ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Han Jianzi 韓簡子 Han Buxin 韓不信

Nov 6, 2012 © Ulrich Theobald

Han Buxin 韓不信, personal name Ji Buxin 姬不信, also called Han Buning 韓不佞 or Han Boyin 韓伯音, posthumous title Han Jianzi 韓簡子, was a was a nobleman in the state of Jin 晉 and a member of the house of Han 韓 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE).

He was a son of Han Zhenzi 韓貞子 and served Duke Ding 晉定公 (r. 512-475) as a grand master (dafu 大夫). He participated in the campaign of Xun Li 荀櫟 and Wei Chi 魏侈 (Wei Xiangzi 魏襄子) against the houses of Zhonghang 中行 and Fan 范.

Sources:
Cang Xiuliang 倉修良, ed. (1991). Shiji cidian 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe), 768.
Zhang Ke 張克, Huang Kangbo 黃康白, Huang Fangdong 黃方東, ed. (1991). Shiji renwu cidian 史記人物辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 97.