一百卷
(附)補遺
Quanwudaishi
app. Buyi
(Qing) 李調元 Li Diaoyuan (comp.)
第三十五至三十七函
童山詩集 四十二卷
文集 二十卷
Tongshan shiji
Wenji
(Qing) 李調元 Li Diaoyuan
第三十八函
粵東皇華集 四卷 Yuedong huanghua ji (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
第三十九函
淡墨錄 十六卷 Danmolu (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
第四十函
羅江縣志 十卷 Luojiangxian zhi (Qing) 李調元 Li Diaoyuan
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2080.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 138-143.