ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Fanshu ouji 販書偶記

Nov 22, 2015 © Ulrich Theobald

Fanshu ouji 販書偶記 "Casual notes of a book monger" is a bibliographical catalogue compiled by Sun Dianqi 孫殿起 (1894-1958), courtesy name Yaoqing 耀卿, style Maoweng 貿翁, first published in 1936, and as modern editions in 1959 (Zhonghua shuju 華書局出) and 1982.

The catalogue records books mainly written in the last century of the Qing period 清 (1644-1911) and the Second Sino-Japanese war, but the greatest part of the books listed date from the late Qing, and among these, most were had been sold in Sun's own publishing house, the Tongxuezhai Shudian 通學齋書店. A few texts date from the Ming period 明 (1368-1644), and the last title from 1935.

The catalogue lists about 10,000 titles, and can be seen as a supplement of the 18th-century catalogue Siku quanshu zongmu 四庫全書總目, for which reason the 1967 edition of the Shijie Shuju Press 世界書局 changed the title to Siku quanshu xubian 四庫全書續編. It therefore does not include any book already described in this catalogue, except some, whose edition differed from that in the Siku catalogue.

Another condition for recording was that each book existed in an individual edition (danyinben 單印本). Sun extended this principle also for books later included in series or coherent collections. His bibliography can therefore serve as a supplement to the series index Congshu zimu suoyin 叢書子目索引 (comp. by Jin Buying 金步瀛, 1931).

The catalogue of 20 juan length is divided into the traditional four categories of Confucian Classics (jing 經), historiography (shi 史), "Masters and philosophers" (zi 子), and belles-lettres (ji 集). Each book is described in detail concerning title, size, author, and editions, as well as content. It includes not only printed books, but also drafts (gaoben 稿本), manuscripts (chaoben 抄本) and critically collated editions (jiaoben 校本), and lists books that had been officially banned (jinhuishu 禁毀書), novellas and romances, as well as theatre plays.

A supplement to Sun's catalogue was compiled by Lei Mengsui 雷夢水 (1921-1994), with the title Fanshu ouji xubian 販書偶記續編, and published in 1980 by the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社. It lists more than 6,000 books.

Sun Dianqi also published a supplement to the an index of series, Congshu mulu shiyi 叢書目錄拾遺, with a length of 12 juan and on sale in 1936. Another book by him is a description of the famous antiques lane Liulichang 琉璃廠, where he owned his publishing house and bookstores, the Liulichang xiaozhi 琉璃廠小志.

Editions:
Beiping?: Jiejianju letterpress 借間居鉛印, 1936.
Shanghai: Zhonghua shuju, 1959.
Tōkyō: Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo fuzoku Tōyōgaku Bunken Sentā, 1995.
Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1999 (附續編).

Sources:
Dai Gengjin 戴更金 (1997). "Sun Yaoqing yu Fanshu ouji 孫耀卿與《販書偶記》", Dang'an tiandi 檔案天地, 1997 (7).
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 662.
Li Feng 李峰 (2004). "Jian ping Fanshu ouji 簡評《販書偶記》", Jin-Tu xuekan 津圖學刊, 2004 (12).
Liu Yi 劉逸 (1984). "Sun Dianqi ji qi Fanshu ouji 孫殿起及其《販書偶記》", Henan Tushuguan xuekan 河南圖書館學刊, 1984 (8).
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 709.
Shen Chaying 沈茶英 (1994). "Fanshu ouji ji qi xubian 《販書偶記》及其續編", Zhongwen zixue zhidao 中文自學指導, 1994 (12).
Tang Guirong 唐貴榮, ed. (1997). Zhongguo shumu jiansuo cidian 中國書目檢索辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 235.
Wan Yusheng 宛雨生 (1984). "Fanshu ouji, xuji kanwu 《販書偶記》、《續編》勘誤", Jiangsu Tushuguan xuebao 江蘇圖書館學報, 1984 (8).
Wang Yiyao 王義耀 (1981). "Yi bu zhide zhongshi de guji mulu: Fanshu ouji ji qi xuji 一部值得重視的古籍目錄——《販書偶記》及其《續編》", Wenxian 文獻, 1981 (10).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1095.
Wen Xiangui 溫顯貴 (2009). "Sun Dianqi Fanshu ouji de shiliao jiazhi 孫殿起《販書偶記》的史料價值", Guizhou wenshi congkan 貴州文史叢刊, 2009 (12).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 489.
Wu Xiaoming 吳曉明 (1984). "Fanshu ouji he Sun Dianqi 《販書偶記》和孫殿起", Tushuguan zazhi 圖書館雜志, 1984 (8).
Xiao Xinqi 蕭新祺 (1992). "Fanshu ouji wei shou Qingren zhushu shi'er jian 《販書偶記》未收清人著述十二件", Wenxian 文獻, 1992 (7).
Xie Zhuoua 謝灼華 (1993). "Fanshu ouji 販書偶記", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Tushuguanxue qingbaoxue dang'anxue 圖書館學•情報學•檔案學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 114.
Zhao Mingqi 趙明奇 (1984). "Fanshu ouji de zuozhe Sun Dianqi 《販書偶記》的作者孫殿起", Wexian 文獻, 1984 (4).