ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Tang > Emperors]


Chinese History - Tang Dynasty Emperors

Periods of Chinese History
Tang Dynasty 唐 (618-907)
Capital: Chang'an 長安 (modern Xi'an 西安, Shaanxi)
temple name
-----reign periods
personal name
Tang Gaozu 唐高祖 (r. 618-626, d. 635)
-----Wude 武德 618-626

Usurpers Zhu Can 朱粲 (615-619)
-----Changda 昌達 615-619
Lin Shihong 林士弘, emperor of Chu 楚 (r. 616-622)
-----Taiping 太平 616-622
Liu Wuzhou 劉武周 (617-620)
-----Tianxing 天興 617-620
Liang Shidu 梁師都, emperor of Liang 梁 (r. 617-628)
-----Yonglong 永隆 617-628
Dou Jiande 竇建德, emperor of Xia 夏 (r. 617-621)
-----Wufeng 五鳳 618-621
Xiao Xian 蕭銑, emperor of Liang 梁 (r. 617-621)
-----Mingfeng 鳴鳳 617-621
Li Gui 李軌 (618-619)
-----Anle 安樂 618-619
Gao Kaidao 高開道, emperor of Yan 燕 (r. 618-624)
-----Shixing 始興 618-624
Yuwen Huaji 宇文化及, emperor of Xu 許 (r. 618-619)
-----Tianshou 天壽 618-619
Wang Shichong 王世充, emperor of Zheng 鄭 (r. 619-621)
-----Kaiming 開明 619-621
Shen Faxing 沈法興 (619-620)
-----Yankang 延康 619-620
Li Zitong 李子通 (619-621)
-----Mingzheng 明政 619-621
Liu Heita 劉黑闥 (622-623)
-----Tianzao 天造 622-623
Fugong Shi 輔公祏, emperor of Song 宋 (r. 623-624)
-----Tianming 天明 623-624
Li Yuan 李淵
Tang Taizong 唐太宗 (r. 626-649)
-----Zhenguan 貞觀 627-649
Li Shimin 李世民
Tang Gaozong 唐高宗 (r. 649-683)
-----Yonghui 永徽 650-655
-----Xianqing 顯慶 656-660
-----Longshuo 龍朔 661-663
-----Linde 麟德 664-665
-----Qianfeng 乾封 666-667
-----Zongzhang 總章 668-669
-----Xianheng 咸亨 670-673
-----Shangyuan 上元 674-675
-----Yifeng 儀鳳 676-678
-----Diaolu 調露 679
-----Yonglong 永隆 680
-----Kaiyao 開曜 681
-----Yongchun 永淳 682
-----Hongdao 弘道 683
Li Zhi 李治
Tang Zhongzong 唐中宗 (1st reign, r. 683-684)
-----Sisheng 嗣聖 684
Li Xian 李顯 (or Zhe 哲)
Tang Ruizong 唐睿宗 (1st reign, r. 684)
-----Wenming 文明 684
Li Dan 李旦
Empress Wu (Wuhou) 武后 proclaiming Zhou Dynasty 周 in 690 (regent 684-690, ruler 690-704)
-----Tianguangzhai 天光宅 684
-----Chuigong 垂拱 685-688
-----Yongchang 永昌 689
-----Zaichu 載初 689
-----Tianshou 天授 690(Zhou 1)-691
-----Ruyi 如意 692
-----Changshou 長壽 692-693
-----Yanzai 延載 694
-----Zhengsheng 證聖 695
-----Tiance wansui 天冊萬歲 695
-----Wansui dengfeng 萬歲登封 696
-----Wansui tongtian 萬歲通天 696
-----Shengong 神功 697
-----Shengli 聖歷 698-699
-----Jiushi 久視 700
-----Dazu 大足 701
-----Chang'an 長安 701-704
Wu Zetian 武則天 (or Zhao 曌)
Tang Zhongzong 唐中宗 (again, r. 705-709)
-----Shenlong 神龍 705-706
-----Jinglong 景龍 707-709
Tang Shangdi 唐殤帝 or the Minor Emperor of Tang (Shaodi) 唐少帝 (r. 710)
-----Tanglong 唐龍 710

