ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Songwenjian 宋文鑒

Nov 27, 2010 © Ulrich Theobald

Songwenjian 宋文鑒 (宋文鑑) "The best examples of Song-period literature" is an anthology of writings from the Northern Song period 北宋 (960-1126). It was compiled on imperial order by Lü Zuqian 呂祖謙 (1137-1181) and originally bore the title Huangchao wenjian 皇朝文鍳 "The best examples of literature from Our Dynasty".

It has a length of 150 juan and is divided into 61 categories. Chapters 1 to 11 include rhapsodies (fu 賦), chapters 12 to 30 "regular" shi 詩-style poems, and chapters 30 to 150 cover prose literature. The writings of more than 200 authors are included. The selection of the pieces was explicitly not geared to the personal integrity or importance of the authors, but to the quality of the poems and writings, especially from the period on when there were plenties of literary writings available. This was not the case for the very early years of the Song dynasty. The high literary quality of the book enhanced its popularity among Song period scholars.

There are several prints from the Ming 明 (1368-1644) and Qing 清 (1644-1911) periods, of which the most widespread version is that in the series Sibu congkan 四部叢刊, for which a facsimile of a Song-period print is reproduced. This version is 3 chapters longer than the Ming-period print of Yanzhou 嚴州, however, one chapter of the juan 61 is missing.

Sources:
Ci Bo 慈波 (2020). "Songwenjian biankan zhi zheng zai shenshi《宋文鑒》編刊之爭再審視", Wenxue pinglun 文學評論, 2020 (2): 24-32.
Kong Fanli 孔凡禮 (1986). "Songwenjian 宋文鑒", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 788.
Li Faran 李法然 (2021). "Zhouxuan tihu: Songwenjian de bianzua yu Yuanyou xueshu 周旋調護:《宋文鑒》的編纂與元祐學術", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2021 (1): 57-66.
Li Jianjun 李建軍 (2011). "Songren xuan Songwen zhi dianfan: Songwenjian bianzuan, jiazhi ji yingxiang kaoshu 宋人選宋文之典範——《宋文鑒》編纂、價值及影響考述", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2011 (6) : 17-23.
Li Sheng 李昇 (2014). "Lun Songwenjian cun Beisong yidai wenxian de bianzuan yitu ji qi yingxiang 論《宋文鑒》存北宋一代文賢的編纂意圖及其影響", Chongqing Wenli Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 重慶文理學院學報(社會科學版), 2014 (1): 46-52.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, eds. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi’an: Shaanxi renmin chubanshe), 652.
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 192.
Ma Maojun 馬茂軍 (2006). "Songwenxuan yu Songwenhai《宋文鑒》與《宋文海》", Daqing Shizhuan Xueyuan xuebao 大慶市師專學院學報, 2006 (6): 87-89.
Wang Xuetai 王學泰 (1993). "Songwenjian de bianke yu shizheng 《宋文鑒》的編刻與時政", Chuantong wenhua yu xiandaihua 傳統文化與現代化, 1993 (4): 51-58.
Xu Haoran 許浩然 (2014). "Cong Songwenjian de bianxiu kan Nansong lixue yu guange zhi xue de fenqi 從《宋文鑒》的編修看南宋理學與館閣之學的分歧", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2014 (3): 41-44.