ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Wei Xiangzi 魏襄子 Wei Chi 魏侈

Nov 6, 2012 © Ulrich Theobald

Wei Chi 魏侈, also written 魏哆 or Wei Qu 魏取, personal name Ji Chi 姬侈, posthumous title Wei Xiangzi 魏襄子, was a was a nobleman in the state of Jin 晉 and a member of the house of Wei 魏 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE).

He was a son or grandson of Wei Shu 魏舒 (Wei Xianzi 魏獻子) and served Duke Ding 晉定公 (r. 512-475) as a grand master (dafu 大夫), yet he was at odds with the chief minister Fan Jiyi 范吉射.

When Zhao Yang 趙鞅 (Zhao Jianzi 趙簡子) killed Zhao Wu 趙午, he conspired with the viscounts Xun Li 荀櫟 (Zhi Wenzi 智文子) and Han Buxin 韓不信 (Han Jianzi 韓簡子), asking Duke Ding for permittance to attack the houses of Zhonghang 中行 and Fan 范 in favour to Viscount Zhao Yang.

The two noble houses were destroyed, and the politcs of the dukedom of Jin were from then on determined by the families Zhao 趙, Wei, Han 韓 and Zhi 智 (or 知).

Sources:
Cang Xiuliang 倉修良, ed. (1991). Shiji cidian 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe), 795.
Huang Huixian 黄惠賢, ed. (1997). Ershiwu shi renming da cidian 二十五史人名大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou renmin chubanshe), Vol. 1, 19.
Zhang Ke 張克, Huang Kangbo 黃康白, Huang Fangdong 黃方東, ed. (1991). Shiji renwu cidian 史記人物辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 134.