ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Fan Zhaozi 范昭子 Fan Jiyi 范吉射

Oct 26, 2012 © Ulrich Theobald

Fan Jiyi 范吉射 (a special reading for 射), posthumous title Fan Zhaozi 范昭子, was a nobleman in the state of Jin 晉 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). He was the son of Shi Yang 士鞅 (Fan Xianzi 范獻子), head of the house of Fan 范, and was related by marriage to Xun Yin 荀寅, head of the house of Zhonghang 中行.

In 497, chief minister Zhao Yang 趙鞅 (Zhao Jianzi 趙簡子) killed Zhao Wu 趙午, the son in law of Xun Yin. Fan Yiji thereupon joined his forces with Xun Yin and attacked Zhao Yang. The powerful minister thereupon arrested his lord, the duke of Jin, and asked the viscounts of Han 韓 (Han Buxin 韓不信, Han Jianzi 韓簡子), Zhi 智 (Xun Li 荀櫟, Zhi Wenzi 智文子) and Wei 魏 (Wei Chi 魏侈, Wei Xiangzi 魏襄子) for support.

After several years of conflict, Fan Jiyi and his ally, Xun Yin of Zhonghang, gave up and in 490 fled to Qi 齊. Their territory was confiscated and divided among the four victorious viscounts.

Sources:
Huang Huixian 黄惠賢. ed. (1997). Ershiwu shi renming da cidian 二十五史人名大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou renmin chubanshe), Vol. 1, 19.
Zhang Ke 張克, Huang Kangbai 黄康白, Huang Fangdong 黄方東, ed. (1991). Shiji renwu cidian 史記人物辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 137.