ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

The House of Zhan 展

Oct 12, 2017 © Ulrich Theobald

The house of Zhan 展 was a lateral branch of the ducal house of the regional state of Lu 魯 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). The house was founded by "ducal son" Gongzi Zhan 公子展, a son of Duke Xiao of Lu 魯孝公 (r. 796-769).

Table 1. Genealogy of the house of Zhan 展
Duke Xiao of Lu 魯孝公
Gongzi Zhan 公子展
Yi Bo 夷伯
Sikong Wugai 司空無駭 (Zhan Wugai 展無駭)
Zhan Qin 展禽 (Zhan Huo 展獲, Liuxia Hui 柳下惠, Liuxia Ji 柳下季, Jizi 季子) Zhan Xi 展喜 (Yi Xi 乙喜) Affiliation unknown:
Zhan Zhuangshu 展莊叔 Zhan Xia 展瑕 Zhan Yufu 展玉父
Sources: Chunqiu shizu pu, juan 1, fol. 9b. Chunqiu shizu jilüe, juan 1, fol. 12b.
Sources:
Chen Houyao 陳厚耀 (1800). Chunqiu shizu pu 春秋世族譜 (Lianghu Shuyuan Zhengxuetang edition 兩湖書院正學堂本, 1899).
Chen Mingyuan 陳明遠, Wang Zonghu 汪宗虎, ed. (1995). Zhongguo xingshi cidian 中國姓氏辭典 (Beijing: Beijing chubanshe), XXX.
Wang Wenyuan 王文源 (1845). Chunqiu shizu jilüe 春秋世族輯略 (Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書. 124).