ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Jia Tuo 賈佗

Nov 10, 2012 © Ulrich Theobald

Jia Tuo 賈佗 was a nobleman in the state of Jin 晉 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). He was one of the most important retainers of Prince Chong'er 重耳, the eventual Duke Wen of Jin 晉文公 (r. 636-628), during his years in exile.

The "five worthies" (wuxian 五賢) of Prince Chong'er were Zhao Shuai 趙衰 (Zhao Chengzi 趙成子), Hu Yan 狐偃, Xian Zhen 先軫, Wei Chou 魏犨 (Wei Wuzi 魏武子) and Jia Tuo. When the Prince returned to Jin and became duke, Jia Tuo was made a minister.

Source:
Cang Xiuliang 倉修良, ed. (1991). Shiji cidian 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe.), 595.
Zhang Huizhi 張撝之, Shen Qiwei 沈起煒, Liu Dezhong 劉德重, ed. (1999). Zhongguo lidai renming da cidian 中國歷代人名大辭典 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 2, 1864.
Zhang Ke 張克, Huang Kangbo 黃康白, Huang Fangdong 黃方東, ed. (1991). Shiji renwu cidian 史記人物辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 65.