ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Song-Yuan xue'an 宋元學案

Jun 30, 2012 © Ulrich Theobald

Song-Yuan xue'an 宋元學案 "Scholarly annals of Song and Yuan Period [Confucians]" is a history of Song- 宋 (960-1279) and Yuan- 元 (1279-1368) period philosophy drafted by the late Ming-period 明 (1368-1644) scholar Huang Zongxi 黄宗羲 (1610-1695) and finished by his son Huang Baijia 黃百家 (1643-1709), and Quan Zuwang 全祖望 (1705-1755). Later on Wang Zicai 王梓材 (1792-1851), Feng Yunhao 馮雲濠 (1807-1855) and Ren Shaoji 任紹基 undertook a critical revision of the book. It has thus a compilation history of more than a hundred years.

The 100-juan long final version, compiled by He Wen'an 何文安, is divided into 87 chapters arranged as "scholarly cases" (xue'an 學案) reporting the main teachings of various philosophers and philosophical schools. Additionally, the book includes two "concise" descriptions (xuelüe 學略) and two "factional cases" (dang'an 黨案). The book describes, in the xue'an style, the lives and teachings of more than 2,700 scholars, most of them Neo-Confucians of the Lian 濂, Luo 洛, Guan 關 and Min 閩 schools, and their opponents of the Xiangshan 象山, Yongjia 永嘉, Yongkang 永康 and Jinhua 金華 schools. The author himself seems to favour the teachings of the Lianxi 濂溪 and Xiangshan schools.

At the beginning of the book, Quan Zuwang added a preface of 88 chapters that explains the connections and developments of the various Neo-Confucian schools during the Song period. The authors added their own comments and criticism to the various philosophers and so provide a coherent overview oft his period in the history of Chinese thought.

The history of the book's publication is likewise complicated. Planned to he printed in 1838 the final publication was delayed for four decades, until 1879, when it was printed in Changsha 長沙, Hunan, by Zhang Rulin 張汝霖.

Figure 1. "Genealogy" of Hu Yuan 胡瑗 (993-1059) from Anding 安定 and his disciples
From the punctuated version, edited by Chen Jinsheng 陳金生 and Liang Lianhua 梁運華 (Beijing: Zhonghua shuju, 1986).

The Song-Yuan xue'an is included in the series Sibu beiyao 四部備要 and the specialized collectenaum Sichao xue'an 四朝學案 that also includes Huang Zongxi's other philosophical histories, the Mingru xue'an 明儒學案 and Yuanru xue'an 元儒學案 (the preface Song-Yuan ru xue'an xulu 宋元儒學案序錄 is preserved in the prelimiary matters of the Song-Yuan xue'an).

Wang Zicai added a supplement, Song-Yuan xue'an buyi 宋元學案補遺 that is included in the fifth series of the series Siming congshu 四明叢書. Modern reprints have been published by the Zhonghua Book Company 中華書局 and in Huang Zongxi's collected works, Huang Zongxi quanji 黃宗羲全集.

