ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Jing Ke 荊軻

Dec 3, 2010 © Ulrich Theobald

Jing Ke 荊軻 (d. 227) was a famous assassin of the late Warring States period 戰國 (5th cent.-221 BCE). He attempted to kill Ying Zheng 嬴政, king of Qin 秦 and eventual First Emperor of Qin 秦始皇 (r. 246/221-210).

Jing Ke hailed from the state of Wei 衛, where he was called Qing Qing 慶卿. In the state of Yan 燕, to which he turned as a retainer of Gao Jianli 高漸離, he was called Jing Qing 荊卿 "Minister Jing" or Jing Shu 荊叔 "Uncle Jing". He was introduced by Tian Guang 田光 to Prince Dan 丹, who made him a senior minister (shangqing 上卿).

When the powerful state of Qin destroyed the state of Zhao 趙, prince Dan feared the worst for the state of Yan and dispatched Jing Ke on an official mission, during which he was to assassinate the king of Qin. The mission was led by Qin Wuyang 秦舞陽, who took with him the head of the defected Qin general Fan Yuqi 樊于期, and a map of the commandery of Dukang 督亢 (modern Zhuoxian 涿縣, Hebei). Inside the folded map, a knife should be hidden. On the presentation of the map to the king of Qin, Jing Ke took out the knife, but he failed and was killed.

The story of Jing Ke is reported in the novella Yandanzi 燕丹子 "Prince Dan of Yan".

Sources:
Cang Xiuliang 倉修良, ed. (1991). Shiji cidian 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe), 329.
Huang Banghe 黃邦和, Pi Mingxiu 皮明庥, ed. (1987). Zhong-wai lishi renwu cidian 中外歷史人物詞典 (Changsha: Hunan renmin chubanshe), 325.
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 21.
Xue Hong 薛虹 et al., ed. (1998). Zhongguo huangshi gongting cidian 中國皇室宮廷辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 568.
Yi Xingguo 衣興國, ed. (1988). Shiyong Zhongguo mingren cidian 實用中國名人辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 103.
Yuan Mingren 袁明仁 et al., ed. (1992). Sanqin lishi wenhua cidian 三秦歷史文化辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 48.
Zhang Ke 張克, Huang Kangbo 黃康白, Huang Fangdong 黃方東, ed. (1991). Shiji renwu cidian 史記人物辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 222.
Zhang Huizhi 張撝之, Shen Qiwei 沈起煒, Liu Dezhong 劉德重, ed. (1999). Zhongguo lidai mingren da cidian 中國歷代人名大辭典 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), 下》 第1678.
Zhang Yonglu 張永祿, ed. (1993). Handai Chang'an cidian 漢代長安詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 220.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 677.
Zhonghua Qin wenhua cidian bianweihui 《中華秦文化辭典》編委會, ed. (2000). Zhonghua Qin wenhua cidian 中華秦文化辭典 (Xi'an: Xibei daxue chubanshe), 12.