ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Qing > Persons of the Qing Period < Persons]


Persons in Chinese History - Persons of the Qing Period 清 (1644-1911)

Periods of Chinese History
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
Transcription: Pinyin. You can also search for persons by pressing keys [Strg][F].


A[top]
Agūi 阿桂
Aobai, see Oboi 鰲拜

B[top]
Bi Yuan 畢沅 (mid-Qing period governor and scholar)

C[top]
Cai Qian 蔡牽
Chen Huacheng 陳化成
Chen Li 陳澧 (late Qing period philosopher)
Chen Yucheng 陳玉成
Cixi, see Empress Cixi 慈禧太后
Coxinga, see Zheng Chenggong 鄭成功

D[top]
Dai Zhen 戴震 (early Qing philosopher)
diba Sanggye Gyatso 第巴桑結嘉錯
Dodo 多鐸, general of the early Qing conquest period
Dorgon 多爾袞, prince regent for the Shunzhi Emperor
Duan Yucai 段玉裁 (mid-Qing period scholar)

E[top]
E'ertai, see Ortai 鄂爾泰
Empress Cixi 慈禧太后

F[top]
Fan Wencheng 范文程
Fang Bao 方苞, philosopher (Qing)
Feng Guifen 馮桂芬
Feng Zicai 馮子材
Fuheng 傅恒
Fukanggan 福康安

G[top]
Gong Zizhen 龔自珍 (late Qing period writer and philosopher)
Gu Yanwu 顧炎武 (early Qing philosopher)
Gu Zuyu 顧祖禹 (early Qing geographer and book collector)
Guo Songtao 郭嵩燾
Guan Tianpei 關天培

H[top]
He Tengjiao 何騰蛟
He Zhuo 何焯, collector and publisher (Qing)
Hešen 和珅
Hong Chengchou 洪承疇
Hong Liangji 洪亮吉 (mid-Qing period scholar)
Hong Rengan 洪仁玕
Hong Xiuquan 洪秀全
Hu Linyi 胡林翼
Hu Wei 胡渭, philosopher (Qing)
Huang Pilie 黃丕烈 (mid-Qing period collector and publisher)
Huang Zongxi 黄宗羲 (philosopher of the early Qing period)
Hui Dong 惠棟 (mid-Qing period philosopher)

I[top]
Isin 奕訢, prince regent for the Guangxu Emperor

J[top]
Jaohui 兆惠
Ji Yun 紀昀 (mid-Qing period governor and writer)
Jiang Yong 江永 (mid-Qing scholar and philosopher)
Jin Fu 靳輔

K[top]
Kang Youwei 康有爲 (late Qing period "reformer" and philosopher)
Kangxi 康熙, see Qing Shengzu 清聖祖
Kong Guangsen 孔廣森, philosopher (Qing)

L[top]
Lai Wenguang 賴文光
Leboo 勒保
Li Dingguo 李定國
Li Gong 李塨 (early Qing philosopher)
Li Guangdi 李光地
Li Hongzhang 李鴻章
Li Laiheng 李來亨
Li Wei 李衛
Li Xiucheng 李秀成
Li Yong 李顒 (early Qing period philosopher)
Liang Qichao 梁啟超
Lin Zexu 林則徐
Liu Mingchuan 劉銘傳
Liu Yongfu 劉永福
Lu Wenchao 盧文弨 (mid-Qing period philosopher)
Lu Xinyuan 陸心源 (late Qing book collector)
Lungkedo 隆科多

M[top]
Ma Guohan 馬國翰 (late Qing period collector and publisher)
Ma Jianzhong 馬建忠
Mao Qiling 毛奇齡 (early Qing period philosopher)
Mingju 明珠

N[top]
Nalan Xingde 納蘭性德, writer and publisher (Qing)
Nian Gengyao 年羹堯
Nurhaci 努爾哈赤, founder of the Manchu empire (r. 1616-1626)

O[top]
Oboi 鰲拜, prince regent for the young Kangxi Emperor
Ortai 鄂爾泰

P[top]

Q[top]
Qian Daxin 錢大昕 (mid-Qing period philosopher and writer)
Qianlong 乾隆, see Qing Gaozong 清高宗
Qian Xizuo 錢熙祚 (late Qing period collector and writer)
Qing Gaozong 清高宗, the Qianlong Emperor 乾隆 (r. 1735-1795)
Qing Shengzu 清聖祖, the Kangxi Emperor 康熙 (r. 1661-1722)
Qing Taizu 清太祖, see Nurhaci
Quan Zuwang 全祖望 (early Qing period historian and writer)

R[top]
Ruan Yuan 阮元 (later Qing period philosopher and publisher)

S[top]
Rong Hong 容閎
Runglu 榮祿
Sengge Lincin 僧格林沁
Shi Dakai 石達開
Shi Kefa 史可法
Songgotu 索額圖
Song Xiangfeng 宋翔鳳 (late Qing period philosopher)
Sun Qifeng 孫奇逢 (early Qing period philosopher)
Sun Xingyan 孫星衍 (mid-Qing period collector and publisher)
Sun Yirang 孫詒讓 (late Qing period philosopher)

T[top]
Tan Sitong 譚嗣同
Tang Caichang 唐才常
Tian Wenjing 田文鏡

W[top]
Wan Sida 萬斯大, philosopher (Qing)
Wan Sitong 萬斯同, philosopher and historian (Qing)
Wang Fuzhi 王夫之 (early Qing philosopher)
Wang Mingsheng 王鳴盛 (mid-Qing philosopher)
Wang Niansun 王念孫 (mid-Qing philosopher)
Wang Tao 王韜
Wang Xianqian 王先謙 (late Qing period scholar)
Weng Fanggang 翁方綱, philosopher (Qing)
Wei Changhui 韋昌煇
Wei Yuan 魏源 (late Qing period writer and historian)
Wen Xiang 文祥
Weng Tonghe 翁同龢
Wu Renchen 吳任臣, historian (Qing)
Wu Sangui 吳三桂

X[top]
Xu Qianxue 徐乾學 (early Qing collector and publisher)
Xue Fucheng 薛福成

Y[top]
Yan Fu 嚴復
Yan Kejun 嚴可均 (mid-Qing period scholar and collector)
Yan Ruoqu 閻若璩, philosopher(Qing)
Yan Yuan 顔元, philosopher (Qing)
Yang Xiuqing 楊秀清
Yang Yuchun 楊遇春
Yao Jiheng 姚際恒, Confucian scholar (Qing)
Yixin, see Isin 奕訢
Yu Yue 俞樾 (Confucian scholar of the late Qing period)
Yu Zhengxie 俞正燮 (mid-Qing period scholar and philosopher)
Yue Zhongqi 岳鐘琪

Z[top]
Zeng Guofan 曾國藩 (late Qing period minister)
Zeng Jize 曾紀澤
Zhai Shisi 翟式耜
Zhang Guangsi 張光泗
Zhang Haipeng 張海鵬 (mid-Qing period collector and publisher)
Zhang Huangyan 張煌言
Zhang Lexing 張樂行
Zhang Lüxiang 張履祥, Confucian scholar (Qing)
Zhang Tingyu 張廷玉
Zhang Xuecheng 章學誠 (mid-Qing period philosopher and historian)
Zhang Zhidong 張之洞
Zhaohui, see Jaohui 兆惠
Zheng Chenggong 鄭成功, Ming loyalist privateer ruler in Taiwan
Zheng Guanying 鄭觀應
Zhu Yizun 朱彝尊 (early Qing scholar)
Zuo Zongtang 左宗棠


2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail
Important Chinese of the...