Table 1. Contents of Song-Yuan xue'an 宋元學案
1. 安定學案 (胡瑗) Anding (Hu Yuan)
2. 泰山學案 (孫復) Taishan (Sun Fu)
3. 高平學案 (戚同文) Gaoping (Qi Wentong)
4. 廬陵學案 (歐陽脩) Luling (Ouyang Xiu)
5. 古靈四先生學案 (陳襄) Guling four masters (xxx)
6. 士劉諸儒學案 (士建中, 劉顏) Shi-Liu zhuru (Shi Jianzhong, Liu Yan)
7.-8. 涑水學案 (司馬光) Sushui (Sima Guang)
9.-10. 百源學案 (邵雍) Baiyuan (Shao Yong)
11.-12. 濂溪學案 (周敦頤) Lianxi (Zhou Dunyi)
13.-14. 明道學案 (程顥) Mingdao (Cheng Hao)
15.-16. 伊川學案 (程頤) Yichuan (Cheng Yi)
17.-18. 橫渠學案 (張載) Hengqu (Zhang Zai)
19. 范呂諸儒學案 Fan-Lü zhuru
20. 元城學案 Yuancheng
21. 華陽學案 Huayang
22. 景迂學案 Jingyu
23. 滎陽學案 Yingyang
24. 上蔡學案 Shangcai
25. 龜山學案 Guishan
26. 廌山學案 Zhishan
27. 和靖學案 Hejing
28. 兼山學案 Bingshan
29. 震澤學案 Zhenze
30. 劉李諸儒學案 Liu-Li zhuru
31. 呂范諸儒學案 Lü-Fan zhuru
32. 周許諸儒學案 (周行己) Zhou-Xu zhuru
33. 王張諸儒學案 Wang-Zhang zhuru
34. 武夷學案 Wuyi
35. 陳鄒諸儒學案 Chen-Zou zhuru
36. 紫微學案 Ziwei
37. 漢上學案 Hanshang
38. 默堂學案 Motang
39. 豫章學案 Yuzhang
40. 橫浦學案 Hengpu
41. 衡麓學案 Henglu
42. 五峰學案 Wufeng
43. 劉胡諸儒學案 Liu-Hu zhuru
44. 趙張諸儒學案 Zhao-Zhang zhuru
45. 范許諸儒學案 Fan-Xu zhuru
46. 玉山學案 Yushan
47 艾軒學案 Aixuan
48.-49. 晦翁學案 Huiweng
50. 南軒學案 Nanxuan
51. 東萊學案 Donglai
52. 艮齋學案 Genzhai
53. 止齋學案 Zhizhai
54.-55. 水心學案 Shuixin
56. 龍川學案 Longchuan
57. 梭山復齋學案 Suoshan, Fuzhai
58. 象山學案 Xiangshan
59. 清江學案 Qingjiang
60. 説齋學案 Shuozhai
61. 徐陳諸儒學案 Xu-Chen zhuru
62. 西山蔡氏學案 Xishan Caishi
63. 勉齋學案 Mianzhai
64. 潛庵學案 Qian'an
65. 木鐘學案 Muzhong
66. 南湖學案 Nanhu
67. 九峰學案 Jiufeng
68. 北溪學案 Beixi
69.-70. 滄洲諸儒學案 Cangzhou zhuru
71. 嶽麓諸儒學案 Yuelu zhuru
72. 二江諸儒學案 Erjiang zhuru
73. 麗澤諸儒學案 Luze zhuru
74. 慈湖學案 Cihu
75. 絜齋學案 Jiezhai
76. 廣平定川學案 Guangping, Dingchuan
77. 槐堂諸儒學案 Huaitang zhuru
78. 張祝諸儒學案 Zhang-Zhu zhuru
79. 丘劉諸儒學案 Qiu-Liu zhuru
80. 鶴山學案 Heshan
81. 西山真氏學案 Xishan Zhenshi
82. 北山四先生學案 Beishan four masters
83 雙峰學案 Shuangfeng
84. 存齋晦靜息庵學案 Cunzhai, Huijing, Xi'an
85. 深寧學案 Shenning
86. 東發學案 Dongfa
87. 靜清學案 Jingqing
88. 巽齋學案 Xunzhai
89. 介軒學案 Jiexuan
90. 魯齋學案 Luzhai
91. 靜修學案 Jingxiu
92. 草廬學案 Caolu
93. 靜明寶峰學案 Jingming, Baofeng
94. 師山學案 Shishan
95. 蕭同諸儒學案 Xiaotong zhuru
96 元佑黨案 (附《紹興學禁》) Youyuandang (app. Shaoxing xuejin)
卷九十七 慶元黨案 (附 晚宋詆詈諸儒者) Qingyuandang (app. Wan-Song dili zhuru)
卷九十八 荊公新學略 Jinggong xinxue lüe
卷九十九 蘇氏蜀學略 Sushi Shuxue lüe
卷一百 屏山鳴道集説略 Pingshan, Mingdao jishuo lüe
Sources:
Cang Xiuliang 倉修良, Lü Jianchu 呂建楚 (1986). "Quan Zuwang he Song-Yuan xue'an 全祖望和《宋元學案》", Shixue yuekan 史學月刊, 1986 (2).
Chen Mo 陳墨 (1994). "Song-Yuan xue'an 宋元學案", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 375.
Chen Qitai 陳其泰 (1990). "Song-Yuan xue'an de bianzhuan yu chengjiu 《宋元學案》的編撰與成就", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1990 (6).
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, ed. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 364.
Cheng Dezhong 程得中 (2011). "Shilun Song-Yuan xue'an de bianji tese 試論《宋元學案》的編輯特色", Bianji zhi you 編輯之友, 2011 (8).
