ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

(Jingding) Jiankang zhi (景定)建康志

Jul 17, 2010 © Ulrich Theobald

(Jingding) Jiankang zhi 景定建康志 is a local gazetteer describing the city of Nanjing 南京, Jiangsu (old name: Jiankang 建康) during the Jingding reign-period (1260-1264) of the Southern Song era 南宋 (1127-1279). It was written by Zhou Yinghe 周應合, original name Zhou Mihou 周彌垢, courtesy name Chunsou 淳叟, style Xiyuan Xiansheng 溪園先生, from Wuning 武寧 (today in Jiangsu).

The book has a length of 50 juan long. Zhou Yinghe made use of older descriptions of the prefecture of Jiankang, an important city that has been capital for several hundred years during the Six Dynasties 六朝 period (222~589). His sources covered the Qiandao 乾道 (1165-1173) and Qingyuan 慶元 (1195-1200) reign-periods. Yet for the first years of the Southern Song, when the Song emperors stayed in the city in Jiangkang (as "temporary capital" Liudu 留都), Zhou Yinghe added the result of his own studies.

Figure 1-2. Map of Jiankang
Map of the city of Jiankang from fasc. 5, Siku quanshu 四庫全書 edition.

The Jingding Jiankang zhi is one of the most detailed local gazetteers of the Song period, and cover the important region of modern Nanjing. The book had disappeared during the Ming 明 period (1368-1644) but was rediscovered in 1707 by Zhu Yizun 朱彝尊 (1629-1709).

