ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

The House of Xi 郤

Nov 3, 2012 © Ulrich Theobald

The house of Xi 郤 (also written 郄, also called Ji 冀) was a noble family in the state of Jin 晉 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). It was founded by Shi Hu 叔虎, who was made grand master (dafu 大夫) of the land of Xi (area of the lower course of River Mi 泌 in Shanxi). It was extinguished under Duke Li 晉厲公 (r. 581-573), who had the "Three Xi" (San Xi 三郤, Xi Qi 郤錡, Xi Chou 郤犨 and Xi Zhi 郤至) assassinated.

Table 1. Genealogy of the House of Xi 郤
Xi Shu Hu 郤叔虎 (Xi Bao 郤豹) Affiliation unknown:
Zigong 子公, Xi Rui 郤芮 (Ji Rui 冀芮) Xi Yi 郤義
Xi Cheng 郤稱
Xi Qi 郤乞
Xi Gu 郤縠
Xi Qin 郤溱 (son of Pucheng Queju?)
Bu Zhao 步招
Xi Que 郤缺 (Ji Que 冀缺, Xi Chengzi 郤成子) Bu Yang 步揚
Xi Ke 郤克 (Jubo 駒伯, Xi Xianzi 郤獻子) Xi Chou 郤犨 (Ku Chengshu 苦成叔, Ku Cheng 苦成) Pucheng Queju 蒲城鵲居
Xi Qi 郤錡 (Jubo 駒伯) NN Xi Yi 郤毅 (Bu Yi 步毅) Xi Zhi 郤至 (Wen Ji 溫季, Jizi 季子, Xi Zhaozi 郤昭子?)
Sources: Chunqiu shizu pu, juan 1, fol. 21b-22a. Chunqiu shizu jilüe, juan 1, fol. 29a-29b.
Sources:
Chen Houyao 陳厚耀 (1800). Chunqiu shizu pu 春秋世族譜 (Lianghu Shuyuan Zhengxuetang edition 兩湖書院正學堂本, 1899).
Chen Mingyuan 陳明遠, Wang Zonghu 汪宗虎, ed. (1995). Zhongguo xingshi cidian 中國姓氏辭典 (Beijing: Beijing chubanshe), 458.
Wang Wenyuan 王文源 (1845). Chunqiu shizu jilüe 春秋世族輯略 (Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書. 124).