ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhenguan zhengyao 貞觀政要

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Zhenguan zhengyao 貞觀政要 "Essentials about politics from the Zhenguan reign (627-649)" is a compendium on statecraft from the reign of Emperor Taizong 唐太宗 (r. 626-649) of the Tang dynasty 唐 (618-907). The book was compiled by Wu Jing 吳競, who worked in the Historiographic Institute (guoshiguan 國史館). Two of Wu's writings, a history of the founding of the Tang, the Tangshu 唐書 in 98 juan (not the great Jiutangshu 舊唐書!), and the Tang chunqiu 唐春秋 in 30 juan, are lost.

The Zhenguan zhengyao is 10-juan long and deals with different matters of statecraft in 40 chapters. The content is arranged in a pattern of question and answer in which the emperor requests advice by his highest ministers Wei Zheng 魏徵 (580-643), Wang Gui 王珪 (571-639), Fang Xuanling 房玄齡 (579-648), Du Ruhui 杜如晦 (585-630), and many others. The emperor is depicted as a virtuous ruler possessing the necessary talent to govern the dynasty. The Zhenguan zhengyao attracted much attention not only by other emperors of the Tang dynasty but by rulers of all later ages, and virtually served as a textbook for crown princes.

There are more than 20 hand-written manuscripts of the 12th century surviving, most of which are stored in libraries in Japan. There are also 12 woodblock prints from the Song period 宋 (960-1279) preserved. The oldest surviving moveable-type print dates from 1370, stored in the Beijing Library 北京圖書館. A print by Ge Zhi 戈直 from 1333 includes many Song- and Yuan- 元 (1279-1368) period commentaries, as those of Liu Fang 柳芳, Ouyang Xiu 歐陽修 (1007-1072) or Sima Guang 司馬光 (1019-1086). It was, revised by a Ming-period 明 (1368-1644) editor, republished in 1978 by the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社. In 1962 Harada Taneshige 原田種成 published several of the manuscript versions stored in Japan.

