ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Ran Geng 冉耕 (Boniu 伯牛)

Jan 12, 2012 © Ulrich Theobald

Ran Geng 冉耕 (born 544 BCE), courtesy name Boniu 伯牛, was one of the ten wise disciples of Confucius (Kong men shi zhe 孔門十哲). He was admired by Confucius for his kind conduct. When he died from an evil disease, Confucius was grief-stricken. When he was on his sickbed, the Master took hold of his hand through the window and said: "It is killing him. It is the appointment of Heaven, alas! That such a man should have such a sickness!"

Sources:
An Zuozhang 安作璋, ed. (2004). Lunyu cidian 論語辭典 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), 89.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1992). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 9, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 2, 165.
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Ran Geng 冉耕", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 15.
Xin Yi 辛夷, Cheng Zhiwei 成志偉, ed. (1991). Zhongguo diangu da cidian 中國典故大辭典 (Beijing: Beijing Yanshan chubanshe), 552.
Yin Yongqian 殷永千 (1988). "Ran Boniu 冉伯牛", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 9.