ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Kunxue jiwen 困學紀聞

Nov 7, 2011 © Ulrich Theobald

Kunxue jiwen 困學紀聞 is a collection of essays written during the late Song period 宋 (960-1279) by Wang Yinglin 王應麟 (1223-1296). Wang Yingling spent more than twenty years of private life to the compilation of a enormous amount of books on statecraft, like the encyclopaedia Yuhai 玉海. Wang Yinglin was known as a universal scholar expert in a lot of different fields with a deep understanding of all matters of antiquity and contemporary affairs. In his own words, he made greatest efforts to overcome the difficulties of distinguishing himself from the masses by learning everything he was able to.

The 8-juan-long Kunxue jiwen is structured like an encyclopaedia. It begins with comments on the Confucian Classics, goes on to calendar, geography and the masters and philosophers, history, and ends with literature and belles-lettres. Wang Yinglin quotes a lot of old sources and comments on errors in his source texts. He even points out a lot of errors in the writings of the Neo-Confucian master Zhu Xi 朱熹 (1130-1200). The Kunxue jiwen is therefore an important early critique towards the transmitted books of the Song period Neo-Confucians. His textual critique is made with great care and very reliable.

The Kunxue jiwen was finished after the end of the Southern Song period 南宋 (1127-1279) and was printed during the Yuan period 元 (1279-1368) by Mou Yinglong 牟應龍 and Yuan Jue 袁桷. During the Qing period 清 (1644-1911), numerous scholars commented on the Kunxue jiwen, like Yan Ruoqu 閻若璩 (1636-1704), Quan Zuwang 全祖望 (1705-1755), He Zhuo 何焯 (1661-1722), Cheng Yaotian 程瑶田 (1725-1814), Qian Daxin 錢大昕 (1728-1804), Tu Jixu 屠繼緒, Wan Xihui 萬希槐 (1781-1840), Weng Yuanqi 翁元圻 (1751-1826), Zhao Jingxiang 趙敬襄 (fl. 1823) and Zhang Jialu 張嘉祿 (1846-1900).

The Kunxue jiwen in included in the series Sibu congkan 四部叢刊, Sibu beiyao 四部備要, Siming congkan sanbian 四明叢刊三編 and Siku quanshu 四庫全書. The commentaries of Yan Ruoju, Wang Zhuo and Quan Zuwang are united in the edition of the series Zhaoshi cangshu 趙氏藏書. A modern edition was published in 1959 by the Shangwu Yinshuguan Press 商務印書館.

Sources:
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, eds. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 343.
Hong Bo 洪波 (1992). "Kunxue jiwen 困學紀聞", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhexue 哲學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 594.
Jia Changchun 蹇長春 (1988). "Kunxue jiwen 困學紀聞", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, eds. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 455.
Li Yifen 李以芬 (1996). "Kunxue jiwen 困學紀聞", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, eds. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 328.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1923.
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 194.
Ma Lili 馬麗麗 (2008). "Kunxue jiwen Yuan keben kaoshu 《困學紀聞》元刻本考述", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2008 (4): 43-47.
Ma Zhilin 馬志林 (2013). "Kunxue jiwen zhi Shixue yanjiu 《困學紀聞》之《詩》學研究", Shjing yanjiu congkan 詩經研究叢刊, 2013 (2): 312-321.
Su Xiaojun 蘇曉君 (2005). "Yueyuan shanben Kunxue jiwen kao 約園善本《困學紀聞》考", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2005 (2): 19-24.
Wu Man 吳漫 (2004a). "Lun Wang Yinglin Kunxue jiwen de wenxue jiazhi 論王應麟《困學紀聞》的文獻學價值", Tushu yu qingbao 圖書與情報, 2004 (5): 40-47.
Wu Man 吳漫 (2004b). "Cong Kunxue jiwen kan Wang Yinglin de lishi sixiang 從《困學紀聞》看王應麟的歷史思想", Shixue lilun yanjiu 史學理論研究, 2004 (4): 109-118+161.
Wu Man 吳漫 (2007). "Wang Yinglin Kunxue jiwen de shixue sixiang 王應麟《困學紀聞》的史學思想", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2007 (3): 44-50.
Ye Yongxi 葉永錫 (1996). "Kunxue jiwen 困學紀聞", in Jiang Zuyi 蔣祖怡, Chen Zhichun 陳志椿, eds. Zhonggu shihua cidian 中國詩話辭典 (Beijing: Beijing chubanshe), 369.
Zhan Long 展龍, Wu Man 吳漫 (2006). "Kunxue jiwen banben liuchuan kaoshu 《困學紀聞》版本流傳考述", Tuguguan gongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2006 (1): 14-16.
Zhang Ruijun 張瑞君, Ding Na 丁娜 (2016). "Kunxue jiwen zhong de wenxue sixiang 《困學紀聞》中的文學思想", Taiyuan Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 太原學院學報(社會科學版), 17 (3): 34-38.
Zhang Xiaofei 張驍飛 (2009). "Kunxue jiwen banben yuanliu kaoshu 《困學紀聞》版本源流考述", Zhongguo duanji yu wenhua 中國典籍與文化, 2009 (2): 73-79.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 432.