Table 1. Contents of the (Jingding) Jiankang zhi 景定建康志
1-4 大宋中興建康留都錄 Temporary residence in Jiankang after the re-founding of the Great Song
5 地理圖 Maps
6-14 建康表 Chronological table
15-16 志總序 General, 疆域志 Borders
17-19 山川志 Topography
20-23 城闕志 City wall and buildings
24-27 官守志 State officials
28-32 儒學志 Confucian scholarship
33-37 文籍志 Writings
38-39 武衞志 Military matters
40-41 田賦志 Field tax
42-43 風土志 Local customs
44-46 祠祀志 Sacred places
47 古今人表傳 Table of personalities old and new, 正學傳 Biographies of orthodox scholars
48 孝悌傳 Biographies of persons of filial conduct, 節義傳 sincere standing, 忠勲傳 loyal spirit, 直臣傳 upright officials
49 治行傳 Biographies of persons of right conduct, 耆舊傳 virtuous elderly, 隱德傳 hidden worthies, 儒雅傳 fine teachers, 貞女傳 chaste females
50 拾遺 Appendix
Sources:
Cui Wei 崔伟 (2019). "Nansong Qiandao Jiankang zhi xiaokao 南宋《乾道建康志》小考", Heilongjiang shizhi 黑龙江史志, 2010 (9).
Hu Bangbo 胡邦波 (1988). "Jingding Jiankang zhi, Zhizheng Jinling xinzhi zhong de ditu yanjiu 景定《建康志》、至正《金陵新志》中的地图研究", Ziran bianzhengfa tongxun 自然辩证法通讯, 1988 (1).
Hu Bangbo 胡邦波 (1988). "Jingding Jiankang zhi, Zhizheng Jinling xinzhi zhong ditu de huizhi niandai yu fangfa 景定《建康志》、至正《金陵新志》中地图的绘制年代与方法", Ziran kexue shi yanjiu 自然科学史研究, 1988 (3).
Liu Nengxian 劉能先 (1985). "Zhou Yinghe yu Jingding Jiankang zhi 周應合與《景定建康志》", Gantu tongxun 贛圖通訊, 1985 (2).
Min Zhengguo 閔正國 (199). "Qianyi Jingding Jiankang zhi de tedian ji qi yingxiang 淺議景定《建康志》的特點及其影響", Jiangxi wenwu 江西文物, 1990 (1).
Peng Niande 彭年德 (2011). "Pingxi Song Jingding Jiankang zhi 評析宋《景定建康志》", Jiangsu difang zhi 江蘇地方志, 2011 (5).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 228.
Xiong Yanjun 熊燕軍 (2013). "Cong yuqian zhujun dutong zhi de xuanren kan Nansong de ‘yujiang zhi shu’: Yi Jingding Jiankang zhi zai Jiankang dutong zhi wei zhongxin 從御前諸軍都統制的選任看南宋的“馭將之藝”—以《景定建康志》載建康都統制為中心", Zhongguo wenhua yanjiu 中原文化研究, 2013 (4).
Xu Gui 徐規 (1992). "Jingding Jiankang zhi 景定建康志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 494.
Zhang Kehui 張可輝 (2009). "Jingding Jiankang zhi yu Danyang ji, Yudi ji de jiyi 《景定建康志》與《丹陽記》、《輿地志》的輯佚", Nanjing Xiaozhuang Xueyuan xuebao 南京曉莊學院學報, 2009 (4).
Zhang Kehui 張可輝 (2011). "Jingding Jiankang zhi de diming kaozheng yu bianxi 《景定建康志》的地名考證與辨析", Nanjing Xiaozhuang xueyuan xuebao 南京曉莊學院學報, 2011 (2).
Zheng Lifeng 鄭利鋒 (2008). "Jingding Jiankang zhi banben liuchuan kaolüe 《景定建康志》版本流傳考略", Shandong tushuguan jikan 山東圖書館季刊, 2008 (3).
Hu Bangbo 胡邦波 (1988). "Jingding Jiankang zhi, Zhizheng Jinling xinzhi zhong de ditu yanjiu 景定《建康志》、至正《金陵新志》中的地圖研究", Ziran bianzhengfa tongxun 自然辯證法通讯, 1988 (3).
Hu Bangbo 胡邦波 (1988). "Jingding Jiankang zhi, Zhizheng Jinling xinzhi zhong ditu de huizhi niandai yu fangfa 景定《建康志》、至正《金陵新志》中地圖的繪制年代與方法", Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究, 1988 (9).
Min Zhengguo 閔正國 (1990). "Qianyi Jingding Jiankang zhi de tedian ji qi yingxiang 淺議景定《建康志》的特點及其影響", Jiangxi wenwu 江西文物, 1990 (1).
Peng Niande 彭年德 (2011). "Pingxi Song Jingding Jiankang zhi 評析宋《景定建康志》", Jiangsu difangzhi 江蘇地方志, 2011 (10).
Quan Yufeng 權玉峰 (2017). "Jingding Jiankang zhi suo zai Nanchao Jiankang ling kaobu 《景定建康志》所載南朝建康令考補", Shizhi xuekan 史志學刊, 2017 (10).
Wan Fang 萬方 (2018). "Zhongguo gudu jisheng dianji: Jingding Jiankang zhi 中國古都紀勝典籍——《景定建康志》", Shuwu 書屋, 2018 (9).
Xiong Yanjun 熊燕軍 (2013). "Cong yuquan zhujun dutong zhi de xuanren kan Nansong de yu jiang zhi shu: Yi Jingding Jiankang zhi zai Jiankang dutong zhi wei zhongxin 從御前諸軍都統制的選任看南宋的“馭將之術”——以《景定建康志》載建康都統制為中心", Zhongyuan wenhua yanjiu 中原文化研究, 2013 (8).
Zhang Kehui 張可輝 (2009). "Jingding Jiankang zhi yu Danyang ji, Yuditu de jiyi 《景定建康志》與《丹陽記》、《輿地志》的輯佚", Nanjing Xiaozhuang Xueyuan xuebao 南京曉莊學院學報, 2009 (7).
Zhang Kehui 張可輝 (2017). "Jingding Jiankang zhi diming yuanyuan jieshi kao 《景定建康志》地名淵源解釋考", Nanjing Xiaozhuang Xueyuan xuebao 南京曉莊學院學報, 2017 (1).
Zhang Kehui 張可輝, Li Zibai 李子白 (2012). "Jingding Jiankang zhi zhi diming jizai shulun 《景定建康志》之地名記載述論", Nanjing Youdian Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 南京郵電大學學報(社會科學版), 2012 (3).
Zheng Lifeng 鄭利鋒 (2008). "Jingding Jiankang zhi banben liuchuan kaolüe 《景定建康志》版本流传考略", Shandong tushuguan jikan 山東圖書館季刊, 2008 (9).
Zheng Lifeng 鄭利鋒 (2008). "Jingding Jiankang zhi banben kaobian 《景定建康志》版本考辨", Xin shiji tushuguan 新世紀圖書館, 2008 (9).