ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Shao Dian 少典

Feb 5, 2012 © Ulrich Theobald

Shao Dian 少典 is according to ancient Chinese mythology the father of the Yellow Emperor 黃帝 and the Red Emperor 炎帝. He was later seen as the ancestral hero of the tribes settling in the region between modern Shaanxi and Henan.

Sources:
Cang Xiuliang 倉修良, ed. (1991). Shiji cidian 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe), 223.
Li Jianping 李劍平, ed. (1998). Zhongguo shenhua renwu cidian 中國神話人物辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 375.
Xiong Tieji 熊鐵基, Yang Youli 楊有禮, ed. (1994). Zhongguo diwang zaixiang cidian 中國帝王宰相辭典 (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe), 5.
Yi Xingguo 衣興國, ed. (1988). Shiyong Zhongguo mingren cidian 實用中國名人辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 5.
Yuan Ke 袁珂, ed. (1985). Zhongguo shenhua chuanshuo cidian 中國神話傳說詞典 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe), 194, 251.