ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shiguo chunqiu 十國春秋

May 21, 2011 © Ulrich Theobald

Shiguo chunqiu 十國春秋 "Spring and Autumn of the Ten States" is a history of the Ten States 十國 (902-979) that ruled over southern China after the downfall of the Tang dynasty 唐 (618-907). The 114-juan long book was written by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Wu Renchen 吳任臣 (?-1689), who took part in the compilation of the official dynastic history of the Ming 明 (1368-1644), the Mingshi 明史. His collected writings are called Tuoyuan shiwen ji 托園詩文集.

The main reason for the compilation of this book is the negligence with which the Ten States are dealt with in the official dynastic histories of this period, the Jiu Wudaishi 舊五代史 and Xin Wudaishi 新五代史. Wu Renchen took over the biographic-thematic style (jizhuanti 紀傳體) of these histories and compiled a new history, based on a lot of historiographical and non-historiographical sources.

It also includes family trees of each state (Jiyuan shixi biao 紀元世系表), a geographical treatise (Dili zhi 地理志), a table of defence commands (Fanzhen biao 藩鎮表), and a table of the occupation of the highest state offices (Baiguan biao 百官表).

The Shiguo chunqiu is included in the series Siku quanshu 四庫全書.

Table 1. Contents of the Shiguo chunqiu 十國春秋
14 juan Wu
南唐 20 Southern Tang
前蜀 13 Former Shu
後蜀 10 Later Shu
南漢 9 Southern Han
10 Chu
吳越 13 Wu-Yue
10 Min
荆南 4 Jingnan
北漢 5 Northern Han (in northern China)
Sources:
Jing Yi 經易 (1994). "Shiguo chunqiu 十國春秋", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 241.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1048.
Luo Wei 羅威 (2001). "Shiguo chunqiu de banben yuanliu yu xueshu jiazhi yanjiu 《十國春秋》的版本源流與學術價值研究", Tushuguan 圖書館, 2001 (10).
Wu Chao 吳超 (2015). "Zailun Shiguo chunqiu de tili chuangxin yu shixue jiazhi 再論《十國春秋》的體例創新與史學價值", Nanchang Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 南昌大學學報(人文社會科學版), 2015 (8).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 5.
Xu Minxia 徐敏霞 (2003). "Shiguo chunqiu 十國春秋", in Bian Xiaoxuan卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 1123.
Yang Guanghua 楊光華 (1995). "Xin wudaishi, Shiguo chunqiu zhengwu ge yi ze 《新五代史》、《十國春秋》正誤各一則", Wenxian 文獻, 1995 (10).