Table 1. Contents of the Zhenguan zhengyao 貞觀政要
1 君道 Jundao The way of the ruler
2 政體 Zhengti The body of government
3 任賢 Renxian Appointing worthies
4 求諫 Qiujian Demanding critique
5 納諫 Najian Accepting critique, app 直諫 Zhijian Direct critique
6 君臣鑒戒 Junchen jianjie The sovereign's observation and admonition of his ministers
7 擇官 Zeguan Selecting officials
8 封建 Fengjian Titles of nobility
9 太子諸王定分 Taizu zhuwang dingfen Distinction between the heir apparent and other princes
10 尊敬師傅 Zunjing shifu Respect of teachers and preceptors
11 教戒太子諸王 Jiaojie taizi zhuwang Instruction of the princes
12 規諫太子 Guijian taizi Regulating and admonishing the heir apparent
13 仁義 Renyi Benevolence and righteousness
14 論忠義 Lun zhongyi Discussion of loyalty and righteousness
15 孝友 Xiaoyu Filiality and friendship
16 公平 Gongping Fairness
17 誠信 Chengxin Sincerity and trustworthiness
18 儉約 Jianyue Austerity and restriction
19 謙讓 Qianrang Respect and resignation
20 仁惻 Rence Kindheartedness and compassion
21 慎所好 Shen suo hao Attentiveness to what one loves
22 慎言語 Shen yanyu Attentiveness to words
23 杜讒邪 Du chanxie Restriction of slandering and aberrances
24 悔過 Huiguo Repenting errors
25 奢縱 Shezong Prodigy and luxury
26 貪鄙 Tanbin Greed and vulgarity
27 崇儒學 Chong ruxue The veneration of Confucian scholarship
28 文史 Wenshi Literature and historiography
29 禮樂 Liyue Ceremonies and ritual music
30 務農 Wunong The duty of agriculture
31 刑法 Xingfa Penal law
32 赦令 Sheling Amnesty
33 貢賦 Gongfu Tributes and taxes
34 辯興 Bianxing Discussing the beginning
35 征伐 Zhengfa Punitive campaigns
36 安邊 Anbian Pacification of the borderlands
37 行幸 Xingxing Inspection tours
38 畋獵 Tianlie Imperial hunts
39 災祥 Zaixiang Natural diasters and omina
40 慎終 Shenzhong Attentiveness to the outcome of things
Sources:
Cai Mao 蔡茂, Zhou Xiaoli 周曉莉 (2019). "Cong Zhenguan zhengyao kan xiashu jianyan shiji de bawo 從《貞觀政要》看下屬諫言時機的把握", Lingdao kexue 領導科學, 2019 (1).
Chen Conglan 陳叢蘭 (2012). "Zhenguan zhengyao lunli xisiang yanjiu shuyao 《貞觀政要》倫理思想研究述要", Lantai shijie 蘭台世界, 2012 (2).
Chen Tao 陳濤 (1993). "Zhenguan zhengyao 貞觀政要", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shengyang: Liaoning renmin chubanshe), 257.
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, ed. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 232.
Cheng Xianghui 程向輝 (2008). "Zhenguan zhengyao zhong Tang Taizong zhiguo yu yongren sixiang yanjiu 《貞觀政要》中唐太宗治國與用人思想研究", Shehui kexue luntan (Xueshu yanjiu juan) 社會科學論壇(學術研究卷), 2008 (2).
Cui Xiaoli 崔曉莉 (2012). "Zhenguan zhengyao zai Mingdai de diwei ji yingxiang 《貞觀政要》在明代的地位及影響", Lantai shijie 蘭台世界, 2012 (3).
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 346.
Kornicki, Peter (2016). "A Tang-Dynasty Manual of Governance and the East Asian Vernaculars", Sungkyun Journal of East Asian Studies, 16/2: 163-177.
Li Wansheng 李萬生 (1999). "Guanyu Zhenguan zhengyao cailiao laiyuan de shangtao 關於《貞觀政要》材料來源的商討", Renwen zazhi 人文雜志, 1999 (3).
Li Wansheng 李萬生 (2007). "Si lun Zhenguan zhengyao zhi chengshu shijian: Yu Xie Baocheng xiansheng shangque 四論《貞觀政要》之成書時間—與謝保成先生商榷", Shehui kexue luntan (Xueshu pinglun juan) 社會科學論壇(學術評論卷), 2007 (2).
Liu Changzheng 劉長征, Wang Qiuhua 王秋華 (2000). "Cong Zhenguan zhengyao kan Tang Taizong de yongren he najian 從《貞觀政要》看唐太宗的用人和納諫", Linyi Shifan Daxue xuebao 臨沂師範學院學報, 2000 (10).
Liu Xiuming 劉修明, Liu Yuncheng 劉運承 (1979). "Tang Taizong yu Zhenguan zhi zhi: Du Zhenguan zhengyao 唐太宗與貞觀之治—讀《貞觀政要》", Shehui kexue 社會科學, 1979 (4).
Peng Zhongde 彭忠德 (2002). "Zhenguan zhengyao de banben he yiwen 《貞觀政要》的版本和佚文", Lishi yanjiu 歷史研究, 2002 (12).
Qu Lindong瞿林東 (1979). "Wu Jing yu Zhenguan zhengyao: Jinian Wu Jing shshi yiqinerbaisanshi zhou nian 吳兢與《貞觀政要》—紀念吳兢逝世一千二百三十周年", Henan Shida xuebao (Shehui kexue ban) 河南師大學報(社會科學版), 1979 (12).
Qu Lindong瞿林東 (1980). "Zhenguan zhengyao chengshu de niandai 《貞觀政要》成書的年代", Shixue shi yanjiu 史學史資料. 1980 (6).
Su Xiaojun 蘇曉君, Shi Guangming 石光明 (2013). "Jiguge yuan cang Zhenguan zhengyao banben chukao 汲古閣原藏《貞觀政要》版本初考", Wenxian 文獻, 2013 (9).
Tang Shaolian 唐少蓮 (2007). "Tang Taizong de zhidao yu shijian: Yi Zhenguan zhengyao wei zhongxin 唐太宗的治道與實踐—以《貞觀政要》為中心", Guangxi Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 廣西大學學報(哲學社會科學版), 2007 (2).
Wang Guangyao 王光耀 (1987). "Guanyu Wu Jing yu Zhenguan zhengyao de ji ge wenti 關於吳競與《貞觀政要》的幾個問題", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1987 (5).
Wang Limin 王立民 (2011). "Tanglü yu Zhenguan zhengyao de lizhi: Yi ge yi lizhi wei jiehedian de shijiao 唐律與《貞觀政要》的吏治—一個以吏治為結合點的視角", Zhengfa luntan 政法論壇, 2011 (9).
Wang Rongfei 王榮飛, Jing Yongshi 景永時 (2012). "E, Ying cang Xixiawen yi Zhenguan zhengyao de banben guanxi 俄、英藏西夏文譯《貞觀政要》的版本關係", Ningxia shehui kexue 寧夏社會科學, 2012 (7).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1177.
Wei Mingkong 魏明孔 (2007). "Tang-chu dui ziran zaihai de renshi ji zhengfu zhenzai juece shulun: Du Zhenguan zhengyao zhaji 唐初對自然災害的認識及政府賑災決策述論—讀《貞觀政要》札記", Xuexi yu shijian 學習與實踐, 2007 (2).
Wu Chengguo 吳成國, Deng Yanqin 鄧燕芹 (2007). "Lun Zhenguan zhengyao de guande sixiang 論《貞觀政要》的官德思想", Lunlixue yanjiu 倫理學研究. 2007 (9).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 318.
Wu Feng 吳楓 (1992). "Zhenguan zhengyao 貞觀政要", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 3, 1519.
Xie Baochen 謝保成 (1997). "Zai lun Zhenguan zhengyao de chengshu wenti: Riben xuezhe Yuantian zhongcheng [Harada Taneshige] de liang ci jin shu shuo nanyi chengli 再論《貞觀政要》的成書問題—日本學者原田種成的“兩次進書說”難以成立", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1997 (11).
Xie Qingkui 謝慶奎 (1992). "Zhenguan zhengyao 貞觀政要", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhengzhixue 政治學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 468.
Xie Baocheng 謝保成 (2018). "Zhenguan zhengyao Yuan, Ming keben bijiao 《貞觀政要》元、明刻本比較", Wenxian 文獻, 2018 (9). Ye Dan 葉丹, Lü Xichen 呂錫琛 (2016). "Cong Zhenguan zhengyao kan Tang Taizong zhizheng lunli ji qi xiandai jiazhi 從《貞觀政要》看唐太宗執政倫理及其現代價值", Hunan Keji Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 湖南科技大學學報(社會科學版), 2016 (1).
Zhou Feng 周峰 (2009). "Zhenguan zhengyao zai Liao, Xixia, Jin, Yuan si chao 《貞觀政要》在遼、西夏、金、元四朝", Beifang wenwu 北方文物, 2009 (2).
Zhu Shunlong 朱順龍 (1994). "Zhenguan zhengyao 貞觀政要", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 586.