Usurper Li Chongfu 李重福 (Tang Zhongyuanzong 唐中元宗, r. 710)
-----Kefu 克復 710
Li Chongmao 李重茂
Tang Ruizong 唐睿宗 (again, r. 710-712)
-----Jingyun 景運 710-711
-----Taiji 太極 712
-----Yanhe 延和 712
Tang Xuanzong 唐玄宗 (dynastic title: Tang Mingdi 唐明帝, r. 712-755)
-----Xiantian 先天 712
-----Kaiyuan 開元 713-741
-----Tianbao 天寶 742-755
Li Longji 李隆基
Tang Suzong 唐肅宗 756-762
-----Zhide 至德 756-757
-----Qianyuan 乾元 758-759
-----Shangyuan 上元 760-761
-----Baoying 寶應 762

Usurpers An Lushan 安祿山, emperor of Yan 燕 (r. 756)
-----Shengwu 聖武 756
An Qingxu 安慶緒 (757-759)
-----Zaichu 載初 757
-----Tiancheng 天成 757-759
Shi Siming 史思明 (759-760)
-----Yingtian 應天 759
-----Shuntian 順天 759-760
Shi Chaoyi 史朝義 (761-763)
-----Xiansheng 顯聖 761-763
Duan Zizhang 段子璋 (761)
-----Huanglong 黃龍 761
Yuan Zhao 袁晁 (or Shengguo 昇國, 762)
-----Baosheng 寶勝 762
Li Heng 李亨 (or Sisheng 嗣昇, Jun 浚, Yu 璵, Shao 紹)
Tang Daizong 唐代宗 (r. 762-779)
-----Guangde 廣德 763-764
-----Yongtai 永泰 765
-----Dali 大歷 766-779
Li Yu 李豫 (or Chu 俶)
Tang Dezong 唐德宗 (r. 779-804)
-----Jianzhong 建中 780-783
-----Guangyuan 光元 784
-----Zhenyuan 貞元 785-804

Usurpers Zhu Ci 朱泚 (783-784)
-----Yingtian 應天 783
-----Tianhuang 天皇 784
Li Xilie 李希烈 (784-786)
-----Wucheng 武成 784-786
Li Shi 李適
Tang Shunzong 唐順宗 (r. 804-805)
-----Yongzhen 永貞 805
Li Song 李誦
Tang Xianzong 唐憲宗 (r. 805-820)
-----Yuanhe 元和 806-820
Li Chun 李純 (or 淳)
Tang Muzong 唐穆宗 (r. 820-824)
-----Changqing 長慶 821-824
Li Heng 李恆 (or You 宥)
Tang Jingzong 唐敬宗 (r. 824-826)
-----Baoli 寶歷 825-826
Li Zhan 李湛
Tang Wenzong 唐文宗 (r. 826-840)
-----Dahe 大和 (Taihe 太和) 827-835
-----Kaicheng 開成 836-840
Li Ang 李昂 (or Han 涵)
Tang Wuzong 唐武宗 (r. 840-846)
-----Huichang 會昌 841-846
Li Yan 李炎 (or Chan 瀍)
Tang Xuanzong (II) 唐宣宗 (r. 846-859)
-----Dazhong 大中 847-859
Li Chan 李忱 (or Yi 怡)
Tang Yizong 唐懿宗 (r. 859-873)
-----Xiantong 咸通 860-873

Usurper Qiu Fu 裘甫 (860)
-----Luoping 羅平 860
Li Cui 李漼 (or Wen 溫)
Tang Xizong 唐僖宗 (r. 873-888)
-----Qianfu 乾符 874-879
-----Guangming 廣明 880
-----Zhonghe 中和 881-884
-----Guangqi 光啟 885-887
-----Wende 文德 888

Usurper Huang Chao 黃巢, emperor of Qi 齊 (r. 878-884)
-----Wangba 王霸 878-879
-----Jintong 金統 880-884
Li Wen 李溫 (886)
-----Jianzhen 建貞 886
Li Xuan 李儇 (or Yan 儼)
Tang Zhaozong 唐昭宗 (r. 888-904)
-----Longji 龍紀 889
-----Dashun 大順 890-8891
-----Jingfu 景福 892-893
-----Qianning 乾寧 894-897
-----Guanghua 光化 898-900
-----Tianfu 天福 901-903
-----Tianyou 天祐 904-907

Usurper Dong Chang 董昌 (895-896)
-----Shuntian 順天 895-896
Li Ye 李曄 (or Jie 傑, Min 敏)
Tang Aidi 唐哀帝 (r. 904-907) Li Zhu 李柷 (or Zuo 祚)

Source:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會 (ed. 2000), Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典, Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, vol.2, pp. 3330-3337.


2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Emperors and Rulers


Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts