ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

The House of Hou 郈

Oct 21, 2018 © Ulrich Theobald

The House of Hou 郈 was a lateral line of the ducal house of Lu 魯 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). It was founded by Hou Huibo 郈惠伯, a son of Duke Xiao of Lu 魯孝公 (r. 796-769).

Table 1. Genealogy of the house of Hou 郈
Duke Xiao of Lu 魯孝公
Hou Huibo 郈惠伯 (Ji Gong 姬鞏)
NN
Hou Jingzi 郈敬子
NN
Hou Chengzi 郈成子 (Hou Chengshu 厚成叔, Housun Ji 厚孫瘠)
son? Hou Zhaobo 郈昭伯 (Housun 郈孫, Hou E 郈惡)
Source: Chunqiu shizu pu, juan 1, fol. 10a. Chunqiu shizu jilüe, juan 1, fol. 13a.
Sources:
Chen Houyao 陳厚耀 (1800). Chunqiu shizu pu 春秋世族譜 (Lianghu Shuyuan Zhengxuetang edition 兩湖書院正學堂本, 1899).
Xiong Tieji 熊鐵基, Yang Youli 楊有禮 (ed. 1994), Zhongguo diwang zaixiang cidian 中國帝王宰相辭典 (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe), p. 381.
Wang Wenyuan 王文源 (1845). Chunqiu shizu jilüe 春秋世族輯略 (Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書. 124).