Gu Jian 古鑒 (1997). "Song-Yuan xue'an 宋元學案", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 501.
Hu Xiao 胡嘯 (1992). "Song-Yuan xue'an 宋元學案", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhexue 哲學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 789.
Hayasaka Toshihiro 早坂俊広, Chen Hui 陳輝 (2002). "Guanyu Song-Yuan xue'an de zhexue gainian: Zuowei huayu biaoxiang de Yongjia, Jinhua he Siming 关于《宋元學案》的“浙學”概念──作爲話語表象的“永嘉”、“金華”和“四明”", Zhejiang Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 浙江大學學報(人文社會科學版), 2002 (2).
He Jun 何俊 (2006). "Song-Yuan ruxue de chongjian yu Qing-chu sixiang shiguan: Yi Song-Yuan xue'an Quanshi buben we zhongxin de kaocha 宋元儒學的重建與清初思想史觀——以《宋元學案》全氏補本爲中心的考察", Zhongguo shi yanjiu 中國史研究, 2006 (5).
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 330.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1031.
Liu Jianli 劉建麗 (1988). "Song-Yuan xue'an 宋元學案", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 225.
Lu Zhongfeng 盧鐘鋒 (1987). "Lun Song-Yuan xue'an, Mingru xue'an de lixue shi guandian 論《宋元學案》《明儒學案》的理學史觀點", Kongzi yanjiu 孔子研究, 1987 (7).
Lu Zhongfeng 盧鐘鋒 (1986). "Lun Song-Yuan xue'an de bianzuan, tili tedian he lishi diwei 論《宋元學案》的編纂、體例特點和歷史地位", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1986 (5).
Lu Zhongfeng 盧鐘鋒 (1986a). "Song-Yuan shiqi lixue de lunzheng yu Song-Yuan xue'an de lilun guandian 宋元時期理學的論爭與《宋元學案》的理學觀點", Wen-shi-zhe 文史哲, 1986 (4).
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Song-Yuan xue'an 宋元學案", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 299.
Wang Yu 王宇 (2014). "Lü Zuqian de youli yu huigu: Lun Song-Yuan xue'an dui Nansong Zhexue de renshi 呂祖謙的游離與回歸:論《宋元學案》對南宋浙學的認識", Zhejiang shehui kexue 浙江社會科學, 2014 (1).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1208.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 436.
Wu Guang 吳光 (2008). "Song-Yuan xue'an chengshu jingguo, bianzuan renyuan yu banben cunyi kao 《宋元學案》成書經過、編纂人員與版本存佚考", Hangzhou Shifan Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 杭州師範學院學報(社會科學版), 2008 (1).
Wu Jianwen 吳捷文 (1997). "Song-Yuan xue'an 宋元學案", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), Vo. 3, 15.
Xin Guanjie 辛冠潔 (1987). "Song-Yuan xue'an 宋元學案", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Zhexue 哲學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 845.
Xu Xinghai 徐興海, Liu Jianli 劉建麗, ed. (2000). Rujia wenhua cidian 儒家文化辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 253.
Yao Wenyong 姚文永, Wang Mingyun 王明雲 (2012). "Song-Yuan xue'an bainian yanjiu huigu yu zhanwang 《宋元學案》百年研究回顧與展望", Yindu xuekan 殷都學刊, 2012 (3).
Zhang Linchuan 張林川, Lin Jiugui 林久貴 (1997). "Lüelun Song-Yuan xue'an de tili tedian he wenxian jiazhi 略論《宋元學案》的體例特點和文獻價值", Wenxian 文獻, 1997 (2).
Zhao Shulian 趙書廉, ed. (1986). Zhongguo zhexueshi xiao cidian 中國哲學史小辭典 (Zhengzhou: Henan renmin chubanshe), 418.