ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Ziren yizhi 梓人遺制

Mar 27, 2024 © Ulrich Theobald

Ziren yizhi 梓人遺制 "Traditional institutions of the joiner" was a book on carpentry written during the very late Jin period 金 (1115-1234) and under Mongol rule in north China, by Xue Jingshi 薛景石, courtesy name Shuju 叔矩, from Wanquan 萬泉 (today's Wanrong 萬榮, Shanxi). The book of an original size of 7 juan was finished in 1263. Only two parts of it have survived that are quoted in the Ming-period 明 (1368-1644) encylcopaedia Yongle dadian 永樂大典. The preface was written by Duan Chengyi 段成已.

The book presented once, in 110 articles, methods and dimensions for the processing of the parts of wooden objects. The text was accompanied by excellent illustrations which surpassed everything that had earlier been written on the techniques of woodwork. Each chapter introduced a type of woodenware, categorised and described them according to their use and application. The history of each type was outlined first, before individual parts ob the objects are introduced, with dimensions indicated exactly. The surviving parts of the Ziren yizhi include four types of carts (juannian 圈輦, kaobei nian 靠背輦, pingfeng nian 屏風輦, tingzi che 亭子車), four types of weaving looms (huajizi 華機子, lijizi 立機子, buwo jizi 布臥機子, luojizi 羅機子), and three other objects (fachuangzi 泛牀子, jingpaizi 經牌子, zhuoyue 掉籰).

Figure 1. Construction of carts shown in the Ziren yizhi 梓人遺制

Two modern editions with explanations have been published, namely Guo Lina 郭麗娜 (2016), Gufa jinguan: Ziren yizhi 古法今觀:梓人遺制 (Nanjing: Jiangsu kexue jishu chubanshe), and Zheng Juxin 鄭巨欣 (2020), Ziren yizhi tushuo 梓人遺制圖說 (Jinan: Shandong huabao chubanshe).

Sources:
Cai Xin 蔡欣 et al. (2019). "Ziren yizhi suo zai luojizi jiegou zai yanjiu 《梓人遺制》所載“羅機子”結構再研究", Sichou 絲綢, 56 (6): 105-113.
Chen Jie 陳捷, Zhang Xin 張昕 (2011). "Ziren yizhi xiaomu zuo zhidu kaoxi 《梓人遺制》小木作制度考析", Zhongguo jianzhu shilun huikan 中國建築史論彙刊, 2011: 198-223.
Chen Mingda 陳明達 (xxx). "Ziren yizhi 梓人遺制", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Jianzhu yuanlin chengshi guihua 建筑·園林·城市規劃 (Beijing; Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 595.
Gao Hanyu 高漢玉 (xxx). "Ziren yizhi 梓人遺制", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Fangzhi 紡織 (Beijing; Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 379.
Shi Zhengkang 施正康 (1994). "Ziren yizhi 梓人遺制", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Jingji 經濟卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 211.
Zeng Kang 曾抗 (1996). "Ziren yizhi 梓人遺制", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 816.
Zhang Shiqing 張十慶 (1999). "Ziren yizhi 梓人遺制", in Li Guohao 李國豪, et al., eds. Zhongguo tumu jianzhu baike cidian 中國土木建築百科辭典, Vol. Jianzhu 建築 (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe), 440.
Zhang Xin 張昕, Chen Jie 陳捷 (2009). "Ziren yizhi xiaomu zuo zhidu shidu: Jiyu yu Yingzao fashi xiangguan neirong de bijiao yanjiu 《梓人遺制》小木作制度釋讀——基於與《營造法式》相關內容的比較研究", Jianzhu xuebao 建築學報, 2009 (2): 82-88.
Zhang Yani 張婭妮 (2021). "Ziren yizhi geshenmen de guibei wen linghua tu’an yanjiu 《梓人遺制》格扇門的龜背紋菱花圖案研究", Mei yu shidai 美與時代(上), 2021 (7): 42-44.
Zhang Yani 張婭妮 (2022). "Ziren yizhi xiaomu zuo banmen xingzhi zhuangshi yanjiu 《梓人遺制》小木作版門形制裝飾研究", Yishu yanjiu 藝術研究, 2022 (4): 56-59.
Zhao Hansheng 趙翰生 (1997). "Ziren yizhi 梓人遺制", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 458.
Zhao Chengze 趙承澤 (xxx). "Ziren yizhi 梓人遺制", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Jixie gongcheng 機械工程 (Beijing; Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 959.
蜀漢 (221-263)